Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – viešasis administravimas;
 • studijų kryptis – vadyba;
 • studijų kryptis – ekonomika;
arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – vertinimo kriterijų / rodiklių sudarymo ir taikymo patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;
arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – veiklos rezultatų stebėsenos patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
 

Atlieka šias funkcijas

                                                                           
 • Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
 • Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
 • Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.
 • Organizuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimą arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimo organizavimą.
 • Organizuoja personalo vizitus į užsienio valstybes arba prireikus koordinuoja personalo vizitų į užsienio valstybes organizavimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Organizuoja Lean sistemos metodų diegimą ir įgyvendinimą Fondo administravimo įstaigose, palaiko Asaichi metodo įgyvendinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Fondo valdyboje), administruoja Kaizen idėjas.
 • Apibendrina Fondo valdybos skyrių pateiktą informaciją apie veiklos rezultatus pagal nustatytus vertinimo kriterijus ir rengia metinę Fondo valdybos teritorinių skyrių veiklos vertinimo ataskaitą.
 • Renka ūkio subjektų veiklos priežiūros rodiklių duomenis iš Fondo valdybos struktūrinių padalinių ir juos apibendrina.
 • Koordinuoja Fondo valdybos gaunamų ir siunčiamų raštų užsienio kalbomis vertimą.
 • Dalyvauja įgyvendinant struktūrinio padalinio veiklos planavimo, vidaus kontrolės, veiklos rizikos, kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.