Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

Atlieka šias funkcijas

  • Dalyvauja rengiant strateginius, ilgalaikius, metinius visuomenės informavimo ir švietimo planus, įgyvendina visuomenės ir (ar) atskirų socialinio draudimo dalyvių grupių informavimo bei švietimo priemones, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl socialinio draudimo dalyvių informavimo, bendradarbiavimo su žiniasklaida tobulinimo.
  • Dalyvauja rengiant trumpalaikes bei ilgalaikes ryšių su visuomene programas, strategijas ir kitus dokumentus, susijusius su visuomenės informavimu apie socialinį draudimą ir Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų (toliau – Fondo administravimo įstaigos) veiklą, įgyvendina jų priemones.
  • Analizuoja ryšių su visuomene veiklą Fondo administravimo įstaigose ir teikia išvadas bei pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl vidinės ir išorinės komunikacijos plėtros ir tobulinimo Fondo administravimo įstaigose.
  • Dalyvauja organizuojant Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) renginius, susijusius su visuomenės informavimu apie socialinį draudimą ir Fondo administravimo įstaigų veikla.
  • Rengia informaciją žiniasklaidai socialinio draudimo bei Fondo administravimo įstaigų veiklos klausimais.
  • Dalyvauja rengiant atsakymus į gautus žiniasklaidos atstovų paklausimus.
  • Vykdo žiniasklaidos stebėseną, kaupia, analizuoja bei sistemina vietinėse žiniasklaidos priemonėse (spaudoje, radijuje, televizijoje, internete) bei kituose šaltiniuose esančią informaciją apie socialinį draudimą, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Fondo administravimo įstaigų veiklą.
  • Nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją bei dalyvauja įgyvendinant atsakomuosius veiksmus, vietos žiniasklaidos priemonėse pasirodžius tikrovės neatitinkančiai informacijai apie socialinį draudimą.
  • Dalyvauja organizuojant Fondo valdybos direktoriaus ir kitų darbuotojų spaudos konferencijas, susitikimus, dalyvauja rengiant radijo ir televizijos laidas socialinio draudimo klausimais.
  • Dalyvauja organizuojant visuomenės apklausas socialinio draudimo klausimais.
  • Dalyvauja rengiant sutarčių projektus su informacijos platinimo, spaudos, leidybos, dizaino, reklamos, įvaizdžio kūrimo paslaugų teikimo įmonėmis ir kitomis organizacijomis, prižiūri pasirašytų sutarčių vykdymą, jei tai numatyta sutartyse arba Skyriaus vedėjui pavedus.
  • Dalyvauja įgyvendinant Skyriaus veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos ir Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
  • Dalyvauja nustatant Skyriaus poreikį pirkimams ir teikia paraiškas dėl viešųjų pirkimų, dalyvauja rengiant kvalifikacinius reikalavimus ir specifikacijas.