Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

    • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą.
    • Turėti ne mažiau kai 1 metų administracinio darbo patirtį.
    • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Dokumentų ir archyvų, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Valstybinio socialinio draudimo įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų aptarnavimą, dokumentų valdymą tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai.
    • Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
    • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office Word, Excel programomis.

Atlieka šias funkcijas