gyventojams.png

Šalpos kompensacija tėvams (įtėviams), kurie iki 1995-01-01 slaugė namuose vaikus invalidus

Teisę gauti šalpos kompensaciją turi tėvai (įtėviai), kurie iki 1995 m. sausio 1 d. ne mažiau kaip 8 metus slaugė namuose vaikus invalidus arba vaikus, pripažintus I ar II grupės invalidais nuo vaikystės arba tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų.

 

Asmuo neturi teisės gauti didesnių ar arba tokio paties dydžio pensijos ar pensijų išmokos, išskyrus socialinio draudimo našlių pensiją.

Suskleisti
Šalpos kompensacijos dydis – 1,5 šalpos pensijų bazės dydžio:
 
Nuo 2024-01-01:
 • 1 ŠPB – 197 Eur.
 • 1,5 ŠPB – 295,50 Eur per mėnesį.
Suskleisti
 • Šalpos kompensacijos skiriamos ir mokamos, kai asmuo sukanka amžių, penkeriais metais mažesnį už senatvės pensijos amžių arba pripažįstami netekusiais 60 procentų ir daugiau dalyvumo.
 • Šalpos kompensacijos mokamos tol, kol jų gavėjai įgyja teisę gauti šalpos senatvės ar šalpos negalios pensiją, išskyrus socialinio draudimo našlių pensiją. Jeigu šalpos kompensacijos gavėjas neįgyja teisės gauti nė vienos iš nurodytų pensijų ar pensijų išmokų, išskyrus socialinio draudimo našlių pensiją, šalpos kompensacija jam mokama tol, kol jis yra pripažintas netekusiu 60 procentų ir daugiau dalyvumo (sukakusiam senatvės pensijos amžių – iki gyvos galvos).
 • Už tą patį namuose slaugomą asmenį šalpos kompensacija skiriama ir mokama tik vienam iš tėvų (įtėvių). Jeigu asmuo namuose slaugė kelis asmenis su negalia, skiriama ir mokama tik viena šalpos kompensacija.
 • Asmenų, kurie tuo pačiu metu turi teisę gauti kelias šalpos kompensacijas, pasirinkimu skiriama ir mokama viena šalpos kompensacija.

 

Suskleisti
 1. Prašymą skirti šalpos išmoką;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu prašymas skirti šalpos išmoką teikiamas paštu, turi būti pridėta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; 
 3. Gimimą patvirtinantį dokumentą arba šio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka – jeigu dėl šalpos išmokos skyrimo kreipiasi 16 metų nesulaukęs asmuo;
 4. Dokumentą, patvirtinantį ar suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba šio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka – jeigu prašoma skirti šalpos išmoką Europos Sąjungos valstybės narės, išskyrus Lietuvos Respubliką, ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiui ar jo šeimos nariui;
 5. Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje arba jo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka; leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ar jo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka (jei užsieniečiui suteikta papildoma apsauga) – jeigu prašoma skirti šalpos išmoką nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančiam užsieniečiui;
 6. Pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą arba šio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka – jeigu šių duomenų nėra Gyventojų registre;
 7. Kompetentingos institucijos ar įstaigos išduotą pažymą apie asmeniui paskirtas ir mokamas kitas pensijas ar pensijų išmokas ir šių išmokų dydžius – jeigu tokių duomenų nėra „Sodros“ informacinėje sistemoje;
 8. Dokumentą, atitinkamai patvirtinantį įgaliojimą, globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju, santuokos sudarymą, giminystės ryšį ar darbo socialinių paslaugų įstaigoje faktą, taip pat įgalioto asmens, globėjo, rūpintojo, sutuoktinio, artimojo giminaičio ar socialinių paslaugų įstaigos darbuotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šių dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka – jeigu prašymą skirti šalpos išmoką už asmenį teikia įgaliotas asmuo, globėjas, rūpintojas, sutuoktinis, artimasis giminaitis ar socialinių paslaugų įstaigos darbuotojas.
Suskleisti

Prašymą dėl šalpos išmokos skyrimo galima pateikti:

 1. Internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir užpildžius prašymą dėl šalpos išmokos skyrimo.
 2. Paštu. Atsisiųsti prašymo formą galite čiaPrie užpildyto prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 3. Atvykus į „Sodros“ skyrių (prašymą galėsite užpildyti vietoje). Su savimi reikia turėti:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • asmeninės sąskaitos duomenis, į kurią bus mokama kompensacija.
Suskleisti
 • Asmuo, turintis teisę gauti šalpos išmoką.
 • Įgaliotas asmuo.
 • Globėjas, jeigu asmuo pripažintas neveiksniu atitinkamoje srityje.
 • Aprūpintojas* (įsigaliojo nuo 2022-09-01). 
 • Asmens sutuoktinis.
 • Artimieji giminaičiai:
  • tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai);
  • šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir seserys).
 • Socialinių paslaugų įstaigos darbuotojai.

*Aprūpintojas – fizinis asmuo, Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros (iki 2023-12-31 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos) vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu paskirtas namuose slaugomam ar prižiūrimam pilnamečiam asmeniui su negalia, kuriam iki pilnametystės buvo nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos, specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl psichikos ir (ar) elgesio sutrikimų, ir kuris dėl negalios negali savimi pasirūpinti, ir (ar) įgalioti kitą asmenį jam atstovauti, laikinai aprūpinti. 

Suskleisti
 • Šalpos kompensacija Jums bus paskirta ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų pateikimo ir/ar duomenų gavimo dienos.
 • Šalpos kompensacija mokama už praėjusį mėnesį.

Šalpos kompensacija gali būti:

 1. pervedama į asmeninę sąskaitą;
 2. pristatoma į namus kiekvieno mėn. 10–26 d. jei:
  1. 2018 m. gruodžio mėn. pensiją gavote į namus;
  2. esate netekęs 75–100 % dalyvumo arba Jums yra nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis, specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis arba didelių specialiųjų poreikių lygis;
  3. gyvenate vietovėse, kuriose nėra galimybes išgryninti pinigus;
  4. esate 80 metų ir vyresni.
 3. atsiimama pašto skyriuje kiekvieno mėnesio 10–26 dienomis, kai:
  1. nėra galimybės išgryninti išmokos iš asmeninės Jūsų sąskaitos;
  2. atitinkate sąlygas išmoką gauti į namus. 
Suskleisti

Ne vėliau kaip per 10 dienų „Sodrai“ reikia pranešti apie:

 1. pensijos (pensinio pobūdžio išmokos) paskyrimą kitoje institucijoje ar valstybėje;
 2. apie pajamų, susijusių su darbo santykiais, gavimą užsienio valstybėje ar tapimą savarankiškai dirbančiu asmeniu užsienio valstybėje;
 3. kardomosios priemonės – suėmimo paskyrimą;
 4. laisvės atėmimo bausmės atlikimą laisvės atėmimo bausmę vykdančiose pataisos įstaigose (išskyrus atviras kolonijas ir pataisos įstaigų ar kardomojo kalinimo vietų specialiuosius padalinius (pusiaukelės namus));
 5. priverčiamosios medicinos priemones stacionarinio stebėjimo bendro, sustiprinto ar griežto stebėjimo sąlygomis specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose paskyrimą;
 6. išvykimą gyventi į kitą valstybę;
 7. globos pasibaigimą/ globėjo atleidimą ar nušalinimą nuo globėjo pareigų (jeigu šalpos senatvės pensija mokama atstovui).

  Nepranešus apie aplinkybes, turinčias įtakos Jūsų pensijos dydžiui ir mokėjimui, permokėta pensijos suma bus išieškota iš Jūsų įstatymų nustatyta tvarka.

Suskleisti
 • Gyventojų registre panaikinus išmokos gavėjo gyvenamosios vietos Lietuvoje duomenis arba išbraukus iš gyvenamosios vietos Lietuvoje nedeklaravusių asmenų apskaitos;
 • išmokos gavėjui persikėlus gyventi į užsienio valstybę;
 • išmokos gavėjui įgijus teisę į didesnę arba tokio paties dydžio pensiją / pensijas ar pensinio pobūdžio išmoką / išmokas Lietuvoje ar užsienio valstybėje, išskyrus socialinio draudimo našlių pensiją ar vienišo asmens išmoką;
 • išmokos gavėjui paskirta kardomoji priemonė – suėmimas;
 • išmokos gavėjas atlieka laisvės atėmimo bausmę uždaro ir pusiau atviro tipo bausmės atlikimo vietose;
 • išmokos gavėjui paskirta priverčiamosios medicinos priemonė stacionarinio stebėjimo bendro, sustiprinto ar griežto stebėjimo sąlygomis specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje ar auklėjamojo poveikio priemonė – atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą.
Suskleisti

Prašymą pensijos gavėjo pažymėjimui gauti galite pateikti:

 • atvykus į bet kurį „Sodros“ skyrių;
 • prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pateikus prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo, GPN14.

 

Atvykus į „Sodros" skyrių, turite pateikti:

 • pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • asmens dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančią nuotrauką skaitmeninėje laikmenoje (reikalavimai nuotraukai nurodyti žemiau pateiktame lankstinuke bei pažymėjimo išdavimo taisyklėse) arba „Sodra“  gali naudoti Jūsų nuotrauką iš Gyventojų registro (jei asmens tapatybės dokumentą gavote/keitėte 2007 metais ar vėliau);
 • prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo.

 

Terminai:

 • Pagamintas pažymėjimas išduodamas arba išsiunčiamas į namus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo skirti pensiją priėmimo dienos.
 • Keičiant pažymėjimą jis išduodamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo „Sodros“ skyriuje dienos.
 • Pažymėjimas gali būti keičiamas, kai:
  • pensijos gavėjas pakeitė vardą (vardus), pavardę ar / ir asmens kodą;
  • anksčiau išduotas pažymėjimas tapo netinkamas naudoti;
  • pažymėjime yra netikslių įrašų;
  • pratęsiamas pensijos gavimo laikotarpis;
  • pažymėjimas prarastas.

Nuorodos:

 • Paspaudę šią nuorodą atsisiųsite skrajutę, kurioje rasite reikalavimus, skirtus pensijos gavėjo pažymėjimo nuotraukai.
 • Detalesnę informaciją apie pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimą galite rasti „Sodros“ direktoriaus įsakyme.

 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-06-12
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!