gyventojams.png

Noriu gauti vaiko priežiūros išmoką už vaiką, gimusį (įvaikintą) nuo 2023 m. sausio 1 d.

 • Teisę gauti vaiko priežiūros išmoką turi vienas iš tėvų (įtėvių), globėjų ar senelių, kuriems suteiktos vaiko priežiūros atostogos. Tėvai (įtėviai) ar globėjai turėtų apsispręsti, kuris iš jų ar senelių eis vaiko priežiūros atostogų, kokios trukmės jos bus ir kiek laiko pageidauja gauti išmoką. 
Apie savo sprendimą dėl vaiko priežiūros atostogų suteikimo iš anksto reikėtų informuoti darbdavį, o likus ne mažiau nei 14 dienų iki nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos, darbdaviui pateikti prašymą dėl vaiko priežiūros atostogų suteikimo, įvaikinimo atveju – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo (skubaus vykdymo atveju – per 1 mėnesį nuo sprendimo vykdymo pradžios) dienos.
 
Kai darbdavys Jums suteiks vaiko priežiūros atostogas, galėsite kreiptis į „Sodrą“ dėl vaiko priežiūros išmokos skyrimo.
 
 • Vaiko priežiūros išmoka gali būti skiriama ir asmenims, kurie yra draudžiami motinystės socialiniu draudimu, bet jiems vaiko priežiūros atostogos nesuteikiamos, t. y. savarankiškai dirbantiems asmenims, autoriams, sportininkams, atlikėjams, nesusijusiems su draudėju darbo santykiais, meno kūrėjo statusą turintiems asmenims, sportininkams, gaunantiems stipendiją, bei deleguotų dirbti į užsienį valstybės tarnautojų sutuoktiniams.
Šie asmenys, nusprendę prižiūrėti vaiką (-us) ir gauti vaiko priežiūros išmoką, turi pateikti prašymą skirti vaiko priežiūros išmoką ir nurodyti pasirinktą vaiko priežiūros laikotarpį. 
 • Europos Sąjunga priėmė direktyvą dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, kuri numato pareigą visoms valstybėms numatyti tiek tėčiui (įtėviui), tiek mamai (įmotei) būtinus ir kitam asmeniui neperleidžiamus vaiko priežiūros mėnesius
Taigi, nuo 2023 m. sausio 1 d. tiek vaiko tėtis (įtėvis), tiek mama (įmotė) ar globėjas (globėja) bent po 2 mėnesius turi prižiūrėti savo vaiką (-us), o likusį laiką gali dalintis pagal šeimos poreikį. Šį terminą, kaip minimalų kiekvienam iš tėvų (įtėvių) ar globėjų, nustato Europos Sąjungos direktyva.
 
 • Darbdavio suteiktų atostogų laikotarpiu mokama vaiko priežiūros išmoka už neperleidžiamą* 2 mėnesių (toliau – neperleidžiami mėnesiai) laikotarpį.
 • Vaiko priežiūros išmoka už neperleidžiamų mėnesių laikotarpį pradedama mokėti nuo teisės į vaiko priežiūros išmoką atsiradimo dienos. Jeigu asmeniui vaiko priežiūros atostogos suteiktos su pertraukomis, vaiko priežiūros išmoka už neperleidžiamų mėnesių laikotarpį mokama ne ilgiau nei už 60 kalendorinių dienų.
 • Neperleidžiamais mėnesiais galima naudotis lanksčiai, t. y. pasinaudoti mėnesiu ar dienomis, o po kelių mėnesių – likusiu mėnesiu arba likusiomis dienomis. „Sodrai“ priėmus sprendimą skirti vaiko priežiūros išmoką, tėčiui (įtėviui), mamai (įmotei) ar globėjui pirmiausiai bus mokama išmoka už neperleidžiamus mėnesius, kadangi už juos mokama didesnė išmoka, nei už likusius mėnesius, tačiau tai nereiškia, kad, kai vienas iš tėvų, pavyzdžiui, mama, pasinaudoja neperleidžiamais mėnesiais, iškart jais turi pasinaudoti tėtis.
 
Pavyzdys. Mamai už vaiką, gimusį 2024 m. sausio 4 d., vaiko priežiūros išmoka paskirta nuo 2024 m. kovo 1 d. iki 2026 m. sausio 4 d. (24 mėnesių laikotarpiui), tai tėtis savo neperleidžiamais mėnesiais gali pasinaudoti vėliau, kai vaikas jau bus ūgtelėjęs, tarkime, prižiūrėti jį 23-iąjį ir 24-ąjį mėnesius.
 
 Svarbu! Neperleidžiamų dviejų mėnesių trukmės atostogų (ar jų dalies) tam pačiam vaikui prižiūrėti abu tėvai (įtėviai, globėjai) negali imti tuo pačiu metu. 
 
Seneliai negali pasinaudoti neperleidžiamais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais ir už juos gauti vaiko priežiūros išmoką, tačiau gali prižiūrėti anūką ir gauti vaiko priežiūros išmoką už likusį laikotarpį.
 
Jeigu išmokos gavėjas vaiką augina vienas (nustatoma pagal įstatyme nurodytas aplinkybes), jis turi teisę gauti papildomą vaiko priežiūros išmoką už kito iš vaiko tėvų nepanaudotą neperleidžiamą vaiko priežiūros atostogų laikotarpį. Papildoma vaiko priežiūros išmoka skiriama ir mokama tik už paskutinius 2 pasirinktos vaiko priežiūros išmokos mokėjimo trukmės mėnesius.
 
Laikoma, kad vaiką augina vienas iš jo tėvų (įtėvių) ar globėjų, kai:
 • kitas iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjų yra miręs ar pripažintas mirusiu;
 • kitas iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjų yra pripažintas nežinia kur esančiu;
 • kitam iš vaiko tėvų (įtėvių) terminuotai ar neterminuotai yra apribota tėvų valdžia;
 • vaikui, kurio priežiūrai suteiktos vaiko priežiūros atostogos, nenustatyta tėvystė;
 • vaikas, kurio priežiūrai suteiktos vaiko priežiūros atostogos, yra atskirtas nuo vieno iš jo tėvų (įtėvių);
 • kitas iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjų pripažintas neveiksniu šioje srityje;
 • vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su vienu iš jo tėvų (įtėvių), o kitam jo tėvų (įtėvių) apribotas bendravimas su vaiku;
 • kitas iš vaiko globėjų yra atleistas arba nušalintas nuo pareigų;
 • kitas iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjų atlieka laisvės atėmimo bausmę įkalinimo įstaigoje ir dėl to negali prižiūrėti vaiko.
Vaiko priežiūros atostogos gali trukti: 
 • iki vaikui sukaks treji metai;
 • įvaikinimo atveju – 18 ar 24 mėnesius, bet ne ilgiau iki vaikui sukaks 18 metų.
Tuo laikotarpiu darbdavys įsipareigoja išsaugoti Jūsų darbo vietą ir pasiūlyti ją Jums sugrįžus iš vaiko priežiūros atostogų.
 

Vaiko priežiūros išmoka gali būti mokama: 

 • iki vaikui sueis 18 arba 24 mėnesiai*.
 • įvaikinimo atveju – 18 arba 24 mėnesius, bet ne ilgiau iki vaikui sukaks 18 metų.
Tėvams (įtėviams) ar globėjams pirmiausia pradedama mokėti vaiko priežiūros išmoka už neperleidžiamus mėnesius.
 
*Jeigu vienas iš tėvų (įtėvių) ar globėjų nepasinaudoja neperleidžiamais mėnesiais vaikui prižiūrėti ar jų dalimi, kitam iš tėvų (įtėvių) ar globėjui už šiuos nepanaudotus neperleidžiamus mėnesius vaiko priežiūros išmoka nemokama, išskyrus atvejus, kai vaiką augina vienas iš tėvų (įtėvių) ar globėjų (kuris pagal įstatyme nurodytus kriterijus atitinka asmenį, vieną auginantį vaiką).
 • Teikiant prašymą skirti vaiko priežiūros išmoką, reikia nurodyti, kiek laiko, iki vaikui sueis 18 arba 24 mėnesiai, norėsite ją gauti. Kai nuspręsite atsisakyti vaiko priežiūros išmokos, kad kitas iš tėvų (įtėvių), globėjų ar senelių, turintis teisę gauti šią išmoką, kreipsis dėl šios išmokos skyrimo už tą patį vaiką, jam išmokos mokėjimo trukmė bus nustatoma pagal Jūsų pasirinkimą.
 Svarbu!
 • Jeigu asmuo, gaunantis vaiko priežiūros išmoką ar kitas iš tėvų (įtėvių), globėjų ar senelių  atskirais prašymais kreipiasi dėl vaiko priežiūros išmokos skyrimo už tą patį vaiką (ar tuos pačius vaikus), pasirinkta išmokos mokėjimo trukmė besikreipiančio asmens prašymu gali būti keičiama tik grąžinus permokėtą vaiko priežiūros išmokos sumą į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą (kai vaiko priežiūros išmokos mokėjimo trukmė keičiama išmoką gaunančiam asmeniui – permokėta suma įskaitoma į mokėtiną išmokos sumą).
 • Vaiko priežiūros išmoka už tą patį vaiką gali būti skiriama vienam iš tėvų (įtėvių), globėjų, ar senelių, todėl minėti asmenys, turintys teisę gauti vaiko priežiūros išmoką, turi galimybę šią išmoką gauti pakaitomis, tačiau kitas iš tėvų (įtėvių), globėjų ar senelių tuo metu turi nutraukti suteiktas vaiko priežiūros atostogas arba vaiko priežiūros laikotarpį bei vaiko priežiūros išmokos mokėjimą..
1 pavyzdys. Mama, kuriai darbdavys suteikė vaiko priežiūros atostogas už vaiką, gimusį 2024 m. sausio 4 d., „Sodrai“ pateikė prašymą skirti vaiko priežiūros išmoką iki kol vaikui sueis 18 mėnesių, t. y. iki 2025 m. liepos 4 d. Mamai buvo paskirta išmoka. Praėjus 6 mėnesiams ji nusprendė grįžti į darbą, o tėtis kreipėsi į darbdavį dėl vaiko priežiūros atostogų suteikimo. Mama nutraukė darbdavio suteiktas vaiko priežiūros atostogas ir „Sodrai“ pateikė prašymą nutraukti vaiko priežiūros išmokos mokėjimą bei grįžo į darbą. Vaiko tėtis, darbdaviui suteikus vaiko priežiūros atostogas, „Sodrai“ pateikė prašymą skirti vaiko priežiūros išmoką taip pat iki kol vaikui sueis 18 mėnesių, t. y. iki 2025 m. liepos 4 d.
 
2 pavyzdys. Savarankiškai dirbanti mama (draudžiama motinystės socialiniu draudimu, kuriai nesuteikiamos vaiko priežiūros atostogos), 2024 m. sausio 4 d. gimus kūdikiui, „Sodrai“ pateikė prašymą skirti vaiko priežiūros išmoką iki kol vaikui sueis 18 mėnesių, t. y. iki 2025 m. liepos 4 d. ir pranešė apie pasirinktą vaiko priežiūros laikotarpį. Mamai buvo paskirta vaiko priežiūros išmoka iki vaikui sueis 18 mėnesių. Praėjus 6 mėnesiams nusprendė, kad nori tęsti savarankišką veiklą ir nutraukti pasirinktą vaiko priežiūros laikotarpį, o vaiko priežiūros atostogų ketina išeiti vaiko tėtis. Šiuo atveju mama „Sodrai“ turi pateikti prašymą nutraukti vaiko priežiūros išmokos mokėjimą ir pasirinktą vaiko priežiūros laikotarpį, o tėtis (kai tik darbdavys suteiks vaiko priežiūros atostogas) – prašymą skirti vaiko priežiūros išmoką taip pat iki kol vaikui sueis 18 mėnesių, t. y. iki 2025 m. liepos 4 d.
 
Prašymą galite pateikti:
Internetu, prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkę prašymą skirti vaiko priežiūros išmoką, GPS23;
Paštu – prašymo formą galima atsisiųsti čia. Siunčiant paštu, prie prašymo reikia pridėti notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
Atvykę į „Sodros“ skyrių – prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Atvykus reikia: 
 • turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pavyzdžiui, pasą, asmens tapatybės kortelę);
 • žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervesta išmoka. 
 
 Svarbu! Kai gimsta du ir daugiau vaikų ir dėl vaiko priežiūros išmokos skyrimo už visus vaikus kreipiasi tik vienas iš tėvų, dėl kiekvieno vaiko turi būti pildomas atskiras prašymas skirti vaiko priežiūros išmoką.
 
Gimus dviem ir daugiau vaikų, vaiko priežiūros atostogų išeiti ir vaiko priežiūros išmokas už atskirus vaikus gali gauti abu tėvai (gimus trims ir daugiau vaikų – abu tėvai ir seneliai, jei jie atitinka įstatyme nustatytas sąlygas).
 
Įsivaikinus vaiką, vaiko priežiūros išmoka mokama 18 ar 24 mėnesius, bet ne ilgiau iki vaikui sukaks 18 metų. Tokiu atveju ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo (skubaus vykdymo atveju – per vieną mėnesį nuo sprendimo vykdymo pradžios) dienos dėl šių atostogų suteikimo Jums reikia kreiptis į darbdavį, o dėl išmokos skyrimo – į „Sodrą“.
 
Gimus dviem ir daugiau vaikų, vaiko priežiūros išmoka už vieną iš vaikų, asmeniui turinčiam teisę gauti išmoką, gali būti skiriama nuo vaiko gimimo dienos arba nuo pirmosios dienos po tėvystės atostogų pabaigos, neatsižvelgiant į tai, kad mamai dar nėra pasibaigusios nėštumo ir gimdymo atostogos ir mokama motinystės išmoka.
Suskleisti

Prašymą skirti vaiko priežiūros išmoką turite pateikti ne vėliau kaip per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo laikotarpio, už kurį asmuo turi teisę gauti išmoką, pabaigos. 

Suskleisti
Vaiko priežiūros išmoka priklauso, jeigu:
 • Esate draudžiami motinystės socialiniu draudimu ir Jums yra suteikiamos vaiko priežiūros atostogos: 
  • dirbate pagal darbo sutartį;
  • dirbate valstybės tarnyboje;
  • esate krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos karys, taip pat karys savanoris;
  • esate privalomosios pradinės karo tarnybos karys ar atliekantis alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.
 • Esate draudžiami motinystės socialiniu draudimu, bet Jums nesuteikiamos vaiko priežiūros atostogos – tokiu atveju „Sodrai“ privalote pranešti apie pasirinktą vaiko priežiūros laikotarpį: 
  • dirbate pagal autorines, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis;
  • vykdote individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą;
  • vykdote individualią žemės ūkio veiklą;
  • esate individualios įmonės savininkas;
  • esate mažosios ar ūkinės bendrijos tikrasis narys;
  • esate šeimynos dalyvis;
  • esate nedirbantis ir neturintis draudžiamųjų pajamų bei užsienyje gyvenantis valstybės tarnautojo, perkelto į pareigas Lietuvos Respublikos (toliau – LR) diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, sutuoktinis;
  • esate nedirbantis ir neturintis draudžiamųjų pajamų bei užsienyje gyvenantis profesinės karo tarnybos kario, paskirto atlikti karo tarnybą LR atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, sutuoktinis;
  • esate nedirbantis ir neturintis draudžiamųjų pajamų bei užsienyje gyvenantis deleguoto asmens, perkelto į pareigas LR diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, sutuoktinis;
  • esate LR Prezidento sutuoktinis (-ė);
  • esate sportininkas, kuriam Lietuvos Respublikos sporto įstatymo nustatyta tvarka yra mokama valstybės stipendija, ir neturite kitų draudžiamųjų pajamų;
  • turite meno kūrėjo statusą ir neturite kitų draudžiamųjų pajamų.
 
 • Esate vaiko tėvas, motina, įtėvis, įmotė ar globėjas: 
  • kuriam darbdavys suteikė vaiko priežiūros atostogas;
  • esate savarankiškai dirbantis asmuo ir „Sodrai“ pranešėte apie pasirinktą vaiko priežiūros laikotarpį (teisės į išmoką diena laikoma kita diena po tėvystės atostogų ar nėštumo ir gimdymo atostogų paskutinės dienos) arba
  • teisės į vaiko priežiūros išmoką dieną nesate draudžiamas motinystės socialiniu draudimu (nes buvote atleistas iš darbo, tarnybos, nutraukėte individualios veiklos vykdymą, nutraukėte sportinę veiklą, pasibaigė draudimas pagal autorinę sutartį arba sustabdėte savo individualios įmonės, mažosios bendrijos arba ūkinės bendrijos veiklą ir apie tai informavote mokesčių administratorių centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka ar įgijote likviduojamo ar bankrutuojančio asmens statusą), tačiau neapdraustu motinystės socialiniu draudimu tapote ne anksčiau nei per 24 mėnesius iki pirmosios vaiko priežiūros atostogų dienos arba teisė į vaiko priežiūros išmoką atsirado prieš tai gimusio, globojamo ar įvaikinto vaiko auginimo iki 3 metų laikotarpiu arba iki teisės į išmoką atsiradimo dienos dėl to paties vaiko gimimo gavote motinystės ar tėvystės išmoką;
  • esate vaiko senelis (-ė). Teisę gauti vaiko priežiūros išmoką seneliai turi tik tuo atveju, jei teisę turi nors vienas iš vaiko tėvų (įtėvių);
  • iki pirmosios vaiko priežiūros atostogų arba pasirinkto vaiko priežiūros laikotarpio dienos turite ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius motinystės socialinio draudimo stažą;
  • jei reikalaujamo stažo neįgijote dėl to, kad prieš tai turėjote vaiko priežiūros atostogas, t. y. darbdavys buvo suteikęs prieš tai gimusio vaiko priežiūros atostogas. Tokiu atveju motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai.

 

 Svarbu! Dirbantys pagal individualios veiklos pažymą, vykdantys individualią žemės ūkio veiklą, šeimynų dalyviai, individualių įmonių savininkai, mažųjų ar ūkinių bendrijų tikrieji nariai laikomi apdraustaisiais, jeigu yra sumokėję motinystės socialinio draudimo įmokas už kalendorinį mėnesį, ėjusį prieš mėnesį, kurį įgyjama teisė į vaiko priežiūros išmoką arba už einamąjį mėnesį, jei praėjusį mėnesį buvo laikinai nedarbingi arba gavo ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokas ar teisė į vaiko priežiūros išmoką atsirado veiklos vykdymo pradžios mėnesį. 
 
Savarankiškai dirbantiems, įgijusiems teisę gauti vaiko priežiūros išmoką, ši išmoka mokama neatsižvelgiant į jos laikotarpiu turėtas savarankiškos veiklos pajamas. 

Suskleisti

Jeigu esate savarankiškai dirbantis asmuo, autorius, sportininkas, atlikėjas, nesusijęs su draudėju darbo santykiais, meno kūrėjo statusą turintis asmuo, sportininkas, gaunantis stipendiją bei deleguoto valstybės tarnautojo sutuoktinis pildydami prašymą privalote jame nurodyti pasirinktą vaiko priežiūros laikotarpį.

 1. Prašymą skirti vaiko priežiūros išmoką. 
 2. Prašymą dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo.
Juos galite pateikti:
 1. Internetu, prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkę prašymą skirti vaiko priežiūros išmoką, GPS23 ir prašymą dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo, GPS9.
 2. Paštu – prašymo formas galima atsisiųsti čia. Siunčiant paštu, prie prašymo reikia pridėti notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Atvykę į „Sodros“ skyrių – prašymus užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Atvykus reikia:
 • turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pavyzdžiui, pasą, asmens tapatybės kortelę);
 • žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervesta išmoka.
Jei dirbdami Lietuvoje neįgijote reikalaujamo stažo vaiko priežiūros išmokai gauti, bet per pastaruosius 24 mėnesius dirbote ir / ar buvote drausti užsienio valstybėje, papildomai pateikite prašymą tarpininkauti gaunant duomenis apie užsienyje įgytus darbo ir / ar draudimo laikotarpius. Šį prašymą galite pateikti:
 1. Internetu prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkę prašymą tarpininkauti gaunant duomenis apie užsienyje įgytus darbo ir / ar draudimo laikotarpius, GPS12.
 2. Paštu – prašymo formą galite atsisiųsti čia. Siunčiant paštu, prie prašymo reikia pridėti notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Atvykę į „Sodros“ skyrių – prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Atvykdami turėkite / žinokite:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje);
 • socialinio draudimo numerį (arba asmens identifikacijos numerį), suteiktą užsienio šalyje, kurioje dirbote;
 • užsienio valstybės darbdavio (-ių) pavadinimą (-us) ir darbo laikotarpį (-ius).
Suskleisti
Norint nutraukti vaiko priežiūros išmokos mokėjimą ir (ar) vaiko priežiūros laikotarpį*, turite pateikti prašymą nutraukti (atnaujinti) vaiko priežiūros išmokos mokėjimą ir (ar) vaiko priežiūros laikotarpį.
 
Prašymą galite pateikti:
 1. Internetu prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkę bendrojo pobūdžio prašymą (Prašymai → Bendrojo pobūdžio prašymai, skundas → Naujas prašymas), pridedant užpildytą prašymo nutraukti (atnaujinti) vaiko priežiūros išmokos mokėjimą ir (ar) vaiko priežiūros laikotarpį (už vaiką, gimusį (įvaikintą) nuo 2023-01-01) formą. Prašymo formą rasite čia
 2. Paštu – prašymo formą galima atsisiųsti čia. Siunčiant paštu, prie prašymo reikia pridėti notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Atvykę į „Sodros“ skyrių. Atvykus reikia:
 • turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pvz.: pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje.

*Pasirinktą vaiko priežiūros laikotarpį gali nutraukti asmenys, dirbantys savarankiškai, autoriai, sportininkai, atlikėjai, nesusiję su draudėju darbo santykiais, meno kūrėjo statusą turintys asmenys, sportininkai, gaunantys stipendiją bei deleguotų valstybės tarnautojų sutuoktiniai, kurie pildydami prašymą skirti vaiko priežiūros išmoką nurodė pasirinktą vaiko priežiūros laikotarpį. 

Asmenys, turintys tik darbo ar tarnybos santykius, norėdami nutraukti vaiko priežiūros atostogas, dėl jų nutraukimo turi kreiptis į savo darbdavį, o jei nori nutraukti ir vaiko priežiūros išmokos mokėjimą kreiptis į „Sodrą“ dėl vaiko priežiūros išmokos mokėjimo nutraukimo.  
 
Vaiko priežiūros išmokos mokėjimo nutraukimo diena negali būti ankstesnė negu prašymo teikimo mėnesio 1 d.
 
Pavyzdys
Asmuo 2024 m. vasario 25 d. nusprendė, kad nori nutraukti jam paskirtos vaiko priežiūros išmokos mokėjimą ir 2024 m. vasario 25 d. pildydamas prašymą ir nurodė, kad  vaiko priežiūros išmokos mokėjimą nori nutraukti nuo 2024 m. sausio 2 d. Tai šiuo atveju vaiko priežiūros išmokos mokėjimą asmuo gali nutraukti ne anksčiau nei 2024 m. vasario 01 d.., nes už 2024 m. sausio mėn. išmoka jau yra išmokėta. 
Suskleisti
Norint atnaujinti vaiko priežiūros išmokos mokėjimą ir (ar) vaiko priežiūros laikotarpį, turite pateikti prašymą nutraukti (atnaujinti) vaiko priežiūros išmokos mokėjimą ir (ar) vaiko priežiūros laikotarpį.
 
Prašymą galite pateikti:
 1. Internetu prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkę Prašymą nutraukti (atnaujinti) vaiko priežiūros išmokos mokėjimą ir (ar) vaiko priežiūros laikotarpį;
 2. Paštu – prašymo formą galima atsisiųsti čia. Siunčiant paštu, prie prašymo reikia pridėti notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3.  Atvykę į „Sodros“ skyrių. Atvykus reikia:
 • turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pvz., pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje.
SVARBU! Atnaujinus vaiko priežiūros atostogas ir (ar) vaiko priežiūros laikotarpį, įskaitant neperleidžiamus mėnesius, ir, turint teisę gauti vaiko priežiūros išmoką, toliau mokama anksčiau paskirta išmoka.
Suskleisti
 1. Įsakymo dėl vaiko priežiūros atostogų suteikimo nuorašas, jeigu darbdavys nėra pateikęs informacijos apie suteiktas atostogas „Sodrai“ (pranešimas 9-SD9-SDDarbdavio teikiamas pranešimas Sodrai apie suteiktas / atšauktas vaiko priežiūros arba tėvystės atostogas. Teikiamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo atostogų suteikimo arba atšaukimo.),  įvaikinimo faktą patvirtinantis dokumentas.
 2. Notariškai patvirtinta vaiko gimimo kopija su vertimu į lietuvių kalbą, jeigu vaiko gimimo liudijimas išduotas užsienyje. Jeigu vaiko gimimo liudijimo notariškai patvirtinta kopija su vertimu į lietuvių kalbą siunčiama paštu, kartu pridedama patvirtinta asmens tapatybę įrodančio dokumento kopija. Užsienyje išduoti vaiko gimimo liudijimai, priklausomai nuo to, kokioje valstybėje išduoti, turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille), išskyrus tuos atvejus, kai pagal LR tarptautinius įsipareigojimus numatyta kitaip. 
 3. Darbdavio pažyma apie priskaičiuotas draudžiamąsias pajamas, jei vaiko priežiūros atostogų metu turite draudžiamųjų pajamų arba Jums išmokamos su darbo santykiais susijusios kompensacinio ar skatinamojo pobūdžio vienkartinės išmokos. Darbdavys šią pažymą gali pateikti per asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui, kur pateikta rekomenduojama pažymos forma.
 4. Darbo atlikimo pabaigą pagrindžiantis dokumentas, jei vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu gaunate draudžiamųjų arba kitų darbinės veiklos pajamų, kurios nėra draudžiamosios pajamos, už darbą, atliktą iki pirmosios šių atostogų dienos, pavyzdžiui, atlikto darbo perdavimo - priėmimo aktas, autorinė sutartis ar kt.
 5. Dokumentai, patvirtinantys gautų pajamų dydį ir laikotarpį, už kurį jos apskaičiuotos, jei vaiko priežiūros atostogų metu gaunate darbinės veiklos pajamų, kurios nėra draudžiamosios pajamos, pavyzdžiui, darbo užmokesčio, gauto užsienyje, iš tarptautinės ar Europos Sąjungos institucijos arba užsienio valstybių institucijos, pažyma ar kt.
Suskleisti
 • Pasirinkus vaiko priežiūros išmoką gauti išmoką iki vaikui sueis 18 mėnesių – išmoka mokama 60 proc. Jūsų kompensuojamojo uždarbio (toliau – KU) dydžio. Šis dydis apskaičiuojamas pagal asmens draudžiamąsias pajamas, gautas per 12 paeiliui einančių kalendorinių mėnesių, buvusių iki praėjusio kalendorinio mėnesio prieš teisės į išmoką atsiradimo mėnesį.
 • Pasirinkus vaiko priežiūros išmoką gauti iki vaikui sueis 24 mėnesiai – nuo nėštumo ir gimdymo arba tėvystės atostogų pabaigos iki vaikui sueis 12 mėnesių, išmoka mokama 45 proc., vėliau iki vaikui sueis 24 mėnesiai – 30 proc. Jūsų KU dydžio.
 • Neperleidžiamų vaiko priežiūros mėnesių laikotarpiu išmoka mokama 78 proc. Jūsų KU dydžio.  
 • Tuo atveju, jeigu Jums gimė du ir daugiau vaikų ir esate šių vaikų priežiūros atostogose, vaiko priežiūros išmoka skiriama ir mokama už kiekvieną vaiką atskirai, tačiau bendra Jums mokamų išmokų suma negali būti didesnė kaip 78 proc. Jūsų KU dydžio.
 • Vaiko priežiūros išmokos mokėjimo dieną, įstatymų nustatyta tvarka, iš priskaičiuotos vaiko priežiūros išmokos sumos yra išskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis (15 proc.) bei privalomojo sveikatos draudimo įmoka (6 proc.).
 • Jei neperleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais gausite darbinės veiklos pajamų ar išmokų, Jums bus mokamas skirtumas tarp vaiko priežiūros išmokos dydžio ir gaunamų pajamų.
Pavyzdys. Asmeniui už 2023 m. spalio 16 d. gimusį vaiką nuo 2024 m. sausio 15 d. suteiktos vaiko priežiūros atostogos.
 • Už neperleidžiamus mėnesius nuo 2024 m. sausio 15 d. iki  2024 m. kovo 14 d. paskirta 847,70 Eur dydžio vaiko priežiūros išmoka per mėnesį:
  • nuo 2024 m. sausio 15 d. iki 2024 m. sausio 31 d. – 464,87 Eur (847,70 Eur: 31 d. * 17 d.);
  • nuo 2024 m. vasario 1 d. iki 2024 m. vasario 29 d. – 847,70 Eur;
  • nuo 2024 m. kovo 1 d. iki 2024 m. kovo 14 d. – 382,83 Eur (847,70 Eur : 31 d. x 14 d.).  
 • Kovo mėnesį asmuo gauna darbinės veiklos pajamų, kurių suma – 600 Eur.
 • Iš kovo mėnesį gautų 600 Eur darbinės veiklos pajamų vertinamos tik 270,97 Eur pajamos (600 Eur : 31 d. x 14 d.).
 • Už laikotarpį nuo 2024 m. kovo 1 d. iki 2024 m. kovo 14 d. asmeniui priskaičiuota 382,83 Eur dydžio vaiko priežiūros išmoka.
 • Už kovo mėnesį jam bus mokamas vaiko priežiūros išmokos ir pajamų skirtumas – 111,86 Eur (382,83 – 270,97 Eur).
  • Kai vaiką augina vienas iš tėvų (kuris pagal įstatyme nurodytas aplinkybes atitinka asmenį vieną auginantį vaiką) ir jis gauna vaiko priežiūros išmoką už neperleidžiamus du paskutinius vaiko priežiūros mėnesius bei turi papildomų pajamų, vaiko priežiūros išmoka mokama neatsižvelgiant į tuo metu gautas darbinės veiklos pajamas ir (ar) išmokas.
  • Visais kitais mėnesiais darbinės veiklos pajamos ir (ar) išmokos nemažintų gaunamos išmokos, jeigu išmokos ir papildomų pajamų suma neviršytų 100 proc. buvusio vidutinio atlyginimo (pagal kurį buvo apskaičiuota vaiko priežiūros išmoka):

Nuo 2024 m. sausio 1 d.

 • Jei vidutinis atlyginimas yra mažesnis už pajamų ir (ar) išmokų gavimo mėnesį galiojusią minimaliąją mėnesinę algą (toliau – MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2024 m. sausio 1 d. – 924 Eur.), laikoma, kad vidutinis atlyginimas yra lygus MMA.
 • Jei vidutinis atlyginimas yra didesnis už 5 šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčio (toliau – VDU) dydžius, galiojusius užpraeitą ketvirtį, buvusį iki pajamų ir (ar) išmokų gavimo dienos, laikoma, kad vidutinis atlyginimas yra lygus 5 VDU sumai.

 

1 pavyzdys

Asmeniui nuo 2024 m. sausio 25 d. suteiktos vaiko, gimusio 2023 m. spalio1 d., priežiūros atostogos iki kol vaikui sueis 24 mėnesiai, t. y. iki 2025 m. spalio 1 d.
Iki kol vaikui sueis 12 mėnesių paskirta 900 Eur dydžio išmoka, o iki kol vaikui sueis 24 mėnesiai – 600 Eur dydžio išmoka. 
Asmens vidutinis mėnesio atlyginimas (pagal kurį buvo apskaičiuota vaiko priežiūros išmoka) – 2000 Eur. Išmokos gavimo laikotarpiu nuo 2024 m. balandžio mėn. asmuo gauna darbinės veiklos pajamų, kurių mėnesio suma – 300 Eur:
 • Iki kol vaikui sueis 12 mėnesių, jam bus mokama viso dydžio vaiko priežiūros išmoka – 900 Eur, kadangi 900 Eur (išmokos dydis) + 300 Eur (darbinės veiklos pajamos) = 1200 Eur (mažiau negu 2000 Eur). 
 • Iki kol vaikui sueis 24 mėnesiai, jam taip pat bus mokama viso dydžio vaiko priežiūros išmoka – 600 Eur, kadangi 600 Eur (išmokos dydis) + 300 Eur (darbinės veiklos pajamos) = 900 Eur (mažiau negu 2000 Eur).

2 pavyzdys

Asmeniui nuo 2024 m. vasario 25 d. suteiktos vaiko, gimusio 2023 m. gruodžio 5 d., priežiūros atostogos iki kol vaikui sueis 24 mėnesiai, t. y. iki 2025 m. gruodžio 5 d.
Iki kol vaikui sueis 12 mėnesių, paskirta 900 Eur dydžio išmoka, o iki kol vaikui sueis 24 mėnesiai – 600 Eur dydžio išmoka.
Asmens vidutinis mėnesio atlyginimas (pagal kurį buvo apskaičiuota vaiko priežiūros išmoka)  – 2000 Eur. 
Išmokos gavimo laikotarpiu nuo 2024 m. gegužės mėn. asmuo gauna darbinės veiklos pajamų, kurių mėnesio suma – 1200 Eur. 
 • Iki kol vaikui sueis 12 mėnesių, jam bus mokama vaiko priežiūros išmokos dalis – 800 Eur, kadangi 900 Eur (išmokos dydis) + 1200 Eur = 2100 Eur (daugiau negu 2000 Eur), tai mokamos vaiko priežiūros išmokos dalis apskaičiuojama taip: 2000 Eur (asmens vidutinis mėnesio atlyginimas, pagal kurį buvo apskaičiuota vaiko priežiūros išmoka) – 1200 Eur (darbinės veiklos pajamos) = 800 Eur.
 • Tačiau iki kol vaikui sueis 24 mėnesiai, jam  bus mokama viso dydžio vaiko priežiūros išmoka – 600 Eur, kadangi 600 Eur (išmokos dydis) + 1200 Eur (darbinės veiklos pajamos) = 1800 Eur (mažiau negu 2000 Eur).
 • Maksimalus KU vaiko priežiūros išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki teisės gauti vaiko priežiūros išmoką atsiradimo dienos, dydžio:
Metai, ketvirtis Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje 
 (įskaitant ir individualias įmones) (bruto), EUR
2023, I ketv. 1947,90
2023, II ketv. 1987,80
2024, I ketv. 2005,90

1 pavyzdys

Jeigu asmuo teisę į vaiko priežiūros išmoką įgijo nuo 2023 m. spalio 15 d., tai maksimalus KU vaiko priežiūros išmokai apskaičiuojamas pagal 2023 m. II ketv. šalies vidutinio darbo užmokesčio dviejų dydžių sumą (1987,80 Eur * 2). 

2 pavyzdys

Jeigu asmuo teisę į vaiko priežiūros išmoką įgijo nuo 2024 m. sausio 15 d., tai maksimalus KU vaiko priežiūros išmokai apskaičiuojamas pagal 2023 m. III ketv. šalies vidutinio darbo užmokesčio dviejų dydžių sumą (2005,90  Eur * 2).     

Minimalūs išmokos dydžiai:
 
2024 m. I ketv.:
 
Teisę į vaiko priežiūros išmoką įgijus 2024 m. sausio mėn.
 • Mėnesio – 392 €*.
 • Dienos – 18,76 €.
Teisę į vaiko priežiūros išmoką įgijus 2024 m. vasario – kovo mėn.
 • Mėnesio – 440 €*.
 • Dienos – 21,05 €.
 
* 8 bazinės socialinės išmokos dydžiai, galioję praeitą mėnesį iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos.
 
 Svarbu! Savarankiškai dirbantiems asmenims, gaunantiems vaiko priežiūros išmoką, jos dydis  nemažinamas, jei asmuo išmokos gavimo laikotarpiu turi pajamų iš savarankiškos veiklos. Tačiau vaiko priežiūros išmokos dydis yra mažinamas, jeigu asmuo turi darbinės veiklos pajamų ar išmokų (pavyzdžiui, gauna ligos išmoką) neperleidžiamų vaiko priežiūros mėnesių laikotarpiu. Mokant vaiko priežiūros išmoką, taip pat neatsižvelgiama į meno kūrėjo statusą turinčio asmens draudimo valstybės lėšomis sumas.
 
Vaiko priežiūros išmokos dydis 
Metai, ketvirtis Maksimali išmoka, pasirinkus išmoką gauti kol vaikui sueis 18 mėnesių, Eur Maksimali išmoka, pasirinkus išmoką gauti kol vaikui sueis 24 mėnesiai, Eur Maksimali išmoka neperleidžiamų mėnesių laikotarpiu, Eur
mėnesio dienos mėnesio (iki 12 mėnesių) mėnesio (iki 24 mėnesių) mėnesio dienos
2023, I ketv. 2144,52 102,61 1608,39 1072,26 2787,88 133,39
2023, II ketv. 2265,36 108,39 1699,02 1132,68 2944,97 140,91
2023, III ketv. 2337,48 111,84 1753,11 1168,74 3038,72 145,39
2023, IV ketv. 2385,36 114,13 1789,02 1192,68 3100,97 148,37
2024, I ketv. 2407,08 115,17 1805,31 1203,54 3129,2 149,72

 

 

Suskleisti

Vaiko priežiūros išmokos mokėjimo dieną, įstatymų nustatyta tvarka, iš priskaičiuotos vaiko priežiūros išmokos sumos yra išskaičiuojamas GPMGPMGyventojų pajamų mokestis administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos. administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos. (15 proc.) bei PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmoka (6 proc.).

Detalią informaciją apie išmokos mokėjimą galite peržiūrėti asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui meniu skiltyje pasirinkę „Mano išmokos” → „Vaiko priežiūros išmoka” „Mokėjimas”.

 

Suskleisti
 • Jeigu apdraustasis asmuo, gaunantis vaiko priežiūros išmoką, įgyja teisę gauti motinystės išmoką dėl kito vaiko gimimo, globos ar įvaikinimo, jam mokamos abi šios išmokos, tačiau bendra išmokų suma negali būti didesnė kaip 78 proc. išmokos gavėjo palankesnio kompensuojamojo uždarbio dydžio, pagal kurį yra apskaičiuota motinystės išmoka arba vaiko priežiūros išmoka.
 • Jeigu apdraustasis asmuo, gaunantis vaiko priežiūros išmoką, įgyja teisę gauti vaiko priežiūros išmoką dėl kito vaiko gimimo, globos ar įvaikinimo, jam mokamos abi šios išmokos, tačiau bendra išmokų suma negali būti didesnė kaip 78 proc. išmokos gavėjo palankesnio kompensuojamojo uždarbio dydžio, pagal kurį yra apskaičiuota vaiko priežiūros išmoka.

 

Suskleisti
 • Sprendimas dėl išmokos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir duomenimis gavimo „Sodros“ skyriuje dienos.
 • Vaiko priežiūros išmoka mokama už praėjusį mėnesį ne anksčiau kaip mėnesio 15 d. ir ne vėliau kaip mėnesio paskutinę dieną.
 • Vaiko priežiūros išmoka pervedama į prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą.
Suskleisti
 • Ši išmoka mokama kas mėnesį už praėjusį mėnesį iki vaikui sueis 18 mėnesių arba 24 mėnesiai, pagal Jūsų prašyme nurodytą pasirinktą išmokos mokėjimo trukmę.
 • Jeigu vienas iš tėvų (įtėvių) ar globėjų nepasinaudoja neperleidžiamais mėnesiais vaikui prižiūrėti ar jų dalimi, kitam iš tėvų (įtėvių) ar globėjui už šiuos nepanaudotus neperleidžiamus mėnesius vaiko priežiūros išmoka nemokama, išskyrus atvejus, kai vaiką augina vienas iš tėvų (įtėvių) ar globėjų (kuris pagal įstatyme nurodytus kriterijus atitinka asmenį, vieną auginantį vaiką).
 • Jei negavote motinystės išmokos už nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį, vaiko priežiūros išmoka Jums gali būti mokama nuo pat pirmos vaiko gimimo dienos.
 • Jei buvote nėštumo ir gimdymo arba tėvystės atostogose ir gavote motinystės arba tėvystės išmoką, tuomet vaiko priežiūros išmoka bus mokama nuo minėtų atostogų pabaigos.
 • Jei Jums gimė du ir daugiau vaikų, tai vaiko priežiūros išmoka už vieną iš vaikų, asmeniui turinčiam teisę gauti išmoką, gali būti skiriama nuo vaiko gimimo dienos arba nuo pirmosios dienos po tėvystės atostogų pabaigos, neatsižvelgiant į tai, kad mamai dar nėra pasibaigę nėštumo ir gimdymo atostogos ir mokama motinystės išmoka.
Suskleisti

Trečiaisiais vaiko auginimo metais vienas iš tėvų (įtėvių) ar globėjų draudžiamas valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu bei pensijų ir nedarbo socialiniu draudimu. 

Daugiau informacijos rasite čia.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-01-05
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!