darbas2.png

Socialinės garantijos

JK Išstojimo susitarimas, kuris be kitų klausimų reglamentuoja JK piliečių, gyvenančių ir (ar) dirbančių ES valstybėse narėse, ir ES valstybių narių piliečių, gyvenančių ir (ar) dirbančių JK, socialinės apsaugos teisių išsaugojimą. 

JK Išstojimo susitarime iki 2020 m. gruodžio 31 d. yra numatytas pereinamasis laikotarpis. Iki šio laiko JK galios ES teisės aktai, nustatantys ES socialinės apsaugos koordinavimo taisykles. Visos iki pereinamojo laikotarpio pabaigos įgytos piliečių socialinės apsaugos teisės bus apsaugotos. Jei asmeniui iki pereinamojo laikotarpio pabaigos JK buvo paskirta ir mokama senatvės pensija, o po pereinamojo laikotarpio pabaigos šis asmuo grįžta gyventi į Lietuvą, jam ir toliau bus mokama JK paskirta pensija.

Suskleisti

JK palieka ES sudariusi Išstojimo susitarimą, kuriame iki 2020 m. gruodžio 31 d. yra numatytas pereinamasis laikotarpis, per kurį liks galioti ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai. Vienas iš svarbiausių koordinavimo reglamentų principų yra socialinės apsaugos išmokų eksportas.

JK Išstojimo susitarimo 30 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad asmenims, kurie iki pereinamojo laikotarpio pabaigos buvo tarpvalstybinėje situacijoje, susijusioje su JK ir ES valstybe nare, taikomos visos ES taisyklės dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir, remiantis JK Išstojimo susitarimo sąlygomis, jos bus taikomos toliau, net ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui. 

Taigi, jei asmuo iki pereinamo laikotarpio pabaigos, gyvendamas JK, gaudavo socialinę išmoką iš Lietuvos (pvz., tikslinę kompensaciją) ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui lieka gyventi JK, Lietuvoje paskirta išmoka ir toliau bus mokama kol nepasikeis to asmens situacija JK, pvz., kol toks asmuo liks gyventi JK, ir kol jis turės teisę gauti tokią išmoką pagal Lietuvos teisės aktus.

Suskleisti

JK palieka ES su Išstojimo susitarimu, kuriame iki 2020 m. gruodžio 31 d. yra numatytas pereinamasis laikotarpis, per kurį liks galioti ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai. Todėl skiriant pensiją, bus atsižvelgta į visus draudimo laikotarpius, kurie buvo įgyti ES valstybėse narėse ar JK iki pereinamojo laikotarpio pabaigos.

JK Išstojimo susitarimo 30 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad asmenims, kurie iki pereinamojo laikotarpio pabaigos buvo tarpvalstybinėje situacijoje, susijusioje su JK ir ES valstybe nare, taikomos visos ES taisyklės dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir, remiantis JK Išstojimo susitarimo sąlygomis, jos bus taikomos toliau net ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui. 

Jei pereinamojo laikotarpio pabaigoje asmuo dirbs JK ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui tęs darbinę veiklą JK, tai, skiriant pensiją, bus atsižvelgta ir į draudimo laikotarpius, įgytus pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, nes asmens įgytas teises užtikrins Išstojimo susitarimo nuostatos.

Pvz., Lietuvos pilietis nuo 2015 m. iki 2025 m. dirba JK, vėliau grįžta į Lietuvą, o 2027 m. vėl išvyksta dirbti į JK. Šis asmuo pereinamojo laikotarpio pabaigoje dirbo JK ir jam buvo taikomos JK Išstojimo susitarimo nuostatos, todėl, skiriant senatvės pensiją Lietuvoje, bus atsižvelgta į šio asmens darbo stažą, įgytą JK iki 2025 m., t. y. kol pasibaigus pereinamajam laikotarpiui jo situacija nepasikeitė ir jam buvo taikomos JK Išstojimo susitarimo nuostatos. 

JK Išstojimo susitarimo nuostatos dėl socialinės apsaugos nėra taikomos, jei asmuo išvyksta dirbti ar gyventi į JK pasibaigus pareinamajam. Todėl draudimo laikotarpiai, įgyti JK išvykus ten dirbti 2027 m., pagal JK Išstojimo susitarimo nuostatas nebus sumuojami. Šis klausimas bus detalizuojamas tarptautinėje sutartyje tarp ES valstybių narių ir JK dėl ateities santykių arba bus inicijuojamos derybos su JK dėl dvišalės tarptautinės sutarties dėl socialinės apsaugos sudarymo.

Suskleisti

Dėl socialinės paramos skyrimo galima kreiptis į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių pagal gyvenamąją vietą.

Asmenys, kurie yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ir kuriems suteiktas bedarbio statusas, gali gauti nedarbo draudimo išmoką, jei atitiks reikalavimus, teisei į nedarbo išmoką nustatyti.

Nustatant teisę į nedarbo draudimo išmoką, bus sumuojamas JK iki pereinamojo laikotarpio pabaigos JK įgytas nedarbo draudimo stažas. Jei pereinamojo laikotarpio pabaigoje asmuo dirbs JK ir tęs darbinę veiklą JK pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, tai šiam asmeniui grįžus į Lietuvą po pereinamojo laikotarpio pabaigos ir nustatant teisę į nedarbo išmoką Lietuvoje bus atsižvelgta į visą darbo laikotarpį JK, t. y. bus vertinamas ir draudimo laikotarpis, įgytas nuo pereinamojo laikotarpio pabaigos iki išvykimo iš JK.  

Atkreipiame dėmesį, kad, pagal koordinavimo reglamentus, skiriant nedarbo draudimo išmoką, kitoje valstybėje narėje įgytas stažas sumuojamas tik tada, jei paskutinis draudimo laikotarpis buvo Lietuvoje. 
Pvz., asmuo 5 metus dirbo JK, vėliau grįžo į Lietuvą, įsidarbino, tačiau po 1 mėnesio neteko darbo ir kreipėsi į Užimtumo tarnybą. Šiuo atveju, nustatant jo teisę į nedarbo draudimo išmoką, bus atsižvelgta ir į Lietuvoje,  ir į JK jo įgytą stažą.

Koordinavimo reglamentuose taip pat nustatyta išimtis iš minėtos taisyklės. Ši išimtis taikoma asmenims, kurie, prieš tapdami bedarbiais, trumpą laiką dirbo kitoje ES valstybėje ir išsaugojo savo gyvenamąją vietą, glaudų ryšį su Lietuva. 
Pvz., asmuo dirbo ir gyveno Lietuvoje, vėliau 5 mėnesiams įsidarbino JK, tačiau jo gyvenamoji vieta liko Lietuvoje. Pasibaigus darbo sutarčiai, asmuo grįžo į Lietuvą bei kreipėsi į Užimtumo tarnybą. Šiuo atveju nustatant jo teisę į nedarbo draudimo išmoką, bus atsižvelgta į JK ir Lietuvoje įgytą stažą, nesvarbu, kad paskutinis draudimo laikotarpis buvo JK.

Suskleisti

JK palieka ES su Išstojimo susitarimu, kuriame iki 2020 m. gruodžio 31 d. yra numatytas pereinamasis laikotarpis, per kurį liks galioti ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai. Todėl, skiriant ligos ar motinystės socialinio draudimo išmokas, bus atsižvelgta į visus draudimo laikotarpius, kurie buvo įgyti ES valstybėse narėse ar JK iki pereinamojo laikotarpio pabaigos.

JK Išstojimo susitarimo 30 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad asmenims, kurie iki pereinamojo laikotarpio pabaigos buvo tarpvalstybinėje situacijoje, susijusioje su JK ir ES valstybe nare, taikomos visos ES taisyklės dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir, remiantis JK Išstojimo susitarimo sąlygomis, jos bus taikomos toliau net ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui. 

Jei pereinamojo laikotarpio pabaigoje asmuo dirbs JK ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui tęs darbinę veiklą JK, tai, skiriant ligos ar motinystės socialinio draudimo išmokas, bus atsižvelgta ir į draudimo laikotarpius, įgytus pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, nes asmens įgytas teises užtikrins Išstojimo susitarimo nuostatos.

Pvz., Lietuvos pilietis 2020 m. gruodžio 31 d. gyvena ir dirba JK. Darbo sutartį JK jis nutraukia 2021 m. lapkričio mėnesį ir grįžta į Lietuvą. Lietuvoje jis įsidarbina, tačiau praėjus kelioms savaitėms suserga ir kreipiasi dėl ligos išmokos skyrimo į „Sodrą“. Nustatant jo teisę į ligos išmoką, bus atsižvelgta ne tik į ligos socialinio draudimo laikotarpius, įgytus dirbant Lietuvoje, bet ir į draudimo laikotarpius, įgytus JK iki išvykimo į Lietuvą.

Suskleisti

Kiekvienos šeimos situacija yra individuali. Dėl socialinės paramos skyrimo galima kreiptis į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių pagal gyvenamąją vietą. 

Suskleisti

JK palieka ES sudariusi Išstojimo susitarimu, kuriame iki 2020 m. gruodžio 31 d. yra numatytas pereinamasis laikotarpis, per kurį liks galioti ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentuose nustatyti reikalavimai.

Koordinavimo reglamentuose numatyta galimybė bedarbiui, kuris vienoje valstybėje narėje gauna nedarbo išmoką, vykti ieškoti darbo į kitą valstybę narę ir toliau gauti paskirtą nedarbo išmoką. Juose taip pat nustatytos papildomos sąlygos dėl nedarbo išmokos mokėjimo į kitą valstybę narę atvykusiems bedarbiams. Bedarbis turi būti registruotas JK užimtumo tarnyboje bent 4 savaites iki išvykimo į Lietuvą ir gauti JK nedarbo išmoką. Prieš išvykdamas, jis turi kreiptis dėl PD U2 dokumento išdavimo JK. Gavęs PD U2 dokumentą ir atvykęs į Lietuvą, jis per 7 dienas turi užsiregistruoti Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo departamento skyriuje pagal gyvenamąją vietą ir pateikti JK gautą PD U2 dokumentą. Bedarbiui bus mokama tokio dydžio nedarbo išmoka, kokią paskyrė JK įstaiga. Ji bus mokama ne ilgiau kaip iki datos, nurodytos dokumente. 

JK Išstojimo susitarimo 30 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad asmenims, kurie iki pereinamojo laikotarpio pabaigos buvo tarpvalstybinėje situacijoje, susijusioje su JK ir ES valstybe nare, taikomos visos ES taisyklės dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir, remiantis JK Išstojimo susitarimo sąlygomis, jos bus taikomos toliau, net ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui. 

Jei pereinamojo laikotarpio pabaigoje asmuo pateks į JK Išstojimo susitarimo taikymo sritį (pvz., Lietuvos pilietis gyvens JK ir gaus JK nedarbo išmoką) ir liks JK pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, o vėliau nuspręs vykti į Lietuvą ieškoti darbo, nedarbo išmoka jam galės būti eksportuojama į Lietuvą, jei jis atitiks anksčiau aprašytas sąlygas dėl nedarbo išmokos eksporto ir jo gyvenamoji vieta liks JK. Jei toks asmuo grįš gyventi į Lietuvą, jam jau nebebus taikomi JK teisės aktai ir atitinkamai JK Išstojimo susitarimo nuostatos. Nedarbo išmoka Lietuvoje bus skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymu, nustatant teisę į išmoką, bus atsižvelgta į JK įgytus draudimo laikotarpius.

Suskleisti

Ne, nepriklauso. Lietuvoje motinystės išmokos skyrimas nepriklauso nuo vaiko pilietybės. Motinystės išmokos skyrimo pagrindas – nustatyta tvarka išduotas elektroninis nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas.

Teisę gauti motinystės išmoką už nėštumo ir gimdymo laikotarpį turi asmuo, kuris:

  • yra apdraustas motinystės socialiniu draudimu;
  • įstatymų nustatyta tvarka yra išleistas nėštumo ir gimdymo atostogų, išskyrus atvejus, kai apdraustas asmuo prilyginamas asmeniui, išleistam nėštumo ir gimdymo atostogų, taip pat atvejus, numatytus Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje;
  • iki pirmosios nėštumo ir gimdymo atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius motinystės socialinio draudimo stažą. Jei Lietuvoje turimo socialinio draudimo stažo nepakaks teisei į motinystės išmoką įgyti, bus atsižvelgta iki pereinamojo laikotarpio pabaigos (t. y. iki 2020 m. gruodžio 31 d.) įgytą stažą.

Jei pereinamojo laikotarpio pabaigoje asmuo dirbs JK ir tęs darbinę veiklą pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, tai tokiam asmeniui grįžus į Lietuvą po pereinamojo laikotarpio ir vėliau nustatant jo teisę į motinystės išmoką Lietuvoje, bus atsižvelgta į visus draudimo laikotarpius, kurie buvo įgyti iki asmens išvykimo iš JK.

Suskleisti

Lietuvoje senatvės pensiją gali gauti asmenys, atitinkantys nustatytus amžiaus ir socialinio pensijų draudimo stažo reikalavimus:

  • yra sulaukę nustatyto senatvės pensijos amžiaus;
  • turi minimalų socialinio pensijų draudimo stažą, nustatytą senatvės pensijai gauti (minimalus stažas senatvės pensijai gauti – 15 metų).

Taigi, skiriant socialinio draudimo senatvės pensiją, į pilietybę neatsižvelgiama.

Nustatant teisę į pensiją, bus atsižvelgta į kitose ES valstybėse narėse, taip pat ir JK iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, t. y. iki 2020 m. gruodžio 31 d., įgytą stažą.

Jei pereinamojo laikotarpio pabaigoje JK pilietis gyvens Lietuvoje, tačiau bus draudžiamas socialiniu draudimu JK (pvz., JK pilietis dirbs pagal darbo sutartį JK, o Lietuvoje vykdys individualią veiklą arba JK pilietis pagal darbo sutartį dirbs JK ir Lietuvoje, vadovaujantis ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, minėtais atvejais JK pilietis ir toliau liks draudžiamas socialiniu draudimu JK), jam bus taikomos JK Išstojimo susitarimo nuostatos, o Lietuvoje, nustatant teisę į pensiją, bus atsižvelgta į asmens po pereinamojo laikotarpio pabaigos iki jo statuso pasikeitimo įgytus draudimo laikotarpius.

Už stažą, įgytą JK, pensiją skirs ir mokės JK kompetentinga įstaiga.

Suskleisti

JK ir ES valstybėms narėms pavyko susitarti dėl Išstojimo sutarties, kuri apsaugo iki „Brexito“ įgytas piliečių teises. Lietuvoje paskirta senatvės pensija bus mokama toliau pensijos gavėjui po „Brexito“ persikėlus gyventi į JK.

Suskleisti

JK ir ES valstybėms narėms pavyko susitarti dėl Išstojimo susitarimo, kurio reikalavimai apsaugo iki pereinamojo laikotarpio pabaigos įgytas piliečių teises.

Pagal Išstojimo sutartį, iki 2020 m. gruodžio 31 d. yra numatytas pereinamasis laikotarpis, per kurį liks galioti ES teisės aktai, reglamentuojantys laisvą darbuotojų judėjimą. ES lygiu koordinuojamos visos svarbiausios socialinės apsaugos sritys, taigi, ir visų socialinės apsaugos išmokų – ligos ir motinystės išmokų, netekto darbingumo išmokų, senatvės pensijų, maitintojo netekimo (našlių / našlaičių) pensijų, išmokų dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, nedarbo išmokų ir išmokų vaikams – skyrimas bei mokėjimas. Jei Jūsų gaunama išmoka patenka į koordinavimo reglamentų taikymo sritį, persikėlus gyventi į Lietuvą iki pereinamojo laikotarpio pabaigos paskirta išmoka ir toliau bus mokama.

Jei jūs persikelsite gyventi į Lietuvą pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, tačiau liksite dirbti JK ir būsite ten draudžiamas socialiniu draudimu, jums toliau bus taikomi ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai ir JK mokamos išmokos bus eksportuojamos į Lietuvą vadovaujantis minėtų reglamentų nuostatomis. Priešingu atveju, JK Išstojimo susitarimas užtikrina tik pensijų eksportą. Dėl kitų išmokų mokėjimo į Lietuvą bus sprendžiama pagal JK nacionalinius įstatymus.

Suskleisti

Taip, iki „Brexito“ ir per pereinamąjį laikotarpį (t. y. iki 2020 m. gruodžio 31 d.) Lietuvoje paskirtos socialinio draudimo išmokos bus mokamos iki išmokų galiojimo pabaigos.

Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, Lietuvoje paskirtos socialinio draudimo išmokos bus eksportuojamos į JK, jei, vadovaujantis JK Išstojimo susitarimo nuostatomis, asmeniui toliau bus taikomos ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatos arba jei išmokų eksportas numatytas nacionaliniuose įstatymuose.

Suskleisti

JK ir ES valstybėms narėms pavyko susitarti dėl Išstojimo sutarties, kuri apsaugo iki „Brexito“ įgytas piliečių teises. Pagal Išstojimo sutartį, iki pereinamojo laikotarpio pabaigos – 2020 m. gruodžio 31 d., JK paskirtos pensijos ir toliau bus mokamos pensininkams, gyvenantiems Lietuvoje, ir indeksuojamos JK teisės aktuose nustatyta tvarka.

Suskleisti

Asmenims, kurie nepatenka į JK Išstojimo susitarimo taikymo sritį, socialinio draudimo išmokos ir pensijos bus skiriamos vadovaujantis Lietuvos įstatymais.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-12-28
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!