Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
    • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintiną išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą.
    • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybinio socialinio draudimo, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo įstatymais, taip pat su šiais teisės aktais susijusiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais teisės aktais, gebėti juos taikyti praktikoje.
    • Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
    • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

Atlieka šias funkcijas

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:   1. Kokybės valdymo srityje: 2. Projektų valdymo srityje: 3. Dalyvauja kitose Skyriaus veiklose:
  1. Pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
  2. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.