Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

 

Atlieka šias funkcijas

  • Konsultuoja klientus taikydamas „vieno langelio“ principą pagal Fondo valdybos patvirtintus klientų aptarnavimo standartus bei gerosios praktikos pavyzdžius.
  • Sodros“ informacijos telefonu teikia klientams bendro ir/ar asmeninio pobūdžio informaciją, konsultacijas paskirtos srities klausimais.
  • Registruoja klientų prašymus bei kitus dokumentus Fondo valdybos nustatyta tvarką.
  • Informacinėje sistemoje tvarko fizinių ir juridinių asmenų kontaktinius duomenis.
  • Dalyvauja nagrinėjant bendruoju oficialiu Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų elektroniniu paštu ir kitais elektroniniais ryšiais gautus klientų paklausimus.
  • Dalyvauja rengiant ataskaitas bei suvestines, teikia pasiūlymus ir pastabas Skyriaus patarėjui dėl klientų aptarnavimo kokybės gerinimo.
  • Analizuoja Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį bei teikia Skyriaus patarėjui siūlymus dėl Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingos programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo.
  • Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras, teikia pasiūlymus Skyriaus patarėjui dėl veiklos tobulinimo.
  • Pavaduoja kitą darbuotoją jo nesant darbe Skyriaus patarėjui pavedus.
  • Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus patarėjo pavedimus.