Klientų duomenų tvarkymas

Duomenys apie draudėją, apdraustąjį asmenį, socialinio draudimo išmokos arba kitos išmokos, kurios mokėjimas pavestas Fondo valdybos teritoriniams skyriams, gavėją, pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau - Fondas) administravimo įstaigoms (toliau – Fondo administravimo įstaigos), tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Valstybinio socialinio draudimo įstatymu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Užtikrindama teisingą duomenų apie apdraustuosius asmenis ir išmokų gavėjus tvarkymą, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba):

  • vykdo Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro valdytojo ir tvarkytojo funkcijas;
  • tvarko draudėjų, apdraustųjų asmenų, valstybinio socialinio draudimo išmokų ir kitų išmokų, kurių mokėjimas pavestas Fondo administravimo įstaigoms, gavėjų duomenis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre ir Fondo valdybos informacinėje sistemoje;
  • teisinėmis, techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis užtikrina automatinį draudėjų registravimą;
  • teikia Fondo tarybai tvirtinti praeitų metų draudžiamąsias pajamas;
  • vykdo Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo dalyvių, pensijų kaupimo ir pensijų išmokų sutarčių registro valdytojo ir tvarkytojo funkcijas;
  • apskaičiuoja lėšas už Fonde asmens įgytas pensines teises, organizuoja pensijų fonde sukauptų lėšų apskaičiavimą ir teikia reikiamą informaciją Europos Sąjungos kompetentingai institucijai.

 

Daugiau apie Informacijos rinkmeną, Viešus draudėjus duomenis ir Asmens duomenų apsaugą.

Atnaujinimo data: 2019-06-19

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!