Kiek laiko ir kokio dydžio mokama ligos išmoka?

Dirbančiajam susirgus ar slaugant sergantį iki 14 metų vaiką arba šeimos narį, galioja įprasta nedarbingumo pažymėjimo išdavimo ir ligos išmokos mokėjimo tvarka.

  • Susirgus koronaviruso infekcija pačiam dirbančiajam, nedarbingumo pažymėjimas išduodamas iki kol asmuo vėl tampa darbingu, ligos išmoka, kurią nuo 3 laikinojo nedarbingumo dienos moka „Sodra“, yra 62,06 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, apskaičiuoto pagal jo draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praeito kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį.
  • Susirgus vaikui iki 14 metų, nedarbingumo pažymėjimas iki 14 kalendorinių dienų gali būti išduodamas tėvams, globėjams, budintiems globotojams, dirbantiems seneliams. Ligos išmoka, kurią nuo pirmosios laikinojo nedarbingumo dienos moka „Sodra“, yra 65,94 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, apskaičiuoto pagal jo draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praeito kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį.
  • Susirgus šeimos nariui, nedarbingumo pažymėjimas iki 7 kalendorinių dienų gali būti išduodamas susirgusio asmens sutuoktiniui, vaikams, įvaikiams, tėvams, įtėviams. Ligos išmoka, kurią nuo pirmosios laikinojo nedarbingumo dienos moka „Sodra“ siekia 65,94 proc. bišmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, apskaičiuoto pagal jo draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praeito kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį.
Suskleisti

Vykdau individualią veiklą, ar esu draudžiamas ligos draudimu ir susirgęs galėsiu gauti išmoką?

Asmenys, dirbantys pagal individualios veiklos pažymas yra draudžiami ligos draudimu ir susirgę gali gauti ligos išmokas. Kaip ir visi ligos draudimo įmokas mokantieji, norėdami gauti ligos išmoką dirbantys pagal individualios veiklos pažymą žmonės iki pirmos susirgimo dienos turi turėti ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per pastaruosius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per pastaruosius 24 mėnesius šio draudimo stažą.

 

 

Kaip skaičiuojamas ligos socialinio draudimo stažas, jeigu vykdau individualią veiklą?

Stažas nustatomas pagal sumokėtas įmokas: 

  • jei įmokos sumokėtos nuo 1 MMAMMANuo 2022 m. sausio 1 d. - 730 Eur. dydžio sumos – įgyjamas 1 mėnesio socialinio draudimo stažas;
  • jei įmokos sumokėtos nuo didesnės ar mažesnės negu MMA sumos, stažas laikomas proporcingai didesniu arba mažesniu.

Pažymėtina, kad ligos socialinio draudimo stažas taip pat gali būti įgyjamas iki susirgimo pradžios individualią veiklą vykdančiam asmeniui dirbant pagal darbo sutartį ir jo darbdaviui mokant valstybinio socialinio draudimo įmokas; taip pat individualią veiklą vykdančiam asmeniui gaunant motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros socialinio draudimo išmokas. Tokiu atveju apdraustasis iki laikinojo nedarbingumo pradžios taip pat turi turėti ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per pastaruosius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per pastaruosius 24 mėnesius ligos socialinio draudimo stažą.

Jeigu apdraustasis asmuo neturi reikiamo ligos socialinio draudimo stažo dėl to, kad stažo skaičiavimo laikotarpiu jam buvo suteiktos vaiko priežiūros atostogos, ligos socialinio draudimo stažas jam skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui, kurio priežiūrai apdraustajam asmeniui suteiktos atostogos, sukako dveji metai.

SVARBU! Jei savarankiškai dirbantis asmuo pasinaudoja galimybe pirmaisiais savarankiškos veiklos metais valstybinio socialinio draudimo įmokų nemokėti, jis laikomas nedraustu ligos socialiniu draudimu ir neturi teisės gauti ligos išmoką. 

 

 

Kokio dydžio įmokas ir kada reikia sumokėti, kad gaučiau ligos išmoką?

Įmokos „Sodrai“ mokamos nuo 90 proc. individualios veiklos apmokestinamų pajamų (neatėmus VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas) sumos.

VSD įmokų tarifai: 

  • 12,52 proc.;
  • 14,92 proc. jei asmuo kaupia pensijai papildomai 2,4 proc.;
  • 15,52 proc. jei asmuo kaupia pensijai papildomai 3 proc.

Šias įmokas turite sumokėti, kaip ir anksčiau, iki kitų metų gegužės 1 dienos, o nuo 2021 m. vasario 1 d.  – už kalendorinį mėnesį, ėjusį prieš mėnesį, kurį įgyjama teisė į ligos išmoką arba už einamąjį mėnesį, jei praėjusį mėnesį buvote laikinai nedarbingi arba gavote ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokas ar teisė į ligos išmoką atsirado veiklos vykdymo pradžios mėnesį. 

1 pavyzdys
Asmuo, kuriam nedarbingumo pažymėjimas išduotas 2021 m. vasario 15 d. laikomas apdraustuoju, jei yra sumokėtos VSD įmokos ir pateiktas SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimas už 2021 m. sausio mėn.

2 pavyzdys

Jei asmuo individualią veiklą pradėjo vykdyti 2021 m. kovo 6 d., o teisę į ligos išmoką įgijo 2021 m. kovo 21 d., asmuo bus laikomas apdraustuoju, jei bus sumokėta valstybinio socialinio draudimo įmoka ir pateiktas SAV pranešimas už 2021 m. kovo mėn. 

3 pavyzdys
Savarankiška veikla vykdoma nuo 2020 m. liepos mėn. Nedarbingumo pažymėjimas išduotas 2021 m. kovo 15 d., tačiau VSD įmoka už praėjusį mėnesį, t. y. 2021 m. vasario mėn., nebuvo sumokėta, tokiu atveju asmuo neturi teisės gauti ligos išmoką nuo 2021 m. kovo 15 d. Ligos išmoka galės būti skiriama tik tuo atveju, jei asmuo iki kitų metų gegužės 1 d. VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt deklaruos savo draudžiamąsias pajamas ir sumokės VSD įmokas už 2021 metus.

4 pavyzdys
Asmuo individualią veiklą pradėjo vykdyti 2020 m. spalio 10 d. Nedarbingumo pažymėjimas išduotas 2021 m. kovo 6 d., o VSD įmoka už praėjusį mėnesį, t. y. 2021 m. vasario mėn., nėra sumokėta, nes laikotarpiu nuo 2021-02-15 iki 2021-02-25 asmuo turėjo išduotą nedarbingumo pažymėjimą arba, pavyzdžiui, tuo laikotarpiu asmuo gavo profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokas. Tam, kad būtų skiriama išmoka, VSD įmoka turi būti sumokėta ir pateiktas SAV pranešimas už 2021 m. kovo mėn.

5 pavyzdys
Jeigu asmuo savarankišką veiklą vykdo jau ne vienerius metus ir VSD įmokos už 2019 m. yra sumokėtos, tačiau VSD įmokos 2020 m. avansu nebuvo mokamos, taip pat įmokos nemokėtos 2021 m. sausio mėn., toks asmuo 2021 m. sausio mėn. dar bus laikomas apdraustuoju ir teisę į ligos išmoką turės, jei nedarbingumo pažymėjimas bus išduotas 2021 m. sausio mėn. 

Jeigu asmuo savarankišką veiklą pradėjo vykdyti tik 2020 m. ir nemokėjo VSD įmokų avansu 2020 m. ar 2021 m. sausio mėn., jam tapus laikinai nedarbingu 2021 m. sausio mėn., išmoka gali būti paskirta ir išmokėta tik deklaravus pajamas ir sumokėjus VSD įmokas už 2020 metus.

6 pavyzdys
Jeigu asmuo teisę į naują ligos išmoką įgyja be pertraukos kitą dieną po ankstesnės ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokos mokėjimo pabaigos, tuomet svarbu, kad įmoka būtų sumokėta anksčiau paskirtai išmokai gauti. Pavyzdžiui, nedarbingumo pažymėjimas išduotas nuo 2021 m. kovo 15 d. iki 2021 m. kovo 31 d., o nuo 2021 m. balandžio 1 d. asmuo įgyja teisę į motinystės išmoką. Tam, kad asmuo turėtų teisę gauti motinystės išmoką, VSD įmoka turi būti sumokėta 2021 m. vasario mėn., jei asmuo savarankišką veiklą pradėjo vykdyti iki 2020-12-31, arba, jei veikla pradėta vykdyti tik nuo 2021-03-01, tuomet VSD įmoka turi būti sumokėta už 2021 m. kovo mėn. 

 

Asmuo gali pasirinkti, ar mokėti įmokas, skaičiuojamas, pavyzdžiui, nuo 1 MMA, arba skaičiuojamas nuo faktiškai per mėnesį gautų pajamų. Pasirinkus mokėti nuo planuojamų turėti pajamų, pavyzdžiui, nuo MMA, iki kitų metų gegužės 1 d. būtina sumokėti draudimo įmokų skirtumą, apskaičiuotą pagal faktiškai gautas pajamas.

 

 

Ar tai, kad moku privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas užtikrina, kad galėsiu gauti ligos išmoką ir esu draudžiamas ligos draudimu?

Ne, privalomojo sveikatos draudimo įmokos užtikrina galimybę nemokamai gauti sveikatos priežiūros paslaugas, jos niekaip nėra susijusios su ligos draudimu. 

Ligos draudimas skirtas užtikrinti, kad sergantis žmogus, tuo metu, kai dėl ligos negali dirbti, neliks be pajamų. 

Taigi, mokant PSD įmokas užtikrinamas nemokamas gydymas, o mokant ligos draudimo įmokas – galimybė susirgus ar slaugant šeimos narį gauti ligos išmoką.

 

 

Kas nutiks, jei įmokas mokėsiu kas mėnesį, bet mano faktinės pajamos bus didesnės arba mažesnės nei tos, nuo kurių mokėjau įmokas?

Jeigu draudžiamosios pajamos, pagal kurias buvo paskaičiuotas ligos išmokos dydis, bus patikslintos pateikus metinę pajamų deklaraciją ir to laikotarpio draudžiamosios pajamos sumažės, ligos išmoka bus atitinkamai perskaičiuota ir bus nustatyta ligos išmokos permoka, kurią žmogus turės grąžinti.
Pažymėtina, kad, tokiu atveju bus perskaičiuojamos ir žmogaus sumokėtos VSD įmokos – nustačius, kad jos mokėtos nuo didesnės sumos ir pateikus metinę pajamų deklaraciją to laikotarpio pajamos sumažės, žmogui taip pat bus grąžinama įmokų permoka. Jei tuo metu žmogus dar nebus grąžinęs ligos išmokos permokos, VSD įmokų permoka jam bus grąžinta atskaičius ligos išmokos permokos sumą.

 

 

Ar tiesa, kad, nors sirgau šiemet, ligos išmoką gausiu tik kitais metais, po gegužės 1 d.?

Nebūtinai. Taip nutiks tik tokiu atveju, jei pajamas deklaruosite kartą per metus pateikdamas metinę pajamų deklaraciją Valstybinei mokesčių inspekcijai. Jei pasirenkate įmokas „Sodrai“ mokėti tik kartą per metus, Jums priklausančias išmokas „Sodra“ gali išmokėti tik po to, kai deklaruojate pajamas ir sumokate priklausančias įmokas.

 

 

Ar valstybinio socialinio draudimo įmokas ligos išmokai gauti galiu sumokėti avansu?

Taip, įmokas ligos išmokai gauti galima sumokėti avansu. Pavyzdžiui, 2021 m. sausio mėn. galima sumokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas už kelis, pavyzdžiui, tris mėnesius ar už visus metus į priekį.

 

 

Ar ligos išmoka bus mokama nuo pirmosios nedarbingumo dienos?

Kaip ir, pavyzdžiui, dirbantiems pagal darbo sutartis žmonėms, taip ir vykdantiems individualią veiklą žmonėms, tapusiems laikinai nedarbingais dėl savo ligos, ligos išmoka iš „Sodros“ lėšų pradedama mokėti nuo trečiosios laikinojo nedarbingumo dienos ir mokama už darbo dienas (ne kalendorines) taikant 5 darbo dienų savaitę. Dirbantiesiems pagal individualios veiklos pažymą žmonėms už pirmąsias dvi laikinojo nedarbingumo dienas ligos išmoka nemokama, o dirbantiesiems pagal darbo sutartį išmoką už šį laikotarpį moka darbdavys.

 

 

Ar bus skiriama ligos išmoka, jei bus sumokėtos įmokos, tačiau nepateiktas SAV pranešimas?

Ne, nepateikus SAV pranešimo ligos išmoka nebus skiriama. Jei apdraustasis sumokės valstybinio socialinio draudimo įmokas ligos išmokai gauti, tačiau nepateiks SAV pranešimo, „Sodros“ sistemoje atitinkamą mėnesį apdraustojo sumokėtos įmokos nebus matomos kaip valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos išmokai gauti, taigi apdraustasis negalės gauti ligos išmokos.

 

 

Kokio dydžio bus mokama ligos išmoka?

Kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas ligos išmokos dydis, yra apskaičiuojamas pagal žmogaus pajamas, nuo kurių buvo sumokėtos įmokos ligos socialiniam draudimui (darbo pajamas, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas, nedarbo socialinio draudimo išmokas), turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praėjusio kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį. Pavyzdžiui, susirgus kovo mėnesį vertinamos pajamos, turėtos lapkričio, gruodžio ir sausio mėn.

  • Ligos išmoka, mokama „Sodros“, per mėnesį negali būti mažesnė negu 11,64 procentų šalies vidutinio mėnesio darbo užmokesčio (galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesio).
  • Maksimalus kompensuojamasis uždarbis ligos išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki nedarbingumo atsiradimo mėnesio, dydžio.

 

Socialinio draudimo ligos išmokos dydžiai 

Maksimalūs išmokų dydžiai, tapus laikinai nedarbingam dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu

Metai, ketvirtis

Minimali išmoka, Eur

Maksimali išmoka, Eur

Maksimali išmoka, Eur

mėnesio

dienos

mėnesio

dienos

mėnesio

dienos

2020, I ketv.

152,05

7,21

1621,38

76,84

2026,86

96,06

2020, II ketv.

156,76

7,43

1671,52

79,22

2089,54

99,03

2020, III ketv.

159,49

7,56

1700,69

80,60

2126,00

100,76

2020, IV ketv.

161,52

7,65

1722,29

81,63

2153,00

102,04

2021, I ketv. 168,06 8,00 1792,04 85,34 2240,20 106,68
2021, II ketv. 176,03 8,38 1877,07 89,38 2346,49 111,74
2021, III ketv. 175,29 8,35 1869,12 89,01 2336,56 111,26
2021, IV ketv. 180,93 8,62 1929,32 91,87 2411,81 114,85

 

Primename, kad, norėdamas gauti ligos išmoką, iki pirmos ligos dienos žmogus turi būti sukaupęs ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per pastaruosius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per pastaruosius 24 mėnesius ligos draudimo stažą.

Išskyrus atvejus, kai apdraustasis asmuo neturi reikiamo ligos socialinio draudimo stažo dėl to, kad stažo skaičiavimo laikotarpiu jam buvo suteiktos vaiko priežiūros atostogos (tokiu atveju ligos socialinio draudimo stažas jam skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui, kurio priežiūrai apdraustajam asmeniui suteiktos atostogos, sukako dveji metai).

SVARBU! Nuo 2021-01-01 savarankiškai dirbantiems asmenims, gaunantiems ligos išmoką, jos dydis nebebus mažinamas, jei asmuo išmokos gavimo laikotarpiu turės savarankiškos veiklos pajamų. Tačiau išmokos dydis, kaip ir anksčiau, bus mažinamas, jeigu asmuo turės pajamų pagal darbo (tarnybos) sutartį ar iš darbo santykiams prilygintų teisinių santykių. Mokant ligos išmoką, taip pat neatsižvelgiama į meno kūrėjo statusą turinčio asmens draudimo valstybės lėšomis sumas.

Iki 2020-12-31 ligos išmoka, neatsižvelgiant į asmens savarankiškos veiklos pajamas buvo mokama tik ūkininkams ir jų partneriams, šeimynos dalyviams, individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų bei tikrųjų ūkinių bendrijų nariams.

Suskleisti

Lietuvoje dirbantys užsieniečiai (su viza D), kurie yra draudžiami ligos socialiniu draudimu, kaip ir bet kuris kitas apdraustasis asmuo, turintis reikiamą ligos socialinio stažą ir pripažintas laikinai nedarbingu dėl savo ligos ar saviizoliacijos, t. y. jam išduotas nedarbingumo pažymėjimas, turi teisę gauti ligos išmoką.

Taigi, jeigu apdraustasis į Lietuvą grįžo iš bet kurios užsienio šalies arba turėjo kontaktą su koronavirusu sergančiu arba galimai užsikrėtusiu asmeniu, ir neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu arba darbe jam nėra paskelbta prastova, jam gali būti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas dėl saviizoliacijos 14 kalendorinių dienų. Šiuo atveju dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo į gydytoją reikia kreiptis nuotoliniu būdu, kai yra užpildyta Nacionalinio visuomenės sveikatos centro nustatyta forma (https://nvsc.lrv.lt/covid-19) arba to paties centro specialisto pateiktą „Keleivio kortelę“, arba gydytojas turi būti gavęs Nacionalinio visuomenės sveikatos centro siuntimą.

Atkreipiame dėmesį, kad apdraustieji asmenys (su viza D) nėra draudžiami sveikatos draudimu Lietuvoje, todėl kreipdamiesi dėl bet kokių sveikatos paslaugų, įskaitant ir nedarbingumo pažymėjimo išdavimo, reikia susimokėti už sveikatos priežiūros įstaigos (gydytojo) teikiamas paslaugas. Susimokėjus už sveikatos priežiūros įstaigos paslaugas, užsieniečiams (su viza D) išduodamas nedarbingumo pažymėjimas.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2021-10-27
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!