Ka-daryti-jei-patyriau-trauma.png

Patyriau traumą darbe

 • Jei patyrėte traumą darbe ar pakeliui į/iš darbą (-o), atvykę į gydymo įstaigą informuokite gydytoją, kad traumą patyrėte darbe ar pakeliui į/iš darbą (-o).
 • Gydytojas, išduodamas elektroninį nedarbingumo pažymėjimą, nurodys, kad Jūs esate nedarbingas dėl traumos, patirtos darbe ar pakeliui į/iš darbą (-o).
 • Informuokite savo darbdavį apie Jums įvykusį nelaimingą atsitikimą bei neatvykimą į darbą.
 • Dėl nelaimingo atsitikimo turi būti atliktas tyrimas.

Jei trauma lengva arba nelaimingas atsitikimas įvyko pakeliui į/iš darbą (-o),  tyrimą atliks darbdavio sudaryta komisija.

Jei trauma sunki ar mirtina (išskyrus pakeliui) – Valstybinė darbo inspekcija (toliau – VDI).

Pareigūnams ir kariams tyrimą atlieka institucijos, kurioje jis tarnauja, vadovo sudaryta komisija.

 • VDI „Sodrai“ pateikia nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo akto (forma N-1) ar nelaimingo atsitikimo pakeliui į/iš darbą (-o) tyrimo akto (forma N-2) originalą bei nelaimingo atsitikimo tyrimo medžiagos patvirtintą kopiją (dėl pareigūnų ir karių – išvadą dėl nelaimingo atsitikimo). Pateikiami ir kiti dokumentai, tokie kaip:
  • darbo sutartis;
  • darbo laiko apskaitos žiniaraštis;
  • liudytojų paaiškinimai;
  • gydytojų išvados;
  • kiti dokumentai, kuriuose yra duomenų apie nelaimingą atsitikimą darbe ar pakeliui į/ iš darbą (-o) arba mirties dėl nelaimingo atsitikimo priežastį.
Suskleisti

Nelaimingas atsitikimas darbe (tarnyboje) yra įvykis darbe (tarnyboje), įskaitant eismo įvykį, atliekant darbo (tarnybos) funkcijas ar būnant darbo vietoje (papildomų, specialių pertraukų ar pertraukų pailsėti ir pavalgyti metu, kai darbuotojas yra darbo vietoje, įmonės patalpose ar jos teritorijoje), dėl kurio darbuotojas patiria žalą sveikatai ir netenka darbingumo nors vienai dienai arba dėl kurio darbuotojas miršta.

Nelaimingu atsitikimu darbe taip pat pripažįstamas su pareigūno tarnybinių pareigų atlikimu susijęs įvykis, kurio metu pareigūnas patiria rizikos veiksnio (cheminio, fizikinio, biologinio, fizinio arba ergonominio) ar kelių veiksnių poveikį, kurio padarinys yra pareigūno mirtis ar sveikatos sutrikdymas.

Nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą (tarnybą) ar iš darbo (tarnybos) yra įvykis, įskaitant eismo įvykį, darbuotojui vykstant į darbą (tarnybą) ar iš darbo (tarnybos) darbuotojo darbo dienomis jo kelyje tarp darbo vietos ir:

 • gyvenamosios vietos;
 • vietos ne darbovietės teritorijoje, kurioje darbuotojas gali būti pertraukos pailsėti ar pavalgyti metu;
 • kitos darbovietės.
Suskleisti

Draudžiamieji įvykiai

Draudžiamaisiais įvykiais pripažįstami asmenims įvykę nelaimingi atsitikimai darbe, pakeliui į/iš darbą (-o), kuriuos ištyrus nustatoma, kad jie įvyko esant visoms šioms sąlygoms:

 • dirbant draudėjo nustatytu darbo laiku, taip pat atskiru draudėjo nurodymu paskirtu dirbti laiku bei dirbant tarnybinių komandiruočių laiku;
 • dirbant darbo sutartyje sutartą darbą (įskaitant ir darbo vietos parengimą bei sutvarkymą), taip pat atliekant kitus draudėjo pavestus su jo vykdoma veikla susijusius darbus draudėjo naudai arba atliekant viešojo administravimo funkcijas;
 • dirbant darbą, už kurį mokamas darbo užmokestis, nuo kurio mokamos arba turi būti mokamos nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokos.

Plačiau žr. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 6 straipsnį.

 

Nedraudžiamieji įvykiai

Nedraudžiamaisiais įvykiais pripažįstami nelaimingi atsitikimai darbe, pakeliui į/iš darbą (-o), kuriuos ištyrus nustatoma, kad jie neatitinka Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 6 straipsnyje nustatytų sąlygų.

Nedraudžiamaisiais įvykiais taip pat pripažįstami nelaimingi atsitikimai darbe, pakeliui į/iš darbą  (-o), kuriuos ištyrus nustatoma, kad jie atitinka minimas įstatymo sąlygas, tačiau jie įvykę esant bent vienai iš šių aplinkybių:

 • apdraustasis asmuo nukentėjo dėl savo veikos, kurioje ikiteisminio tyrimo institucija arba teismas nustatė nusikalstamos veikos požymius arba kad ši veika yra susijusi su administraciniu nusižengimu, išskyrus darbo saugos ar darbo higienos norminių teisės aktų pažeidimus;
 • apdraustasis asmuo sąmoningai (tyčia) siekė, kad įvyktų nelaimingas atsitikimas;
 • apdraustasis asmuo sirgo liga, nesusijusia su darbu;
 • apdraustasis asmuo savavališkai (be darbdavio žinios) dirbo sau (savo interesais);
 • prieš apdraustąjį asmenį buvo panaudotas smurtas, jeigu smurto aplinkybės ir motyvai nesusiję su darbu, išskyrus atvejus, kai nelaimingas atsitikimas įvyksta pakeliui į/iš darbą (-o).

Plačiau žr. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 7 straipsnį.

 

Sprendimus dėl nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į/iš darbą (-o) pripažinimo draudžiamaisiais ar nedraudžiamaisiais įvykiais priima „Sodros“ teritoriniai skyriai.

Suskleisti

Išmokos gali būti skiriamos jeigu:

 • Jūs buvote draudžiamas nelaimingų atsitikimų darbe socialiniu draudimu ir Jums įvykęs nelaimingas atsitikimas darbe, pakeliui į/iš darbą (-o) pripažintas draudžiamuoju įvykiu. Šį sprendimą, remdamasi VDI ar darbdavio komisijos surašytu nelaimingo atsitikimo tyrimo aktu (dėl pareigūnų ir karių – išvada dėl nelaimingo atsitikimo) ir kitais dokumentais priima „Sodra“.
 • Dėl draudžiamojo įvykio tapote laikinai nedarbingas ir Jums išduotas nedarbingumo pažymėjimas. Be to, dėl laikinojo nedarbingumo netekote draudžiamųjų pajamų (apie tai „Sodrą“ informuoja darbdavys, pateikdamas Pranešimą išmokai skirti (NP-SD2NP-SD2Darbdavio „Sodrai“ teikiamas pranešimas dėl išmokos skyrimo darbuotojui.).
 • Dėl draudžiamojo įvykio netekote dalies dalyvumo ir Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) savo sprendimu dėl dalyvumo lygio nustatymo dėl nelaimingo atsitikimo darbe, Jums nustatė netekto dalyvumo procentus. 
Suskleisti

Tik nelaimingą atsitikimą darbe, pakeliui į / iš darbą (-o) pripažinus draudžiamuoju įvykiu, gali būti skiriamos šios išmokos:

 • jei asmuo dėl draudžiamojo įvykio metu patirtos traumos tapo laikinai nedarbingu, skiriama ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar pakeliui į/iš darbą (-o) išmoka (toliau – ligos išmoka);
 • jei asmuo dėl draudžiamojo įvykio metu patirtos traumos neteko dalies dalyvumo ir jam nustatomi dalyvumo netekimo procentai, skiriama netekto dalyvumo vienkartinė ar periodinė kompensacija;
 • jei asmuo dėl draudžiamojo įvykio miršta, jo šeimos nariams ar/ir išlaikytiniams skiriama vienkartinė ar/ir periodinė draudimo išmoka apdraustajam mirus.

 

Ligos išmoka

Nelaimingą atsitikimą darbe ar pakeliui į / iš darbą (-o) pripažinus draudžiamuoju įvykiu, mokama 77,58 proc. Jūsų kompensuojamojo užmokesčio (darbo užmokesčio) dydžio ligos išmoka.

Kompensuojamasis uždarbis apskaičiuojamas pagal Jūsų draudžiamąsias pajamas (darbo užmokestį), turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praeito kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį.

Pavyzdžiui, laikinai nedarbingu (išduotas nedarbingumo pažymėjimas) dėl draudžiamuoju įvykiu pripažinto nelaimingo atsitikimo darbe Jūs tapote 2024 m. balandžio mėn., tad kompensuojamasis uždarbis ligos išmokai bus skaičiuojamas pagal Jūsų pajamas, turėtas 2024 m. vasario-sausio ir 2023 m. gruodžio mėn. 

Mėnesio kompensuojamasis uždarbis negali:

 • viršyti 2 šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio, galiojusių už praeitą kalendorinį ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesio;
 • būti mažesnis negu 15 procentų šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, galiojusio užpraeitą kalendorinį ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesio.

Ligos išmoka mokama už darbo dienas pagal kalendorių, taikant 5 dienų darbo savaitę.

Ligos išmoka iš „Sodros“ lėšų mokama už visą nedarbingumo laikotarpį, patvirtintą nedarbingumo pažymėjimu, t. y. nuo pirmos laikinojo nedarbingumo dienos iki darbingumo atgavimo arba dalyvumo lygio nustatymo dienos.

 

Vienkartinė ar periodinė kompensacija

Asmenų dalyvumo lygį bei dalyvumo procentus nustato Agentūra.

Netekto dalyvumo vienkartinė kompensacija skiriama, jeigu Agentūra nustatė, jog Jūs dėl draudžiamojo įvykio netekote iki 29 procentų (imtinai) dalyvumo.

Vienkartinė kompensacija apskaičiuojama pagal Jūsų 12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki užpraeito kalendorinio mėnesio prieš nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į / iš darbą (-o) mėnesį, draudžiamąsias pajamas (darbo užmokestį).

Pavyzdžiui, Agentūra nustatė, jog Jūs dėl draudžiamuoju įvykiu pripažinto 2024 m. balandžio mėn. įvykusio nelaimingo atsitikimo darbe netekote 20 procentų dalyvumo (Agentūros sprendimas), tad kompensacija bus apskaičiuojama pagal Jūsų 2023 m. kovo–2024 m. vasario mėn. turėtas pajamas.

Vienkartinės kompensacijos dydis priklauso nuo Jūsų turėtų draudžiamųjų pajamų (darbo užmokesčio), Agentūros nustatytų netekto dalyvumo procentų dydžio bei jų galiojimo termino (galioja terminuotai ar neterminuotai).

 

Netekto dalyvumo periodinė kompensacija skiriama, jeigu Agentūra nustatė, jog Jūs dėl draudžiamojo įvykio netekote 30 ir daugiau procentų dalyvumo.

Periodinė kompensacija apskaičiuojama kaip netekto dalyvumo koeficiento (d), kompensavimo koeficiento (k) ir 77,58 procento vidutinio šalies darbo užmokesčio (D), galiojančio mėnesį, už kurį mokama kompensacija, sandaugos pusė, tai yra pagal formulę: 

0,5 x d x k x 0,7758 x D.

Netekto dalyvumo periodinė kompensacija mokama kas mėnesį už praėjusį mėnesį.

Svarbu! Jeigu Jūs dėl draudžiamojo įvykio netekote 45 ir daugiau procentų dalyvumo (tai nustato Agentūra) ir Jums dėl šio įvykio taip pat mokama negalios / netekto darbingumo (invalidumo) pensija, iš paskirtos netekto dalyvumo periodinės kompensacijos bus minusuojama negalios / netekto darbingumo (invalidumo) pensija ir išmokamas tik šių išmokų skirtumas

 

Vienkartinė ar / ir periodinė išmoka apdraustojo mirties atveju

Vienkartinė draudimo išmoka apdraustajam mirus išmokama mirusiojo šeimai, tik asmeniui įvykusį mirtiną nelaimingą atsitikimas darbe ar pakeliui į/iš darbą (-o) pripažinus draudžiamuoju įvykiu.

Ši išmoka lygi vidutinio šalies darbo užmokesčio, galiojusio mirties dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į/iš darbą (-o) mėnesį, 46,55 dydžiams ir ji lygiomis dalimis išmokama kiekvienam mirusiojo šeimos nariui, turinčiam teisę į šią išmoką.

Mirusiojo šeimos nariai laikomi:

 • sutuoktinis, nesudaręs kitos santuokos;
 • nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki jiems sukaks 18 metų;
 • vaikai (įvaikiai) iki 24 metų, besimokantys pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo programas ar studijuojantys pagal nuolatinės formos studijų programas;
 • mirusiojo vaikai (įvaikiai), vyresni kaip 18 metų, jeigu jie pripažinti asmenimis su negalia (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – neįgaliaisiais, iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) iki pilnametystės;
 • mirusiojo vaikai, gimę ne daugiau kaip per 300 dienų po jo mirties;
 • tėvas (įtėvis) ir motina (įmotė).

 

Periodinė draudimo išmoka apdraustajam mirus mokama:

 • vaikams (įvaikiams) iki jiems sukaks 18 metų, vaikams (įvaikiams) iki 24 metų, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo programas ar studijuojantiems pagal nuolatinės formos studijų programą. Be to, mirusiojo vaikams (įvaikiams), vyresniems kaip 18 metų, jeigu jie asmenimis su negalia (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – neįgaliaisiais, iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) buvo pripažinti iki pilnametystės – laikotarpiu, kuriuo jiems nustatyta negalia. Išmoką taip pat turi teisę gauti mirusiojo vaikas (vaikai), gimęs (gimę) praėjus ne daugiau kaip 300 dienų po jo mirties.
  Periodinės draudimo išmokos apdraustajam mirus mokėjimas yra stabdomas, jeigu negaunami įrodymai apie našlaičių mokymąsi. 
 • mirusiojo sutuoktiniui, nesudariusiam kitos santuokos, ar tėvui (motinai), įtėviui (įmotei), nepaisant amžiaus ir darbingumo, jeigu jis (ji) nedirba ir prižiūri mirusiojo vaikus (įvaikius), vaikaičius, brolius ar seseris, kol šiems sukaks 8 metai;
 • mirusiojo sutuoktiniui, nesudariusiam kitos santuokos, sukakusiam Socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių, – iki gyvos galvos, o sutuoktiniui, kuris pripažintas asmeniu su negalia (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – nedarbingu ar iš dalies darbingu, iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidu), – laikotarpiu, kuriuo jam nustatyta negalia;
 • kitiems asmenims su negalia (iki 2023 m. gruodžio 31 d. pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais, iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) arba sukakusiems senatvės pensijos amžių, kurie buvo mirusiojo išlaikomi arba jo mirties dieną turėjo gauti jo išlaikymą. Šių asmenų išlaikymo ar teisių į išlaikymą faktas nustatomas teismo sprendimu, o jų nedarbingumo faktas nustatomas Agentūros arba teismo sprendimu.

Išmoka, apskaičiuota kaip netekto dalyvumo periodinė kompensacija pagal mirusiojo asmens turėtas draudžiamąsias pajamas, dalinama iš vienetu padidinto gavėjų skaičiaus ir lygiomis dalimis mokama visiems gavėjams.

Periodinė draudimo išmoka apdraustajam mirus mokama kas mėnesį už praėjusį mėnesį.

Svarbu! Jeigu Jums dėl to paties draudžiamojo įvykio mokama socialinio draudimo našlių ar našlaičių pensija, iš paskirtos periodinės draudimo išmokos apdraustajam mirus bus minusuojama našlių ar našlaičių pensija ir išmokamas tik šių išmokų skirtumas.

Suskleisti

Dėl ligos išmokos reikia kreiptis ne vėliau kaip per 3 metus nuo laikinojo nedarbingumo dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į / iš darbą (-o) pabaigos. 

Dėl netekto dalyvumo vienkartinės kompensacijosne vėliau kaip per 3 metus nuo tos dienos, kai Agentūra nustato darbingumo netekimą dėl draudžiamojo įvykio.

Dėl netekto dalyvumo periodinės kompensacijosne vėliau kaip per 3 metus nuo tos dienos, kai Agentūra nustato darbingumo netekimą dėl draudžiamojo įvykio. Jeigu kreipiamasi praėjus 3 metams, kompensacija už praėjusį laiką mokama už 12 mėnesių, skaičiuojant atgal nuo kreipimosi dienos.

Dėl vienkartinės draudimo išmokos apdraustajam mirusne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į / iš darbą (-o) pripažinimo draudžiamuoju įvykiu dienos.

Dėl periodinės draudimo išmokos apdraustajam mirusper 3 metus nuo teisės į šią išmoką atsiradimo dienos. Jeigu kreipiamasi praėjus 3 metams, išmoka už praėjusį laiką mokama už 12 mėnesių, skaičiuojant atgal nuo kreipimosi dienos, jeigu ji nebuvo paskirta kitiems gavėjams. Kai kreipiamasi dėl išmokos po to, kai ji buvo paskirta kitiems asmenims, išmoka perskaičiuojama ir mokama visiems gavėjams nuo kito mėnesio pirmos dienos.

Suskleisti
 • Valstybinė darbo inspekcija „Sodrai“ turi pateikti draudiminį įvykį patvirtinantį nelaimingo atsitikimo darbe ar pakeliui į/ iš darbą (-o) tyrimo aktą (forma N-1 ar N-2) bei nelaimingo atsitikimo tyrimo medžiagą. 
  Išvadą dėl karių ir pareigūnų nelaimingų atsitikimų „Sodrai“ teikia darbdavys.
 • Dėl ligos išmokos, netekto dalyvumo vienkartinės ar periodinės kompensacijos, vienkartinės ar periodinės draudimo išmokos apdraustajam mirus turi būti teikiamas atskiras prašymas kiekvienai išmokai. Prašymo formas rasite čia.

Prašymus galite pateikti:

 • Internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui. Jei norite teikti prašymą dėl draudžiamuoju įvykiu pripažinto nelaimingo atsitikimo metu patirtos traumos, turite pasirinkti prašymą skirti ligos išmoką (įskaitant slaugą) (neterminuotas), GPS1, jei iki šiol jo nesate pateikę.
 • Paštu – prašymo formą galima atsisiųsti čia. Siunčiant paštu, prie prašymo reikia pridėti notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 
 • Atvykus į „Sodros“ skyrių. Užsiregistruoti vizitui galima čia. Su savimi reikia turėti:
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pvz. pasą, asmens tapatybės kortelę;
  • taip pat reikia žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama išmoka.

 Svarbu! Jeigu esate pateikę prašymą skirti ligos išmoką (neterminuotą), prašymo skirti ligos išmoką dėl draudžiamuoju įvykiu pripažinto nelaimingo atsitikimo metu patirtos traumos teikti nereikia. Ligos išmoka bus skiriama pagal Jūsų pateiktą neterminuotą prašymą.

 • Prašymus dėl netekto dalyvumo vienkartinės ar periodinės kompensacijos galite teikti, jei Agentūra Jums nustatė netekto dalyvumo procentus ir tai patvirtino savo sprendimu dėl dalyvumo lygio nustatymo dėl nelaimingo atsitikimo darbe.
 • Prie prašymų skirti vienkartinę ir/ar periodinę draudimo išmoką apdraustajam mirus turi būti pateikti giminystės ryšį (gimimo, santuokos, mirties liudijimai ir pan.) įrodantys dokumentai, jeigu duomenų nėra Gyventojų registre.
Suskleisti
 • Ligos išmoka mokama nuo pirmos laikinojo nedarbingumo dienos iki darbingumo atgavimo dienos arba iki darbingumo lygio nustatymo dienos. 
 • Netekto dalyvumo periodinė kompensacija mokama už Agentūros sprendimu patvirtiną netekto dalyvumo laikotarpį.
 • Periodinė draudimo išmoka apdraustajam mirus mokama mirusiojo vaikams iki jiems sukaks 18  metų, o vyresniems kaip 18 metų, - kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo programas arba studijuoja pagal nuolatinės formos studijų programas, bet ne ilgiau iki jiems sukaks 24 metai.
Suskleisti
 • Netekto dalyvumo periodinės kompensacijos ar periodinės draudimo išmokos, apdraustajam asmeniui mirus mokėjimas stabdomas ir išmokos nemokamos tais atvejais, kai asmuo pripažįstamas nežinia kur esančiu arba gaunami duomenys apie aplinkybes (artimųjų asmenų pranešimai, sugrąžinami mokėjimai iš banko ir kt.), sudarančias pagrindą nuspręsti, kad asmuo prarado teisę gauti išmoką. 
 • Periodinės draudimo išmokos apdraustajam asmeniui mirus mokėjimas nutraukiamas mirusiojo sutuoktiniui (sutuoktinei) sudarius kitą santuoką.
 • Periodinės draudimo išmokos apdraustajam mirus mokėjimas yra stabdomas, jeigu negaunami įrodymai apie našlaičių mokymąsi.
Suskleisti

Jums priklausančios išmokų sumos bus pervestos į Jūsų asmeninę sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje.

Suskleisti

Svarbu! Peržiūrėdami teisės aktus, pasirinkite „Galiojančią aktualią redakciją“! 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-05-21
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!