SVARBU ŽINOTI

 • Paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną, visais atvejais nedarbingumo pažymėjimai ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai gali būti išduoti ir pratęsti nuotoliniu būdu Taisyklėse* ar Tvarkos apraše**nustatytais terminais;
 • Nuotoliniu būdu nedarbingumo pažymėjimai ar elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai išduodami pirminės šeimos medicinos paslaugas teikiančios įstaigos vadovo nustatyta nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos teikimo informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį, tvarka;
 • Nedarbingumo pažymėjimai ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai gali būti išduoti atgaline data ne daugiau kaip už 5 darbo dienas, skaičiuojant nuo asmens kreipimosi į šeimos medicinos paslaugas teikiančią įstaigą dienos, jei ši įstaiga dėl asmenų kreipimosi nuotoliniu būdu gausos neturi galimybės atsiliepti į visų ar dalies asmenų skambučius ar dėl kitų objektyvių priežasčių negali asmens kreipimosi dieną išduoti nedarbingumo pažymėjimo ar elektroninio nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo;
 • Esant ekstremaliajai situacijai (atšaukus karantiną arba suėjus jo paskelbimo terminui), nedarbingumo pažymėjimai pirmą kartą dėl tos pačios ligos ar traumos jo paties nedarbingumo atveju ar šeimos nario slaugos ar vaiko priežiūros atveju (išskyrus Covid-19 ligos gydymą ar kitas situacijas, susijusias su šia liga) nuotoliniu būdu gali būti išduodami ne ilgiau kaip 5 kalendorinėms dienoms, kai gydytojo sprendimu asmeniui nereikalinga tiesioginio kontakto gydytojo konsultacija. Ta pačia liga ar trauma laikoma liga ar trauma, dėl kurios nedarbingumo pažymėjimas išduotas ir tęsiamas nepertraukiamai, išskyrus atvejus, kai asmuo suserga kita liga ar patiria kitą traumą be pertraukos po ankstesnės ligos ar traumos;
 • Nedarbingumo pažymėjimus ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus Taisyklėse* ar Tvarkos apraše** nenustatytais atvejais gali išduoti asmenis gydantys gydytojai, gavę SODROS teritorinių skyrių leidimus. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas, teikdamas prašymą SODROS teritoriniam skyriui išduoti elektroninį pažymėjimą už tam tikrą laikotarpį, nurodo priežastis, dėl kurių toks pažymėjimas nebuvo išduotas. Prašymai teikiami Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nedarbingumo pažymėjimų tvarkymo sistemoje (EPTSEPTSElektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistema, pasiekiama adresu: http://epts.sodra.lt) https://epts.sodra.lt/ https://epts.sodra.lt/epts/prasymas-leidimui
 • Daugiau gydytojams aktualios informacijos skelbiama EPTS https://epts.sodra.lt/ ir SODROS tinklapyje https://www.sodra.lt/lt/situacijos/svarbi-informacija-draudejams-gyventojams-covid-19/gydytojams

*Taisyklės - Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklės, patvirtintos Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-06-30 įsakymu Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais);

**Tvarkos aprašas - Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašas, patvirtintas Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-02-27 įsakymu Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).

 

NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS ASMENIMS PRIVALOMOS IZOLIACIJOS LAIKOTARPIU DĖL COVID-19 (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS)

Išduodant nedarbingumo pažymėjimą izoliacijai svarbu žinoti:

 • Asmuo turi informuoti gydytoją (o gydytojas pasiteirauti, jei asmuo neinformavo), kad jis dėl darbo organizavimo ypatumų neturi galimybės darbo dirbti nuotoliniu būdu ar darbdavys jam nepaskelbė prastovos (Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju);
 • Asmens privalomos izoliacijos laikotarpis bei kitos su privaloma izoliacija susijusios nuostatos – reglamentuotos Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklėse (toliau – Izoliavimo taisyklės) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6863cf50651d11eabee4a336e7e6fdab/asr
 • Nedarbingumo pažymėjimas išduodamas remiantis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (toliau – NVSC) išduota pažyma, kurioje nurodytas privalomos izoliacijos laikotarpis. Jei asmuo kreipiasi į NVSC telefonu, raštu ar pažymėjus internetinėje registracijos formoje poreikį dėl dokumentų, reikalingų norint gauti nedarbingumo pažymėjimą, išdavimo, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo kreipimosi dienos, NVSC išduoda pažymą apie asmeniui taikomą privalomą izoliaciją (toliau - Pažyma), elektroniniais ryšiais pateikdama ją pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros šeimos medicinos paslaugas teikiančiai asmens sveikatos priežiūros įstaigai (Izoliavimo taisyklių 7.2 papunktis);
 • Nauja! Jei Tvarkos aprašo** 2 ir 5 punktuose nurodytais (dėl privalomos izoliacijos) atvejais pirminės šeimos medicinos paslaugas teikianti įstaiga negali asmens kreipimosi dieną išduoti nedarbingumo pažymėjimo dėl to, kad įstaiga negavo Pažymos, nedarbingumo pažymėjimai išduodami atgaline data, kai įstaiga gauna Pažymą, neatsižvelgiant į tai, kiek laiko praėjo nuo asmens kreipimosi dienos (galioja nuo 2020-11-28);
 • Nauja !!! Šeimos gydytojas be NVSC pažymos gali išduoti nedarbingumo pažymėjimą privalomos izoliacijos laikotarpiui asmeniui, kuris turėjo sąlytį su sergančiu kartu gyvenančiu šeimos nariu, kuris prirašytas prie tos pačios kaip ir jis (ji) asmens sveikatos priežiūros įstaigos (14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo paskutinės turėto sąlyčio su sergančiu kartu gyvenančiu šeimos nariu dienos; (Galioja nuo 2020-11-28);
 • Prižiūrintis asmuo (jei prižiūrimas vaikas ar asmuo su negalia iki 21 metų amžiaus) - motina (tėvas), įmotė (įtėvis), senelė (senelis), budintis globotojas, globėjas (rūpintojas);
 • Nedarbingumo pažymėjimo išdavimo būdas - nuotoliniu būdu;
 • Nedarbingumo pažymėjimo vienkartinė išdavimo trukmė - ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų laikotarpiui (skaičiuojant nuo jo atvykimo iš užsienio šalies arba nuo turėto kontakto su sergančiu asmeniu dienos), t.y. NVSC pažymoje nurodytu laikotarpiu;

Išduodant nedarbingumo pažymėjimą šiais atvejais būtina :

 1. iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirinkti priežastį „Epideminė situacija“;
 2. nurodyti prižiūrimo vaiko ar asmens su negalia iki 21 metų amžiaus asmens duomenis, jei nedarbingumo pažymėjimas išduodamas vaikui prižiūrėti;
 3. !!! TLK-10-AM kodą nurodyti Z29.0 „Izoliacija“; (Galioja nuo 2020-10-31)
 4.  asmens medicinos dokumentuose įrašyti informaciją, kuria pagrindžiamas nedarbingumo pažymėjimų išdavimas:
 • asmens kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą faktą, datą ir laiką;
 •  NVSC išduotos Pažymos išdavimo datą ir numerį, joje nurodytas privalomos izoliacijos laikotarpio pradžios ir pabaigos kalendorines datas;
 • švietimo įstaigos, kurioje ugdomas vaikas, pavadinimą (jei nedarbingumo pažymėjimas išduodamas vaikui prižiūrėti);
 • išduoto nedarbingumo pažymėjimo seriją ir numerį.

 

NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS SVEIKIEMS VAIKAMS PRIŽIŪRĖTI

DĖL COVID-19 (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS)

Ligos išmokos sveikų vaikų priežiūrai gali būti mokamos, kai nuotolinis mokymas paskelbiamas esant karantinui arba kai karantinas konkrečioje savivaldybėje nepaskelbtas, bet atskirose jos švietimo įstaigose arba visoje savivaldybėje įteisinamas infekcijų plitimą ribojantis režimas.

Informuojame, kad siekiant išaiškinti, ar švietimo įstaigoje yra nustatytas infekcijų plitimą ribojantis režimas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos tinklapyje skiltyje „Švietimo įstaigų, kuriose įvestas infekcijų plitimą ribojantis režimas (arba karantinas), sąrašas“ skelbiama ir kiekvieną dieną atnaujinama informacija apie švietimo įstaigas, kuriose įvestas infekcijų plitimą ribojantis režimas (sąrašą rasite čia) https://www.smm.lt/web/lt/veikla/valstybine-svietimo-prieziura  

Siekiant užtikrinti nedarbingumo pažymėjimų išdavimo pagrįstumą, SODROS teritorinių skyrių specialistai, gavę asmens prašymą skirti ligos išmoką, prieš skiriant nurodytą išmoką, tikrina, ar asmens medicinos dokumentuose nurodytoje švietimo įstaigoje, kurią lanko vaikas, nustatytas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir ar asmens prižiūrimas vaikas ar neįgalus asmuo iki 21 metų yra tos įstaigos sąrašuose

Išduodant nedarbingumo pažymėjimą sveikų vaikų priežiūrai svarbu žinoti:

 • Vaiko amžius, kurio priežiūrai išduodamas nedarbingumo pažymėjimas:
 1. vaikas iki 8 metų (jeigu ugdomas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoje),
 2. vaikas ugdomas pagal pradinio ugdymo programą (1-4 klasių mokiniai);
 3. pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokantis neįgalaus asmuo iki 21 metų;
 • Prižiūrintis asmuo - motina (tėvas), įmotė (įtėvis), senelė (senelis), budintis globotojas ar globėjas (rūpintojas);
 • Priežiūros priežastis:
 1. Dėl ekstremaliosios situacijos ir karantino metu asmenims taikomų judėjimo, profesinės ir (ar) ūkinės veiklos vykdymo apribojimų atsiradus būtinybei prižiūrėti vaiką;
 2. Nustatytas infekcijų plitimą ribojantis režimas švietimo įstaigoje ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu.
 • Nedarbingumo pažymėjimo išdavimo būdas - nuotoliniu būdu;
 • Nedarbingumo pažymėjimo vienkartinė išdavimo trukmė nustačius infekcijų plitimą ribojantį režimą švietimo įstaigoje - ne ilgiau kaip 28 kalendorinių dienų laikotarpiui (bet ne ilgiau nei iki infekcijų plitimą ribojančio režimo pabaigos ugdymo įstaigoje ir ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ir karantiną);
 • Jei infekcijų plitimą ribojantis režimas tęsiasi ilgiau – nedarbingumo pažymėjimas kiekvieną kartą gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 14 kalendorinių dienų laikotarpiui (iki atšaukiamas švietimo įstaigoje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatytas infekcijų plitimą ribojantis režimas ar sueina jo paskelbimo terminas, tačiau ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ir karantiną);
 • Nedarbingumo pažymėjimo vienkartinė išdavimo trukmė ekstremaliosios situacijos ir karantino metu - ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui (bet ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas);
 • Jei paskelbta ekstremalioji situacija ir karantinas tęsiasi ilgiau ir būtinybė dėl ekstremaliosios situacijos ir karantino metu asmenims taikomų judėjimo, profesinės ir (ar) ūkinės veiklos vykdymo apribojimų prižiūrėti vaiką arba neįgalų asmenį iki 21 metų išlieka - nedarbingumo pažymėjimas kiekvieną kartą gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui (bet ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas).

Išduodant nedarbingumo pažymėjimą šiais atvejais būtina :

 1. iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirinkti priežastį „Epideminė situacija“ ir nurodyti prižiūrimo vaiko ar asmens su negalia iki 21 metų amžiaus asmens duomenis.
 2. TLK-10-AM kodą nurodyti Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“;
 3.  asmens medicinos dokumentuose įrašyti informaciją, kuria pagrindžiamas nedarbingumo pažymėjimų išdavimas:
 • asmens kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą faktą, datą ir laiką;
 • švietimo įstaigos, kurioje ugdomas vaikas, pavadinimą;
 • išduoto nedarbingumo pažymėjimo seriją ir numerį.

 

NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS SUSTABDŽIUS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOS (DIENOS CENTRO) VEIKLĄ

Ekstremaliosios situacijos laikotarpiu saugantis koronaviruso grėsmės gali būti uždaromi dienos centrai, kuriuos lanko senjorai ar žmonės su negalia. Jei toje įstaigoje asmeniui buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa ir kažkam iš artimųjų reikia prižiūrėti tokio dienos centro lankytoją, prižiūrinčiam asmeniui gali būti mokama ligos išmoka.

Informuojame, kad siekiant išaiškinti, ar nestacionarinių socialinių paslaugų įstaigos (dienos centro) veikla yra sustabdyta, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklapyje skelbiamas ir kiekvieną dieną atnaujinamas Dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) neveikiančių senjorų ir žmonių su negalia dienos centrų sąrašas (sąrašą rasite čia) https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/socialines-paslaugos/del-covid-19-neveikiantys-senyvo-amziaus-zmoniu-ir-zmoniu-su-negalia-dienos-centrai

Siekiant užtikrinti nedarbingumo pažymėjimų išdavimo pagrįstumą, SODROS teritorinių skyrių specialistai, gavę asmens prašymą skirti ligos išmoką, prieš skiriant nurodytą išmoką, patikrina, ar asmens medicinos dokumentuose nurodytos nestacionarinių socialinių paslaugų įstaigos (dienos centro) veikla yra sustabdyta ir ar asmens prižiūrimam asmeniui su negalia ar pensinį amžių sukakusiam asmeniui toje nestacionarių socialinių paslaugų įstaigoje (dienos centre) buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė paslauga.

Išduodant nedarbingumo senjorų ar žmonių su negalia priežiūrai svarbu žinoti:

 • Nedarbingumo pažymėjimai gali būti išduodami paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną;
 • Nedarbingumo pažymėjimai išduodami:
 1. asmens su negalia priežiūrai - motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), globėjui (rūpintojui). *Informavus gydytoją, kad jie turi prižiūrėti asmenį su negalia, kuriam toje nestacionarių socialinių paslaugų įstaigoje (dienos centre) buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa
 2. pensinį amžių sukakusio asmens priežiūrai - sutuoktiniui, dukrai (sūnui), įdukrai (įsūniui), globėjui (rūpintojui).
 3. Informavus gydytoją, kad jie turi prižiūrėti pensinį amžių sukakusį asmenį, kuriam toje nestacionarių socialinių paslaugų įstaigoje (dienos centre) buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa;
 • Nedarbingumo pažymėjimo išdavimo būdas - nuotoliniu būdu;
 • Nedarbingumo pažymėjimo vienkartinė išdavimo trukmė - ne ilgiau kaip 28 kalendorinių dienų laikotarpiui (bet ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną);
 • Jei paskelbta ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas tęsiasi ilgiau, nedarbingumo pažymėjimas šiais atvejais kiekvieną kartą gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 14 kalendorinių dienų laikotarpiui (bet ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ir karantiną);

Išduodant nedarbingumo pažymėjimą šiais atvejais būtina:

 1. iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirinkti priežastį „Epideminė situacija“ ir nurodyti prižiūrimo asmens su negalia ar pensinį amžių sukakusio asmens duomenis.
 2. TLK-10-AM kodą nurodyti Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“;
 3.  asmens medicinos dokumentuose įrašyti informaciją, kuria pagrindžiamas nedarbingumo pažymėjimų išdavimas:
 • asmens kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą faktą, datą ir laiką;
 • nestacionarių socialinių paslaugų įstaigos (dienos centro), kurio veikla sustabdyta, pavadinimą;
 • išduoto nedarbingumo pažymėjimo serija ir numeris.

 

NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS ASMENIMS, SERGANTIEMS SUNKIA LĖTINE LIGA, ĮRAŠYTA Į SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PATVIRTINTĄ SUNKIŲ LĖTINIŲ LIGŲ SĄRAŠĄ

Išduodant nedarbingumo pažymėjimą svarbu žinoti:

 • Asmuo turi informuoti gydytoją (o gydytojas pasiteirauti, jei asmuo neinformavo), kad dėl darbo organizavimo ypatumų neturi galimybės darbo dirbti nuotoliniu būdu ar darbdavys jam nepaskelbė prastovos (Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju);
 • Asmuo turi riziką susirgti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), nes serga sunkia lėtine liga, įrašyta į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sunkių lėtinių ligų sąrašą (sąrašą rasite čia) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f4e452206cf611eabee4a336e7e6fdab
 • Nedarbingumo pažymėjimo išdavimo būdas - nuotoliniu būdu;
 • Nedarbingumo pažymėjimo vienkartinė išdavimo trukmė - ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui (bet ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas);

Išduodant nedarbingumo pažymėjimą šiais atvejais būtina:

 1. iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirinkti priežastį „Epideminė situacija“;
 2. TLK-10-AM kodą nurodyti Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“;
 3. asmens medicinos dokumentuose įrašyti informaciją, kuria pagrindžiamas nedarbingumo pažymėjimų išdavimas:
 • asmens kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą faktą, datą ir laiką;
 • asmens lėtinę ligą (-as);
 • asmens darbovietę (-es);
 • išduoto nedarbingumo pažymėjimo seriją ir numerį.

 

NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS SUSIRGUSIEMS COVID-19 (KORONAVIRUSO INFEKCIJA) LIGA ASMENIMS

Išduodant nedarbingumo pažymėjimą svarbu žinoti:

 • Nedarbingumo pažymėjimo išdavimo būdas - nuotoliniu būdu;

Išduodant nedarbingumo pažymėjimą šiais atvejais būtina :

 1. iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirinkti priežastį „Liga“;
 2. TLK-10-AM kodą nurodyti U07.1 „Koronaviruso COVID-19 sukelta ūminė kvėpavimo takų (respiracinė) liga“,
 3.  asmens medicinos dokumentuose įrašyti informaciją, kuria pagrindžiamas nedarbingumo pažymėjimų išdavimas:
 • asmens kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą faktą, datą ir laiką;
 • išduoto nedarbingumo pažymėjimo seriją ir numerį.

 

NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS SUSIRGUSIEMS COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA) ASMENIMS, VYKDŽIUSIEMS PROFESINĖS VEIKLOS FUNKCIJAS, PAGAL KURIAS NEIŠVENGIAMAS (BŪTINAS) KONTAKTAS SU COVID-19 LIGA SERGANČIU ASMENIU

Išduodant nedarbingumo pažymėjimą svarbu žinoti:

 • Asmuo turi informuoti gydytoją (o gydytojas pasiteirauti, jei asmuo neinformavo), kad jis paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu vykdė savo profesinės veiklos funkcijas, pagal kurias neišvengiamas (būtinas) kontaktas su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu, ir susirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija);
 • Nedarbingumo pažymėjimo išdavimo būdas - nuotoliniu būdu;

Išduodant nedarbingumo pažymėjimą šiais atvejais būtina:

 1. iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirinkti priežastį „Profesinė liga“ ir nurodyti COVID-19 ligos patvirtinimo datą, lauke „Profesinės ligos patvirtinimo akto numeris“ nurodyti "0";
 2. TLK-10-AM kodą nurodyti U07.1 „Koronaviruso COVID-19 sukelta ūminė kvėpavimo takų (respiracinė) liga“,
 3.  asmens medicinos dokumentuose įrašyti informaciją, kuria pagrindžiamas nedarbingumo pažymėjimų išdavimas:
 • asmens kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą faktą, datą ir laiką;
 • išklausius asmens paaiškinimą, aprašyti užsikrėtimo aplinkybes, laiką ir vietą (jei asmens sveikatos būklė leidžia tą padaryti);
 • išduoto nedarbingumo pažymėjimo seriją ir numerį.
Suskleisti

Informuojame, kad 2020-07-24 įsigalioja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. V-1466/A1-554 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo nauja redakcija patvirtinamas Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašas (toliau – Laikinosios tvarkos aprašas).

 

Atkreipiame dėmesį į Laikinosios tvarkos aprašo:

 • 2 ir 3 punktus - atvykusiems, grįžusiems iš užsienio šalies į Lietuvos Respubliką dienos ar nuo turėto sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) dienos Vyriausybei atšaukus karantiną arba suėjus jo paskelbimo terminui, tačiau esant Vyriausybės paskelbtai ekstremaliajai situacijai, jeigu asmeniui taikoma privaloma izoliacija dėl to, kad jis atvyko iš užsienio šalies, įtrauktos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą (žr. http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas skelbiamas sąrašas atnaujinamas kas savaitę ir skelbiamas pirmadieniais), arba turėjo sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir jam nėra galimybės pasinaudoti nuotoliniu darbu arba darbdavys jam nepaskelbė prastovos Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju, ir jeigu vaikui iki 14 metų taikoma privaloma izoliacija dėl to, kad jis buvo užsienio šalyje, įtrauktoje į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą COVID‑19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, be motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), budinčio globotojo ar globėjo arba turėjo sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), nedarbingumo pažymėjimas išduodamas pirmines AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančiai įstaigai gavus elektroniniu būdu išduotą NVSC siuntimą;
 • Šių punktų  nuostatos netaikomos asmenims, kurie į užsienio šalį, jų išvykimo iš Lietuvos Respublikos dieną įtrauktą į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, išvyko kitais nei profesiniais, tarnybos ir (ar) darbo tikslais. 
  Šiems asmenims bei vaikų iki 14 metų (kurie išvyko į užsienio šalį, jų išvykimo iš Lietuvos Respublikos dieną įtrauktą į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą) motinoms (įmotėms), tėvams (įtėviams), budintiems globotojams ar globėjams arba senelėms (seneliams), prižiūrintiems vaiką iki 14 metų privalomos izoliacijos laikotarpiu gali būti išduodama medicininė pažyma (forma Nr. 094/a „Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“) (toliau – medicininė pažyma (forma Nr. 094/a).“
 • 4 punktą - asmenims, kurie paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu vykdė savo profesinės veiklos funkcijas, pagal kurias neišvengiamas (būtinas) kontaktas su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu, ir susirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), nedarbingumo pažymėjimai gali būti išduodami nuotoliniu būdu, jiems informavus gydytoją, kad jie paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu vykdė savo profesinės veiklos funkcijas, pagal kurias neišvengiamas (būtinas) kontaktas su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu, ir susirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija). Nedarbingumo pažymėjimas šiame punkte nurodytu atveju išduodamas ne anksčiau kaip nuo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino paskelbimo dienos iki asmens darbingumo atgavimo dienos, pirmosios dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje dienos ar darbingumo lygio nustatymo dienos;
 • 5 punktą - asmenims, kurie serga sunkia lėtine liga, įrašyta į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sunkių lėtinių ligų sąrašą, nedarbingumo pažymėjimai išduodami nuotoliniu būdu, jiems informavus gydytoją, kad jie, ekstremaliosios situacijos ir karantino metu vykdydami savo profesinės veiklos funkcijas, turi riziką susirgti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir dėl to tapti laikinai nedarbingi ir kad jiems nėra galimybės pasinaudoti nuotoliniu darbu arba darbdavys jiems nepaskelbė prastovos Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju...“, tai reiškia, kad pasibaigus karantinui 5 punkte nurodytiems asmenims nedarbingumo pažymėjimas nebus išduodamas.
 • 6 ir 7 punktus - dėl ugdymo ar globos įstaigų veiklos apribojimų - pasibaigus karantinui nedarbingumo pažymėjimai neišduodami;
 • Išduodami nedarbingumo pažymėjimus gydytojai turi nepamiršti į asmens medicinos dokumentus surašyti paciento pateiktą informaciją ir kitą aktualią informaciją žr. Laikinosios tvarkos aprašo 8 punktą (papildyta);
 • Nuostata dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo atgaline data 5 darbo dienoms išlieka žr. Laikinosios tvarkos aprašo 13 punktą (pvz. jei laiku negautas NVSC siuntimas);
 • Atkreiptinas dėmesys dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo nuotoliniu būdu žr. Laikinosios tvarkos aprašo 11 punktą, nes pasibaigus karantinui, tačiau esant ekstremaliajai situacijai: nuotoliniu būdu nedarbingumo pažymėjimai išduodami asmenims grįžusiems iš užsienio, turėjusiems sąlytį su sergančiuoju Covid-19 liga, sergantiems Covid-19 liga. O kitiems asmenims (žr. Laikinosios tvarkos aprašo 11.2 papunktį) pirmą kartą dėl tos pačios ligos ar traumos jo paties nedarbingumo atveju ar šeimos nario slaugos ar vaiko priežiūros atveju nuotoliniu būdu gali būti išduodami ne ilgiau kaip 5 kalendorinėms dienoms, kai gydytojo sprendimu asmeniui nereikalinga tiesioginio kontakto gydytojo konsultacija. Jei asmuo ir toliau pripažįstamas laikinai nedarbingu, nedarbingumo pažymėjimai jam išduodami ir tęsiami Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatyta tvarka ir terminais žr. Taisyklių III skyrių: ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų arba ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų šiais atvejais: 22.1. gydytojai chirurgai, ortopedai traumatologai ar šeimos gydytojai, kai rentgenu patvirtinamas kaulų lūžis, kaulų išnirimas ar nustatomas raiščių plyšimas; 22.2. gydytojai chirurgai, akušeriai ginekologai, šeimos gydytojai ir kiti gydytojai specialistai po operacijų; 22.3. gydytojai kardiologai, šeimos gydytojai ir vidaus ligų gydytojai po ūmaus miokardo infarkto; 22.4. gydytojai neurologai ir šeimos gydytojai po ūmaus smegenų insulto (subarachnoidinių ir intracerebrinių kraujosrūvų, smegenų infarkto); 22.5. gydytojai pulmonologai sergantiems tuberkulioze; 22.6. visi gydantys gydytojai sergantiems onkologinėmis ligomis.
 • Taip pat pažymime, kad kaip ir nustatyta Taisyklių 10 punkte „Asmeniui, dėl sveikatos būklės, gulimo režimo ar taikomo gydymo (ilgalaikio imobilizacinio) negalinčiam atvykti į sveikatos priežiūros įstaigą, elektroninis pažymėjimas pratęsiamas telefonu. Asmens medicinos dokumentuose kreipimosi telefonu dieną gydytojas surašo asmens nusiskundimus, suteiktas režimo bei gydymo rekomendacijas.“, gydytojai, kaip ir prieš karantiną, taip pat ir ekstremaliosios situacijos metu ar jai pasibaigus, vadovaudamiesi Taisyklių 10 punktu, asmeniui dėl sveikatos būklės, gulimo režimo ar taikomo gydymo (ilgalaikio imobilizacinio) negalinčiam atvykti į sveikatos priežiūros įstaigą, tęsia nedarbingumo pažymėjimą nuotoliniu būdu.
Suskleisti

Bendra Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos pozicija dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V‑238/A1‑170 patvirtinto Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 4 ir 10 punktų taikymo.

Tvarkos aprašo 10 punkte nustatyta, kad, jei paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – AASP) paslaugas teikianti įstaiga dėl asmenų kreipimosi nuotoliniu būdu gausos neturi galimybės atsiliepti į visų ar dalies asmenų skambučius ar dėl kitų objektyvių priežasčių negali asmens kreipimosi į AASP paslaugas teikiančią įstaigą dieną išduoti elektroninio nedarbingumo pažymėjimo ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo, šie pažymėjimai gali būti išduoti atgaline data ne daugiau kaip už 5 darbo dienas, skaičiuojant atgal nuo asmens kreipimosi į AASP paslaugas teikiančią įstaigą dienos.

Atkreiptinas dėmesys, kad šia nuostata nebuvo siekiama padidinti administracinę naštą gydymo įstaigoms, reikalaujant vertinti besikreipiančių asmenų išsakomas aplinkybes ir pan. Priešingai, ši nuostata buvo skirta palengvinti gydymo įstaigoms administracinę naštą, kai šios dėl asmenų kreipimosi nuotoliniu būdu gausos neturi galimybės atsiliepti į visų ar dalies asmenų skambučius ar dėl kitų objektyvių priežasčių negali asmens kreipimosi dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo dieną išduoti šių elektroninių pažymėjimų.

Tvarkos apraše nėra privalomo reikalavimo gydymo įstaigoms reikalauti pateikti įrodymus ar kitus paaiškinimus, kodėl asmenys nesikreipė į gydymo įstaigą dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo ar pratęsimo iš karto pasibaigus išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo galiojimui, bei juos vertinti. Esant sudėtingai situacijai šalyje, kai besikreipiančiųjų nuotoliniu būdu skaičius yra stipriai išaugęs, tereikia įrašyti besikreipiančiųjų paaiškinimą į paciento asmens medicinos dokumentą forma E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“.

Suskleisti
 • Ar žmogus, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir gerai jaučiasi bei pagal gydytojo sprendimą galėtų pradėti dirbti, pradėjęs dirbti srityje, kur pastoviai turi artimą kontaktą su asmenimis, gali pakartotinai užsikrėsti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)? 

Patikimų įrodymų dėl pakartotinio užsikrėtimo nėra. Šiuo metu ELISA serologiniai testai dėl IgM ir IgG antikūnų prieš SARS-CoV-2 RNR nėra plačiai ar komerciškai prieinami, todėl po persirgtos ligos negalima šiuo metu atlikti standartinio serologinio antikūnų tyrimo ir nustatyti susidariusio imuniteto. Jei medikas, kuriam buvo nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso  infekcija) ir po 2 neigiamų nosiaryklės testų PGR metodu jaučiasi gerai, neabejotinai gali dirbti ten, kur nuolat patiria kontaktą su COVID-19 (koronaviruso infekcija). Visais atvejais galioja tos pačios taisyklės, kaip ir iki šiol - yra privalomos asmens apsaugos priemonės pagal teisės aktų nustatyta tvarką. Tai yra žmogus, dirbantis COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinyje, tiesiog turi laikytis tų pačių taisyklių ir kai nesirgęs, ir kai sirgęs COVID-19 liga (koronaviruso  infekcija). 

 

 • Ar visada COVID-19 (koronaviruso infekcija) sirgęs asmuo, kuriam nustatyti 2 iš eilės neigiami SARS-CoV-2 viruso tyrimai, gali dėl sveikatos būklės grįžti į darbą, ar jam dar gali reikėti gydytis namuose dėl liekamųjų simptomų? 

Po 2 neigiamų nosiaryklės tepinėlių pagal dabar galiojančius teisės aktus pacientas laikomas pasveikusiu, nesvarbu ar asmuo turėjo simptomų ar SARS-CoV-2 RNR buvo aptiktas nosiaryklės mėginyje neesant jokių klinikinių reiškinių. Asmeniui, kuris neturėjo ligos simptomų, arba jie išnyko labai anksti, truko trumpai, nedarbingumo pažymėjimas neturėtų būti tęsiamas, nes jis yra kliniškai pasveikęs. Jei asmuo persirgo vidutinio sunkumo ar sunkia pneumonija, ypač vyresniems, kaip 50 metų amžiaus, klinikinėje praktikoje matome, kad plaučių pažeidimas praeina per ilgesnį laiką, negu išnyksta virusas iš nosiaryklės. Todėl toks žmogus nėra pavojingas aplinkiniams, galėtų dirbti, tačiau jei dar išlieka klinikinių simptomų, nedarbingumo pažymėjimas gali būti tęsiamas, ambulatoriškai turėtų būti stebimas šeimos gydytojo ar gydytojo pulmonologo, atliekami radiologiniai tyrimai (plaučių KT) dėl liekamųjų reiškinių (plaučių fibrozės) įvertinimo. 

 

 • Dėl nedarbingumo pažymėjimo tęsimo medicinos darbuotojams, išduoto dėl profesinės ligos, kurie dėl su darbu susijusių priežasčių susirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir kuriems po 14 dienų atliktų 2 tyrimų rezultatai yra neigiami, tačiau dėl ligos liekamųjų reiškinių jie dar nėra darbingi. Ar tokiems medicinos darbuotojams tęsiant nedarbingumo pažymėjimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) liekamųjų reiškinių ir toliau turėtų būti nurodoma profesinė liga? 

Asmenims, kurie dėl su darbu susijusių priežasčių susirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir kuriems po 14 dienų atliktų 2 tyrimų rezultatai yra neigiami, tačiau dėl ligos liekamųjų reiškinių jie dar nėra darbingi, tokiems medicinos darbuotojams tęsiant nedarbingumo pažymėjimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) liekamųjų reiškinių toliau turėtų būti nurodoma profesinė liga. 

 

 • Ar privalo asmuo izoliuotis 14 dienų, jei gydytojas nustatė, jog asmuo pasveiko nuo  COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (2 atlikti tyrimai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) neigiami) ir dėl sveikatos būklės gali grįžti į darbą, tačiau gyvena su kitu asmeniu, kuris vis dar serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)? 

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu nėra pakankamai duomenų ar įrodymų: kad (kada) formuojasi apsauginis imunitetas po persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (imuninė reakcija (antikūnų) ne visais atvejais užtikrina apsauginį lygį) bei ar įmanomas ar neįmanomas pakartotinis užsikrėtimas, asmuo, turintis sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turi būti izoliuotas, nepriklausomai nuo to, persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar ne. 

Atkreipiame dėmesį, kad izoliavimas sąlytį turinčiam asmeniui taikomas 14 dienų po paskutinės turėto sąlyčio dienos. 

 

 • Ar reikia išduoti nedarbingumo pažymėjimą saviizoliacijai 14 d.,  jei asmenys  gegužės 30 d., gegužės 31 d. grįžo iš šalies (Nyderlandų Karalystė, Vokietija), kuri yra  nurodyta 2020-06-01 sąraše kaip šalis, iš kurios grįžus izoliacija netaikoma?

Izoliacija tolimųjų reisų vairuotojams turi būti taikoma pagal grįžimo dieną galiojančius teisės aktus. Tolimųjų reisų vairuotojams, grįžusiems į Lietuvą gegužės mėn.,  „izoliacija privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 14 dienų“ (pagal grįžimo dieną galiojusį teisinį reguliavimą).
 
Nuo birželio 1 d. pasikeitus teisiniam reglamentavimui, tolimųjų reisų vairuotojams nedarbingumo pažymėjimai turi būti išduodami tik tais atvejais kai jie grįžta iš didelio sergamumo valstybių. Tokių valstybių sąrašą tvirtina operacijų vadovas kiekvieną pirmadienį. Šis sąrašas kiekvieną savaitę atnaujinamas, todėl išduodant nedarbingumo pažymėjimą reikia vadovautis grįžimo dieną galiojusiu sąrašu.
 
Tais atvejais, jei sergamumas šalyje, iš kurios asmuo grįžo, po savaitės sumažėjo ir šalis nepateko į kitos savaitės didelio sergamumo šalių sąrašą, izoliacijoje asmuo turi išbūti visą numatytą laiką, t. y.  „nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 14 dienų".

 

Kartu pateikiame išsamų sveikatos apsaugos ministerijos specialistų išaiškinimą:

Jei asmuo grįžo iš užsienio valstybės iki birželio 1 d. ir jam pagal galiojančius teisės aktus buvo privaloma izoliacija ir buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas 14 dienų pagal Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo (toliau – Nedarbingumo pažymėjimų išdavimo laikinosios tvarkos aprašas), 2 punkto nuostatas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d8a11f1059fc11ea931dbf3357b5b1c0/asr , tai nuo 2020 m. birželio 1 d. įsigaliojus 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimui https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab/asr ir COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimo pakeitimui, patvirtintam Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. V-1338 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ed37d700679111eabee4a336e7e6fdab/asr , ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovui  2020 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. V-1344 „Dėl valstybių sąrašų nustatymo“ (toliau – OV sprendimas Nr. V-1344) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9c481070a1c111ea9515f752ff221ec9 nuo 2020 m. birželio 1 d. nustačius valstybių, kuriose sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) per pastarąsias 14 kalendorinių dienų viršijo 25 atvejus 100 tūkst. gyventojų ir iš kurių draudžiama į Lietuvos Respubliką atvykti Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims, o grįžtantiems Lietuvos Respublikos piliečiams yra privaloma 14 dienų izoliacija, sąrašą, vadovaujantis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklėmis https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6863cf50651d11eabee4a336e7e6fdab/asr , privaloma izoliacija turi būti tęsiama iki sueis 14 dienų po grįžimo į Lietuvą iš užsienio valstybės dienos.
Jei iki 2020 m. birželio 1 d. iš užsienio grįžęs asmuo negalėjo prisiskambinti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą po grįžimo iš užsienio valstybės ir jis atitinka Nedarbingumo pažymėjimų išdavimo laikinosios tvarkos aprašo nuostatų reikalavimus, jam gali būti išduotas nedarbingumo pažymėjimas pagal Nedarbingumo pažymėjimų išdavimo laikinosios tvarkos aprašo 10 punktą atgaline data ne daugiau kaip už 5 darbo dienas, skaičiuojant atgal nuo asmens kreipimosi į AASP paslaugas teikiančią įstaigą dienos (t. y. ir po 2020 m. birželio 1 d.).
Asmenims, grįžusiems iš užsienio valstybių 2020 m. birželio 1 d. ir vėliau, išduodant nedarbingumo pažymėjimus pagal Nedarbingumo pažymėjimų išdavimo laikinosios tvarkos aprašo 2 punktą, reikia vadovautis 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ patvirtintomis išimtimis bei OV sprendimu Nr. V-1344  skelbiamu valstybių, iš kurių grįžus privaloma 14 dienų izoliacija, sąrašu. Atkreipiame dėmesį į tai, kad šis sąrašas bus kas savaitę atnaujinamas.

Suskleisti

Asmenims, kurie paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino metu vykdė savo profesinės veiklos funkcijas, pagal kurias neišvengiamas (būtinas) kontaktas su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu, ir susirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija). 
Nedarbingumo pažymėjimai išduodami jiems informavus gydytoją, kad jie vykdė savo profesinės veiklos funkcijas, pagal kurias neišvengiamas (būtinas) kontaktas su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu.

Būtina:

 • pasirinkti nedarbingumo priežastį  - „Profesinė liga“ ir lauke „Profesinės ligos patvirtinimo akto numeris“ nurodyti "0";
 • pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM - U07.1;
 • nurodyti šios diagnozės patvirtinimo datą;
 • ! ! Asmens medicinos dokumentuose nurodyti kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą laiką valandų ir minučių tikslumu; išklausius asmens paaiškinimo, aprašyti užsikrėtimo aplinkybes, laiką ir vietą (jei asmens sveikatos būklė leidžia tą padaryti).
Suskleisti

Jei asmuo slaugo sergantį šeimos narį dėl koronaviruso COVID-19 sukeltos ūminės kvėpavimo takų (respiracinės) ligos, išduodant į nedarbingumo pažymėjimą svarbu:

 • iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirinkti priežastis „Ligonio slaugymas“;
 • nurodyti ligos kodą pagal TLK-10-AM – U 07.1;
 • nurodyti slaugomą asmenį, jei išduodamas nedarbingumo pažymėjimas slaugyti.
Suskleisti

Pažymėtina, kad supaprastinta nedarbingumo pažymėjimų išdavimo asmenims laikinoji tvarka yra taikoma ir gripo epidemijos laikotarpiu. Gripo epidemijos laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašas taikomas tose šalies savivaldybių teritorijose, kuriose paskelbta epidemija, ir tik epidemijos laikotarpiu.

Šį tvarkos aprašą galite rasti Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistemos (EPTSEPTSElektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistema, pasiekiama adresu: http://epts.sodra.lt) skiltyje Bendra informacija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.E8A18FDCC9B3.

 

Švietimo įstaigose nustačius infekcijų plitimą ribojantį režimą ir dėl to atsiradus būtinybei prižiūrėti pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą ugdomą vaiką, asmens sveikatos priežiūros įstaiga, jos vadovo nustatyta gydytojų paslaugų teikimo telefonu tvarka, užregistruoja motinos (įmotės), tėvo (įtėvio) ar globėjo kreipimosi faktą, datą ir laiką.

Vaiko Asmens sveikatos istorijoje (formoje 025/a) kreipimosi telefonu dieną vaikų ligų gydytojas arba šeimos gydytojas įrašo švietimo įstaigos pavadinimą ir motinai (įmotei), tėvui (įtėviui) ar globėjui nustatytam laikotarpiui, bet ne ilgesniam kaip 14 kalendorinių dienų, išduoda elektroninį nedarbingumo pažymėjimą.

 

Išduodant nedarbingumo pažymėjimą svarbu:

 • iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“;
 • ligos kodą pagal TLK-10-AM – J 10 arba J 11;
 • nurodyti prižiūrimą vaiką, jei išduodamas nedarbingumo pažymėjimas dėl epideminės situacijos vaikui prižiūrėti.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-11-30
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!