gyventojams.png

Šalpos senatvės pensija

Šalpos senatvės pensija skiriama ir mokama deklaravusiems gyvenamąją vietą arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą:
 • Lietuvos Respublikos (LR) piliečiams;
 • Europos Sąjungos (ES) valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei  priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams*, kuriems išduoti dokumentai, patvirtinantys ar suteikiantys teisę gyventi LR;
 • užsieniečiams, turintiems LR ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi ES;
 • užsieniečiams, kuriems suteiktas prieglobstis LR;
 • Australijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Šeimos nariai suprantami taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos Užsieniečių teisinės padėties įstatyme.

*Šeimos nariai - sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) (toliau - vaikai), įskaitant sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, jeigu jie nesusituokę ir yra priklausomi nuo tėvų, taip pat pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaičiai, kurie išlaikomi ne mažiau kaip vienus metus ir negali pasinaudoti kitų šeimos narių, gyvenančių užsienio valstybėje, pa

Suskleisti

Teisę gauti šalpos senatvės pensiją turi senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, neturintys teisės gauti didesnių arba tokio paties dydžio pensijos išmokų, išskyrus socialinio draudimo našlių pensiją.

 

Norėdami sužinoti kada jums sukaks senatvės pensijos amžius, pasinaudokite mūsų senatvės pensijos amžiaus skaičiuokle.

Jeigu asmuo draudžiamas pensijų socialiniu draudimu, šalpos senatvės pensija nemokama.

Suskleisti

Šalpos senatvės pensijos yra šių dydžių:

 • tėvams (įtėviams), globėjams ar rūpintojams, kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis – 1,5 šalpos pensijų bazės dydžio*;
 • motinoms, išauginusioms penkis ar daugiau vaikų (vaikų mirties atveju – auginusioms ne trumpiau kaip 8 metus) – 1,5 šalpos pensijų bazės dydžio*;
 • senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims – 1 šalpos pensijų bazės dydžio*. 

*Nuo 2023-01-01 – 184 Eur.

 Svarbu! Jeigu asmuo gauna šalpos senatvės pensiją, tačiau taip pat yra tėvas (įtėvis), globėjas ar rūpintojas, kuris ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ar motina, išauginusi penkis ar daugiau vaikų (vaikų mirties atveju – auginusi ne trumpiau kaip 8 metus), gali gauti 1,5 šalpos pensijų bazės dydžio šalpos pensiją. Tam reikia pateikti prašymą iki 2023-12-31.

Jeigu asmuo turi teisę į pensiją ar pensijų išmoką (išskyrus socialinio draudimo našlių pensiją), kurių bendra suma yra mažesnė už šalpos senatvės pensiją, mokamas pensijos ar pensijų išmokos bendras jų sumos ir šalpos senatvės pensijos skirtumas.

Suskleisti
 • Dėl socialinio draudimo senatvės pensijos skyrimo į „Sodrą“ galima kreiptis ne ankščiau kaip likus trims mėnesiams iki senatvės pensijos amžiaus ar bet kuriuo metu vėliau. Nustačius, kad teisės į socialinio draudimo senatvės pensiją neturite, informuosime apie prašymo skirti šalpos senatvės pensiją pateikimą.
 • Jei kreipėtės po senatvės pensijos amžiaus sukakties, šalpos senatvės pensija Jums bus paskirta ir išmokėta nuo teisės gauti šią pensiją atsiradimo datos, tačiau ne daugiau kaip už 6 mėnesių iki prašymo skirti šalpos išmoką gavimo „Sodros“ skyriuje dienos.
Suskleisti
 1. Prašymą skirti šalpos išmoką;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu prašymas skirti šalpos išmoką teikiamas paštu, turi būti pridėta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; 
 3. Gimimą patvirtinantį dokumentą arba šio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka – jeigu dėl šalpos išmokos skyrimo kreipiasi 16 metų nesulaukęs asmuo;
 4. Dokumentą, patvirtinantį ar suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba šio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka – jeigu prašoma skirti šalpos išmoką Europos Sąjungos valstybės narės, išskyrus Lietuvos Respubliką, ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiui ar jo šeimos nariui;
 5. Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje arba jo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka; leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ar jo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka (jei užsieniečiui suteikta papildoma apsauga) – jeigu prašoma skirti šalpos išmoką nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančiam užsieniečiui;
 6. Pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą arba šio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka – jeigu šių duomenų nėra Gyventojų registre;
 7. Kompetentingos institucijos ar įstaigos išduotą pažymą apie asmeniui paskirtas ir mokamas kitas pensijas ar pensijų išmokas ir šių išmokų dydžius – jeigu tokių duomenų nėra „Sodros“ informacinėje sistemoje;
 8. Dokumentą, atitinkamai patvirtinantį įgaliojimą, globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju, santuokos sudarymą, giminystės ryšį ar darbo socialinių paslaugų įstaigoje faktą, taip pat įgalioto asmens, globėjo, rūpintojo, sutuoktinio, artimojo giminaičio ar socialinių paslaugų įstaigos darbuotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šių dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka – jeigu prašymą skirti šalpos išmoką už asmenį teikia įgaliotas asmuo, globėjas, rūpintojas, sutuoktinis, artimasis giminaitis ar socialinių paslaugų įstaigos darbuotojas.
Suskleisti

Prašymą dėl šalpos išmokos skyrimo galima pateikti:

 1. Internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir užpildžius prašymą dėl šalpos išmokos skyrimo.
 2. Paštu. Atsisiųsti prašymo formą galite čiaPrie užpildyto prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 3. Atvykus į „Sodros“ skyrių (prašymą galėsite užpildyti vietoje). Su savimi reikia turėti:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • asmeninės sąskaitos duomenis, į kurią bus pervedama pensija.
Suskleisti
 • Asmuo, turintis teisę gauti šalpos senatvės pensiją.
 • Įgaliotas asmuo.
 • Globėjas, jeigu asmuo pripažintas neveiksniu atitinkamoje srityje.
 • Neįgaliojo aprūpintojas* (įsigalioja nuo 2022-09-01).
 • Asmens sutuoktinis.
 • Artimieji giminaičiai:
  • tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai);
  • šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir seserys).
 • Socialinių paslaugų įstaigos darbuotojai.

*Neįgaliojo aprūpintojas – fizinis asmuo, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu paskirtas namuose slaugomam ar prižiūrimam pilnamečiam neįgaliajam, kuriam iki pilnametystės buvo nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl psichikos ir (ar) elgesio sutrikimų, ir kuris dėl negalios negali savimi pasirūpinti, ir (ar) įgalioti kitą asmenį jam atstovauti, laikinai aprūpinti. 

Suskleisti
 • Šalpos senatvės pensija Jums bus paskirta ne vėliau nei per 10  darbo dienų nuo prašymo skirti šalpos senatvės pensiją gavimo „Sodros“ skyriuje dienos.
 • Šalpos senatvės pensija mokama už praėjusį mėnesį.

 

  Šalpos senatvės pensija gali būti mokama ne tik asmeniui, turinčiam teisę į šią išmoką, bet ir jo atstovams (įgaliotam asmeniui arba globėjui, jeigu asmuo, turintis teisę į šalpos senatvės pensiją, pripažintas neveiksniu atitinkamoje srityje).

Šalpos senatvės pensija gali būti:

 1. pervedama į asmeninę sąskaitą;
 2. pristatoma į namus kiekvieno mėn. 10-26 d. jei:
  1. 2018 m. gruodžio mėn. pensiją gavote į namus;
  2. esate netekęs 75–100% darbingumo arba Jums yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis arba didelių specialiųjų poreikių lygis;
  3. gyvenate vietovėje, kurioje nėra galimybes išgryninti pinigus;
  4. esate 80 metų ir vyresni.
 3. atsiimama pašto skyriuje kiekvieno mėnesio 10–26 dienomis, kai:
  1. nėra galimybės išgryninti išmokos iš asmeninės Jūsų sąskaitos;
  2. atitinkate sąlygas išmoką gauti į namus. 
Suskleisti

 Per 10 dienų „Sodrai“ reikia pranešti apie šias aplinkybes:

 1. Pensijos (pensinio pobūdžio išmokos) paskyrimą kitoje institucijoje ar valstybėje.
 2. Apie pajamų, susijusių su darbo santykiais, gavimą užsienio valstybėje ar tapimą savarankiškai dirbančiu asmeniu užsienio valstybėje.
 3. Kardomosios priemonės – suėmimo paskyrimą.
 4. Laisvės atėmimo bausmės atlikimą laisvės atėmimo bausmę vykdančiose pataisos įstaigose (išskyrus atviras kolonijas ir pataisos įstaigų ar kardomojo kalinimo vietų specialiuosius padalinius (pusiaukelės namus)).
 5. Priverčiamosios medicinos priemones stacionarinio stebėjimo bendro, sustiprinto ar griežto stebėjimo sąlygomis specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose paskyrimą.
 6. Išvykimą gyventi į kitą valstybę.
 7. Globos pasibaigimą/globėjo atleidimą ar nušalinimą nuo globėjo pareigų (jeigu šalpos senatvės pensija mokama atstovui).

  Nepranešus apie aplinkybes, turinčias įtakos Jūsų pensijos dydžiui ir mokėjimui, permokėta pensijos suma bus išieškota iš Jūsų įstatymų nustatyta tvarka.

Suskleisti

Prašymą pensijos gavėjo pažymėjimui gauti galite pateikti:

 • atvykus į bet kurį „Sodros“ skyrių;
 • prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pateikus prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo, GPN14.

 

Atvykus į „Sodros" skyrių, turite pateikti:

 • pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • asmens dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančią nuotrauką skaitmeninėje laikmenoje (reikalavimai nuotraukai nurodyti žemiau pateiktame lankstinuke bei pažymėjimo išdavimo taisyklėse) arba „Sodra“  gali naudoti Jūsų nuotrauką iš Gyventojų registro (jei asmens tapatybės dokumentą gavote/keitėte 2007 metais ar vėliau);
 • prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo.

 

Terminai:

 • Pagamintas pažymėjimas išduodamas arba išsiunčiamas į namus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo skirti pensiją priėmimo dienos.
 • Keičiant pažymėjimą jis išduodamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo „Sodros“ skyriuje dienos.

 

Nuorodos:

 • Paspaudę šią nuorodą atsisiųsite skrajutę, kurioje rasite reikalavimus, skirtus pensijos gavėjo pažymėjimo nuotraukai.
 • Detalesnę informaciją apie pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimą galite rasti „Sodros“ direktoriaus įsakyme.

 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2022-12-06
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!