Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

Atlieka šias funkcijas

  • Dalyvauja rengiant ir analizuojant Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, (toliau visos kartu – Fondo administravimo įstaigos) paraiškas pirkimų planui sudaryti, atrenkant paraiškas planuojamiems centralizuotiems pirkimams, rengiat jungtines pirkimo paraiškas.
  • Dalyvauja formuojant paraiškas ateinančių metų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų planui sudaryti, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui planuoti ir rengiant jungtinę pirkimo paraišką Fondo valdybos pirkimo planui sudaryti.
  • Dalyvauja rengiant Fondo valdybos Prekių, paslaugų ir darbų pirkimų plano ir jo pakeitimų projektus.
  • Analizuoja, kaip Fondo valdybos administracijos padaliniai pagal patvirtintą pirkimų planą teikia paraiškas paslaugų, darbų ir prekių pirkimams organizuoti ir vykdyti.
  • Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos darbe, Fondo valdybos direktoriui pavedus, nagrinėja ir tiekėjų pateiktus pasiūlymus, rengia atsakymų projektus į tiekėjų pateiktus paklausimus.
  • Dalyvauja vykdant viešuosius pirkimus per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą.
  • Dalyvauja vykdant viešuosius pirkimus per Centrinę perkančiąją organizaciją.
  • Dalyvauja analizuojant Fondo administravimo įstaigų pirkimų praktiką, teikia pasiūlymus dėl pirkimo dokumentų, procedūrų organizavimo ir vykdymo tvarkos tobulinimo, viešųjų pirkimų operatyvumo didinimo.
  • Padeda nagrinėti ir vertinti tiekėjų pateiktus pasiūlymus, padėti rengti atsakymus į tiekėjų pateiktus paklausimus, rengti viešųjų pirkimų komisijų posėdžių protokolus.
  • Rengia pranešimus, skelbimus, ataskaitas ir kitą informaciją apie centralizuotus ir Fondo valdybos vykdomus viešuosius pirkimus, sutarčių įvykdymą.
  • Skelbia ir atnaujina informaciją, susijusią su viešaisiais pirkimais, Fondo valdybos interneto ir Fondo administravimo įstaigų intraneto tinklalapiuose.
  • Kaupia ir analizuoja informaciją apie Fondo valdyboje vykdomas sutartis ir dalyvauja rengiant ataskaitas apie atliktas paslaugas, darbus ir įsigytas prekes pinigine išraiška.
  • Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose viešųjų pirkimų klausimais, Skyriaus vedėjui pavedus.
  • Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos bei kitos nesąžiningos veiklos prevencijos ir Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
  • Pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
  • Dalyvauja bendradarbiaujant su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis bei įstaigomis, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis, teikia duomenis pagal šios pareigybės kompetenciją.
  • Pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
  • Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.