Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintiną išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą.
 • Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Valstybinio socialinio draudimo, Viešųjų pirkimų įstatymais, taip pat su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos ūkio ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus priimtais ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, gebėti juos taikyti praktiškai.
 • Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

Atlieka šias funkcijas

 
 • Dalyvauja rengiant ir analizuojant Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, (toliau visos kartu – Fondo administravimo įstaigos) paraiškas pirkimų planui sudaryti, atrenkant paraiškas planuojamiems centralizuotiems pirkimams, rengiat jungtines pirkimo paraiškas.
 • Dalyvauja formuojant paraiškas ateinančių metų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų planui sudaryti, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui planuoti ir rengiant jungtinę pirkimo paraišką Fondo valdybos pirkimo planui sudaryti.
 • Dalyvauja rengiant Fondo valdybos Prekių, paslaugų ir darbų pirkimų plano ir jo pakeitimų projektus.
 • Analizuoja, kaip Fondo valdybos administracijos padaliniai pagal patvirtintą pirkimų planą teikia paraiškas paslaugų, darbų ir prekių pirkimams organizuoti ir vykdyti.
 • Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos darbe, Fondo valdybos direktoriui pavedus, nagrinėja ir tiekėjų pateiktus pasiūlymus, rengia atsakymų projektus į tiekėjų pateiktus paklausimus.
 • Dalyvauja vykdant viešuosius pirkimus per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą.
 • Dalyvauja vykdant viešuosius pirkimus per Centrinę perkančiąją organizaciją.
 • Dalyvauja analizuojant Fondo administravimo įstaigų pirkimų praktiką, teikia pasiūlymus dėl pirkimo dokumentų, procedūrų organizavimo ir vykdymo tvarkos tobulinimo, viešųjų pirkimų operatyvumo didinimo.
 • Padeda nagrinėti ir vertinti tiekėjų pateiktus pasiūlymus, padėti rengti atsakymus į tiekėjų pateiktus paklausimus, rengti viešųjų pirkimų komisijų posėdžių protokolus.
 • Rengia pranešimus, skelbimus, ataskaitas ir kitą informaciją apie centralizuotus ir Fondo valdybos vykdomus viešuosius pirkimus, sutarčių įvykdymą.
 • Skelbia ir atnaujina informaciją, susijusią su viešaisiais pirkimais, Fondo valdybos interneto ir Fondo administravimo įstaigų intraneto tinklalapiuose.
 • Kaupia ir analizuoja informaciją apie Fondo valdyboje vykdomas sutartis ir dalyvauja rengiant ataskaitas apie atliktas paslaugas, darbus ir įsigytas prekes pinigine išraiška.
 • Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose viešųjų pirkimų klausimais, Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos bei kitos nesąžiningos veiklos prevencijos ir Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
 • Pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
 • Dalyvauja bendradarbiaujant su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis bei įstaigomis, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis, teikia duomenis pagal šios pareigybės kompetenciją.
 • Pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.