Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

 •                    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 •                    studijų kryptis – teisė.
 •                    studijų kryptis – viešasis administravimas.
 •                    studijų kryptis – ekonomika.
 •                    studijų kryptis – finansai      arba
 •                    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 •                    darbo patirtis – pensijų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo patirtis.
 •                    darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Atlieka šias funkcijas

 • Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
 • Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
 • Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
 • Tikrina ir tvirtina į informacinę sistemą įrašytų duomenų apie asmenų iki 1994 m. gruodžio 31 d. įgytą pensijų socialinio draudimo stažą ir turėtas draudžiamąsias pajamas teisėtumą, pagrįstumą ir teisingumą.
 • Priima sprendimus dėl pensijų ir pensinių išmokų skyrimo (atsisakymo skirti), kitos rūšies pensijos skyrimo (atsisakymo skirti), pensijų ir pensinių išmokų permokų nustatymo, taip pat sprendimus sudėtingais pensijų ir pensinių išmokų mokėjimo klausimais.
 • Tvirtina dokumentų, pateikiamų duomenims apie iki 1994 m. gruodžio 31 d. įgytą pensijų socialinio draudimo stažą ir turėtas draudžiamąsias pajamas kaupti, pensijoms ir pensinėms išmokoms skirti ir (ar) mokėti, kopijas.
 • Rengia sprendimų projektus dėl pensijų ir pensinių išmokų permokų išieškojimo ir (ar) įskaitymo bei susitarimų projektus su fiziniais asmenimis dėl pensijų ir pensinių išmokų permokų grąžinimo.
 • Analizuoja ir vertina dokumentų, pateiktų pensijoms ir pensinėms išmokoms skirti ir (ar) mokėti, duomenims apie iki 1994 m. gruodžio 31 d. įgytą pensijų socialinio draudimo stažą ir draudžiamąsias pajamas kaupti, išdavimo pagrįstumą ir teikia išvadas dėl šių dokumentų tikrinimo būtinumo.
 • Tikrina ir kontroliuoja kitų vyriausiųjų specialistų priimtų sprendimų pensijų ir pensinių išmokų klausimais, informacinėje sistemoje patvirtintų duomenų apie asmenų iki 1994 m. gruodžio 31 d. įgytą pensijų socialinio draudimo stažą ir turėtas draudžiamąsias pajamas įrašymo, nustatytais atvejais - ir pensijų ir pensinių išmokų mokėjimo teisėtumą, pagrįstumą ir teisingumą.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.