Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

Atlieka šias funkcijas

  • Padeda Skyriaus vedėjui užtikrinti Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą.
  • Vertina ir planuoja investicijų į turtą poreikį arba prireikus koordinuoja investicijų į turtą poreikio vertinimą ir planavimą.
  • Koordinuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių (toliau Fondo administravimo įstaigos) poreikio pirkti prekes, paslaugas ir darbus, susijusias su turto valdymu, materialiniu – techniniu aprūpinimu, nustatymą bei planuoja šių prekių ir paslaugų lėšų poreikį.
  • Rengia viešųjų pirkimų paraiškas pirkimų planui sudaryti, prekių, paslaugų ir darbų poreikio pagrindimus, paraiškas viešiesiems pirkimams atlikti bei šių prekių, paslaugų ir darbų techninių reikalavimų dokumentus arba užtikrina šių dokumentų parengimą.
  • Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos darbe, atlieka pirkimo organizatoriaus funkcijas, Fondo valdybos direktoriui pavedus.
  • Koordinuoja Fondo administravimo įstaigų turto poreikio analizę, nereikalingo arba netinkamo naudoti turto panaudojimą.
  • Koordinuoja tinkamą Fondo administravimo įstaigoms priklausančio turto naudojimą bei priežiūrą, vertina ir teikia pasiūlymus dėl efektyvaus turto panaudojimo.
  • Koordinuoja Skyriaus kompetencijai priskirtus planuojamus ir vykdomus viešuosius pirkimus, administruoja prekių ir paslaugų viešojo pirkimo bei kitas, Skyriaus kompetencijai priskirtas, sutartis arba užtikrina tinkamą šių sutarčių administravimą.
  • Užtikrina Skyriaus administruojamų sutarčių apmokėjimą už pateiktas prekes, suteiktas paslaugas bei atliktus darbus ir jų vykdymo stebėseną, sutarčių vykdymui reikalingų lėšų poreikio analizę, biudžeto lėšų paskirstymą bei jų panaudojimą sutarties vykdymui užtikrinti, ataskaitų apie tiekėjų įsipareigojimų vykdymą parengimą.
  • Užtikrina Fondo administravimo įstaigų darbuotojų aprūpinimą darbo ir kitomis būtinomis priemonėmis, reikalingomis jų darbo vietai įrengti ir/ar funkcijų vykdymui užtikrinti.
  • Koordinuoja veiksmus, susijusius su turto saugojimu, naudojimu, priežiūra, apskaita, judėjimu.
  • Užtikrina Skyriaus darbuotojų dalyvavimą atliekant Fondo administravimo įstaigų turto inventorizacijas.
  • Koordinuoja Fondo administravimo įstaigų nekilnojamojo turto poreikio analizę, naudojamo nekilnojamojo turto ekonominius pagrindimus, rengia išvadas ir pasiūlymus.
  • Organizuoja ir užtikrina tinkamą Fondo administravimo įstaigų naudojamo nekilnojamojo turto bei kito turto valdymą, jo naudojimą pagal paskirtį.
  • Koordinuoja nekilnojamojo turto (patalpų) nuomos paslaugų poreikį ir esant poreikiui organizuoja jų įsigijimą.
  • Koordinuoja su nekilnojamojo turto naudojimu susijusius klausimus su VĮ Turto banku.
  • Organizuoja Fondo administravimo įstaigų remonto poreikio nustatymą.
  • Koordinuoja ir užtikrina Fondo administravimo įstaigų naudojamo nekilnojamojo turto (pastatų bei patalpų, darbo vietų) apsaugą ir techninę, priešgaisrinę, higieninę priežiūrą.
  • Teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja Fondo administravimo įstaigų darbuotojus pagal šios pareigybės kompetenciją.
  • Rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus arba prireikus koordinuoja šių dokumentų rengimą, pagal šios pareigybės kompetenciją.
  • Nagrinėja pranešimus, prašymus ir skundus, rengia atsakymų į juos projektus Skyriaus vedėjui pavedus.
  • Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose, Skyriaus vedėjui pavedus, pagal šios pareigybės kompetenciją.
  • Organizuoja pavaldžių darbuotojų darbą, paskirsto užduotis pavaldiems darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl darbo organizavimo, Skyriaus turto valdymo, naudojimo, apsaugos ir kitų šios pareigybės kompetencijai priskirtų klausimų.
  • Analizuoja Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį, formuluoja ir teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus, rengia užduotis programinės įrangos kūrimui ir tobulinimui, dalyvauja testuojant sukurtą programinę įrangą.
  • Dalyvauja įgyvendinant Skyriaus veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos bei kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
  • Bendradarbiauja su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis bei įstaigomis, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis, teikia duomenis pagal šios pareigybės kompetenciją.
  • Atstovauja Fondo administravimo įstaigoms valstybės valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose įstaigose, organizacijose, Fondo valdybos direktoriui pavedus, pagal šios pareigybės kompetenciją.
  • Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
  • Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.