Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintiną ekonomikos, finansų arba apskaitos studijų krypties išsilavinimą.
 2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos srityje.
 3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, gebėti juos taikyti praktiškai.
 4. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 5. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu. 

Atlieka šias funkcijas

 1. Dalyvauja tvarkant ir koordinuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Fondas) administravimo įstaigų administruojamų išteklių fondų pajamų ir įplaukų buhalterinę apskaitą.
 2. Analizuoja ir sprendžia Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų (toliau – Fondo administravimo įstaigos) darbuotojų užregistruotas užklausas ir problemas išteklių fondų įmokų/pajamų apskaitos klausimais, teikia pasiūlymus įmokų/pajamų apskaitos tobulinimo srityje.
 3. Rengia Įmokų taikomosios sistemos programinės įrangos keitimo užsakymus bei testuoja atliekamus keitimus.
 4. Organizuoja centralizuotą draudėjų finansinių ataskaitų ir bankinių dokumentų koregavimo finansinių periodų atidarymą ir uždarymą informacinėje sistemoje.
 5. Esant poreikiui rengia operatyvią informaciją apie įmokų surinkimą bei įsiskolinimą, ketvirtinius ir metinius įmokų surinkimo duomenis.
 6. Analizuoja ir tikrina Fondo administravimo įstaigų administruojamų išteklių fondų tarpinius ir metinius apskaitos ir atskaitomybės duomenis, biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius, esant poreikiui atlieka centrinius finansinius įrašus.
 7. Konsultuoja Fondo administravimo įstaigų darbuotojus, teikia rekomendacijas, metodinę ir praktinę pagalbą Fondo buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės klausimais.
 8. Rengia mėnesinių teritorinių ligonių kasų ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių tarpusavio įsiskolinimo įskaitų aktų suvestines, dalyvauja rengiant Fondo biudžeto atsiskaitymo su Privalomojo sveikatos draudimo fondu ataskaitas.
 9. Analizuoja teisės aktus, reglamentuojančius Fondo administravimo įstaigų buhalterinę apskaitą (pajamų/įmokų apskaitos sritį), teikia siūlymus  Skyriaus vedėjui dėl Fondo apskaitos politikos atnaujinimo ir pakeitimo, rengia kitų teisės aktų ir dokumentų projektus pagal šios pareigybės kompetenciją.
 10. Nagrinėja prašymus ir skundus bei rengia atsakymų projektus, Skyriaus vedėjui pavedus.
 11. Vykdo Fondo administravimo įstaigų išteklių fondo konsolidavimo proceso stebėseną Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS).
 12. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.
 13. Dalyvauja įgyvendinant struktūrinio padalinio veiklos planavimo, veiklos vertinimo, vidaus kontrolės, veiklos rizikos, kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
 14. Pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
 15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.