Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

 • Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją.
 • Turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos kelių transporto priemonę.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybinio socialinio draudimo įstatymu tiek, kiek tai susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, taip pat teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, turto valdymą, materialinį – techninį aprūpinimą, darbuotojų saugą ir sveikatą, civilinę ir priešgaisrinę saugą, kelių eismą, keleivių ir krovinių vežimą, gebėti juos taikyti praktiškai.
 • Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

Atlieka šias funkcijas

 • Vairuoja tarnybinį automobilį, veža darbuotojus ir/ ar krovinius į paskirties vietą, atlieka kurjerio funkcijas.
 • Prižiūri tarnybinio automobilio techninę būklę, švarą ir saugą eksploatavimo metu.
 • Pildo tarnybinio automobilio kelionės lapus ir teikia juos Skyriaus darbuotojui, atsakingam už tarnybinių automobilių naudojimo kontrolę.
 • Paruošia ir pristato automobilį techniniam aptarnavimui, remontui bei techninei apžiūrai pagal nustatytą periodiškumą.
 • Dalyvauja rengiant paraiškas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus (toliau kartu Fondo administravimo įstaigos) viešiesiems pirkimams planuoti dėl turto remonto bei priežiūros vykdymo, Skyriaus patarėjui pavedus, planuoja šių prekių ir paslaugų lėšų poreikį.
 • Bendradarbiauja su VĮ Turto bankas ūkio priežiūros klausimais eksploatuojant bei prižiūrint Fondo administravimo įstaigų nuomos pagrindais valdomą valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą bei ilgalaikį materialųjį turtą.
 • Dalyvauja Fondo administravimo įstaigų remonto poreikio nustatyme.
 • Dalyvauja turto inventorizacijose.
 • Organizuoja veiksmus, susijusius su įstaigos turto saugojimu, naudojimu, priežiūra, apskaita, judėjimu, darbuotojų aprūpinimu darbo priemonėmis.
 • Vykdo Fondo administravimo įstaigų salių techninį aptarnavimą įstaigos organizuojamų konferencijų, seminarų, pasitarimų, konkursų ir kitų renginių metu, sutvarko sales jiems pasibaigus.
 • Atlieka kanceliarinių, biuro priemonių, baldų ir kito inventoriaus ar įrangos iškrovimo ir pakrovimo bei montavimo darbus.
 • Atlieka smulkius remonto darbus Fondo administravimo įstaigų patalpose.
 • Įvertina ir teikia pasiūlymus dėl materialinių vertybių nusidėvėjimo ir tinkamumo toliau naudoti.
 • Prižiūri Fondo administravimo įstaigų eksploatuojamas turto saugojimo patalpas, vykdo turto priėmimą į šias patalpas ir turto išdavimą, rengia turto priėmimo ir išdavimo dokumentų projektus
 • Imasi skubių veiksmų gaisrų bei nelaimingų atsitikimų atvejais įvykiui lokalizuoti, iškviečia atitinkamas tarnybas bei informuoja Fondo administravimo įstaigų darbuotojus.
 • Rengia dokumentų projektus pagal šios pareigybės kompetenciją.
 • Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose pagal šios pareigybės kompetenciją, Skyriaus patarėjui pavedus.
 • Teikia pasiūlymus Skyriaus patarėjui dėl darbo organizavimo, Skyriaus turto valdymo, naudojimo, apsaugos ir kitų šios pareigybės kompetencijai priskirtų klausimų.
 • Teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja Fondo administravimo įstaigų darbuotojus pagal šios pareigybės kompetenciją.
 • Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos bei kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
 • Pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją jo nesant darbe, Skyriaus patarėjui pavedus.
 • Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus patarėjo pavedimus.