Covid_green_backgraund.svg

Ligos išmokos mokėjimas vaikus prižiūrintiems tėvams

Jeigu vienas iš tėvų yra vieno vaiko priežiūros atostogose, ar gali kitas iš tėvų gauti išmoką kitam vaikui prižiūrėti?

Jeigu vienas iš tėvų yra vieno vaiko priežiūros atostogose, o kitas vaikas ar vaikai negali lankyti darželio ar pradinės mokyklos dėl karantino, kitas tėvasgali gauti nedarbingumo pažymėjimą ir ligos išmoką sveiko vaiko priežiūrai. Tas pats taikoma ir jeigu mama yra nėštumo ir gimdymo atostogose.

Suskleisti
Jeigu vienam iš tėvų paskelbta prastova ar nuotolinis darbas, o kitas iš tėvų dirba (nėra paskelbta prastova, nėra galimybės dirbti nuotoliniu būdu), ar dirbančiam asmeniui gali būti išduotas nedarbingumo pažymėjimas vaiko priežiūrai?

Tais atvejais, kai vienas iš tėvų dirba nuotolinį darbą ar jam paskelbta prastova, o kitas iš tėvų negali dirbti nuotolinio darbo ir atsirado būtinybė prižiūrėti darželinuką, priešmokyklinuką ar pradinuką, LR Vyriausybei paskelbus ekstremalią situaciją ar karantiną, kitam iš tėvų, prižiūrinčiam vaiką ir praradusiam darbo pajamas, gali būti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas bei mokama ligos išmoka.

Suskleisti
Ar abiem dirbantiems tėvams, auginantiems 2 ar daugiau vaikų, gali būti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas vienam už vieną vaiką, kitam – už antrą?

Tais atvejais, kai šeimoje yra 2 ir daugiau vaikų bei atsiranda būtinybė prižiūrėti pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą ugdomus vaikus, LR Vyriausybei paskelbus ekstremalią situaciją ar karantiną, abiem tėvams, prižiūrintiems vaikus ir praradusiems darbo pajamas, gali būti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas bei mokama ligos išmoka.

Suskleisti
Ar dirbantiems tėvams, auginantiems 2 ar daugiau vaikų ir vienam iš jų turint nedarbingumą dėl slaugos už vieną iš vaikų ir gydantis stacionare, kitam iš tėvų gali būti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas už antrą ar kitus vaikus?

Tais atvejais, kai šeimoje yra 2 ir daugiau vaikų ir vienas iš vaikų yra gydomas stacionare (yra išduotas nedarbingumo pažymėjimas vienam iš tėvų), atsiradus būtinybei prižiūrėti pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą ugdomą vaiką, LR Vyriausybei paskelbus ekstremalią situaciją ar karantiną, kitam iš tėvų, prižiūrinčiam kitą vaiką ir praradusiam darbo pajamas, gali būti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas bei mokama ligos išmoka.

Suskleisti
Ar dirbantiems tėvams, auginantiems 2 ar daugiau vaikų, kai vienam iš tėvų išduotas nedarbingumo pažymėjimas dėl jo pačio ligos, antram iš jų gali būti išduotas nedarbingumo pažymėjimas dėl vaiko (vaikų) slaugos?

Tais atvejais, kai šeimoje yra 2 ir daugiau vaikų bei vienas iš tėvų yra pats laikinai nedarbingas dėl ligos ar traumos, atsiradus būtinybei prižiūrėti pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą ugdomą vaiką LR Vyriausybei paskelbus ekstremalią situaciją ar karantiną, kitam iš tėvų, prižiūrinčiam vaiką (vaikus) ir praradusiam darbo pajamas, gali būti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas bei mokama ligos išmoka.

Suskleisti
Ar bus mokama ligos išmoka, jei motinai yra išduotas nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas, o dirbančiam tėvui - nedarbingumo pažymėjimas už kitus vaikus, kurie dėl paskelbtos ekstremalios situacijos ar karantino negali lankyti darželio ar mokyklos?

Jei motinai yra išduotas nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas, dirbančiam tėvui gali būti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas kito vaiko (vaikų) priežiūrai ir mokama ligos išmoka.

Suskleisti
Ar bus mokama ligos išmoka, jei vienas iš tėvų nedirba, o kitas iš tėvų dirba ir jam yra išduotas nedarbingumo pažymėjimas vaiko priežiūrai?

Ligos išmoka bus mokama vienam iš dirbančių tėvų, kuriam yra išduotas nedarbingumo pažymėjimas.

Suskleisti
Ar bus mokama ligos išmoka, jei motina yra vaiko priežiūros atostogose pirmaisiais vaiko auginimo metais ir gauna išmoką, o tėvui už kitą (-us) vaikus yra išduotas nedarbingumo pažymėjimas?

Jei motina yra vieno iš vaikų vaiko priežiūros atostogosedirbančiam tėvui, praradusiam darbo pajamas, gali būti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas kito vaiko (vaikų) priežiūrai ir mokama ligos išmoka.

Suskleisti
Kam ir kaip bus mokama ligos išmoka, jei motina yra vaiko priežiūros atostogose ir negauna išmokos, nes antraisiais vaiko auginimo metais išmoką gauna vaiko tėvas, kuris dirba ir kuriam už kitus vaikus yra išduotas nedarbingumo pažymėjimas?

Tais atvejais, kai šeimoje yra 2 ir daugiau vaikų, pačiam asmeniui (šiuo atveju – motinai), esančiam vieno iš vaikų vaiko priežiūros  atostogose, nedarbingumo pažymėjimas šio vaiko priežiūrai neišduodamas ir ligos išmoka nėra mokama. Vaiko tėvui, nesančiam vaiko priežiūros atostogose, tačiau gaunančiam vaiko priežiūros išmoką ir prižiūrinčiam kitus vaikus, gali būti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas ir mokama ligos išmoka.

Suskleisti
Jei vaikas yra vyresnis, pvz. 15 m., ir jam nustatyti specialieji poreikiai, o mokykla yra uždaroma, ar galima kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo vaikui prižiūrėti?

Paskelbus ekstremalią situaciją ir sustabdžius neįgaliųjų dienos centrų veiklą, nedarbingumas gali būti suteikiamas ir ligos išmoka mokama tiems dirbantiesiems, kuriems atsiranda būtinybė prižiūrėti negalią turintį asmenį iki 21 metų, jei jis anksčiau lankė dienos centrą ar mokyklą. Nedarbingumas gali būti suteikiamas kol tęsiasi ekstremali padėtis arba karantinas. 

Suskleisti
Asmeniui išduotas nedarbingumo pažymėjimas vaiko priežiūrai nuo 2020-03-16 iki 2020-03-27, bet 2020-03-16 darbdavys jį atleido. Ar ligos išmoka bus mokama iki 2020-03-27 ir ar bus mokama po 2020-03-27, jei karantinas bus pratęstas?

Paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną ir dėl to atsiradus būtinybei prižiūrėti pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą ugdomą vaiką, ligos išmoka vaiko priežiūrai mokama už visą laikotarpį iki ekstremalios situacijos ar karantino atšaukimo, t. y. ir po 2020-03-27, jei nesikeičia ligos priežastis. Tačiau, atleisti iš darbo asmenys apie išduotus nedarbingumo pažymėjimų tęsinius (tik slaugos atvejais) turėtų papildomai informuoti „Sodros” skyrių, pateikdami laisvos formos prašymą dėl išmokos mokėjimo pratęsimo po atleidimo iš darbo.

 

Suskleisti
Ar gali būti išduotas nedarbingumo pažymėjimas asmeniui dėl epideminės situacijos vaikui prižiūrėti, jei jis dirba Lietuvoje, tačiau gyvena Latvijoje? Ar tokiam asmeniui būtų mokama ligos išmoka?

Ne, nes vaikas gyvena Latvijoje ir todėl Lietuvoje nedarbingumo pažymėjimas negali būti išduodamas.

Suskleisti
Jei vaikas nelankė darželio, o jį prižiūrėjo samdoma auklė, kuri dabar to vaiko prižiūrėti negali, ar vienam iš tėvų gali būti mokama ligos išmoka dėl sveiko vaiko priežiūros esant epideminei situacijai?

Ne. Paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną ir dėl to atsiradus būtinybei prižiūrėti pagal ikimokyklinio ugdymo programą ugdomą vaiką, sveiko vaiko priežiūrai, kuris nėra ugdomas pagal šią programą, vienam iš dirbančių tėvų ligos išmoka nebus mokama, net jei ir bus išduotas nedarbingumo pažymėjimas.

Suskleisti
Jeigu vienas iš tėvų yra neapmokamose atostogose, ar gali gauti išmoką už vaiko slaugą?

Ne. Ligos išmoka mokama tik tiems gyventojams, kurie prarado pajamas prižiūrėdami vaikus, kurių ugdymo įstaiga uždaryta dėl karantino.

Jeigu žmogus nedirbo ir tuo laikotarpiu pajamų neturėjo, išmoka nėra mokama.

Suskleisti
Ar gausiu išmoką vaiko karantinui, jeigu iki šiol nedirbau?

Ligos išmoka mokama tik tiems apdraustiesiems asmenims, kurie prarado darbo pajamas prižiūrėdami vaikus, kurių ugdymo įstaiga uždaryta dėl karantino ir turi reikalaujamą ligos socialinio draudimo stažą.

Jeigu žmogus nedirbo (nebuvo draudžiamas ligos draudimu) ir tuo laikotarpiu neturėjo pajamų, išmoka nėra mokama.

Suskleisti
Ar bus pratęsiamas ligos išmokos mokėjimas už prižiūrimą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą ugdomą vaiką, jeigu bus pratęstas karantino laikotarpis?

Taip. Jeigu paskelbta ekstremalioji situacija ar karantinas tęsiasi ilgiau negu išduoto nedarbingumo pažymėjimo terminas ir būtinybė prižiūrėti vaiką išlieka, nedarbingumo pažymėjimas kiekvieną kartą gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 14 kalendorinių dienų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino pabaigos.  Atsižvelgiant į išduotą nedarbingumo pažymėjimą atitinkamai pratęsiamas ir ligos išmokos mokėjimas.

 

Suskleisti
Jei mama yra vaiko priežiūros atostogose, tačiau yra nutraukusi išmokos mokėjimą, o išmoką gauna tėvas iki vaikui sueis 2 metai ir yra dirbantis, ar tėvui gali būti mokama ligos išmoka karantino laikotarpiu dėl ne savo (sutuoktinės) vaiko?

Kadangi paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną ir dėl to atsiradus būtinybei prižiūrėti pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą ugdomą vaiką, nedarbingumo pažymėjimas išduodamas tik tėvui ar įtėviui, o nurodytu atveju asmuo nėra vaiko tėvas (įtėvis), nedarbingumo pažymėjimas neišduodamas ir ligos išmoka nemokama.

Suskleisti
Asmeniui yra išduotas nedarbingumo pažymėjimas dėl sveiko vaiko priežiūros laikotarpiu nuo 2020-03-16 iki 2020-03-27. Darbdavys 2020-03-23 paskelbė prastovą. Kaip bus mokama ligos išmoka?

Ligos išmoka mokama asmeniui, praradusiam darbo pajamas. Kadangi prastovos laikotarpiu turi būti mokamas darbo užmokestis, ligos išmoka, už tas dienas, už kurias bus nustatyta prastova, nebus mokama. Darbdavys informaciją apie darbo (prastovos) laikotarpius, kurie sutampa su laikinojo nedarbingumo laikotarpiais turi nurodyti pildydamas NP-SD2 pranešimą. NP-SD2 pranešimas visada pildomas pagal darbo laiko apskaitos žiniaraštį. Darbdavys, pildydamas NP-SD2 pranešimą turi nurodyti, ar darbuotojui yra mokamas vidutinis darbo užmokestis už prastovos laiką, arba patvirtinti, kad asmuo dėl savo ligos arba traumos ar vaiko priežiūros (slaugos) prarado pajamas prastovos laikotarpiu. Dvi išmokos, t. y. ligos išmoka ir išmoka iš Užimtumo tarnybos (subsidija darbo užmokesčiui) už prastovos laikotarpį nemokamos. Permokėtos išmokos dėl darbdavio kaltės bus išieškomos.

Suskleisti
Šeimoje yra vienas 1,5 m. amžiaus vaikas, kuris lanko darželį. Mamai yra suteiktos vaiko priežiūros atostogos, tėtis gauna vaiko priežiūros išmoką ir dirba. Ar tėčiui gali būti mokama ligos išmoka dėl sveiko vaiko priežiūros, uždarius darželį karantinui?

Ne, nebent mamai, dėl jos pačios ligos, būtų išduotas nedarbingumo pažymėjimas.

Suskleisti
Mama yra vaiko priežiūros atostogose (vaikui – 8 mėn.), dirba mažesniu krūviu ir gauna dalinę vaiko priežiūros išmoką. Ar tėčiui gali būti išduotas nedarbingumo pažymėjimas vaiko priežiūrai, jei jam nuotolinio darbo ir prastovų nėra?

Negali, nes vaikas nėra ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

Suskleisti
Ar nedarbingumo pažymėjimas vaiko priežiūrai turi būti išduodamas nepertraukiamai, ar gali būti išduotas tik tam tikromis dienomis, pavyzdžiui, kovo 23 d., 25 d. ir 27 d., nes kitomis dienomis vaiką prižiūrėti gali sutuoktinis?

Nedarbingumo pažymėjimas vaikui prižiūrėti ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu išduodamas 14 kalendorinių dienų, tačiau jei asmuo ne visas dienas prižiūrėjo vaiką, o dirbo ir gavo darbo užmokestį, apie tai, pildydamas NP-SD2 pažymi jo darbdavys.

Suskleisti
Moteris dirba dvejose darbovietėse, vienoje iš jų yra kasmetinėse atostogose ir jai yra išduotas nedarbingumo pažymėjimas vaiko priežiūrai dėl epideminės situacijos uždarius ugdymo įstaigą. Ar bus mokama ligos išmoka?

Ligos išmokos mokėjimas vaiko priežiūros laikotarpiu paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną, kaip ir sergančio šeimos nario slaugymo laikotarpiu, sutampančiu su slaugančio asmens mokamomis atostogomis, nėra numatytas.

Suskleisti
Moteris dirba dvejose darbovietėse, vienoje iš jų dirba nuotoliniu būdu arba paskelbta prastova, o kitoje nurodoma, kad išduotas nedarbingumo pažymėjimas vaiko priežiūrai dėl epideminės situacijos uždarius ugdymo įstaigą. Ar bus mokama ligos išmoka?

Kadangi asmuo nepraranda darbo pajamų vienoje iš darboviečių (dėl prastovos ar nuotolinio darbo) ligos išmoka vaiko priežiūrai dėl epideminės situacijos nėra mokama.

 

Suskleisti
Vaikas turėjo pradėti lankyti darželį nuo 2020-04-01 ( yra įtrauktas į sąrašą). Jeigu nuo 2020-04-01 būtų išduotas nedarbingumo pažymėjimas vienam iš dirbančių tėvų kaip dėl epideminės situacijos vaiko priežiūrai, ar būtų mokama ligos išmoka?

Ligos išmoka mokama tik kai dėl paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino  atsirado būtinybė prižiūrėti pagal ikimokyklinio ugdymo programą ugdomą vaiką. Kadangi vaikas nebuvo ugdomas pagal šią programą, ligos išmoka negali būti mokama.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-04-02
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!