Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintiną išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius reikalavimus įstaigos interneto svetainėms, visuomenės informavimo bei teisės gauti informaciją iš valstybės įstaigų klausimus.
 3. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai.
 4. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

Atlieka šias funkcijas

 
 1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
 2. Analizuoja klientų aptarnavimo srautus Klientų aptarnavimo skyriuose, telefonu, pokalbių internetu, [email protected] bei rengia projektus dėl klientų aptarnavimo procesų gerinimo.
 3. Tvarko „Sodros“ informacijos centro techninės ir metodinės pagalbos užklausas.
 4. Tvarko Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių Klientų aptarnavimo skyrių techninės, materialinės ir metodinės pagalbos užklausas.
 5. Tvarko Skyriaus darbo laiko apskaitą.
 6. Teikia pasiūlymus dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų veiklos vertinimo rodiklių, susijusių su pareigybės funkcijų vykdymu, apskaičiuoja jų reikšmes, dalyvauja rengiant ataskaitas.
 7. Teikia pasiūlymus pareigybės funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį, formuluoja pasiūlymus ir rengia užduotis programinės įrangos kūrimui ir tobulinimui, dalyvauja testuojant sukurtą programinę įrangą.
 8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
 9. Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos bei Skyriaus dokumentų tvarkymo procedūras.
 10. Pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.