Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

  • Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.
  • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais klientų aptarnavimą ir valstybinio socialinio draudimo paslaugų teikimą, gebėti juos taikyti praktiškai.
  • Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
  • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

Atlieka šias funkcijas