Noriu-gauti-pensija.png

Pareigūnų ir karių valstybinės pensijos

Kas gali gauti išmoką?

Pagal galiojantį Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą skiriamos šios pareigūnų ir karių valstybinės pensijos:  

 1. Už tarnybą.
 2. Netekto darbingumo.
 3. Našlių ir našlaičių.

 

Pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skiriamos ir mokamos išėjusiems iš tarnybos pareigūnams ir kariams:

 1. Ištarnavusiems vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos sistemose, Specialiųjų tyrimų  tarnyboje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, muitinės sistemoje (dirbusiems muitinės mobiliosiose grupėse ar muitinės postuose arba atlikusiems operatyvinę veiklą ir (arba) ikiteisminį tyrimą) 25 ir daugiau metų.
 2. Ištarnavusiems prokuratūroje 20 ir daugiau metų ir sukakusiems Valstybinių  socialinio  draudimo  pensijų  įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių.
 3. Pripažintiems  nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidais) dėl  priežasčių, susijusių su tarnyba.
 4. Atleistiems dėl sveikatos, kai yra žinybinės centrinės medicinos ekspertizės komisijos  išvada, arba pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidais) dėl priežasčių, nesusijusių su tarnyba, ir ištarnavusiems   vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Kalėjimų departamente  ar jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, muitinės sistemoje (dirbusiems muitinės mobiliosiose grupėse ar muitinės postuose arba atlikusiems operatyvinę veiklą ir (arba) ikiteisminį tyrimą) 5 ir daugiau metų.
 5. Sukakusiems  įstatymų arba statutų nustatytą išleidimo į atsargą amžių (jei toks amžius nenustatytas,- senatvės pensijos amžių) ir ištarnavusiems vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, muitinės sistemoje (dirbusiems muitinės mobiliosiose grupėse ar muitinės postuose arba atlikusiems operatyvinę veiklą ir (arba) ikiteisminį tyrimą) 5 ir daugiau metų.  

 

   Pareigūnams ir kariams, dėl pačių kaltės pašalintiems iš vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros sistemų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento ar jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių, muitinės sistemos (dirbusiems muitinės mobiliosiose grupėse ar muitinės postuose arba atlikusiems operatyvinę veiklą ir (arba) ikiteisminį tyrimą), valstybinė pensija skiriama tik tada, kai jie yra ištarnavę 25 ar daugiau metų ir po atleidimo iš tarnybos dienos yra praėję 3 metai arba kai jie yra ištarnavę 25 ar daugiau metų ir yra sukakę įstatymų nustatytą išleidimo į atsargą amžių (jei toks amžius nenustatytas, – senatvės pensijos amžių).

Suskleisti
Kokio dydžio gausiu išmoką?
 1. Pareigūnų ir karių valstybinė pensija už tarnybą skiriama pagal pareigūno ar kario nurodytų paeiliui ištarnautų 5 tarnybos metų palankiausių nuosekliai einančių dvylikos mėnesių jam nustatyto darbo užmokesčio vidurkį.
 2. Pareigūnams ir kariams, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais dėl priežasčių, susijusių su tarnyba, ir ištarnavusiems vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, muitinės sistemoje (dirbusiems muitinės mobiliosiose grupėse ar muitinės postuose arba atlikusiems operatyvinę veiklą ir (arba) ikiteisminį tyrimą) mažiau negu dvylika mėnesių, pareigūnų ir karių valstybinės netekto darbingumo pensijos skiriamos pagal pareigūno ar kario ištarnautų mėnesių jam nustatyto darbo užmokesčio vidurkį.

 

Socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedas skiriamas ir mokamas pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą gavėjui nuo teisės gauti šią pensiją atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki visų dokumentų pensijai skirti gavimo atitinkamoje institucijoje dienos. Šis priedas mokamas, iki asmuo įgis teisę gauti  socialinio draudimo pensiją, jeigu jis nėra draudžiamas pensijų socialiniu draudimu pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymą, išskyrus asmenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 6 straipsnyje, arba kitoje valstybėje negauna su darbo santykiais susijusių pajamų bei nėra savarankiškai dirbantis asmuo.

Formulė, pagal kurią apskaičiuojamas pensijos dydis:

P(Eur) = V(Eur)*(1,8*A +1,0*B)(%), kai 

P – pensijos dydis (Eur),

V – darbo užmokesčio vidurkis (Eur),

A – tarnybos laikas iki 1995-01-01 (m.),

B – tarnybos laikas nuo 1995-01-01 (m.).

 

Atleistiems dėl sveikatos pareigūnams ir kariams:

 1. Ištarnavusiems nuo 5 iki 10 metų, už kiekvienus tarnybos metus, įskaitytus į tarnybos laiką pensijai skirti, skiriama po 2 % darbo užmokesčio.
 2. Ištarnavusiems nuo 10 iki 20 metų – 20 % šio darbo užmokesčio.
 3. Ištarnavusiems daugiau kaip 20 metų – už dvidešimt pirmus-dvidešimt penktus – po 1,5 proc., už dvidešimt šeštus ir kiekvienus paskesnius metus – po 1 proc. darbo užmokesčio.


Pareigūnų ir karių valstybinė netekto darbingumo pensija skiriama pareigūnams ir kariams už kiekvienus tarnybos metus, įskaitytus į tarnybos laiką pensijai skirti:

 • po 1,2 % darbo  užmokesčio – asmenims, netekusiems 75-100 %  darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - I grupės invalidams);
 • po 1 % darbo  užmokesčio – asmenims, netekusiems 60-70 % darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - II grupės invalidams);
 • 0,5 % darbo  užmokesčio – asmenims, netekusiems 45-55 % darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - III grupės invalidams).

 

Pareigūnų ir karių valstybinė našlių ir našlaičių pensija apskaičiuojama remiantis karių  ir  pareigūnų valstybinės netekto darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidumo) pensijos dydžiu, kuris nustatomas asmenims, netekusiems 75-100 % darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - I grupės invalidams), atsižvelgiant, ar pareigūnas mirė dėl priežasčių, susijusių su tarnyba, ar dėl kitų priežasčių. Ši pensija skiriama ir mokama asmenims, turintiems teisę gauti pareigūnų ir karių valstybinę našlių ir našlaičių pensiją Valstybinių pensijų  įstatyme nustatytomis dalimis. 

Mirus pareigūnui ar kariui, gavusiam pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą arba netekto darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidumo) pensiją, pareigūnų ir karių valstybinė našlių ir našlaičių pensija skiriama ir mokama pagal mirusiojo gautos pensijos dydį Valstybinių pensijų  įstatyme nustatytomis dalimis. 

Suskleisti
Kaip mokama išmoka?
 1. Tarnaujantiems  pareigūnams  ir kariams valstybinės pensijos nemokamos, išskyrus našlių pensijas. 
 2. Asmenims, paskiausiai tarnavusiems Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Valstybės saugumo departamento sistemoje, krašto apsaugos sistemoje pareigūnų ir karių valstybines pensijas skiria atitinkamai Specialiųjų tyrimų tarnyba, Valstybės saugumo departamentas, Krašto apsaugos ministerija, o moka „Sodra“.
 3. Asmenims, paskiausiai tarnavusiems Lietuvos Respublikos prokuratūroje, Lietuvos Respublikos muitinėje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose bei valstybės įmonėse, vidaus reikalų sistemoje, pareigūnų ir karių valstybines pensijas skiria ir moka „Sodra“.

 

Pensija Jums bus skirta ne vėliau nei per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų ir duomenų gavimo.

Pareigūnų ir karių valstybinė pensija mokama už praėjusį mėnesį,  kiekvieno mėnesio 19 dieną.

Pensija gali būti:

 1. pervedama į asmeninę sąskaitą;
 2. pristatoma į namus kiekvieno mėn. 10-26 d. jei:
  1. 2009 m. gruodžio mėn. pensiją gavote į namus;
  2. esate netekęs 75–100% darbingumo arba Jums yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis arba didelių specialiųjų poreikių lygis;
  3. gyvenate vietovėse, kuriose nėra galimybes išgryninti pinigus;
  4. esate 80 metų ir vyresni.
 3. atsiimama pašto ar „PayPost“ skyriuje kiekvieno mėnesio 10–26 dienomis, kai:
  1. nėra galimybės išgryninti išmokos iš asmeninės Jūsų sąskaitos;
  2. atitinkate sąlygas išmoką gauti į namus. 

  Čia išvardintos tik svarbiausios Socialinio draudimo pensijų įstatymo nuostatos dėl senatvės pensijos skyrimo. Konkrečiu Jūsų atveju reikšmingos gali būti kitos, čia neišvardytos, sąlygos. 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2018-09-14
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!