Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
3. studijų kryptis – komunikacija (arba);
4. studijų kryptis – informacijos paslaugos (arba);
arba:
5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
6. darbo patirtis – socialinio draudimo srities patirtis;
7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
 

Atlieka šias funkcijas

1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
4. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
5. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
       
7. Rengia, tobulina ir atnaujina Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų (toliau - Fondo administravimo įstaigos) teikiamų paslaugų sąrašą bei koordinuoja teikiamų paslaugų aprašymų rengimą ir atnaujinimą.
8. Analizuoja Fondo administravimo įstaigų teikiamas paslaugas pažymų išdavimo, pensijų ir pensijų anuiteto klausimais ir rengia šių sričių darbo procedūras bei teikia pasiūlymus dėl šių paslaugų tobulinimo.
9. Koordinuoja Fondo administravimo įstaigų klientams išduodamų pažymų formų rengimą ir tobulinimą.
10. Analizuoja informacinius įpareigojimus verslui ir piliečiams, teikia pasiūlymus dėl jų supaprastinimo arba panaikinimo ir rengia administracinės naštos mažinimo priemones pagal pareigybės kompetenciją.
11. Rengia, kaupia, sistemina, analizuoja ir laiku atnaujina norminę ir metodinę medžiagą, gerosios praktikos pavyzdžius pensijų, pensijų anuiteto ir pažymų išdavimo klausimais.
12. Dalyvauja įgyvendinant struktūrinio padalinio veiklos planavimo, veiklos vertinimo, vidaus kontrolės, veiklos rizikos, kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.