Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI arba: arba: arba:

Atlieka šias funkcijas

FUNKCIJOS
 1. Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 3. Nustato informacinių technologijų sutrikimų priežastis arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir šalina sutrikimus arba prireikus koordinuoja sutrikimų šalinimą.
 4. Prižiūri ir administruoja informacines sistemas, taikomąją programinę įrangą, sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos priežiūrą ir administravimą.
 5. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.
 6. Vykdo su informacinių technologijų sauga susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.
 7. Organizuoja bei užtikrina priskirtos taikomosios sistemos modifikavimo, modernizavimo, testavimo bei įdiegimo darbų vykdymą.
 8. Rengia priskirtos taikomosios sistemos kūrimo, modifikavimo bei plėtros paslaugų pirkimo technines sąlygas.
 9. Užtikrina sutarčių bei įsipareigojimų, susijusių su priskirtos taikomosios sistemos modifikavimu, modernizavimu bei priežiūra, vykdymą.
 10. Sprendžia informacinės sistemos naudotojų užklausas priskirtos taikomosios sistemos veikimo klausimais.
 11. Rengia struktūrinio padalinio dokumentacijos plano projektą, formuoja struktūrinio padalinio dokumentų bylas bei parengia struktūriniame padalinyje saugomus dokumentus archyviniam saugojimui.
 12. Pildo struktūrinio padalinio darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
 13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.