Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Turėti ne mažiau kaip 1 metus socialinio draudimo srities darbo patirtį.
 3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais klientų aptarnavimą ir valstybinio socialinio draudimo paslaugų teikimą, gebėti juos taikyti praktiškai.
 4. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 5. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

Atlieka šias funkcijas

   1. Bendruoju „Sodros“ informacijos telefonu teikia klientams bendro ir/ar asmeninio pobūdžio informaciją, taikydamas „vieno langelio“ principą pagal Fondo valdybos patvirtintus klientų aptarnavimo standartus bei gerosios praktikos pavyzdžius.
   2. Perklauso ir įvertina suteiktų konsultacijų bendruoju „Sodros“ informaciniu telefonu kokybę pagal Fondo valdybos nustatytą tvarką, Skyriaus patarėjui teikia pastabas, išvadas ir rekomendacijas kokybės gerinimui užtikrinti.
   3. Registruoja klientų prašymus bei kitus dokumentus Fondo valdybos nustatyta tvarką.
   4. Informacinėje sistemoje tvarko fizinių ir juridinių asmenų kontaktinius duomenis.
   5. Dalyvauja nagrinėjant elektroniniu paštu ir kitais elektroniniais ryšiais gautus klientų paklausimus.
   6. Rengia metodinę medžiagą priskirtos srities klausimais naujai priimtiems darbuotojams, konsultuojantiems klientus, perduoda turimas žinias, įgūdžius ir darbo patirtį bei teikia jiems metodinę pagalbą bandomuoju laikotarpiu.
   7. Dalyvauja rengiant ataskaitas bei suvestines, teikia pasiūlymus ir pastabas Skyriaus patarėjui dėl klientų aptarnavimo kokybės gerinimo.
   8. Analizuoja Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį bei teikia Skyriaus patarėjui siūlymus dėl Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingos programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo.
   9. Dalyvauja įgyvendinant Skyriaus veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras, teikia pasiūlymus patarėjui dėl veiklos tobulinimo.
   10. Pavaduoja kitą darbuotoją jo nesant darbe patarėjui pavedus.
   11. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, patarėjo pavedimus.