Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

30. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
30.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
30.2. studijų kryptis – teisė (arba).
31. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0
31.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;
31.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
 

Atlieka šias funkcijas

7. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.
9. Atlieka teisinę ekspertizę arba prireikus koordinuoja teisinės ekspertizės atlikimą.
10. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.
11. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
12. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
13. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
14. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.
15. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.
16. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.
17. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
18. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
19. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
20. Vykdo kitus nuolatinio ir nenuolatinio pobūdžio įstaigos     direktoriaus ar struktūrinio padalinio vadovo pavedimus.
21. Dalyvauja įgyvendinant struktūrinio padalinio veiklos planavimo, jos vertinimo, vidaus kontrolės, veiklos rizikos, kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
22. Seka aktualią teismų praktiką, TAR, LINESIS paskelbtą informaciją, Seimo, jo komitetų, Vyriausybės bei ministerijų atstovų posėdžių darbotvarkes, TAIS registruotus projektus, susijusius su asmens ir kitų duomenų, registrų ir informacinių sistemų tvarkymu, viešuoju administravimu,       seka jų svarstymo eigą, referuoja     apie tai.
23. Koordinuoja padalinio darbuotojų darbą, susijusį su taikytinos teisės nustatymu pagal Europos sąjungos reglamentus, valstybinį socialinį draudimą, asmens ir kitų duomenų, valstybės registrų ir informacinių sistemų tvarkymą, viešąjį administravimą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų įgyvendinimu, aiškinimu, užtikrina vieningos praktikos šiais klausimais formavimą.
24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
       
Funkcijos patvirtintos 2016.04.27 „Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas     (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“ Nr.: 2016/679.
25. informuoja duomenų valdytoją arba duomenų tvarkytoją ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal šį reglamentą ir kitus Sąjungos arba valstybės narės apsaugos nuostatas ir konsultuoja juos šiais klausimais.
26. stebi, kaip laikomasi šio reglamento, kitų Sąjungos arba nacionalinės duomenų apsaugos nuostatų ir duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius auditus.
27. paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal 35 straipsnį.
28. bendradarbiauja su priežiūros institucija.
29. atlieka kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas, ir prireikus konsultuoja visais kitais klausimais.