Noriu-gauti-pensija.png

Pareigūnų ir karių valstybinės pensijos

Teisę gauti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją (toliau – pareigūnų ir karių pensija) turi šie Lietuvos Respublikos (toliau - LR) piliečiai:
 1. Vidaus reikalų ministerijos, policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir kitų vidaus reikalų įstaigų pareigūnai, vidaus tarnybos dalinių karininkai, liktinės tarnybos puskarininkiai ir kareiviai;
 2. Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai;
 3. Profesinės karo tarnybos kariai;
 4. Valstybės saugumo departamento sistemos ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos pareigūnai; 
 5. Prokuratūros pareigūnai;
 6. Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnai;
 7. Muitinės mobiliųjų grupių pareigūnai, muitinės postų pareigūnai ir muitinės pareigūnai, atliekantys kriminalinę žvalgybą ir (arba) ikiteisminį tyrimą;
 8. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnai; 
 9. Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnai.
 
Teisę gauti pareigūnų ir karių pensiją taip pat turi aukščiau išvardyti pareigūnai ir kariai, kurie: 
 1. būdami įtraukti į Vidaus reikalų ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos kadrų, Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų rezervą, dirba kitose LR ministerijose, departamentuose, įstaigose ir organizacijose;
 2. būdami įtraukti į Valstybės saugumo departamento ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos žvalgybos pareigūnų rezervą, dirba kitose LR, užsienio valstybių ar tarptautinėse institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose, taip pat užsiima kita teisėta veikla ir vykdo atskiras žvalgybos institucijų tarnybines užduotis.
Teisę gauti pareigūnų ir karių netekto darbingumo pensijas turi privalomosios karo tarnybos kariai, tapę nedarbingi ar iš dalies darbingi tarnybos, mokymų, pratybų ar užduočių vykdymo metu dėl priežasčių, susijusių su tarnyba, mokymais, pratybomis ar užduočių vykdymu. Šiems asmenims žuvus tarnybos, mokymų, pratybų ar užduočių vykdymo metu dėl priežasčių, susijusių su tarnyba, mokymais, pratybomis ar užduočių vykdymu, teisę gauti pareigūnų ir karių valstybines našlių ir našlaičių pensijas turi jų sutuoktiniai ir vaikai.
 
 
Pagal galiojantį Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą skiriamos šios pareigūnų ir karių valstybinės pensijos:  
 1. Už tarnybą;
 2. Netekto darbingumo;
 3. Našlių ir našlaičių.
 
Pareigūnų ir karių pensijos skiriamos ir mokamos išėjusiems iš tarnybos pareigūnams ir kariams:
 1. Ištarnavusiems vidaus reikalų, vidaus tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, muitinės sistemoje, Vadovybės apsaugos tarnyboje 25 ir daugiau metų, išskyrus pareigūnus ir karius, pripažintus nedarbingais ar iš dalies darbingais dėl priežasčių, susijusių su tarnyba;
 2. Ištarnavusiems prokuratūroje 20 ir daugiau metų ir sukakusiems Valstybinių  socialinio  draudimo  pensijų  įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių;
 3. Pripažintiems  nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidais) dėl  priežasčių, susijusių su tarnyba;
 4. Atleistiems dėl sveikatos, kai yra žinybinės centrinės medicininės ekspertizės komisijos išvada, arba pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais dėl priežasčių, nesusijusių su tarnyba, ir ištarnavusiems vidaus reikalų, vidaus tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, muitinės sistemoje, Vadovybės apsaugos tarnyboje 5 ir daugiau metų;
 5. Sukakusiems įstatymų arba statutų nustatytą išleidimo į atsargą amžių (jeigu toks amžius nenustatytas, – senatvės pensijos amžių) ir ištarnavusiems vidaus reikalų, vidaus tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, muitinės sistemoje, Vadovybės apsaugos tarnyboje 5 ir daugiau metų.  
Pareigūnams ir kariams, dėl pačių kaltės pašalintiems iš vidaus reikalų, vidaus tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos sistemų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento ar jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių, muitinės sistemos,Vadovybės apsaugos tarnybojos, valstybinė pensija skiriama tik tada, kai jie yra ištarnavę 25 ar daugiau metų ir po atleidimo iš tarnybos dienos yra praėję 3 metai arba kai jie yra ištarnavę 25 ar daugiau metų ir yra sukakę įstatymų nustatytą išleidimo į atsargą amžių (jeigu toks amžius nenustatytas, – senatvės pensijos amžių), išskyrus:
 • atleistiems dėl sveikatos, kai yra žinybinės centrinės medicininės ekspertizės komisijos išvada, arba pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais dėl priežasčių, nesusijusių su tarnyba, ir ištarnavusiems vidaus reikalų, vidaus tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, muitinės sistemoje, Vadovybės apsaugos tarnyboje 5 ir daugiau metų; 
 • sukakusiems įstatymų arba statutų nustatytą išleidimo į atsargą amžių (jeigu toks amžius nenustatytas, – senatvės pensijos amžių) ir ištarnavusiems vidaus reikalų, vidaus tarnybos,  valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, muitinės sistemoje, Vadovybės apsaugos tarnyboje 5 ir daugiau metų.
Suskleisti
 • Pareigūnų ir karių pensija už tarnybą skiriama pagal pareigūno ar kario nurodytų paeiliui ištarnautų 5 tarnybos metų palankiausių nuosekliai einančių 12 mėnesių jam nustatyto darbo užmokesčio vidurkį;
 • Pareigūnams ir kariams, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais dėl priežasčių, susijusių su tarnyba ir ištarnavusiems vidaus reikalų, vidaus tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, muitinės sistemoje, Vadovybės apsaugos tarnyboje mažiau negu 12 mėnesių, pareigūnų ir karių valstybinės netekto darbingumo pensijos skiriamos pagal pareigūno ar kario ištarnautų mėnesių jam nustatyto darbo užmokesčio vidurkį;
 • Jeigu į pareigūno ar kario nurodytą laikotarpį darbo užmokesčio vidurkiui apskaičiuoti patenka ir laikotarpis nuo 2019 m. sausio 1 d., šio laikotarpio darbo užmokestis mažinamas dalijant jį iš 1,289;
 • Į darbo užmokestį įskaitoma: 
  • pareiginė alga (tarnybinis atlyginimas);
  • priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, laipsnį (tarnybinį rangą), kvalifikacinę kategoriją (kvalifikacinį rangą), kai šie priedai mokami įstatymų nustatyta tvarka.
 
Socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedas skiriamas ir mokamas pareigūnų ir karių pensijos už tarnybą gavėjui nuo teisės gauti šią pensiją atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki visų dokumentų pensijai skirti gavimo atitinkamoje institucijoje dienos. Šis priedas mokamas, iki asmuo įgis teisę gauti socialinio draudimo pensiją, jeigu jis nėra draudžiamas pensijų socialiniu draudimu pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymą, išskyrus asmenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 6 straipsnyje, arba kitoje valstybėje negauna su darbo santykiais susijusių pajamų bei nėra savarankiškai dirbantis asmuo.
 
Formulė, pagal kurią apskaičiuojamas pensijos dydis:
 
P(Eur) = V(Eur)*(1,8*A +1,0*B)(%), kai 
 
P – pensijos dydis (Eur),
V – darbo užmokesčio vidurkis (Eur),
A – tarnybos laikas iki 1995-01-01 (m.),
B – tarnybos laikas nuo 1995-01-01 (m.).
 
Atleistiems dėl sveikatos pareigūnams ir kariams:
 1. Ištarnavusiems nuo 5 iki 10 metų, už kiekvienus tarnybos metus, įskaitytus į tarnybos laiką pensijai skirti, skiriama po 2 % darbo užmokesči;
 2. Ištarnavusiems nuo 10 iki 20 metų – 20 % šio darbo užmokesčio;
 3. Ištarnavusiems daugiau kaip 20 metų – už dvidešimt pirmus-dvidešimt penktus – po 1,5 proc., už dvidešimt šeštus ir kiekvienus paskesnius metus – po 1 proc. darbo užmokesčio.
 
Pareigūnų ir karių valstybinė netekto darbingumo pensija skiriama pareigūnams ir kariams už kiekvienus tarnybos metus, įskaitytus į tarnybos laiką pensijai skirti:
 1. Po 1,2 % darbo  užmokesčio – asmenims, netekusiems 75–100% darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - I grupės invalidams);
 2. Po 1 % darbo  užmokesčio – asmenims, netekusiems 60–70% darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - II grupės invalidams);
 3. 0,5 % darbo  užmokesčio – asmenims, netekusiems 45–55% darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - III grupės invalidams).
 
Pareigūnų ir karių valstybinė našlių ir našlaičių pensija apskaičiuojama remiantis karių ir  pareigūnų valstybinės netekto darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidumo) pensijos dydžiu, kuris nustatomas asmenims, netekusiems 75-100 % darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidams), atsižvelgiant, ar pareigūnas mirė dėl priežasčių, susijusių su tarnyba, ar dėl kitų priežasčių. Ši pensija skiriama ir mokama asmenims, turintiems teisę gauti pareigūnų ir karių valstybinę našlių ir našlaičių pensiją Valstybinių pensijų  įstatyme nustatytomis dalimis. 
Mirus pareigūnui ar kariui, gavusiam pareigūnų ir karių pensiją už tarnybą arba netekto darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidumo) pensiją, pareigūnų ir karių valstybinė našlių ir našlaičių pensija skiriama ir mokama pagal mirusiojo gautos pensijos dydį Valstybinių pensijų  įstatyme nustatytomis dalimis.
Suskleisti

Nuo 2021-01-01, kiekvienais metais, nuo sausio 1 dienos pareigūnų ir karių valstybinės pensijos dydis indeksuojamas (didinamas) pagal praėjusiais metais apskaičiuotą indeksavimo koeficientą (toliau – IK), mokamos pensijos dydį dauginant iš IK. 2022 metams nustatytas IK yra 1,011.

Iš IK dauginamas tik pensijos dydis be priedo už tarnybą. Priedas už tarnybą yra socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio ir indeksuojamas, patvirtinus naują socialinio draudimo bazinės pensijos dydį. Priedas už tarnybą skiriamas visiems pensijų gavėjams iki jie įgis teisę gauti socialinio draudimo pensiją (senatvės ar netekto darbingumo), tačiau mokamas tik tiems pensijų gavėjams, kurie neturi draudžiamųjų pajamų (nedirba).

Jei pensijos gavėjas dirba ir turi draudžiamųjų pajamų, kurios yra mažesnės negu 1 minimali mėnesio alga (toliau – MMAMMANuo 2022 m. sausio 1 d. - 730 Eur.), jam mokama tam tikra priedo dalis. Pensijų gavėjams, kurių draudžiamosios pajamos yra didesnės negu 1 MMA, priedas nemokamas.

Pavyzdžiui, asmens pensijos dydis buvo 300 Eur ir jam buvo mokamas 225,84 Eur dydžio priedas už tarnybą (nuo 2022-06-01 metų socialinio draudimo bazinės pensijos dydis), iš viso – 525,84 Eur. Nuo 2022-06-01 indeksavus pensijos dydį ir patvirtinus naują socialinio draudimo bazinės pensijos dydį, šio asmens pensijos dydis yra 315,00 Eur (300 Eur x 1,05 IK), priedas už tarnybą 225,84 Eur, iš viso – 540,84 Eur.

Suskleisti
Pareigūnų ir karių pensijos priedo (toliau – priedas), kuris yra valstybinio socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio, mokėjimas priklauso nuo asmens turimų draudžiamųjų pajamų dydžio:
 • jeigu draudžiamosios pajamos per mėnesį yra lygios arba didesnės negu 1 MMAMMANuo 2022 m. sausio 1 d. - 730 Eur., priedas nemokamas;
 • jeigu draudžiamosios pajamos per mėnesį yra mažesnės negu 1 MMA,  mokama priedo dalis, kuri apskaičiuojama bazinės pensijos dydį, t. y. priedą, dauginant iš koeficiento, apskaičiuoto pagal mėnesio, einančio prieš tą mėnesį, už kurį mokamas priedas, draudžiamųjų pajamų dydį (koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę: K = (MMA-P)/MMA, čia: K – koeficientas, P – asmens draudžiamosios pajamos). 

Pavyzdžiui, pareigūnų pensijos gavėjo 2022 m. birželio mėn. draudžiamosios pajamos – 200 Eur. Nustatant šiam pensijos gavėjui 2022 m. liepos mėn. priedo dydį, apskaičiuojamas koeficientas, iš kurio turi būti dauginamas priedas, t. y.  (730 Eur – 200 Eur) / 730 Eur = 0,7260; 225,84 * Eur x 0,7260 = 163,96 Eur. 2022 m. liepos mėn. priedo dalis – 163,96 Eur.

*Valstybinio socialinio draudimo bazinės pensijos dydis nuo 2022-06-01. 

Apskaičiuojant pareigūnų ir karių pensijos priedą yra vertinamos draudžiamosios pajamos mėnesio, einančio prieš tą mėnesį, už kurį mokamas priedas.
 
Pavyzdžiui, jei priedas mokamas už kovo mėn., vertinamos vasario mėn. draudžiamosios pajamos.
Suskleisti

Kadangi priedo mokėjimas priklauso nuo asmens turimų draudžiamųjų pajamų dydžio, savarankiškai dirbančių asmenų draudžiamosios pajamos nustatomos deklaravus pajamas, gautas praėjusiais kalendoriniais metais. 
Kol savarankiškai dirbantis asmuo nedeklaravo draudžiamųjų pajamų, skaitoma, kad tokio asmens draudžiamosios pajamos yra MMAMMANuo 2022 m. sausio 1 d. - 730 Eur. dydžio, ir priedas jam nemokamas. Gavus oficialius duomenis apie asmens deklaruotas draudžiamąsias pajamas, patvirtinančius, kad asmuo atitinkamą mėnesį neturėjo draudžiamųjų pajamų arba draudžiamosios pajamos buvo mažesnės negu MMA, asmeniui per 30 dienų apskaičiuojama ir išmokama priedo nepriemokos suma. 

Pavyzdžiui, deklaracijoje už 2021 m. savarankiškai dirbantis asmuo nurodė, kad spalio mėn. turėjo 1500€ pajamų ir lapkričio mėn. –  200€. Šiam asmeniui už 2021 m. sausio - spalio mėn. turėjo būti išmokėtas viso dydžio priedas (nes asmuo neturėjo draudžiamųjų pajamų), už 2021 m. lapkričio mėn. priedas nepriklauso (draudžiamosios pajamos viršijo MMA),  už 2021 m. gruodžio mėn. turi būti išmokėta 135,52€ priedo dalis, kuri apskaičiuojama šia tvarka:

(642€ – 200€)/ 642€ = 0,6885; 198,29€* x 0,6885 = 136,52€.

*Valstybinio socialinio draudimo bazinės pensijos dydis 2020 m.

Apskaičiuojant pareigūnų ir karių pensijos priedą yra vertinamos draudžiamosios pajamos mėnesio, einančio prieš tą mėnesį, už kurį mokamas priedas.

Pavyzdžiui, jei priedas mokamas už kovo mėn., vertinamos vasario mėn. draudžiamosios pajamos.

Suskleisti

Pareigūnų ir karių pensiją nuo 2021-01-01 skira ir moka „Sodra“.

Tarnaujantiems pareigūnams pensijos nėra mokamos, išskyrus našlių pensijas. 
Suskleisti
Pareigūnų ir karių pensijos dydis nesikeičia, gali keistis tik priedo dydis. Kadangi nedarbo išmoka yra draudžiamosios pajamos, priedas apskaičiuojamas atsižvelgiant į priskaičiuotos nedarbo išmokos dydį:
 • kai priskaičiuota nedarbo išmoka didesnė negu 1 MMAMMANuo 2022 m. sausio 1 d. - 730 Eur. (2021 m. – 642 €), priedas nemokamas;
 • kai priskaičiuota nedarbo išmoka mažesnė negu 1 MMA, priedas apskaičiuojamas tokia tvarka: 
  • jeigu draudžiamosios pajamos per mėnesį yra lygios arba didesnės negu 1 MMA, priedas nemokamas;
  • jeigu draudžiamosios pajamos per mėnesį yra mažesnės negu 1 MMA, mokama priedo dalis, kuri apskaičiuojama tokia tvarka: valstybinio socialinio draudimo bazinės pensijos dydį, t. y. priedą, dauginant iš koeficiento, apskaičiuoto pagal mėnesio, einančio prieš tą mėnesį, už kurį mokamas priedas, draudžiamųjų pajamų dydį (koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę: K = MMA-P)/MMA, čia: K – koeficientas, P – asmens draudžiamosios pajamos). 
 
Pavyzdžiui, apskaičiuojant pareigūnų pensijos gavėjo 2021 m. kovo mėn. priedo dydį, apskaičiuojamas koeficientas, iš kurio turi būti dauginamas priedas, t. y.  (642 € – 200 €) / 642 € = 0,6885; 198,29 €* x 0,6885 = 136,52 €.  2021 m. kovo mėn. priedo dalis – 136,52 €.

 * Valstybinio socialinio draudimo bazinės pensijos dydis 2021 m.

 

Svarbu:

 • Jei priskaičiuota nedarbo išmoka yra didesnė nei pareigūnų ir karių pensija, jam mokamas nedarbo išmokos bei pareigūnų ir karių pensijos skirtumas;
 • Jei asmeniui priskaičiuota nedarbo išmoka yra mažesnė nei pareigūnų ir karių pensija, nedarbo išmoka nemokama.
Suskleisti

Prašant skirti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą reikia pateikti:

 1. Prašymą dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skyrimo, kurį asmuo gali pateikti „Sodros“ skyriui arba atitinkamai tarnybai, įstaigai, institucijai, kurioje pareigūnas ar karys tarnauja ar tarnavo paskiausiai; 
 2. Tarnybos laiko (darbo stažo) apskaitos lapą;
 3. Darbo užmokesčio atestatą (pažymėjimą);
 4. Žinybinės centrinės medicininės ekspertizės komisijos išvadą ar jos patvirtintą kopiją (nuorašą ar išrašą. Dokumentas reikalingas tik tuo atveju, jeigu asmuo buvo atleistas dėl sveikatos būklės).

 

Prašant skirti pareigūnų ir karių valstybinę netekto darbingumo pensiją reikia pateikti:

 1. Prašymą dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skyrimo, kurį asmuo gali pateikti Sodros“ skyriui arba atitinkamai tarnybai, įstaigai, institucijai, kurioje pareigūnas ar karys tarnauja ar tarnavo paskiausiai;  
 2. Tarnybos laiko (darbo stažo) apskaitos lapą;
 3. Darbo užmokesčio atestatą (pažymėjimą);
 4. Darbingumo lygio pažymą ar jos patvirtintą kopiją (nuorašą ar išrašą), išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - NDNTNDNTNeįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ), jeigu šių duomenų „Sodra“ neturi.
Suskleisti
Prašant skirti pareigūnų ir karių valstybinę našlių pensiją (jeigu mirusiajam NEBUVO paskirta pareigūnų ir karių valstybinė pensija) reikia pateikti:
 1. Prašymą dėl pareigūnų ir karių valstybinės našlių pensijos skyrimo asmuo gali pateikti „Sodros“ skyriui arba atitinkamai tarnybai, įstaigai, institucijai, kurioje miręs pareigūnas ar karys tarnavo paskiausiai. 
 2. Dokumentus, patvirtinančius mirusio pareigūno ar kario našlaičiui globos ar rūpybos nustatymą ir asmens skyrimą globėju ar rūpintoju (įsigaliojusio teismo sprendimo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją, nuorašą ar išrašą), jeigu dėl našlių pensijos skyrimo kreipiasi globėjas ar rūpintojas, auginantis mirusio pareigūno ar kario vaikus. 
 3. Mirusio pareigūno ar kario tarnybos laiko (darbo stažo) apskaitos lapą.
 4. Mirusio pareigūno ar kario darbo užmokesčio atestatą (pažymėjimą).
 
Jeigu reikiamų duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, „Sodra“ gali pareikalauti pateikti papildomus dokumentus, t. y.:
 • Pareigūno arba kario mirties įrašą liudijantį išrašą arba kitą jo mirties faktą patvirtinantį dokumentą ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą teismo sprendimo kopiją (jeigu pareigūnas ar karys pripažintas nežinia kur esančiu). 
 • Našlio ir mirusio pareigūno ar kario santuokos liudijimą ar patvirtintą jo kopiją (nuorašą ar išrašą), kompetentingos institucijos išduotą pažymą apie buvusią santuoką ar kitą santuoką su mirusiu pareigūnu ar kariu patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją (santuokos sudarymo įrašo išraše turi būti žyma, kad santuoka nebuvo nutraukta, jei kreipiamasi dėl pareigūnų ir karių valstybinės našlių pensijos). 
 • Mirusio pareigūno arba kario našlaičio gimimo įrašą liudijantį išrašą ar kitą tėvystės (motinystės) ryšius su mirusiu pareigūnu ar kariu patvirtinantį dokumentą ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją, jeigu kreipiasi našlys (našlė), auginantis (auginanti) mirusio pareigūno ar kario vaikus.
 • NDNTNDNTNeįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą darbingumo lygio pažymą (valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos iki 2005 m. birželio 30 d. išduotą invalidumo pažymą) ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją, jeigu teisė gauti našlių pensiją priklauso nuo našliui (našlei) nustatyto darbingumo lygio (invalidumo). 
 
Prašant skirti pareigūnų ir karių valstybinę našlių pensiją (jeigu mirusysis BUVO pareigūnų ir karių valstybinės pensijos gavėjas) reikia pateikti:
 1. Prašymą dėl pareigūnų ir karių valstybinės našlių pensijos skyrimo asmuo gali pateikti „Sodros“ skyriui arba atitinkamai tarnybai, įstaigai, institucijai, kurioje miręs pareigūnas ar karys tarnavo paskiausiai. 
 2. Dokumentus, patvirtinančius mirusio pareigūno ar kario našlaičiui globos ar rūpybos nustatymą ir asmens skyrimą globėju ar rūpintoju (įsigaliojusio teismo sprendimo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją, nuorašą ar išrašą), jeigu dėl našlių pensijos skyrimo kreipiasi globėjas ar rūpintojas, auginantis mirusio pareigūno ar kario vaikus. 
 
Jeigu reikiamų duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, „Sodra“ gali pareikalauti pateikti papildomus dokumentus, t. y.:
 • Pareigūno arba kario mirties įrašą liudijantį išrašą arba kitą jo mirties faktą patvirtinantį dokumentą ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą teismo sprendimo kopiją (jeigu pareigūnas ar karys pripažintas nežinia kur esančiu). 
 • Našlio ir mirusio pareigūno ar kario santuokos liudijimą ar patvirtintą jo kopiją (nuorašą ar išrašą), kompetentingos institucijos išduotą pažymą apie buvusią santuoką ar kitą santuoką su mirusiu pareigūnu ar kariu patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją (santuokos sudarymo įrašo išraše turi būti žyma, kad santuoka nebuvo nutraukta, jei kreipiamasi dėl pareigūnų ir karių valstybinės našlių pensijos). 
 • Mirusio pareigūno arba kario našlaičio gimimo įrašą liudijantį išrašą ar kitą tėvystės (motinystės) ryšius su mirusiu pareigūnu ar kariu patvirtinantį dokumentą ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją, jeigu kreipiasi našlys (našlė), auginantis (auginanti) mirusio pareigūno ar kario vaikus;
 • NDNT išduotą darbingumo lygio pažymą (valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos iki 2005 m. birželio 30 d. išduotą invalidumo pažymą) ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją, jeigu teisė gauti našlių pensiją priklauso nuo našliui (našlei) nustatyto darbingumo lygio (invalidumo). 
 
 
Prašant skirti pareigūnų ir karių valstybinę našlaičių pensiją (jeigu mirusiajam NEBUVO paskirta pareigūnų ir karių valstybinė pensija) reikia pateikti:
 1. Prašymą dėl pareigūnų ir karių valstybinės našlaičių pensijos skyrimo asmuo gali pateikti „Sodros“ skyriui arba atitinkamai tarnybai, įstaigai, institucijai, kurioje miręs pareigūnas ar karys tarnavo paskiausiai. 
 2. Dokumentus, patvirtinančius mirusio pareigūno ar kario našlaičiui globos ar rūpybos nustatymą ir asmens skyrimą globėju ar rūpintoju (įsigaliojusio teismo sprendimo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją, nuorašą ar išrašą). Šie dokumentai teikiami tik tuo atveju, jei mirusio pareigūno ar kario našlaičiui buvo nustatyta globa ar rūpyba.
 3. Mirusio pareigūno ar kario tarnybos laiko (darbo stažo) apskaitos lapą.
 4. Mirusio pareigūno ar kario darbo užmokesčio atestatą (pažymėjimą).
 
Jeigu reikiamų duomenų nėra LR gyventojų registre, „Sodra“ gali pareikalauti pateikti papildomus dokumentus, t. y.:
 • Pareigūno arba kario mirties įrašą liudijantį išrašą arba kitą jo mirties faktą patvirtinantį dokumentą ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą teismo sprendimo kopiją (jeigu pareigūnas ar karys pripažintas nežinia kur esančiu). 
 • Mirusio pareigūno arba kario našlaičio gimimo įrašą liudijantį išrašą ar kitą tėvystės (motinystės) ryšius su mirusiu pareigūnu ar kariu patvirtinantį dokumentą ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją;
 • NDNT išduotą darbingumo lygio pažymą (valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos iki 2005 m. birželio 30 d. išduotą invalidumo pažymą) ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją, jeigu teisė gauti našlaičių pensiją priklauso nuo našlaičiui  nustatyto darbingumo lygio (invalidumo). 
 
 
Prašant skirti pareigūnų ir karių valstybinę našlaičių pensiją (jeigu mirusysis BUVO pareigūnų ir karių valstybinės pensijos gavėjas) reikia pateikti:
 1. Prašymą dėl pareigūnų ir karių valstybinės našlaičių pensijos skyrimo asmuo gali pateikti „Sodros“ skyriui arba atitinkamai tarnybai, įstaigai, institucijai, kurioje miręs pareigūnas ar karys tarnavo paskiausiai. 
 2. Dokumentus, patvirtinančius mirusio pareigūno ar kario našlaičiui globos ar rūpybos nustatymą ir asmens skyrimą globėju ar rūpintoju (įsigaliojusio teismo sprendimo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją, nuorašą ar išrašą). Šie dokumentai teikiami tik tuo atveju, jei mirusio pareigūno ar kario našlaičiui buvo nustatyta globa ar rūpyba.
 
Jeigu reikiamų duomenų nėra LR gyventojų registre, „Sodra“ gali pareikalauti pateikti papildomus dokumentus, t. y.:
 • Pareigūno arba kario mirties įrašą liudijantį išrašą arba kitą jo mirties faktą patvirtinantį dokumentą ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą teismo sprendimo kopiją (jeigu pareigūnas ar karys pripažintas nežinia kur esančiu). 
 • Mirusio pareigūno arba kario našlaičio gimimo įrašą liudijantį išrašą ar kitą tėvystės (motinystės) ryšius su mirusiu pareigūnu ar kariu patvirtinantį dokumentą ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją.
 • NDNT išduotą darbingumo lygio pažymą (valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos iki 2005 m. birželio 30 d. išduotą invalidumo pažymą) ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją, jeigu teisė gauti našlaičių pensiją priklauso nuo našlaičiui  nustatyto darbingumo lygio (invalidumo). 
Suskleisti

Kai asmuo, sukakęs senatvės pensijos amžių, įgyja teisę į senatvės pensiją, pensijos priedas nėra mokamas.

Suskleisti

Jeigu asmuo, kuriam nustatyti netekto darbingumo procentai, turi teisę į socialinio draudimo netekto darbingumo pensiją, priedas jam nemokamas. 

Suskleisti

Valstybinės pensijos dydis (pareigūnų pensijų – kartu su mokamu priedu) bei šios pensijos dydžio (pareigūnų pensijų – kartu su mokamu priedu) ir tam pačiam asmeniui paskirtų valstybinių pensijų ir socialinio draudimo pensijų bendra suma vienam asmeniui negali viršyti užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, Lietuvos statistikos departamento paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio (neįtraukiant individualių įmonių darbo užmokesčio duomenų) (toliau – VDU) 1,1637 dydžio. 

Laikotarpis Vidutinis darbo užmokestis (VDU) bruto, EUR 1,1637 VDU, EUR
2020 m. I ketv. 1381  1607,07 
2020 m. II ketv. 1398,50  1627,43 
2020 m. III ketv. 1454,80  1692,95 
2020 m. IV ketv. 1524,20  1773,71 
2021 m. I ketv. 1517,40  1765,80 
2021 m. II ketv. 1566,40  1822,82 
2021 m. III ketv. 1586,00 1845,63
2021 m. IV ketv. 1 679,30 1954,20

 

Pavyzdžiui, asmens 2021 m. gruodžio mėn. senatvės pensijos dydis – 1000€, pareigūnų ir karių pensijos dydis – 1000€, bendra šių pensijų suma – 2000€, 2021 m. IV ketvirčio (užpraeito ketvirčio) VDU – 1679,30€, 2021 m. IV ketvirčio VDU 1,1637 dydis – 1954,20€ (1679,30€ x 1,1637). 

Kadangi asmens bendra pensijų suma (2000€) viršijo VDU 1,1637 dydį (1954,20€), pareigūnų ir karių pensija mažinama 45,80€ (2000€- 1954,20€) ir asmeniui už 2021 m. gruodžio mėn. turi būti išmokėta 954,20€ pareigūnų ir karių pensijos dalis (1000€ - 45,80€).

Suskleisti
Pensija Jums bus paskirta ne vėliau nei per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų ir (ar) duomenų „Sodros“ skyriuje gavimo dienos. Pareigūnų ir karių valstybinė pensija mokama už praėjusį mėnesį, kiekvieno mėnesio 19 dieną.
 
Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Jūsų prašyme nurodytu adresu Jums bus išsiųsta sprendimo patvirtinta kopija. Priimtą sprendimą galima peržiūrėti internete, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui bei pasirinkus skiltį „Mano išmokos“.  
 
Pareigūnų ir karių pensija gali būti:
 • pervedama į asmeninę sąskaitą;
 • pristatoma į namus kiekvieno mėn. 10-26 d. jei: 
  • 2009 m. gruodžio mėn. pensiją gavote į namus;
  • esate netekęs 75–100% darbingumo arba Jums yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis arba didelių specialiųjų poreikių lygis;
  • gyvenate vietovėse, kuriose nėra galimybes išgryninti pinigus;
  • esate 80 metų ir vyresni.
 • atsiimama pašto skyriuje kiekvieno mėnesio 10–26 dienomis, kai: 
  • nėra galimybės išgryninti išmokos iš asmeninės Jūsų sąskaitos;
  • atitinkate sąlygas išmoką gauti į namus. 
 
Svarbu:
 • Pensijos gavėjams išduodamas pensijos gavėjo pažymėjimas. 
 • Mirus pensijos, pareigūnų ir karių našlių ir našlaičių pensijos gavėjui jį laidojusiam asmeniui išmokama negauta praėjusio mėnesio pensija, pensija už mirties mėnesį, jeigu ji dar nebuvo išmokėta, ir dar paskirtos pensijos už vieną mėnesį dydžio suma. Kitos neišmokėtos sumos, kurių pensijos gavėjas dėl mirties negavo, išmokamos mirusiojo įpėdiniams. Taip pat išmokamas ir priedas už tarnybą. Prašymą dėl šių išmokų galima pateikti bet kuriam „Sodros“ skyriui.
 • Čia išvardintos tik svarbiausios Socialinio draudimo pensijų įstatymo nuostatos dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skyrimo. Konkrečiu Jūsų atveju reikšmingos gali būti kitos, čia neišvardytos, sąlygos. 
Suskleisti
 • Deklaravus išvykimą gyventi į užsienį, pensija pervedama į bet kurią mokėjimo įstaigą, esančią Lietuvoje ar užsienio valstybėje.
 • Pensijos gavėjas, Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka, deklaravęs išvykimą iš LR, kiekvienų metų pabaigoje (ne anksčiau kaip spalio 1 d.) „Sodrai“ privalo pateikti paties pasirašytą pareiškimą, patvirtinantį, kad jis gyvena užsienio valstybėje. 
 • Toks laisvos formos paties pensijos gavėjo pasirašytas pareiškimas, nurodant ar užsienio valstybėje gauna pajamas, susijusias su darbo santykiais, ar yra savarankiškai dirbantis asmuo (dėl priedo už tarnybą mokėjimo), ir asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ar jo patvirtinta kopija (išduodama LR ar užsienio valstybės institucijos, notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, arba konsulinio pareigūno ar kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno) pateikiami, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui, atvykus į „Sodros“ skyrių, arba registruotu paštu.
 • Pareiškimas, siunčiamas elektroniniais ryšiais (išskyrus siunčiant per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui), turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Iki kiekvienų metų gruodžio 31 d. nepateikus šio pareiškimo, pensijos ir priedo mokėjimas sustabdomas nuo ateinančių metų sausio 1 d., o šį pareiškimą pateikus – atnaujinamas nuo mokėjimo sustabdymo dienos, jeigu teisė gauti šią pensiją ar priedą yra išlikusi.
Suskleisti

Prašymą pensijos gavėjo pažymėjimui gauti galite pateikti:

 • atvykus į bet kurį „Sodros“ skyrių;
 • prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pateikus Prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo, GPN14.

 

Atvykus į „Sodros" skyrių, turite pateikti:

 • pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • asmens dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančią nuotrauką skaitmeninėje laikmenoje (reikalavimai nuotraukai nurodyti žemiau pateiktame lankstinuke bei pažymėjimo išdavimo taisyklėse) arba „Sodra“ gali naudoti Jūsų nuotrauką iš Gyventojų registro tarnybos (jei asmens tapatybės dokumentą gavote/keitėte 2007 metais ar vėliau);
 • prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo.

 

Terminai:

 • Pagamintas pažymėjimas išduodamas arba išsiunčiamas į namus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo skirti pensiją priėmimo dienos.
 • Keičiant pažymėjimą jis išduodamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo „Sodros“ skyriuje dienos.

 

Nuorodos:

 • Paspaudę šią nuorodą atsisiųsite skrajutę, kurioje rasite reikalavimus, skirtus pensijos gavėjo pažymėjimo nuotraukai.
 • Detalesnę informaciją apie pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimą galite rasti „Sodros“ direktoriaus įsakyme.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2022-06-08
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!