Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintiną išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą.
 • Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį turto valdymo srityje.
 • Turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisė vairuoti B kategorijos kelių transporto priemonę.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Viešojo administravimo, Valstybinio socialinio draudimo, Viešųjų pirkimų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, turto valdymą, materialinį - techninį aprūpinimą, gebėti juos taikyti praktiškai.
 • Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

Atlieka šias funkcijas

 • Renka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių (toliau kartu Fondo administravimo įstaigos) poreikį pirkti prekes, paslaugas ir darbus, susijusias su turto valdymu, materialiniu – techniniu aprūpinimu, Skyriaus patarėjui pavedus, planuoja šių prekių ir paslaugų lėšų poreikį.
 • Rengia viešųjų pirkimų paraiškas pirkimų planui sudaryti, prekių, paslaugų ir darbų poreikio pagrindimus, paraiškas viešiesiems pirkimams atlikti bei šių prekių, paslaugų ir darbų techninių reikalavimų dokumentus.
 • Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos darbe, Fondo valdybos direktoriui pavedus.
 • Atlieka pirkimo organizatoriaus funkcijas, Fondo valdybos direktoriui pavedus.
 • Administruoja prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo sutartis, Skyriaus patarėjui pavedus.
 • Vykdo administruojamų sutarčių apmokėjimo už pateiktas prekes, suteiktas paslaugas bei atliktus darbus ir jų vykdymo stebėseną, analizuoja jų vykdymui reikalingų lėšų poreikį, biudžeto lėšų paskirstymą bei jų panaudojimą sutarties vykdymui užtikrinti, rengia ataskaitas apie tiekėjų įsipareigojimų vykdymą.
 • Vykdo Fondo administravimo įstaigų eksploatuojamų administracinių patalpų stebėjimą ir informuoja VĮ Turto bankas apie gedimus, defektus, galimas arba įvykusias avarijas. Tikrina gautų sąskaitų iš VĮ Turto bankas už suteiktas paslaugas atitikimą. Analizuoja ir kaupia informaciją apie teikiamas paslaugas.
 • Bendradarbiauja su VĮ Turto bankas ūkio priežiūros klausimais eksploatuojant bei prižiūrint Fondo administravimo įstaigų nuomos pagrindais valdomą valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą bei ilgalaikį materialųjį turtą.
 • Dalyvauja Fondo administravimo įstaigų remonto poreikio nustatyme.
 • Dalyvauja turto inventorizacijose.
 • Organizuoja veiksmus, susijusius su įstaigos turto saugojimu, naudojimu, priežiūra, apskaita, judėjimu, darbuotojų aprūpinimu darbo priemonėmis.
 • Vykdo Fondo administravimo įstaigų salių techninį aptarnavimą įstaigos organizuojamų konferencijų, seminarų, pasitarimų, konkursų ir kitų renginių metu, sutvarko sales jiems pasibaigus.
 • Atlieka kanceliarinių, biuro priemonių, baldų ir kito inventoriaus ar įrangos iškrovimo ir pakrovimo bei montavimo darbus.
 • Įvertina ir teikia pasiūlymus dėl materialinių vertybių nusidėvėjimo ir tinkamumo toliau naudoti.
 • Prižiūri Fondo administravimo įstaigų eksploatuojamas turto saugojimo patalpas, vykdo turto priėmimą į šias patalpas ir turto išdavimą, rengia turto priėmimo ir išdavimo dokumentų projektus.
 • Imasi skubių veiksmų gaisrų bei nelaimingų atsitikimų atvejais įvykiui lokalizuoti, iškviečia atitinkamas tarnybas bei informuoja Fondo administravimo įstaigų darbuotojus.
 • Vairuoja tarnybinį automobilį, veža darbuotojus ir/ ar krovinius į paskirties vietą, atlieka kurjerio funkcijas.
 • Prižiūri tarnybinio automobilio techninę būklę, švarą ir saugą eksploatavimo metu.
 • Pildo tarnybinio automobilio kelionės lapus ir teikia juos Skyriaus darbuotojui, atsakingam už tarnybinių automobilių naudojimo kontrolę.
 • Paruošia ir pristato automobilį techniniam aptarnavimui, remontui bei techninei apžiūrai pagal nustatytą periodiškumą.
 • Teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja Fondo administravimo įstaigų darbuotojus pagal šios pareigybės kompetenciją.
 • Rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus pagal šios pareigybės kompetenciją.
 • Nagrinėja pranešimus, prašymus ir skundus, rengia atsakymų projektus Skyriaus patarėjui pavedus.
 • Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose, šios pareigybės kompetencijų ribose, Skyriaus patarėjui pavedus.
 • Teikia pasiūlymus dėl darbo organizavimo, Skyriaus turto valdymo, naudojimo, apsaugos ir kitų šios pareigybės kompetencijai priskirtų klausimų.
 • Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos bei kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
 • Analizuoja Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį, formuluoja ir teikia pasiūlymus, rengia užduotis programinės įrangos kūrimui ir tobulinimui, dalyvauja testuojant sukurtą programinę įrangą.
 • Bendradarbiauja su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis bei įstaigomis, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis, teikia duomenis pagal šios pareigybės kompetenciją.
 • Atstovauja Fondo administravimo įstaigoms valstybės valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose įstaigose, organizacijose, Fondo valdybos direktoriui pavedus, pagal šios pareigybės kompetenciją.
 • Pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją jo nesant darbe, Skyriaus patarėjui pavedus.
 • Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus patarėjo pavedimus.