Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: •išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; •studijų kryptis – teisė (arba); •studijų kryptis – viešasis administravimas (arba); •studijų kryptis – ekonomika (arba); •studijų kryptis – finansai (arba);   arba: • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; •socialinės apsaugos ir darbo srities patirtis (pakeitimas; VE-178, 2021-10-07); •darbo patirties trukmė – 1 metai.  

Atlieka šias funkcijas

•Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą. •Konsultuoja priskirtos srities klausimais. •Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais. •Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą. • Kaupia duomenis apie asmenų iki 1994 m. gruodžio 31 d. įgytą pensijų socialinio draudimo stažą ir turėtas draudžiamąsias pajamas, nustatytais atvejais patvirtina į informacinę sistemą įrašytų sukauptų stažo ir pajamų duomenų teisingumą. •Paruošia dokumentus, reikalingus išmokėtų pensinių išmokų sumoms išieškojimui atgręžtinio reikalavimo teise. •Tvirtina dokumentų, pateikiamų duomenims apie iki 1994 m. gruodžio 31 d. įgytą pensijų socialinio draudimo stažą ir turėtas draudžiamąsias pajamas kaupti, pensinėms išmokoms skirti ir mokėti, kopijas. •Priima sprendimus dėl pensinių išmokų skyrimo termino pratęsimo, naujo dydžio pensijos skyrimo ir (ar) mokėjimo, išmokų pensinės išmokos gavėjus laidojusiems asmenims ir įpėdiniams skyrimo ir mokėjimo, taip pat sprendimus nesudėtingais pensinių išmokų mokėjimo klausimais, nustatytais atvejais – ir pensinių išmokų skyrimo klausimais. •Vertina dokumentus, į informacinę sistemą įrašo dokumentų duomenis, būtinus pensinei išmokai paskirti, rengia sprendimų projektus dėl pensinių išmokų skyrimo (atsisakymo skirti), permokų nustatymo bei sprendimų projektus sudėtingais pensinių išmokų mokėjimo klausimais. •Vykdo funkcijas, susijusias su pensinių išmokų mokėjimu. •Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.