Ka-daryti-jei-patyriau-trauma.png

Patyriau TRAUMĄ DARBE

Ką daryti?
 1. Jei patyrėte traumą darbe arba pakeliui į (iš) darbą(-o), atvykę į gydymo įstaigą informuokite gydytoją, kad traumą patyrėte darbe ar pakeliui į (iš) darbą(-o).
 2. Gydytojas, išduodamas elektroninį nedarbingumo pažymėjimąnurodys, kad Jūs esate nedarbingas dėl traumos, patirtos darbe ar pakeliui į (iš) darbą(-o).
 3. Informuokite savo darbdavį apie Jums įvykusį nelaimingą atsitikimą bei neatvykimą į darbą.
 4. Dėl nelaimingo atsitikimo turi būti atliktas tyrimas. Jei trauma lengva arba nelaimingas atsitikimas įvyko pakeliui į (iš) darbą(-o),  tyrimą atliks darbdavio sudaryta komisija, jei sunki ar mirtina (išskyrus pakeliui) – Valstybinė darbo inspekcija (pareigūnams ir kariams tyrimą atlieka institucija, kurioje jis tarnauja, vadovo sudaryta komisija).
 5. Darbdavys arba Valstybinė darbo inspekcija „Sodrai“ pateikia nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo akto (forma N-1) ar nelaimingo atsitikimo pakeliui į (iš) darbą(-o) tyrimo akto (forma N-2) originalą bei nelaimingo atsitikimo tyrimo medžiagos patvirtintą kopiją (dėl pareigūnų ir karių - išvadą). Pateikiami ir kiti dokumentai, tokie kaip: darbo sutartis, darbo laiko apskaitos žiniaraštis ir kt.
 6. Šių duomenų pagrindu „Sodra“ priima sprendimą dėl nelaimingo atsitikimo pripažinimo draudžiamuoju ar nedraudžiamuoju įvykiu.
 7. Jei nelaimingas atsitikimas pripažįstamas draudžiamuoju įvykiu, „Sodra“ ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais gavimo dienos paskirs Jums ligos išmoką dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į (iš) darbą(-o) (ligos išmoką).
 8. Jei nelaimingas atsitikimas darbe ar pakeliui į (iš) darbą(-o) pripažįstamas draudžiamuoju įvykiu, mokama 77,58 proc. Jūsų kompensuojamojo užmokesčio (darbo užmokesčio) dydžio ligos išmoka (kompensuojamasis uždarbis negali viršyti 2 šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą kalendorinį ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesio).
 9. Ligos išmoka nelaimingo atsitikimo darbe ar pakeliui į (iš) darbą(-o) atveju iš „Sodros“ lėšų mokama už visą nedarbingumo laikotarpį: nuo pirmos laikinojo nedarbingumo dienos iki darbingumo atgavimo arba darbingumo lygio nustatymo dienos.
 10. Jei Jums dėl draudžiamojo įvykio nustatomi darbingumo netekimo procentai, skiriama vienkartinė (netekus iki 30 proc. darbingumo) ar periodinė (netekus 30 ir daugiau procentų darbingumo) netekto darbingumo kompensacija.
 11. Apdraustojo asmens mirties atveju, skiriama periodinė ar vienkartinė išmoka mirusiojo šeimos nariams ar išlaikytiniams.
 12. Jei traumą darbe patyrėte ar susirgote profesine liga iki 1999 m. gruodžio 31 d., išmokos dėl nelaimingų atsitikimų darbe Jums gali būti skirtos pagal Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinąjį įstatymą. Jeigu dirbate ir tapote laikinai nedarbingas dėl nelaimingo atsitikimo, įvykusio iki 1999 m. gruodžio 31 d. ar profesinės ligos, nustatytos iki šios datos, ligos išmoka skiriama bendra tvarka, pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą, kaip ir tiems asmenims, kurie nėra draudžiami nelaimingų atsitikimų darbe ar profesinių ligų socialiniu draudimu arba jiems įvykę nelaimingi atsitikimai nėra pripažinti draudžiamaisiais įvykiais.
Suskleisti
Per kiek laiko reikia kreiptis į „Sodrą“?

  Į Sodrą reikia kreiptis ne vėliau kaip per 3 metus nuo laikinojo nedarbingumo dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar pakeliui į (iš) darbą(-o) pabaigos. Jeigu esate pateikę neterminuotą prašymą skirti ligos išmoką, išmoka dėl nelaimingo atsitikimo metu patirtos traumos bus skiriama pagal šį prašymą.

Suskleisti
Kas gali gauti išmokas?

Išmoka gali būti skirta, jei:

 1. Nelaimingas atsitikimas darbe, pakeliui į (iš) darbą(-o) pripažįstamas draudžiamuoju įvykiu. Šį sprendimą, remdamasi Valstybinės darbo inspekcijos ar darbdavio komisijos surašytu nelaimingo atsitikimo tyrimo aktu ir kitais dokumentais priima „Sodra“.
 2. Esate draudžiamas nelaimingų atsitikimų darbe socialiniu draudimu.
 3. Nelaimingas atsitikimas įvyko darbo metu, pakeliui į darbą ar iš darbo.
 4. Jums išduotas nedarbingumo pažymėjimas.
 5. Dėl laikinojo nedarbingumo netekote pajamų.
Suskleisti
Kokius dokumentus privaloma pateikti?

Prašymą skirti ligos išmoką dėl nelaimingo atsitikimo darbe. Jeigu esate pateikę neterminuotą prašymą skirti ligos išmoką, išmoka dėl nelaimingo atsitikimo metu patirtos traumos bus skiriama pagal šį prašymą.

 

Prašymą galima pateikti:

 1. Internetu, prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui.
 2. Paštu – prašymo formą galima parsisiųsti iš čia - „Formos ir šablonai“. Siunčiant prašymą paštu, reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Atvykus į „Sodros“ skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Su savimi reikia turėti:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje);
 • taip pat reikia žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervesta išmoka.
Suskleisti
Dokumentai, kurių gali prireikti papildomai

Kiekvienas įvykis nagrinėjamas individualiai ir kiekvienu atveju sprendžiama kokių dokumentų papildomai reikia. Papildomai gali būti pateikti tokie dokumentai:

 • Darbo laiko apskaitos žiniaraštis.
 • Darbo sutartis ar įsakymas dėl priėmimo į valstybės tarnybą ir pan.
 • Pareiginė instrukcija (pareigybės aprašymas).
 • Įsakymas dėl komandiruotės.
 • Įvykio schema.
 • Liudytojų paaiškinimai apie nelaimingo atsitikimo darbe priežastis ir aplinkybes.
 • Pažyma apie traumos sunkumą.
 • Dokumentai (gydytojų išvados, tyrimų rezultatai, pažymos), kuriuose yra išvados dėl nukentėjusiojo neblaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų medžiagų.
 • Asmens darbo grafiko kopija.
 • Kiti dokumentai, kuriose yra duomenų apie nelaimingą atsitikimą darbe arba mirties dėl nelaimingo atsitikimo darbe priežastį.
 • Teismo sprendimai, nuosprendžiai ir kiti dokumentai, gauti iš teisėsaugos institucijų ir administracinius teisės pažeidimus tiriančių institucijų.
Suskleisti
Išmokų dydis 2019 metais
 1. Skiriama 77,58 proc. Jūsų kompensuojamojo uždarbio dydžio ligos išmoka. 
  Iki 2019-01-01 ši išmoka siekė 100 proc. 
 2. Kompensuojamasis uždarbis ligos išmokai skaičiuoti nustatomas pagal Jūsų pajamas, turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praeito kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį.

 

  Pavyzdžiui, laikinai nedarbingu (išduotas nedarbingumo pažymėjimas) dėl nelaimingo atsitikimo darbe Jūs tapote 2019 m. sausio mėnesį, tad kompensuojamasis uždarbis ligos išmokai bus skaičiuojamas pagal Jūsų pajamas turėtas 2018 m. rugsėjo-lapkričio mėnesiais.

   Mėnesio kompensuojamasis uždarbis ligos išmokai skaičiuoti negali būti didesnis nei 2 šalies vidutiniai mėnesio darbo užmokesčio (VDU) dydis, galiojęs užpraeitą ketvirtį iki nedarbingumo nustatymo mėnesio) ir negali būti mažesnis nei 15 proc. VDU dydžio, kuris galiojo užpraeitą ketvirtį iki nedarbingumo nustatymo dienos.

  Ligos išmoka mokama už darbo dienas pagal kalendorių, taikant 5 dienų darbo savaitę.

Suskleisti
Išmokų dydis 2020 metais
 1. Jeigu nelaimingas atsitikimas darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo pripažintas draudžiamuoju įvykiu, nuo pirmosios laikinojo nedarbingumo dienos iš „Sodros“ lėšų skiriama 77,58 proc. Jūsų kompensuojamojo uždarbio dydžio ligos išmoka nepriklausomai nuo turimo ligos socialinio draudimo stažo. 
 2. Jeigu įvykis nepripažintas draudžiamuoju, ligos išmoka skiriama ir mokama bendra tvarka, t. y. jeigu asmuo pirmajai ligos dienai turi ne trumpesnį kaip 3 mėn. per paskutinius 12 mėn. arba 6 mėn. per paskutinius 24 mėn. ligos socialinio draudimo stažą, nuo 3 laikinojo nedarbingumo dienos iš „Sodros“ lėšų skiriama 62,06 proc. asmens kompensuojamojo darbo užmokesčio dydžio išmoka. Už 2 pirmąsias ligos dienas, sutampančias su darbuotojo darbo grafiku, ligos išmoką moka darbdavys (62,06 - 100 proc. asmens vidutinio darbo užmokesčio dydžio). 
 3. Kompensuojamasis uždarbis ligos išmokai skaičiuoti nustatomas pagal Jūsų pajamas, turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praeito kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį.

 

  Pavyzdžiui, laikinai nedarbingu (išduotas nedarbingumo pažymėjimas) dėl nelaimingo atsitikimo darbe Jūs tapote 2020 m. sausio mėnesį, tad kompensuojamasis uždarbis ligos išmokai bus skaičiuojamas pagal Jūsų pajamas turėtas 2019 m. rugsėjo-lapkričio mėnesiais.

   Mėnesio kompensuojamasis uždarbis ligos išmokai skaičiuoti negali būti didesnis nei 2 VDU, galiojęs užpraeitą ketvirtį iki nedarbingumo nustatymo mėnesio ir negali būti mažesnis nei 15 proc. VDU, kuris galiojo užpraeitą ketvirtį iki nedarbingumo nustatymo mėnesio.

  Ligos išmoka mokama už darbo dienas pagal kalendorių, taikant 5 dienų darbo savaitę.

Suskleisti
Kur ir kada gausiu pinigus?
 • Ligos išmoka bus išmokėta į Jūsų asmeninę sąskaitą.
 • Ligos išmoka į sąskaitą pervedama nė vėliau kaip per 17 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais gavimo „Sodros“ skyriuje. 
Suskleisti
Kiek laiko gausiu išmoką?
 • Ligos išmoka mokama nuo pirmos laikinojo nedarbingumo dienos iki darbingumo atgavimo dienos arba iki darbingumo lygio nustatymo dienos. 
 • Jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba nustato profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, ligos išmoka mokama iki pirmos dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje dienos.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-02-03
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!