Ka-daryti-jei-patyriau-trauma.png

Profesinė liga

Profesinė liga – ūmus ar lėtinis darbuotojo sveikatos sutrikimas, kurį sukėlė vienas ar daugiau kenksmingų ir (ar) pavojingų darbo aplinkos veiksnių, nustatyta tvarka pripažintas profesine liga.

Profesinė liga turi būti ištirta, vadovaujantis Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatais ir Vyriausybės patvirtintu profesinių ligų sąrašu, bei surašytas Profesinės ligos priežasčių tyrimo aktas ir Profesinės ligos patvirtinimo aktas.

 

Jeigu įtariate, jog susirgote profesine liga:

 • Kreipkitės į gydantį gydytoją.
 • Jus gydantis gydytojas įtaręs, jog Jūsų sveikatos sutrikimo priežastis gali būti susijusi su darbu, turėtų Jus nukreipti darbo medicinos gydytojo konsultacijai. Apie tai Jūs turite informuoti darbdavį.
 • Darbo medicinos gydytojas, įvertinęs Jūsų sveikatos būklę ir įtaręs profesinę ligą, apie tai informuoja Valstybinės darbo inspekcijos (toliau - VDI) teritorinį skyrių.
 • VDI inspektorius, ištyręs įtariamos profesinės ligos priežastis, užpildo Profesinės ligos priežasčių tyrimo aktą.
 • Darbo medicinos gydytojas, ištyręs ir įvertinęs Jūsų sveikatos būklę ir Profesinės ligos priežasčių tyrimo akte pateiktus duomenis, nustato profesinės ligos diagnozę (-es) arba jos (jų) nenustato ir surašo Profesinės ligos patvirtinimo aktą.
 • Jei nesutinkate su Profesinės ligos patvirtinimo aktu, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Profesinės ligos patvirtinimo akto gavimo galite jį skųsti Centrinei darbo medicinos ekspertų komisijai.
 • VDI „Sodrai“ pateikia Profesinės ligos priežasčių tyrimo aktą ir Profesinės ligos patvirtinimo aktą.
 • Informuokite gydytoją, kad Jums nustatyta profesinė liga, ir jis, išduodamas elektroninį nedarbingumo pažymėjimą, nurodys, kad Jūs esate nedarbingas dėl nustatytos profesinės ligos.

 

Draudžiamaisiais įvykiais pripažįstamos asmenims nustatytos profesinės ligos, kai nustatoma, kad nukentėjusieji po 2000 m. sausio 1 d. buvo draudžiami nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu.

Jei asmenys, po 2000 m. sausio 1 d. nebuvo draudžiami nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, jiems nustatytos profesinės ligos pripažįstamos nedraudžiamaisiais įvykiais.

Sprendimus dėl nustatytų profesinių ligų pripažinimo draudžiamaisiais ar nedraudžiamaisiais įvykiais priima „Sodros“ teritoriniai skyriai.

Suskleisti

Dėl ligos išmokos reikia kreiptis ne vėliau kaip per 3 metus nuo laikinojo nedarbingumo dėl profesinės ligos pabaigos. 

Dėl netekto darbingumo vienkartinės kompensacijos – ne vėliau kaip per 3 metus nuo tos dienos, kai Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (toliau - NDNTNDNTNeįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ) nustato darbingumo netekimą dėl draudžiamojo įvykio.

Dėl netekto darbingumo periodinės kompensacijos – ne vėliau kaip per 3 metus nuo tos dienos, kai NDNT nustato darbingumo netekimą dėl draudžiamojo įvykio. Jeigu kreipiamasi praėjus 3 metams, kompensacija už praėjusį laiką mokama už 12 mėnesių, skaičiuojant atgal nuo kreipimosi dienos.

Suskleisti

Išmokos gali būti skiriamos jeigu:

 • Jūs buvote draudžiamas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu ir Jums nustatyta profesinė liga pripažinta draudžiamuoju įvykiu. Šį sprendimą, remdamasi VDI inspektoriaus užpildytu Profesinės ligos priežasčių tyrimo aktu bei darbo medicinos gydytojo pasirašytu Profesinės ligos patvirtinimo aktu ir kitais dokumentais priima „Sodra“.
 • Dėl draudžiamojo įvykio tapote laikinai nedarbingas ir Jums išduotas nedarbingumo pažymėjimas. Be to, dėl laikinojo nedarbingumo netekote draudžiamųjų pajamų (apie tai „Sodrą“ informuoja darbdavys, pateikdamas Pranešimą išmokai skirti (NP-SD2NP-SD2Darbdavio „Sodrai“ teikiamas pranešimas dėl išmokos skyrimo darbuotojui.).
 • Dėl draudžiamojo įvykio netekote dalies darbingumo ir NDNTNDNTNeįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jums nustatė darbingumo netekimo procentus bei tai patvirtino Darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar nustatytos profesinės ligos pažyma (forma DLN-2).

Tik pripažinus draudžiamuoju įvykiu profesinę ligą, gali būti skiriamos šios išmokos:

 • jei asmuo dėl draudžiamuoju įvykiu pripažintos profesinės ligos tapo laikinai nedarbingu, skiriama ligos dėl nustatytos profesinės ligos išmoka (toliau – ligos išmoka);
 • jei asmuo dėl draudžiamuoju įvykiu pripažintos profesinės ligos neteko dalies darbingumo ir jam nustatomi darbingumo netekimo procentai, skiriama netekto darbingumo vienkartinė ar periodinė kompensacija;
Suskleisti

„Sodrai“ turi būti pateiktas draudiminį įvykį patvirtinantis Profesinės ligos priežasčių tyrimo aktas ir Profesinės ligos patvirtinimo aktas.

Dėl ligos išmokos, netekto darbingumo vienkartinės ar periodinės kompensacijos turi būti teikiamas atskiras prašymas kiekvienai išmokai.

 Svarbu! Jeigu esate pateikę prašymą skirti ligos išmoką, prašymo skirti ligos išmoką dėl draudžiamuoju įvykiu pripažintos profesinės ligos teikti nereikia. Ligos išmoka bus skiriama pagal neterminuotą prašymą.

 
Jei Jūs nesate pateikę prašymo, tai galite padaryti:
 • Internetu, prisijungę prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus prašymą skirti ligos išmoką (įskaitant slaugą) (neterminuotas), GPS1.
 • Paštu – prašymo formą galima parsisiųsti čia. Siunčiant paštu, prie prašymo reikia pridėti notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Atvykus į „Sodros“ skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Atvykdami Jūs:
  • turite turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje);
  • turite žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervesta išmoka. 

Prašymus dėl netekto darbingumo vienkartinės ar periodinės kompensacijos galite teikti, jei NDNTNDNTNeįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jums nustatė darbingumo netekimo procentus ir tai patvirtino.

Suskleisti

Profesinę ligą  pripažinus draudžiamuoju įvykiu, mokama 77,58 proc. Jūsų kompensuojamojo užmokesčio (darbo užmokesčio) dydžio ligos išmoka.

Kompensuojamasis uždarbis apskaičiuojamas pagal Jūsų draudžiamąsias pajamas (darbo užmokestį), turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praeito kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį.

Pavyzdžiui, laikinai nedarbingu (išduotas nedarbingumo pažymėjimas) dėl draudžiamuoju įvykiu pripažintos profesinės ligos Jūs tapote 2023m. liepos mėnesį, tad kompensuojamasis uždarbis ligos išmokai bus skaičiuojamas pagal Jūsų pajamas, turėtas 2023 m.kovo–gegužės mėn.  

Mėnesio kompensuojamasis uždarbis negali viršyti 2 šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio ar būti mažesnis negu 15 procentų šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, galiojusio užpraeitą kalendorinį ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesio.

Ligos išmoka mokama už darbo dienas pagal kalendorių, taikant 5 dienų darbo savaitę.

Ligos išmoka iš „Sodros“ lėšų mokama už visą nedarbingumo laikotarpį, patvirtintą nedarbingumo pažymėjimu, t. y. nuo pirmos laikinojo nedarbingumo dienos iki darbingumo atgavimo arba darbingumo lygio nustatymo dienos.

Suskleisti

Asmenų darbingumo lygį bei darbingumo netekimo procentus nustato NDNTNDNTNeįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos .

Netekto darbingumo vienkartinė kompensacija skiriama, jeigu NDNT nustatė, jog Jūs dėl draudžiamojo įvykio netekote iki 29 procentų (imtinai) darbingumo.

Vienkartinė kompensacija apskaičiuojama pagal Jūsų 12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki užpraeito kalendorinio mėnesio prieš profesinės ligos nustatymo mėnesį, draudžiamąsias pajamas (darbo užmokestį).

Pavyzdžiui, NDNT nustatė, jog Jūs dėl draudžiamuoju įvykiu pripažintos 2023 m. liepos mėn. nustatytos profesinės ligos netekote 20 procentų darbingumo (NDNT pažyma), tad kompensacija bus apskaičiuojama pagal Jūsų 2022 m. birželio–2023 m. gegužės mėn. turėtas pajamas.

Vienkartinės kompensacijos dydis priklauso nuo Jūsų turėtų draudžiamųjų pajamų (darbo užmokesčio), NDNT nustatytų darbingumo netekimo procentų dydžio bei jų galiojimo termino (galioja pusę metų, metus ar neterminuotai).

 

Netekto darbingumo periodinė kompensacija skiriama, jeigu NDNT nustatė, jog Jūs dėl draudžiamojo įvykio netekote 30 ir daugiau procentų darbingumo.

Periodinė kompensacija apskaičiuojama kaip darbingumo netekimo koeficiento (d), kompensavimo koeficiento (k) ir 77,58 procento vidutinio šalies darbo užmokesčio (D), galiojančio mėnesį, už kurį mokama kompensacija, sandaugos pusė, tai yra pagal formulę 0,5 x d x k x 0,7758 x D.

Netekto darbingumo periodinė kompensacija mokama kas mėnesį už praėjusį mėnesį.

Svarbu! Jeigu Jūs dėl draudžiamojo įvykio netekote 45 ir daugiau procentų darbingumo (NDNT pažyma) ir Jums dėl šio įvykio taip pat mokama netekto darbingumo (invalidumo) pensija, iš paskirtos netekto darbingumo periodinės kompensacijos bus minusuojama netekto darbingumo (invalidumo) pensija ir išmokamas tik šių išmokų skirtumas. 

Suskleisti

Jums priklausančios išmokų sumos bus pervestos į Jūsų asmeninę sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje.

Suskleisti

Ligos išmoka mokama nuo pirmos laikinojo nedarbingumo dienos iki darbingumo atgavimo dienos arba iki darbingumo lygio nustatymo dienos. 

Netekto darbingumo periodinė kompensacija mokama už  NDNTNDNTNeįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pažyma (forma DLN-2) patvirtiną darbingumo netekimo laikotarpį.

Ligos išmoka mokama pagal nedarbingumo pažymėjimą už darbo dienas pagal kalendorių, taikant 5 dienų darbo savaitę.

Suskleisti
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2023-06-29
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!