Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

Atlieka šias funkcijas

Metų užduotys

Nuolat sekti teismų praktiką (procesinius dokumentus, paskelbtus TAR, gautus Teisės skyriuje, atstovaujant Fondo valdybą, ar kitų Fondo administravimo įstaigų arba Fondo valdybos padalinių pateiktus Teisės skyriui) Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų atgręžtinio reikalavimo teisės realizavimo ir Fondo administravimo įstaigų mokamų išmokų permokų (žalos Valstybinio socialinio draudimo fondui) išieškojimo klausimais, identifikavus aktualią teismų praktiką, kaip ji suprantama Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų teisės aktų valdymo proceso apraše (toliau – TA proceso aprašas), tą pačią darbo dieną informuoti Teisės skyriaus vedėją žodžiu ir elektroniniu paštu, trumpai nurodant aktualios teismų praktikos (pokyčio) esmę ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu (elektroniniu paštu) pateikti siūlymus dėl veiksmų, kurių turi imtis Fondo valdyba, vadovaujantis TA proceso aprašu. Pagal kompetenciją užtikrinti tinkamą planuojamų Fondo administravimo įstaigų reorganizavimų procesą (tinkamą numatytų pareigų projektuose, kuriais bus valdomi šie pokyčiai, atitinkamų planų, kuriame numatytos pareigos Teisės skyriui, vykdymą). Užtikrinti Fondo valdybos interneto svetainės turinio ir jos tvarkymo proceso reguliavimo atitiktį norminiuose teisės aktuose nustatytiems valstybės institucijų interneto svetainių administravimo reikalavimams