Informuojame, kad 2021 m. spalio 26 d. įsigaliojo Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo pakeitimas, kuriuo panaikinta galimybė gydytojui be NVSC pažymos išduoti nedarbingumo pažymėjimą privalomos izoliacijos laikotarpiui asmeniui, kuris turėjo sąlytį su sergančiu kartu gyvenančiu šeimos nariu, kuris prirašytas prie tos pačios kaip ir jis (ji) asmens sveikatos priežiūros įstaigos.Atkreipiame dėmesį, kad 2021 m. birželio 1 d. laikinosios tvarkos aprašo pakeitimu reglamentuotas nedarbingumo pažymėjimų išdavimas šiais atvejais:

 • jei asmeniui atliktas profilaktinis greitasis SARS-CoV-2 antigeno testas (toliau – greitasis testas) ir gautas teigiamas rezultatas, tačiau asmuo neturi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomų ir nėra duomenų apie jo turėtą didelės rizikos sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu arba
 • jei asmeniui, atlikus tyrimą esamai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos metodu (toliau – PGR tyrimas), gautas įtariamo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo tyrimo rezultatas:
  • Pasirenkama nedarbingumo priežastis „Epideminė situacija“;
  • Nurodomas TLK-10-AM kodas Z03.8 „Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklių“;
  • Nedarbingumo pažymėjimas išduodamas iki planuojamos PGR tyrimo rezultatų gavimo dienos, bet ne ilgiau kaip 4 kalendorinėms dienoms.

 
Jei vaikui ar neįgaliam asmeniui atliktas profilaktinis greitasis testas ir gautas teigiamas rezultatas, tačiau vaikas ar neįgalus asmuo neturi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomų ir nėra duomenų apie jo turėtą didelės rizikos sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu arba jei vaikui ar neįgaliam asmeniui atlikus PGR tyrimą, gautas įtariamas COVID-19 ligos rezultatas:

 • Pasirenkama nedarbingumo priežastis „Epideminė situacija“ ir nurodomi prižiūrimo vaiko ar neįgalaus asmens duomenys;
 • Nurodomas TLK-10-AM kodas Z03.8 „Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklių“;
 • Nedarbingumo pažymėjimas išduodamas iki planuojamos PGR tyrimo rezultatų gavimo dienos, bet ne ilgiau kaip 4 kalendorinėms dienoms.

 

Suskleisti

NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ BEI NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS IR (AR) KARANTINO DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMO GRĖSMĖS LAIKOTARPIU

SVARBU ŽINOTI

 • Paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną, visais atvejais nedarbingumo pažymėjimai ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai gali būti išduoti ir pratęsti nuotoliniu būdu Taisyklėse* ar Tvarkos apraše** nustatytais terminais;
 • Nuotoliniu būdu nedarbingumo pažymėjimai ar elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai išduodami pirminės šeimos medicinos paslaugas teikiančios įstaigos vadovo nustatyta nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos teikimo informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį, tvarka;
 • Nedarbingumo pažymėjimai ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai gali būti išduoti atgaline data ne daugiau kaip už 5 darbo dienas, skaičiuojant nuo asmens kreipimosi į šeimos medicinos paslaugas teikiančią įstaigą dienos, jei ši įstaiga dėl asmenų kreipimosi nuotoliniu būdu gausos neturi galimybės atsiliepti į visų ar dalies asmenų skambučius ar dėl kitų objektyvių priežasčių negali asmens kreipimosi dieną išduoti nedarbingumo pažymėjimo ar elektroninio nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo;
 • Esant ekstremaliajai situacijai (atšaukus karantiną arba suėjus jo paskelbimo terminui), nedarbingumo pažymėjimai pirmą kartą dėl tos pačios ligos ar traumos jo paties nedarbingumo atveju ar šeimos nario slaugos ar vaiko priežiūros atveju (išskyrus Covid-19 ligos gydymą ar kitas situacijas, susijusias su šia liga) nuotoliniu būdu gali būti išduodami ne ilgiau kaip 5 kalendorinėms dienoms, kai gydytojo sprendimu asmeniui nereikalinga tiesioginio kontakto gydytojo konsultacija. Ta pačia liga ar trauma laikoma liga ar trauma, dėl kurios nedarbingumo pažymėjimas išduotas ir tęsiamas nepertraukiamai, išskyrus atvejus, kai asmuo suserga kita liga ar patiria kitą traumą be pertraukos po ankstesnės ligos ar traumos;
 • Nedarbingumo pažymėjimus ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus Taisyklėse* ar Tvarkos apraše** nenustatytais atvejais gali išduoti asmenis gydantys gydytojai, gavę SODROS teritorinių skyrių leidimus. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas, teikdamas prašymą SODROS teritoriniam skyriui išduoti elektroninį pažymėjimą už tam tikrą laikotarpį, nurodo priežastis, dėl kurių toks pažymėjimas nebuvo išduotas. Prašymai teikiami Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nedarbingumo pažymėjimų tvarkymo sistemoje (EPTSEPTSElektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistema, pasiekiama adresu: http://epts.sodra.lt) https://epts.sodra.lt/ https://epts.sodra.lt/epts/prasymas-leidimui
 • Daugiau gydytojams aktualios informacijos skelbiama EPTS https://epts.sodra.lt/  ir SODROS tinklapyje https://www.sodra.lt/lt/situacijos/svarbi-informacija-draudejams-gyventojams-covid-19/gydytojams

*Taisyklės - Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklės, patvirtintos Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-06-30 įsakymu Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais);

*Tvarkos aprašas - Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašas, patvirtintas Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-02-27 įsakymu Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).

 

NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS ASMENIMS PRIVALOMOS IZOLIACIJOS LAIKOTARPIU DĖL COVID-19 (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS)

Išduodant nedarbingumo pažymėjimą izoliacijai svarbu žinoti:

 • Asmuo turi informuoti gydytoją (o gydytojas pasiteirauti, jei asmuo neinformavo), kad jis dėl darbo organizavimo ypatumų neturi galimybės darbo dirbti nuotoliniu būdu ar darbdavys jam nepaskelbė prastovos (Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju);
 • Asmens privalomos izoliacijos laikotarpis bei kitos su privaloma izoliacija susijusios nuostatos – reglamentuotos Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklėse (toliau – Izoliavimo taisyklės) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6863cf50651d11eabee4a336e7e6fdab/asr
 • Nedarbingumo pažymėjimas išduodamas remiantis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (toliau – NVSC) išduota pažyma, kurioje nurodytas privalomos izoliacijos laikotarpis. Jei asmuo kreipiasi į NVSC telefonu, raštu ar pažymėjus internetinėje registracijos formoje poreikį dėl dokumentų, reikalingų norint gauti nedarbingumo pažymėjimą, išdavimo, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo kreipimosi dienos, NVSC išduoda pažymą apie asmeniui taikomą privalomą izoliaciją (toliau - Pažyma), elektroniniais ryšiais pateikdama ją pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros šeimos medicinos paslaugas teikiančiai asmens sveikatos priežiūros įstaigai (Izoliavimo taisyklių 7.2 papunktis);
 • Nauja! Jei Tvarkos aprašo** 2 ir 5 punktuose nurodytais (dėl privalomos izoliacijos) atvejais pirminės šeimos medicinos paslaugas teikianti įstaiga negali asmens kreipimosi dieną išduoti nedarbingumo pažymėjimo dėl to, kad įstaiga negavo Pažymos, nedarbingumo pažymėjimai išduodami atgaline data, kai įstaiga gauna Pažymą, neatsižvelgiant į tai, kiek laiko praėjo nuo asmens kreipimosi dienos (galioja nuo 2020-11-28);
 • Nauja !!! Panaikinta galimybė šeimos gydytojui be NVSC pažymos išduoti nedarbingumo pažymėjimą privalomos izoliacijos laikotarpiui asmeniui, kuris turėjo sąlytį su sergančiu kartu gyvenančiu šeimos nariu, kuris prirašytas prie tos pačios kaip ir jis (ji) asmens sveikatos priežiūros įstaigos (galioja nuo 2021-10-26);
 • Prižiūrintis asmuo (jei prižiūrimas vaikas ar asmuo su negalia) - motina (tėvas), įmotė (įtėvis), senelė (senelis), budintis globotojas, globėjas (rūpintojas);
 • Nedarbingumo pažymėjimo išdavimo būdas - nuotoliniu būdu;
 • Nedarbingumo pažymėjimo vienkartinė išdavimo trukmė - ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų laikotarpiui (skaičiuojant nuo jo atvykimo iš užsienio šalies arba nuo turėto kontakto su sergančiu asmeniu dienos), t.y. NVSC pažymoje nurodytu laikotarpiu;

Išduodant nedarbingumo pažymėjimą šiais atvejais būtina :

 1. iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirinkti priežastį „Epideminė situacija“;
 2. nurodyti prižiūrimo vaiko ar asmens su negalia asmens duomenis, jei nedarbingumo pažymėjimas išduodamas vaikui prižiūrėti;
 3. !!! TLK-10-AM kodą nurodyti Z29.0 „Izoliacija“; (Galioja nuo 2020-10-31)
 4.  asmens medicinos dokumentuose įrašyti informaciją, kuria pagrindžiamas nedarbingumo pažymėjimų išdavimas:
 • asmens kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą faktą, datą ir laiką;
 •  NVSC išduotos Pažymos išdavimo datą ir numerį, joje nurodytas privalomos izoliacijos laikotarpio pradžios ir pabaigos kalendorines datas;
 • švietimo įstaigos, kurioje ugdomas vaikas, pavadinimą (jei nedarbingumo pažymėjimas išduodamas vaikui prižiūrėti);
 • išduoto nedarbingumo pažymėjimo seriją ir numerį.

 

NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS SVEIKIEMS VAIKAMS PRIŽIŪRĖTI

DĖL COVID-19 (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS)

Ligos išmokos sveikų vaikų priežiūrai gali būti mokamos, kai nuotolinis mokymas paskelbiamas esant karantinui arba kai karantinas konkrečioje savivaldybėje nepaskelbtas, bet atskirose jos švietimo įstaigose arba visoje savivaldybėje įteisinamas infekcijų plitimą ribojantis režimas.

Informuojame, kad siekiant išaiškinti, ar švietimo įstaigoje yra nustatytas infekcijų plitimą ribojantis režimas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos tinklapyje skiltyje „Švietimo įstaigų, kuriose įvestas infekcijų plitimą ribojantis režimas (arba karantinas), sąrašas“ skelbiama ir kiekvieną dieną atnaujinama informacija apie švietimo įstaigas, kuriose įvestas infekcijų plitimą ribojantis režimas (sąrašą rasite čia) https://www.smm.lt/web/lt/veikla/valstybine-svietimo-prieziura  

Siekiant užtikrinti nedarbingumo pažymėjimų išdavimo pagrįstumą, SODROS teritorinių skyrių specialistai, gavę asmens prašymą skirti ligos išmoką, prieš skiriant nurodytą išmoką, tikrina, ar asmens medicinos dokumentuose nurodytoje švietimo įstaigoje, kurią lanko vaikas, nustatytas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir ar asmens prižiūrimas vaikas ar neįgalus asmuo yra tos įstaigos sąrašuose

Išduodant nedarbingumo pažymėjimą sveikų vaikų priežiūrai svarbu žinoti:

 • Vaiko amžius, kurio priežiūrai išduodamas nedarbingumo pažymėjimas:
 1. vaikas iki 8 metų (jeigu ugdomas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoje),
 2. vaikas ugdomas pagal pradinio ugdymo programą (1-4 klasių mokiniai);
 3. pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokantis neįgalaus asmuo;
 • Prižiūrintis asmuo - motina (tėvas), įmotė (įtėvis), senelė (senelis), budintis globotojas ar globėjas (rūpintojas);
 • Priežiūros priežastis:
 1. Ekstremaliosios situacijos ir karantino metu atsiradus būtinybei prižiūrėti vaiką;
 2. Nustatytas infekcijų plitimą ribojantis režimas švietimo įstaigoje ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu.
 • Nedarbingumo pažymėjimo išdavimo būdas - nuotoliniu būdu;
 • Nedarbingumo pažymėjimo vienkartinė išdavimo trukmė nustačius infekcijų plitimą ribojantį režimą švietimo įstaigoje - ne ilgiau kaip 28 kalendorinių dienų laikotarpiui (bet ne ilgiau nei iki infekcijų plitimą ribojančio režimo pabaigos ugdymo įstaigoje ir ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ir karantiną);
 • Jei infekcijų plitimą ribojantis režimas tęsiasi ilgiau – nedarbingumo pažymėjimas kiekvieną kartą gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 14 kalendorinių dienų laikotarpiui (iki atšaukiamas švietimo įstaigoje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatytas infekcijų plitimą ribojantis režimas ar sueina jo paskelbimo terminas, tačiau ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ir karantiną);
 • Nedarbingumo pažymėjimo vienkartinė išdavimo trukmė ekstremaliosios situacijos ir karantino metu - ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui (bet ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas);
 • Jei paskelbta ekstremalioji situacija ir karantinas tęsiasi ilgiau ir būtinybė prižiūrėti vaiką arba neįgalų asmenį išlieka - nedarbingumo pažymėjimas kiekvieną kartą gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui (bet ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas).

Išduodant nedarbingumo pažymėjimą šiais atvejais būtina:

 1. iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirinkti priežastį „Epideminė situacija“ ir nurodyti prižiūrimo vaiko ar asmens su negalia asmens duomenis.
 2. TLK-10-AM kodą nurodyti Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“;
 3.  asmens medicinos dokumentuose įrašyti informaciją, kuria pagrindžiamas nedarbingumo pažymėjimų išdavimas:
 • asmens kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą faktą, datą ir laiką;
 • švietimo įstaigos, kurioje ugdomas vaikas, pavadinimą;
 • išduoto nedarbingumo pažymėjimo seriją ir numerį.

 

NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS SUSTABDŽIUS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOS (DIENOS CENTRO) VEIKLĄ

Ekstremaliosios situacijos laikotarpiu saugantis koronaviruso grėsmės gali būti uždaromi dienos centrai, kuriuos lanko senjorai ar žmonės su negalia. Jei toje įstaigoje asmeniui buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa ir kažkam iš artimųjų reikia prižiūrėti tokio dienos centro lankytoją, prižiūrinčiam asmeniui gali būti mokama ligos išmoka.

Informuojame, kad siekiant išaiškinti, ar nestacionarinių socialinių paslaugų įstaigos (dienos centro) veikla yra sustabdyta, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklapyje skelbiamas ir kiekvieną dieną atnaujinamas Dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) neveikiančių senjorų ir žmonių su negalia dienos centrų sąrašas (sąrašą rasite čia) https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/socialines-paslaugos/del-covid-19-neveikiantys-senyvo-amziaus-zmoniu-ir-zmoniu-su-negalia-dienos-centrai

Siekiant užtikrinti nedarbingumo pažymėjimų išdavimo pagrįstumą, SODROS teritorinių skyrių specialistai, gavę asmens prašymą skirti ligos išmoką, prieš skiriant nurodytą išmoką, patikrina, ar asmens medicinos dokumentuose nurodytos nestacionarinių socialinių paslaugų įstaigos (dienos centro) veikla yra sustabdyta ir ar asmens prižiūrimam asmeniui su negalia ar pensinį amžių sukakusiam asmeniui toje nestacionarių socialinių paslaugų įstaigoje (dienos centre) buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė paslauga.

Išduodant nedarbingumo senjorų ar žmonių su negalia priežiūrai svarbu žinoti:

 • Nedarbingumo pažymėjimai gali būti išduodami paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną;
 • Nedarbingumo pažymėjimai išduodami:
 1. asmens su negalia priežiūrai - motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), globėjui (rūpintojui). *Informavus gydytoją, kad jie turi prižiūrėti asmenį su negalia, kuriam toje nestacionarių socialinių paslaugų įstaigoje (dienos centre) buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa
 2. pensinį amžių sukakusio asmens priežiūrai - sutuoktiniui, dukrai (sūnui), įdukrai (įsūniui), globėjui (rūpintojui).
 3. Informavus gydytoją, kad jie turi prižiūrėti pensinį amžių sukakusį asmenį, kuriam toje nestacionarių socialinių paslaugų įstaigoje (dienos centre) buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa;
 • Nedarbingumo pažymėjimo išdavimo būdas - nuotoliniu būdu;
 • Nedarbingumo pažymėjimo vienkartinė išdavimo trukmė - ne ilgiau kaip 28 kalendorinių dienų laikotarpiui (bet ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną);
 • Jei paskelbta ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas tęsiasi ilgiau, nedarbingumo pažymėjimas šiais atvejais kiekvieną kartą gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 14 kalendorinių dienų laikotarpiui (bet ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ir karantiną);

Išduodant nedarbingumo pažymėjimą šiais atvejais būtina:

 1. iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirinkti priežastį „Epideminė situacija“ ir nurodyti prižiūrimo asmens su negalia ar pensinį amžių sukakusio asmens duomenis.
 2. TLK-10-AM kodą nurodyti Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“;
 3.  asmens medicinos dokumentuose įrašyti informaciją, kuria pagrindžiamas nedarbingumo pažymėjimų išdavimas:
 • asmens kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą faktą, datą ir laiką;
 • nestacionarių socialinių paslaugų įstaigos (dienos centro), kurio veikla sustabdyta, pavadinimą;
 • išduoto nedarbingumo pažymėjimo serija ir numeris.

 

NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS ASMENIMS, SERGANTIEMS SUNKIA LĖTINE LIGA, ĮRAŠYTA Į SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PATVIRTINTĄ SUNKIŲ LĖTINIŲ LIGŲ SĄRAŠĄ

Išduodant nedarbingumo pažymėjimą svarbu žinoti:

 • Asmuo turi informuoti gydytoją (o gydytojas pasiteirauti, jei asmuo neinformavo), kad dėl darbo organizavimo ypatumų neturi galimybės darbo dirbti nuotoliniu būdu ar darbdavys jam nepaskelbė prastovos (Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju);
 • Asmuo turi riziką susirgti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), nes serga sunkia lėtine liga, įrašyta į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sunkių lėtinių ligų sąrašą (sąrašą rasite čia) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f4e452206cf611eabee4a336e7e6fdab
 • Nedarbingumo pažymėjimo išdavimo būdas - nuotoliniu būdu;
 • Nedarbingumo pažymėjimo vienkartinė išdavimo trukmė - ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui (bet ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas);

Išduodant nedarbingumo pažymėjimą šiais atvejais būtina:

 1. iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirinkti priežastį „Epideminė situacija“;
 2. TLK-10-AM kodą nurodyti Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“;
 3. asmens medicinos dokumentuose įrašyti informaciją, kuria pagrindžiamas nedarbingumo pažymėjimų išdavimas:
 • asmens kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą faktą, datą ir laiką;
 • asmens lėtinę ligą (-as);
 • asmens darbovietę (-es);
 • išduoto nedarbingumo pažymėjimo seriją ir numerį.

 

NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS SUSIRGUSIEMS COVID-19 (KORONAVIRUSO INFEKCIJA) LIGA ASMENIMS

Išduodant nedarbingumo pažymėjimą svarbu žinoti:

 • Nedarbingumo pažymėjimo išdavimo būdas - nuotoliniu būdu;

Išduodant nedarbingumo pažymėjimą šiais atvejais būtina :

 1. iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirinkti priežastį „Liga“;
 2. TLK-10-AM kodą nurodyti U07.1 „Koronaviruso COVID-19 sukelta ūminė kvėpavimo takų (respiracinė) liga“,
 3.  asmens medicinos dokumentuose įrašyti informaciją, kuria pagrindžiamas nedarbingumo pažymėjimų išdavimas:
 • asmens kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą faktą, datą ir laiką;
 • išduoto nedarbingumo pažymėjimo seriją ir numerį.

 

NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS SUSIRGUSIEMS COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA) ASMENIMS, VYKDŽIUSIEMS PROFESINĖS VEIKLOS SVEIKATOS, VISUOMENĖS SAUGUMO, VIEŠOSIOS TVARKOS PALAIKYMO IR (AR) ŠVIETIMO SRITYJE (-YSE) FUNKCIJAS, PAGAL KURIAS NEIŠVENGIAMAS (BŪTINAS) KONTAKTAS SU COVID-19 LIGA SERGANČIU IR KARTU SU JUO DARBOVIETĖJE NEDIRBANČIU ASMENIU

Išduodant nedarbingumo pažymėjimą svarbu žinoti:

 • Asmuo turi informuoti gydytoją (o gydytojas pasiteirauti, jei asmuo neinformavo), kad jis paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu vykdė savo profesinės veiklos sveikatos, visuomenės saugumo, viešosios tvarkos palaikymo ir (ar) švietimo srityje (-yse) funkcijas, pagal kurias neišvengiamas (būtinas) kontaktas su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu ir kartu su juo darbovietėje nedirbančiu asmeniu, ir susirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija);
 • Nedarbingumo pažymėjimo išdavimo būdas - nuotoliniu būdu;

Išduodant nedarbingumo pažymėjimą šiais atvejais būtina:

 1. iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirinkti priežastį „Profesinė liga“ ir nurodyti COVID-19 ligos patvirtinimo datą, laukelyje „Profesinės ligos patvirtinimo akto numeris“ nurodyti "0";
 2. TLK-10-AM kodą nurodyti U07.1 „Koronaviruso COVID-19 sukelta ūminė kvėpavimo takų (respiracinė) liga“,
 3.  asmens medicinos dokumentuose įrašyti informaciją, kuria pagrindžiamas nedarbingumo pažymėjimų išdavimas:
 • asmens kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą faktą, datą ir laiką;
 • išklausius asmens paaiškinimą, aprašyti užsikrėtimo aplinkybes, laiką ir vietą (jei asmens sveikatos būklė leidžia tą padaryti);
 • išduoto nedarbingumo pažymėjimo seriją ir numerį.
Suskleisti

Bendra Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos pozicija dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V‑238/A1‑170 patvirtinto Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 4 ir 10 punktų taikymo.

Tvarkos aprašo 10 punkte nustatyta, kad, jei paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – AASP) paslaugas teikianti įstaiga dėl asmenų kreipimosi nuotoliniu būdu gausos neturi galimybės atsiliepti į visų ar dalies asmenų skambučius ar dėl kitų objektyvių priežasčių negali asmens kreipimosi į AASP paslaugas teikiančią įstaigą dieną išduoti elektroninio nedarbingumo pažymėjimo ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo, šie pažymėjimai gali būti išduoti atgaline data ne daugiau kaip už 5 darbo dienas, skaičiuojant atgal nuo asmens kreipimosi į AASP paslaugas teikiančią įstaigą dienos.

Atkreiptinas dėmesys, kad šia nuostata nebuvo siekiama padidinti administracinę naštą gydymo įstaigoms, reikalaujant vertinti besikreipiančių asmenų išsakomas aplinkybes ir pan. Priešingai, ši nuostata buvo skirta palengvinti gydymo įstaigoms administracinę naštą, kai šios dėl asmenų kreipimosi nuotoliniu būdu gausos neturi galimybės atsiliepti į visų ar dalies asmenų skambučius ar dėl kitų objektyvių priežasčių negali asmens kreipimosi dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo dieną išduoti šių elektroninių pažymėjimų.

Tvarkos apraše nėra privalomo reikalavimo gydymo įstaigoms reikalauti pateikti įrodymus ar kitus paaiškinimus, kodėl asmenys nesikreipė į gydymo įstaigą dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo ar pratęsimo iš karto pasibaigus išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo galiojimui, bei juos vertinti. Esant sudėtingai situacijai šalyje, kai besikreipiančiųjų nuotoliniu būdu skaičius yra stipriai išaugęs, tereikia įrašyti besikreipiančiųjų paaiškinimą į paciento asmens medicinos dokumentą forma E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“.

Suskleisti
 • Ar žmogus, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir gerai jaučiasi bei pagal gydytojo sprendimą galėtų pradėti dirbti, pradėjęs dirbti srityje, kur pastoviai turi artimą kontaktą su asmenimis, gali pakartotinai užsikrėsti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)? 

Patikimų įrodymų dėl pakartotinio užsikrėtimo nėra. Šiuo metu ELISA serologiniai testai dėl IgM ir IgG antikūnų prieš SARS-CoV-2 RNR nėra plačiai ar komerciškai prieinami, todėl po persirgtos ligos negalima šiuo metu atlikti standartinio serologinio antikūnų tyrimo ir nustatyti susidariusio imuniteto. Jei medikas, kuriam buvo nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso  infekcija) ir po 2 neigiamų nosiaryklės testų PGR metodu jaučiasi gerai, neabejotinai gali dirbti ten, kur nuolat patiria kontaktą su COVID-19 (koronaviruso infekcija). Visais atvejais galioja tos pačios taisyklės, kaip ir iki šiol - yra privalomos asmens apsaugos priemonės pagal teisės aktų nustatyta tvarką. Tai yra žmogus, dirbantis COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinyje, tiesiog turi laikytis tų pačių taisyklių ir kai nesirgęs, ir kai sirgęs COVID-19 liga (koronaviruso  infekcija). 

 

 • Ar visada COVID-19 (koronaviruso infekcija) sirgęs asmuo, kuriam nustatyti 2 iš eilės neigiami SARS-CoV-2 viruso tyrimai, gali dėl sveikatos būklės grįžti į darbą, ar jam dar gali reikėti gydytis namuose dėl liekamųjų simptomų? 

Po 2 neigiamų nosiaryklės tepinėlių pagal dabar galiojančius teisės aktus pacientas laikomas pasveikusiu, nesvarbu ar asmuo turėjo simptomų ar SARS-CoV-2 RNR buvo aptiktas nosiaryklės mėginyje neesant jokių klinikinių reiškinių. Asmeniui, kuris neturėjo ligos simptomų, arba jie išnyko labai anksti, truko trumpai, nedarbingumo pažymėjimas neturėtų būti tęsiamas, nes jis yra kliniškai pasveikęs. Jei asmuo persirgo vidutinio sunkumo ar sunkia pneumonija, ypač vyresniems, kaip 50 metų amžiaus, klinikinėje praktikoje matome, kad plaučių pažeidimas praeina per ilgesnį laiką, negu išnyksta virusas iš nosiaryklės. Todėl toks žmogus nėra pavojingas aplinkiniams, galėtų dirbti, tačiau jei dar išlieka klinikinių simptomų, nedarbingumo pažymėjimas gali būti tęsiamas, ambulatoriškai turėtų būti stebimas šeimos gydytojo ar gydytojo pulmonologo, atliekami radiologiniai tyrimai (plaučių KT) dėl liekamųjų reiškinių (plaučių fibrozės) įvertinimo. 

 

 • Dėl nedarbingumo pažymėjimo tęsimo medicinos darbuotojams, išduoto dėl profesinės ligos, kurie dėl su darbu susijusių priežasčių susirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir kuriems po 14 dienų atliktų 2 tyrimų rezultatai yra neigiami, tačiau dėl ligos liekamųjų reiškinių jie dar nėra darbingi. Ar tokiems medicinos darbuotojams tęsiant nedarbingumo pažymėjimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) liekamųjų reiškinių ir toliau turėtų būti nurodoma profesinė liga? 

Asmenims, kurie dėl su darbu susijusių priežasčių susirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir kuriems po 14 dienų atliktų 2 tyrimų rezultatai yra neigiami, tačiau dėl ligos liekamųjų reiškinių jie dar nėra darbingi, tokiems medicinos darbuotojams tęsiant nedarbingumo pažymėjimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) liekamųjų reiškinių toliau turėtų būti nurodoma profesinė liga. 

 

 • Ar privalo asmuo izoliuotis 14 dienų, jei gydytojas nustatė, jog asmuo pasveiko nuo  COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (2 atlikti tyrimai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) neigiami) ir dėl sveikatos būklės gali grįžti į darbą, tačiau gyvena su kitu asmeniu, kuris vis dar serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)? 

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu nėra pakankamai duomenų ar įrodymų: kad (kada) formuojasi apsauginis imunitetas po persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (imuninė reakcija (antikūnų) ne visais atvejais užtikrina apsauginį lygį) bei ar įmanomas ar neįmanomas pakartotinis užsikrėtimas, asmuo, turintis sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turi būti izoliuotas, nepriklausomai nuo to, persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar ne. 

Atkreipiame dėmesį, kad izoliavimas sąlytį turinčiam asmeniui taikomas 14 dienų po paskutinės turėto sąlyčio dienos. 

Suskleisti
Primename, kad asmenims, kurie paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu vykdė savo profesinės veiklos sveikatos, visuomenės saugumo, viešosios tvarkos palaikymo ir (ar) švietimo srityje (-yse) funkcijas, kurias vykdant neišvengiamas (būtinas) kontaktas su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu ir susirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), nedarbingumo pažymėjimai išduodami jiems informavus gydytoją, kad jie vykdė savo profesinės veiklos sveikatos, visuomenės saugumo, viešosios tvarkos palaikymo ir (ar) švietimo srityje (-yse) funkcijas, kurias vykdant neišvengiamas (būtinas) kontaktas su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu.
 
Būtina:
 • pasirinkti nedarbingumo priežastį  - „Profesinė liga“ ir laukelyje „Profesinės ligos patvirtinimo akto numeris“ nurodyti "0";
 • pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM - U07.1;
 • nurodyti šios diagnozės patvirtinimo datą;
 • ! ! asmens medicinos dokumentuose nurodyti kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą laiką valandų ir minučių tikslumu; išklausius asmens paaiškinimą, aprašyti užsikrėtimo aplinkybes, laiką ir vietą (jei asmens sveikatos būklė leidžia tą padaryti).

 

Taip pat primename, kaip teisingai nurodyti kitas nedarbingumo priežastis ir ligos kodus pagal TLK-10-AM, išduodant nedarbingumo pažymėjimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos):

Jei asmuo susirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)

 • pasirinkti nedarbingumo priežastį - „Liga“;
 • pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM - U07.1 (virusas nustatytas).

Jei asmuo turėjo kontaktą su sergančiu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir jam nustatyta privaloma izoliacija

 • pasirinkti nedarbingumo priežastį  - „Epideminė situacija“;
 • pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM – Z 29.0 (Izoliacija).

Jei asmuo, sergantis sunkia lėtine liga, įrašyta į Sunkių lėtinių ligų sąrašą, neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu

 • pasirinkti nedarbingumo priežastį  - „Epideminė situacija“;
 • pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM – Z 20.8.

Jei asmuo slaugo savo šeimos narį, susirgusį COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)

 • pasirinkti nedarbingumo priežastį  - „Ligonio slaugymas“;
 • pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM - U07.1 (virusas nustatytas);
 • nurodyti slaugomą šeimos narį.

Jei asmuo prižiūri vaiką, turėjusį kontaktą su susirgusiu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir vaikui nustatyta privaloma izoliacija

 • pasirinkti nedarbingumo priežastį  - „Epideminė situacija“;
 • pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM – Z 29.0 (Izoliacija);
 • nurodyti prižiūrimą vaiką.

Jei asmuo prižiūri sveiką savo šeimos narį ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu (kai jis nelanko ugdymo įstaigos ar dienos centro)

 • pasirinkti nedarbingumo priežastį  - „Epideminė situacija“;
 • pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM – Z 20.8;
 • nurodyti prižiūrimą šeimos narį.
Suskleisti
Primename, kad asmenims, kurie paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu vykdė savo profesinės veiklos sveikatos, visuomenės saugumo, viešosios tvarkos palaikymo ir (ar) švietimo srityje (-yse) funkcijas, kurias vykdant neišvengiamas (būtinas) kontaktas su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu ir kartu su juo darbovietėje nedirbančiu asmeniu, ir susirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), nedarbingumo pažymėjimai išduodami jiems informavus gydytoją, kad jie vykdė savo profesinės veiklos funkcijas, pagal kurias neišvengiamas (būtinas) kontaktas su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu.
 
Būtina:
 • pasirinkti nedarbingumo priežastį  - „Profesinė liga“ ir laukelyje „Profesinės ligos patvirtinimo akto numeris“ nurodyti "0";
 • pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM - U07.1;
 • nurodyti šios diagnozės patvirtinimo datą;
 • ! ! asmens medicinos dokumentuose nurodyti kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą laiką valandų ir minučių tikslumu; išklausius asmens paaiškinimą, aprašyti užsikrėtimo aplinkybes, laiką ir vietą (jei asmens sveikatos būklė leidžia tą padaryti).
 
Taip pat primename, kaip teisingai nurodyti kitas nedarbingumo priežastis ir ligos kodus pagal TLK-10-AM, išduodant nedarbingumo pažymėjimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos):
 
Jei asmuo susirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)
 • pasirinkti nedarbingumo priežastį - „Liga“;
 • pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM - U07.1 (virusas nustatytas).
Jei asmuo turėjo kontaktą su sergančiu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir jam nustatyta privaloma izoliacija
 • pasirinkti nedarbingumo priežastį  - „Epideminė situacija“;
 • pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM – Z 29.0 (Izoliacija).
Jei asmuo, sergantis sunkia lėtine liga, įrašyta į Sunkių lėtinių ligų sąrašą, neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu 
 • pasirinkti nedarbingumo priežastį  - „Epideminė situacija“;
 • pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM – Z 20.8.
Jei asmuo slaugo savo šeimos narį, susirgusį COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)
 • pasirinkti nedarbingumo priežastį  - „Ligonio slaugymas“;
 • pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM - U07.1 (virusas nustatytas);
 • nurodyti slaugomą šeimos narį.
Jei asmuo prižiūri vaiką, turėjusį kontaktą su susirgusiu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir vaikui nustatyta privaloma izoliacija
 • pasirinkti nedarbingumo priežastį  - „Epideminė situacija“;
 • pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM – Z 29.0 (Izoliacija);
 • nurodyti prižiūrimą vaiką.
Jei asmuo prižiūri sveiką savo šeimos narį ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu (kai jis nelanko ugdymo įstaigos ar dienos centro)
 • pasirinkti nedarbingumo priežastį  - „Epideminė situacija“;
 • pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM – Z 20.8;
 • nurodyti prižiūrimą šeimos narį.

Jei asmeniui atliktas profilaktinis greitasis antigeno testas ir gautas teigiamas rezultatas, tačiau asmuo neturi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomų ir nėra duomenų apie jo turėtą didelės rizikos sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu arba
jei asmeniui, atlikus tyrimą esamai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti PGR tyrimu, gautas įtariamo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo tyrimo rezultatas

 • pasirinkti nedarbingumo priežastį  - „Epideminė situacija“;
 • pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM kodas Z03.8 „Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklių“;
 • nedarbingumo pažymėjimas išduodamas iki planuojamos PGR tyrimo rezultatų gavimo dienos, bet ne ilgiau kaip 4 kalendorinėms dienoms.

Jei vaikui ar neįgaliam asmeniui atliktas profilaktinis greitasis antigeno testas ir gautas teigiamas rezultatas, tačiau vaikas ar neįgalus asmuo neturi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomų ir nėra duomenų apie jo turėtą didelės rizikos sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu arba jei vaikui ar neįgaliam asmeniui atlikus PGR tyrimą, gautas įtariamas COVID-19 ligos rezultatas

 • pasirinkti nedarbingumo priežastį  - „Epideminė situacija“;
 • nurodyti TLK-10-AM kodą Z03.8 „Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklių“;
 • nurodyti prižiūrimą vaiką ar neįgalų asmenį;
 • nedarbingumo pažymėjimas išduodamas iki planuojamos PGR tyrimo rezultatų gavimo dienos, bet ne ilgiau kaip 4 kalendorinėms dienoms.

 

Suskleisti

Pažymėtina, kad supaprastinta nedarbingumo pažymėjimų išdavimo asmenims laikinoji tvarka yra taikoma ir gripo epidemijos laikotarpiu. Gripo epidemijos laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašas taikomas tose šalies savivaldybių teritorijose, kuriose paskelbta epidemija, ir tik epidemijos laikotarpiu.

Šį tvarkos aprašą galite rasti Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistemos (EPTSEPTSElektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistema, pasiekiama adresu: http://epts.sodra.lt) skiltyje Bendra informacija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.E8A18FDCC9B3.

 

Švietimo įstaigose nustačius infekcijų plitimą ribojantį režimą ir dėl to atsiradus būtinybei prižiūrėti pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą ugdomą vaiką, asmens sveikatos priežiūros įstaiga, jos vadovo nustatyta gydytojų paslaugų teikimo telefonu tvarka, užregistruoja motinos (įmotės), tėvo (įtėvio) ar globėjo kreipimosi faktą, datą ir laiką.

Vaiko Asmens sveikatos istorijoje (formoje 025/a) kreipimosi telefonu dieną vaikų ligų gydytojas arba šeimos gydytojas įrašo švietimo įstaigos pavadinimą ir motinai (įmotei), tėvui (įtėviui) ar globėjui nustatytam laikotarpiui, bet ne ilgesniam kaip 14 kalendorinių dienų, išduoda elektroninį nedarbingumo pažymėjimą.

 

Išduodant nedarbingumo pažymėjimą svarbu:

 • iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“;
 • ligos kodą pagal TLK-10-AM – J 10 arba J 11;
 • nurodyti prižiūrimą vaiką, jei išduodamas nedarbingumo pažymėjimas dėl epideminės situacijos vaikui prižiūrėti.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2021-11-05
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!