Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

    • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
    • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, socialinį draudimą, darbo santykius, civilinę bei administracinę teisę reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.
    • Turėti patirtį finansų ir apskaitos srityje bei apskaitos tvarkymo pagal VSAFAS reikalavimus.
    • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
    • Būti susipažinęs su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Atlieka šias funkcijas

Metų užduotys