gyventojams.png

Šalpos našlaičių pensija

 • Mirus vienam iš tėvų ar abiem tėvams (įtėviams), našlaičiais likusiems vaikams gali būti skirta šalpos našlaičių pensija.
 • Prašymą skirti šalpos našlaičių pensiją galima pateikti internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pateikiant laisvos formos prašymą, paštu arba atvykus į „Sodros“ skyrių.
 • Sprendimas dėl šalpos našlaičių pensijos skyrimo bus priimtas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais gavimo dienos.
 • Šalpos našlaičių pensija mokama kas mėnesį už praėjusį mėnesį.
Suskleisti

Teisę gauti šalpos našlaičių pensiją turi mirusiojo arba įstatymų nustatyta tvarka paskelbto mirusiu asmens vaikai (įvaikiai), kurie yra:

 • nesukakę 18 metų; 
 • sukakę 18 metų ir mokosi pagal teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotų švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programas ar formaliojo profesinio mokymo programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programas, – iki mokymosi ar studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus bendrojo ugdymo programų mokinius, turinčius teisę gauti šalpos našlaičių pensiją iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d.), tačiau ne vyresni negu 24 metų;
 • sukakę 18 metų ir pripažinti netekusiais 45 procentų ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių pripažinti netekusiais 45 procentų ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai, ir jeigu jie nuo pripažinimo neįgaliaisiais dienos nuolat yra pripažįstami netekusiais 45 procentų ir daugiau darbingumo (invalidai). 

 

Suskleisti

Teisę gauti šalpos našlaičių pensiją turi mirusiojo arba įstatymų nustatyta tvarka paskelbto mirusiu asmens vaikai (įvaikiai), kurie yra:

 • nesukakę 18 metų; 
 • sukakę 18 metų ir mokosi pagal teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotų švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programas ar formaliojo profesinio mokymo programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programas, – iki mokymosi ar studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus bendrojo ugdymo programų mokinius, turinčius teisę gauti šalpos našlaičių pensiją iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d.), tačiau ne vyresni negu 24 metų;
 • sukakę 18 metų ir pripažinti netekusiais 45 procentų ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių pripažinti netekusiais 45 procentų ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai, ir jeigu jie nuo pripažinimo neįgaliaisiais dienos nuolat yra pripažįstami netekusiais 45 procentų ir daugiau darbingumo (invalidai). 

 

Suskleisti
Šalpos našlaičių pensijos dydis – 0,5 šalpos pensijų bazės dydžio:
 • 1 ŠPB – 140 Eur;
 • 0,5 ŠPB – 70 Eur kiekvienam vaikui.  
  Kai ši pensija skiriama 4 ar daugiau mirusiojo vaikų (įvaikių), 1,5 ŠPB (210 Eur) skiriama ir mokama visiems mirusiojo vaikams (įvaikiams) lygiomis dalimis.
Suskleisti
Šalpos našlaičių pensijos dydis – 0,5 šalpos pensijų bazės dydžio:
 • 1 ŠPB – 143 Eur;
 • 0,5 ŠPB – 71,50 Eur kiekvienam vaikui.  
  Kai ši pensija skiriama 4 ar daugiau mirusiojo vaikų (įvaikių), 1,5 ŠPB (214,50 Eur) skiriama ir mokama visiems mirusiojo vaikams (įvaikiams) lygiomis dalimis.
Suskleisti

http://www.sodra.lt/uploads/documents/images/Turinio_ikonos/clock.png  Dėl šalpos našlaičių pensijos skyrimo našlaičiais likusiems vaikams į „Sodrą“ galima kreiptis mirus vienam iš tėvų (įtėvių) ar abiem tėvams (įtėviams).

  Šalpos našlaičių pensija gali būti skiriama nuo to momento, kai vaikas įgyja teisę į ją. Jei į „Sodrą“ kreipiamasi vėliau, pensija bus išmokėta atgaline tvarka, bet už ne ilgesnį nei 6 mėnesių laikotarpį buvusį iki prašymo su visais dokumentais pateikimo.

 

Suskleisti

Prašymą dėl šalpos išmokos skyrimo galima pateikti:

 1. Internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir užpildžius prašymą dėl šalpos išmokos skyrimo.
 2. PaštuPrie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 3. Atvykus į „Sodros“ skyrių (prašymą galėsite užpildyti vietoje). Su savimi reikia turėti:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • asmeninės sąskaitos duomenis, į kurią bus mokama pensija.
Suskleisti
 • Prašymą skirti šalpos našlaičių pensiją.
 • Šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 4 ir 6 punktuose išvardintus dokumentus.
Suskleisti

Už nepilnamečius asmenis

Už pilnamečius asmenis

 • Tėvai (įtėviai)
 • Globėjai ar rūpintojai
 • Artimieji giminaičiai (kaip ši sąvoka apibrėžta CK 3.135 str.):
  • tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai);
  • šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir seserys)
 • Socialinių paslaugų įstaigos darbuotojai
 • Asmuo, turintis teisę gauti šalpos išmoką
 • Įgaliotas asmuo
 • Globėjas, jeigu asmuo pripažintas neveiksniu atitinkamoje srityje
 • Asmens sutuoktinis
 • Artimieji giminaičiai (kaip ši sąvoka apibrėžta CK 3.135 str.):
  • tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai);
  • šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir seserys)
 • Socialinių paslaugų įstaigos darbuotojai
Suskleisti
 • Pensija Jums bus paskirta ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų ir duomenų gavimo.
 • Šalpos našlaičių pensija mokama už praėjusį mėnesį.

Šalpos našlaičių pensija gali būti:

 1. pervedama į asmeninę sąskaitą;
 2. pristatoma į namus kiekvieno mėn. 10-26 d. jei:
  1. 2018 m. gruodžio mėn. pensiją gavote į namus;
  2. esate netekęs 75–100% darbingumo arba Jums yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis arba didelių specialiųjų poreikių lygis;
  3. gyvenate vietovėje, kurioje nėra galimybes išgryninti pinigus;
 3. atsiimama pašto skyriuje kiekvieno mėnesio 10–26 dienomis, kai:
  1. nėra galimybės išgryninti išmokos iš asmeninės Jūsų sąskaitos;
  2. atitinkate sąlygas išmoką gauti į namus. 
Suskleisti

http://www.sodra.lt/uploads/documents/images/Turinio_ikonos/clock.png  Šalpos našlaičių pensiją mirusiojo vaikai gali gauti: 

 1. iki 18 metų  (nuo 2018-01-01 skiriamoms pensijoms);
 2. iki 24 metų sukakties dienos (neįskaitytinai) arba darbingumo lygio termino dienos (įskaitytinai), jeigu šalpos našlaičių pensija skiriama 18 metų ar vyresniam našlaičiui, besimokančiam švietimo įstaigose arba pripažintam nedarbingu ar iš dalies darbingu.

 http://www.sodra.lt/uploads/documents/images/notification(9).png   Jeigu po šalpos našlaičių pensijos paskyrimo, nepasibaigus jos skyrimo terminui, atsiranda aplinkybės, dėl kurių pensijos mokėjimas turi būti sustabdytas/nutrauktas (našlaitis nutraukė mokslą ar kt.), šalpos našlaičių pensijos mokėjimas stabdomas nuo kito mėnesio po aplinkybių atsiradimo mėnesio pirmos dienos.

Suskleisti

Ne vėliau kaip per 10 dienų „Sodrai“ reikia pranešti apie:

 1. Studijų formos ar profesinio ugdymo programos pasikeitimą, studijų/mokymosi baigimą ar nutraukimą (jei našlaitis mokosi/studijuoja užsienio valstybėje).
 2. Pensijos (pensinio pobūdžio išmokos) paskyrimą kitoje institucijoje ar valstybėje.
 3. Apgyvendinimą socialines globos ar švietimo įstaigoje (asmenims iki 18 metu).
 4. Kardomosios priemonės – suėmimo paskyrimą.
 5. Laisves atėmimo bausmės atlikimą laisvės atėmimo bausmę vykdančiose pataisos įstaigose (išskyrus atviras kolonijas ir pataisos įstaigų ar kardomojo kalinimo vietų specialiuosius padalinius (pusiaukelės namus)).
 6. Priverčiamosios medicinos priemones stacionarinio stebėjimo bendro, sustiprinto ar griežto stebėjimo sąlygomis.
 7. Specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose paskyrimą ar auklėjamojo poveikio priemones – atidavimo į specialią auklėjimo įstaigą paskyrimą.
 8. Įsiteisėjusį teismo nuosprendį dėl pripažinimo kaltu už tyčinio nusikaltimo mirusiajam, už kurį skiriama ir mokama šalpos našlaičių pensija, padarymą.

 

  Nepranešus apie aplinkybes, turinčias įtakos Jūsų pensijos dydžiui ir mokėjimui, permokėta pensijos suma bus išieškota iš Jūsų įstatymų nustatyta tvarka.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2021-03-29
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!