Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

 • Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais klientų aptarnavimą ir valstybinio socialinio draudimo paslaugų teikimą, gebėti juos taikyti praktiškai.
 • Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

Atlieka šias funkcijas

 • Konsultuoja klientus taikydamas „vieno langelio“ principą pagal Fondo valdybos patvirtintus klientų aptarnavimo standartus bei gerosios praktikos pavyzdžius.
 • Sodros“ informacijos telefonu teikia klientams bendro ir/ar asmeninio pobūdžio informaciją, konsultacijas paskirtos srities klausimais.
 • Registruoja klientų prašymus bei kitus dokumentus Fondo valdybos nustatyta tvarką.
 • Informacinėje sistemoje tvarko fizinių ir juridinių asmenų kontaktinius duomenis.
 • Dalyvauja nagrinėjant bendruoju oficialiu Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų elektroniniu paštu ir kitais elektroniniais ryšiais gautus klientų paklausimus.
 • Dalyvauja rengiant ataskaitas bei suvestines, teikia pasiūlymus ir pastabas Skyriaus patarėjui dėl klientų aptarnavimo kokybės gerinimo.
 • Analizuoja Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį bei teikia Skyriaus patarėjui siūlymus dėl Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingos programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo.
 • Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras, teikia pasiūlymus Skyriaus patarėjui dėl veiklos tobulinimo.
 • Pavaduoja kitą darbuotoją jo nesant darbe Skyriaus patarėjui.
 • Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus patarėjo pavedimus.