gyventojams.png

Valstybinės pensijos

 1. Jei Jūsų sutuoktinis, tėvas (įtėvis) ar motina (įmotė) buvo pirmojo ar antrojo laipsnio valstybinės pensijos gavėjas, jam mirus, Jūs galite kreiptis dėl valstybinės našlių ir našlaičių pensijos.
 2. Dokumentus šiai pensijai skirti reikia pateikti „Sodrai“. Dokumentai perduodami Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
 3. Sprendimą dėl valstybinės našlių ir našlaičių pensijos skyrimo ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, nuo dokumentų gavimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje dienos, priima LR pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas komisijos pirmininko pavaduotojas.
Suskleisti

  Į „Sodrą“ galima kreiptis mirus pirmojo ar antrojo laipsnių valstybinės pensijos gavėjui.

Prašymą ir visus papildomus dokumentus reikia pateikti „Sodrai“. Per 5 darbo dienas šie dokumentai persiunčiami Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. 

Suskleisti

Pirmojo ar antrojo laipsnio valstybinės pensijos gavėjui mirus, jo sutuoktiniui ir vaikams ar įvaikiams skiriama valstybinė našlių ir našlaičių pensija, jeigu jie yra LR piliečiai.

 

Našlių valstybinė pensija skiriama, jei našlys ar našlė:

 • sukako senatvės pensijos amžių ar buvo pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu iki sutuoktinio mirties arba per 5 metus nuo jo mirties;
 • augina mirusio asmens vaikus ar įvaikius iki 18 metų (besimokančius – iki 19 metų);
 • slaugo namuose mirusiojo vaikus ar įvaikius, kuriems nustatyta 75–100 proc. netekto darbingumo, jei neįgalumas jiems nustatytas iki sukankant 18 metų;
 • sukako senatvės pensijos amžių ar buvo pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais tuo metu, kai augino mirusio asmens vaikus ar įvaikius iki 18 metų (besimokančius – iki 19 metų);
 • sukako senatvės pensijos amžių ar buvo pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais tuo metu, kai namuose slaugė 75–100 proc. darbingumo netekusius mirusiojo vaikus ar įvaikius, kuriems neįgalumas nustatytas iki sukankant 18 metų;
 • neturėjo su mirusiu sutuoktiniu vaikų, tačiau nuo santuokos įregistravimo iki sutuoktinio mirties dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai.

 

  Jei nėra sutuoktinio, našlių pensija gali būti skiriama globėjui ar rūpintojui, auginančiam mirusiojo vaikus ar įvaikius iki 18 metų (besimokančius – iki 19 metų) arba slaugančiam namuose neįgalius (75–100 proc. netekto darbingumo) mirusiojo vaikus ar įvaikius, jei jiems neįgalumas nustatytas iki sukankant 18 metų.

 

Našlaičių valstybinė pensija skiriama, jei mirusiojo vaikai ar įvaikiai yra:

 • iki 18 metų amžiaus;
 • aukštųjų, profesinių bei bendrojo lavinimo mokyklų dieninių ar nuolatinių skyrių studentai ir moksleiviai - iki šių mokyklų baigimo, bet ne ilgiau, negu kol jiems sukaks 24 metai;
 • vyresni kaip 18 metų, tačiau buvo pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais iki jiems sukako 18 metų. Jiems pensija mokama visą neįgalumo laiką.
Suskleisti

Pirmojo ar antrojo laipsnio valstybinių pensijų gavėjui mirus, jo sutuoktinis, vaikai ar įvaikiai yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gali kreiptis dėl valstybinės našlių ar našlaičių pensijos skyrimo. Jiems į artimiausią „Sodros“ skyrių reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą skirti valstybinę našlių ar našlaičių pensiją.
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, gimimo liudijimą).
 • Dokumentą nurodantį nuolatinę gyvenamąją vietą (pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, neturintys gyvenamosios vietos – pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, nuolat gyvenantys užsienyje – pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą užsienio valstybėje arba kitą asmens gyvenamąją vietą užsienio valstybėje patvirtinantį dokumentą), jei šių duomenų nėra LR Gyventojų registre.
 • Mirties liudijimo nuorašą, jei šių duomenų nėra LR Gyventojų registre.
 • Dokumentus, patvirtinančius giminystės ryšius su mirusiuoju (santuokos liudijimo nuorašą, našlaičių gimimo liudijimo nuorašus arba teismo sprendimą, nustatantį giminystės ryšius, ir kita), jei šių duomenų nėra LR Gyventojų registre.
 • Pažymą apie asmeniui paskirtas kitas iš valstybės biudžeto mokamas išmokas, jeigu jas moka ne „Sodra“.
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotas darbingumo lygio pažymas (invalidumo pažymėjimą iki 2005 m. sausio 1 d. išduotą Valstybinės socialinės ekspertizės komisijos), jei kreipiasi senatvės pensijos amžiaus nesulaukęs mirusiojo sutuoktinis ar vyresnis nei 18 metų vaikas ar įvaikis, kuris nesimoko ir jo teisė gauti valstybinę našlaičių pensiją siejama su negalia (invalidumu).
 • Mokymo įstaigų išduotą pažymą, jei kreipiasi studijuojantis ar besimokantis mirusiojo vaikas ar įvaikis.
 • Dokumentą, patvirtinantį globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju, jei kreipiasi asmuo paskirtas mirusiojo vaikų ar įvaikių globėju ar rūpintoju.

 

  Sprendimą dėl valstybinės našlių ar našlaičių pensijos skyrimo priima LR pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas komisijos pirmininko pavaduotojas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje dienos.

Apie sprendimą asmuo informuojamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo priėmimo. 

Suskleisti
 • Valstybinė našlių pensija yra 20 proc. mirusiam asmeniui priklausiusios valstybinės pensijos dydžio.
 • Valstybinė našlaičių pensija yra 30 proc. mirusiam asmeniui priklausiusios valstybinės pensijos dydžio.
 • Jeigu našlaičių yra daugiau, kiekvienam skiriama po lygiai, bet ne daugiau kaip po 30 proc., o bendra našlaičiais likusiems vaikams skirta pensija negali viršyti 80 proc. mirusiajam mokėtos valstybinės pensijos dydžio.
 • Jei nėra asmenų, kuriems skiriama našlio valstybinė pensija, kiekvienam našlaičiui skiriama po lygiai, bet ne daugiau kaip po 30 proc., o bendra našlaičiams mokamų pensijų suma negali viršyti 100 proc. mirusiajam priklausiusios valstybinės pensijos dydžio.
Suskleisti
 1. Pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinės našlių ir našlaičių pensijos, paskirtos iki 2001 m. vasario 1 d., mokamos už einamąjį mėnesį.
 2. Pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinės našlių ir našlaičių pensijos paskirtos nuo 2001 m. vasario 1 d. ir vėliau, mokamos už praėjusį mėnesį.

 

Pensijos gavimo būdai:

 1. Pervedama į asmeninę sąskaitą.
 2. Išmokamos pašte.
 3. Pristatomos į namus, pagal gyvenamąją vietą.

 

  Pensijos pristatymo būdą galite rinktis atsižvelgdamas į taisykles nustatytas Pensijų ir kompensacijų pristatymo tvarkos apraše.

Pensijos pervedimas į bankuose, kredito unijose ar mokėjimo įstaigose esančias asmenines sąskaitas kiekvieno mėnesio 7– 12 dienomis.

 

Pensiją į namus gali gauti visi asmenys, kurie:

 • yra netekę 75–100 proc. darbingumo (I grupės invalidai) arba kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, didelių specialiųjų poreikių lygis arba specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis;
 • yra sukakę 80 metų ir daugiau;
 • gyvena vietovėse, kuriose nėra galimybės išmokėti išmokos kitu būdu;
 • pensija į namus pristatoma kiekvieno mėnesio 10 – 26 dienomis.

 

Pensijos išmokėjimą mokėjimo įstaigoje galima rinktis tais atvejais, kai:

 • nėra galimybės išgryninti išmokos, jei ji būtų pervesta į asmeninę Jūsų sąskaitą;
 • atitinkate sąlygas išmoką gauti į namus;
 • pensija mokėjimo įstaigose išmokama kiekvieno mėnesio 10 – 26 dienomis.

 

  Jei nustatyta pensijos pristatymo diena sutampa su poilsio diena – šeštadieniu, ji pristatoma penktadienį. Jei pensijos pristatymo diena sutampa su poilsio diena – sekmadieniu, ji pristatoma – pirmadienį. Jei pensijos pristatymo diena sutampa su oficialios šventės diena, ji pristatoma prieš tos šventės dieną einančią darbo dieną. Jei nustatyta pensijos pristatymo diena yra paskutinė mėnesio darbo diena, ji pristatoma prieš tai einančią darbo dieną.

Suskleisti

Našlių valstybinės pensijos mokėjimas nutraukiamas, jei:

 • našlys ar našlė dar kartą susituokia;
 • nedarbingu pripažintas asmuo tampa darbingu. Jei asmuo nedarbingu ar iš dalies darbingu vėl pripažįstamas ne vėliau nei per 3 metus nuo valstybinės našlių pensijos mokėjimo nutraukimo, teisė į valstybinę našlių pensiją išlieka;
 • našlys ar našlė teismo nuosprendžiu pripažįstamas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo mirusiajam, už kurį paskirta pensija;
 • našlys ar našlė nebeslaugo namuose mirusiojo neįgalaus vaiko ar įvaikio, jei mokėjimas buvo siejamas su šia sąlyga;
 • kai gavėjas netenka LR pilietybės.

 

Našlaičių pensijos mokėjimas nutraukiamas:

 • kai gavėjas netenka LR pilietybės;
 • kai gavėjas atgauna darbingumą, jei pensijos mokėjimas buvo siejamas su neįgalumu;
 • jei našlaitis nebesimoko, jei mokėjimas buvo siejamas su mokslu ar studijomis.

 

  Jei mirusiojo vaikai ar įvaikiai įvaikinami, jie ir toliau gali gauti valstybinę našlaičių pensiją.

  Apie pasikeitusias aplinkybes „Sodrai“ būtina pranešti per 10 dienų nuo jų atsiradimo dienos. Antraip, susidariusi pensijos permoka bus išieškota. 

Suskleisti

Prašymą pensijos gavėjo pažymėjimui gauti galite pateikti:

 • atvykus į bet kurį „Sodros“ skyrių;
 • prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pateikus Prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo, GPN14.

 

Atvykus į „Sodros" skyrių, turite pateikti:

 • pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • asmens dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančią nuotrauką skaitmeninėje laikmenoje (reikalavimai nuotraukai nurodyti žemiau pateiktame lankstinuke bei pažymėjimo išdavimo taisyklėse) arba „Sodra“ gali naudoti Jūsų nuotrauką iš Gyventojų registro tarnybos (jei asmens tapatybės dokumentą gavote/keitėte 2007 metais ar vėliau);
 • prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo.

 

Terminai:

 • Pagamintas pažymėjimas išduodamas arba išsiunčiamas į namus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo skirti pensiją priėmimo dienos.
 • Keičiant pažymėjimą jis išduodamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo „Sodros“ skyriuje dienos.

 

Nuorodos:

 • Paspaudę šią nuorodą atsisiųsite skrajutę, kurioje rasite reikalavimus, skirtus pensijos gavėjo pažymėjimo nuotraukai.
 • Detalesnę informaciją apie pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimą galite rasti „Sodros“ direktoriaus įsakyme.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2022-05-26
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!