Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: arba: arba: arba: Atitikimas kitiems reikalavimams:

Atlieka šias funkcijas

 1. Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 3. Kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą.
 4. Nustato informacinių technologijų sutrikimų priežastis arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir šalina sutrikimus arba prireikus koordinuoja sutrikimų šalinimą.
 5. Rengia informacinių technologijų vystymo planus, strategijas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų vystymo planų, strategijų ir kitų dokumentų rengimą.
 6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą.
 7. Vykdo su informacinių technologijų sauga susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.
 8. Rengia struktūrinio padalinio kompetencijai priskirtų ir tvarkomų informacinės sistemos elementų priežiūrai ir plėtrai reikalingų lėšų poreikio planų projektus.
 9. Rengia veiklos rizikų valdymo būklės ataskaitų projektus pagal struktūrinio padalinio kompetenciją.
 10. Koordinuoja Informacinės sistemos Paslaugų valdymo taikomosios sistemos Informacinių technologijų keitimų valdymo procesą.
 11. Tvarko struktūrinio padalinio teikiamus taikomųjų sistemų modifikavimo ir priežiūros paslaugų teikėjams programinės įrangos užsakymus ir programinės įrangos užsakymų vykdymo dokumentus.
 12. Sprendžia informacinės sistemos naudotojų užklausas priskirtos taikomosios sistemos veikimo klausimais.
 13. Dalyvauja įgyvendinant struktūrinio padalinio veiklos planavimo, jos vertinimo, vidaus kontrolės, veiklos rizikos, kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
 14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.