Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

 •  Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 •  išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 •  studijų kryptis – teisė;
 •  Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
 •  kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;
 •  kalbos mokėjimo lygis – B1.
 

Atlieka šias funkcijas

 •  Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 •  Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.
 •  Atlieka teisinę ekspertizę arba prireikus koordinuoja teisinės ekspertizės atlikimą.
 •  Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.
 •  Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
 • Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
 • Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.
 •  Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.
 • Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.
 •  Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
       
 • Dalyvauja įgyvendinant struktūrinio padalinio veiklos planavimo, jos vertinimo, vidaus kontrolės, veiklos rizikos, kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
 • Fondo valdybos direktoriui ar Skyriaus vedėjui pavedus, analizuoja atitinkamos rūšies Fondo valdybos ir kitų Fondo administravimo įstaigų teismines bylas, jas apibendrina ir teikia ataskaitą.
 • Seka pareigybės veiklos sritims aktualią teismų praktiką, LINESIS paskelbtą informaciją, Seimo, jo komitetų, Vyriausybės bei ministerijų atstovų posėdžių darbotvarkes, Teisės aktų informacinėje sistemoje registruotus projektus, seka jų svarstymo eigą, referuoja apie tai.
 •  Pateikia Teisės aktų registrui skelbtinus Fondo valdybos teisės aktus, skelbia Fondo valdybos teisės aktų projektus, išvadas dėl Fondo valdybai pateiktų derinti dokumentų ir kitą skelbtiną teisėkūros medžiagą Teisės aktų informacinėje sistemoje.
 •  Vykdo kitus nuolatinio ir nenuolatinio pobūdžio Fondo valdybos direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus.
       
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.