Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintiną išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybinio socialinio draudimo, Viešojo administravimo įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinį socialinį draudimą, viešąjį administravimą, projektų rengimą ir valdymą, gebėti juos taikyti praktiškoje.
 3. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 4. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

Atlieka šias funkcijas

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
  1. administruoja projektus Projektų valdymo sistemoje, prižiūri Projektų valdymo sistemos duomenų tvarkingumą, prireikus, koreguoja informaciją;
  2. koordinuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) vykdomus projektus, renka, sistemina ir pagal poreikį teikia informaciją apie Fondo valdyboje vykdomų projektų eigą ir rezultatus, skleidžia gerosios patirties pavyzdžius;
  3. analizuoja Projektų valdymo sistemos optimizavimo ir efektyvinimo galimybes, teikia sistemos tobulinimo pasiūlymus;
  4. renka ir apibendrina informaciją apie teisės aktuose ir kituose dokumentuose numatytus pokyčius, galinčius turėti įtakos Valstybinio socialinio draudimo fondo veiklai, vertina projektų vykdymo ir naujovių diegimo galimybes ir teikia pasiūlymus;
  5. rengia ir tobulina projektų valdymą reglamentuojančius teisės aktus ir kitus su projektų įgyvendinimu susijusius dokumentus bei prižiūri jų įgyvendinimą;
  6. esant poreikiui analizuoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas priemones ir veiklas, teikia rekomendacijas dėl Fondo valdybos numatomų vykdyti projektų finansavimo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.
2. Dalyvauja kitose Skyriaus veiklose: 2.1. rengia teisės aktus bei kitus dokumentus pagal šios pareigybės kompetenciją; 2.2. konsultuoja Fondo valdybos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, teikia jiems metodinę ir praktinę pagalbą pagal pareigybės kompetenciją; 2.3. dalyvauja įgyvendinant kitas Skyriui pavestas funkcijas, vykdant  Skyriaus dokumentų tvarkymo procedūras, rengiant Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų viešųjų pirkimų dokumentus ir Fondo valdybos informacinės sistemos taikomųjų sistemų keitimų užsakymus bei testuojant sukurtą programinę įrangą; 2.4. nagrinėja pranešimus, prašymus ir skundus, rengia atsakymus į juos, Skyriaus vedėjui pavedus; 2.5. bendradarbiauja su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis bei įstaigomis, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, įmonėmis ar organizacijomis. 3. Pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus. 4. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.