Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; studijų kryptis – viešasis administravimas (arba); studijų kryptis – komunikacija (arba); studijų kryptis – informacijos paslaugos (arba); arba: išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; darbo patirtis – socialinio draudimo srities patirtis; darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

Atlieka šias funkcijas

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka. Užtikrina struktūrinio padalinio nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą. Dalyvauja rengiant įstaigos veiklos planus, užtikrina struktūrinio padalinio dalyvavimą įgyvendinant veiklos planavimo, jos vertinimo, vidaus kontrolės, veiklos rizikos, kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.