Ka-daryti-jei-netekau-darbo.png

Noriu gauti NEDARBO išmoką

Ką daryti?

Jei netekote darbo, turite kreiptis į Užimtumo tarnybą (toliau – UŽT) – tik užsiregistravus UŽT ir jai suteikus bedarbio statusą, galėsite kreiptis dėl nedarbo draudimo išmokos skyrimo.

 

Prašymą skirti nedarbo draudimo išmoką galite pateikti:

 • UŽT;
 • asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui, pasirinkus prašymą skirti nedarbo socialinio draudimo išmoką, GPS18;
 • atvykę į „Sodros“ skyrių. Nepamiršti:
  • turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

   Pavyzdžiui, pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje

  • taip pat reikia žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama išmoka.

Jei prašymą pateiksite UŽT, ji, gavusi Jūsų prašymą skirti nedarbo išmoką, duomenis perduos „Sodrai“, kuri Jums skirs ir mokės išmoką.

 

Daugiau informacijos, kaip elgtis netekus darbo, kaip ieškoti darbo, apie bedarbio statuso suteikimą, jo sustabdymą bei panaikinimą ir kt., galite gauti UŽT:

 

Jeigu gyventojas neteko darbo arba buvo išbrauktas iš UŽT sąrašų ir nemoka privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas) įmokų, tuomet asmuo privalo PSD įmokas mokėti savarankiškai. Plačiau apie savarankišką PSD įmokų mokėjimą skaitykite čia.

Suskleisti

Jums priklauso nedarbo išmoka, jeigu:

 • buvote draudžiamas nedarbo socialiniu draudimu, t.y. dirbote ir Jūs pats ar už Jus buvo mokamos nedarbo socialinio draudimo įmokos;
 • registravotės UŽT ir Jums buvo suteiktas bedarbio statusas;
 • UŽT nepasiūlė Jums tinkamo darbo ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonių;
 • iki įsiregistravimo UŽT turite ne mažesnį kaip 12 mėn. nedarbo draudimo stažą per paskutinius 30 mėn.;
 • neturint reikiamo stažo išmoka gali būti skiriama, jeigu baigėte privalomąją pradinę karo tarnybą ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą arba esate paleisti iš nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos, kurios metu įgijote pirminį karinį parengtumą, ir UŽT įsiregistravote ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paleidimo iš šių tarnybų.
 • UŽT arba „Sodrai” pateikėte prašymą skirti nedarbo išmoką.

 

Nedarbo socialinio draudimo stažui prilyginami šie laikotarpiai:

 • Dirbote ir gavote darbo užmokestį arba įmokas už Jus mokėjo valstybė.
 • Gavote nedarbo ir/ar dalinio darbo išmokas.
 • Gavote socialinio draudimo ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokas.
 • Gavote ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos išmokas.

 

Į nedarbo draudimo stažą neįskaitomi nedraudiminiai laikotarpiai.

Pavyzdžiui, buvote nemokamose atostogose, kai laikinojo nedarbingumo metu išduota medicininė pažyma (forma Nr. 094/a), buvote nušalintas nuo darbo ir kt.

Suskleisti

Prašymą skirti nedarbo draudimo išmoką, kurį galite pateikti:

 • UŽT;
 • asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui, pasirinkus prašymą skirti nedarbo socialinio draudimo išmoką, GPS18;
 • atvykę į „Sodros“ skyrių. Nepamiršti:
  • turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

   Pavyzdžiui, pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje

  • taip pat reikia žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama išmoka.

 

Sprendimas (-ą) dėl nedarbo draudimo išmokos:

 • priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir/ar duomenimis gavimo;
 • galite peržiūrėti prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui, skiltyje „Mano išmokos“.
Suskleisti

Užsienyje įgytas nedarbo draudimo stažas įrodomas pateikus U1 ar U002 formas.

 

Jūs dirbote vienoje ar keliose Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėse narėse, Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine ar Šveicarijos Konfederacijoje ir neturite nedarbo draudimo stažą patvirtinančio dokumento, dėl tarpininkavimo patvirtinant užsienyje įgytą nedarbo draudimo stažą galite kreiptis į „Sodrą”.

Prašymą tarpininkauti dėl nedarbo socialinio draudimo ir darbinės veiklos laikotarpių patvirtinimo galite pateikti:

 • Atvykę į „Sodros“ skyrių.
 • Prisijungę prie  asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui.

 

Kreipiantis į „Sodros“ skyrių, reikia turėti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

Pavyzdžiui, pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje

 • dokumentus, kuriuose yra duomenų apie Jūsų darbą užsienyje (darbo sutarties kopija ir kt.).

 

„Sodros“ skyrius per 5 darbo dienas nuo Jūsų prašymo gavimo dienos kreipsis į užsienio valstybės kompetentingą instituciją dėl duomenų apie užsienyje įgytą nedarbo draudimo stažą gavimo, o gavus iš užsienio atsakymą apie tai Jus informuos Jūsų prašyme nurodytu būdu.

 

Jūs dirbote Lietuvoje ir norite gauti nedarbo draudimo laikotarpį Lietuvoje įrodantį dokumentą, turite pateikti prašymą išduoti U1 dokumentą, patvirtinantį nedarbo socialinio draudimo ir darbinės veiklos laikotarpius, įgytus Lietuvoje.

Prašymą išduoti U1 dokumentą, patvirtinantį nedarbo socialinio draudimo ir darbinės veiklos laikotarpius įgytus Lietuvoje galite pateikti:

U1 dokumentas  išduodamas per 5 darbo dienas nuo Jūsų prašymo gavimo „Sodros“ skyriuje dienos.

 

Atsiimdami U1 dokumentą turite pateikti:

 • Jei dokumentas išduodamas Jums pačiam, reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 
 • Jei  dokumentą atsiima įgaliotas asmuo, kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu turi pateikti ir patvirtintą įgaliojimą. 
 • Jei dokumento neatsiimate asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, Jūsų prašymu U1 dokumentas gali būti išsiunčiamas prašyme nurodytai ES valstybės narės kompetentingai institucijai nurodytu adresu.

 


Pagrindas: Europos sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su teisės į nedarbo socialinio draudimo išmokas išsaugojimu ir draudimo laikotarpių sumavimu, įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A1-646.

Suskleisti

Pasinaudokite nedarbo išmokos skaičiuokle

 

Nedarbo išmoką sudaro dvi dalys - pastovi ir kintama:

 1. Pastovi nedarbo išmokos dalis lygi  129,15 Eur, t. y.  23,27 proc. mėnesį, už kurį mokama išmoka, galiojančios minimalios mėnesio algos ( 555 X  23,27 proc. =  129,15 Eur).
 2. Kintama dalis priklauso nuo Jūsų turėtų pajamų. Apskaičiuojant kintamą nedarbo išmokos dalį įvertinamos Jūsų draudžiamosios pajamos, turėtos per 30 mėnesių, praėjusių iki užpraeito kalendorinio mėnesio pabaigos nuo bedarbio įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos.

 

Kintama mėnesinė išmokos dalis pagal mokėjimo mėnesius:

 1. Pirmą - trečią nedarbo išmokos mokėjimo mėnesį –  38,79 proc. asmens vidutinių draudžiamųjų pajamų.
 2. Ketvirtą - šeštą mėnesį –  31,03 proc. asmens vidutinių draudžiamųjų pajamų.
 3. Septintą - devintą mėnesį –  23,27 proc. asmens vidutinių draudžiamųjų pajamų.

 

Jeigu Jūs Užimtumo tarnyboje užsiregistravote ir Jums bedarbio statusas suteiktas iki 2019-06-30:

Maksimali nedarbo išmoka negali būti didesnė kaip 75 proc. Lietuvos statistikos departamento skelbiamo šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis), galiojusio užpraeitą kalendorinį ketvirtį nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos. Asmenims užsiregistravusiems Užimtumo tarnyboje 2019 m. I ketvirtį maksimali nedarbo išmoka siekia 695,85 Eur (927,80 x 0,75), o užsiregistravusiems 2019 m. II ketvirtį - 721,28 Eur (961,70 x 0,75).

 

Jeigu Jūs Užimtumo tarnyboje užsiregistravote ir Jums bedarbio statusas suteiktas po 2019-07-01:

Maksimali nedarbo išmoka negali būti didesnė kaip 58,18 proc. Lietuvos statistikos departamento skelbiamo šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis), galiojusio užpraeitą kalendorinį ketvirtį nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos. Asmenims užsiregistravusiems Užimtumo tarnyboje 2019 m. III ketvirtį maksimali nedarbo išmoka yra 728,36 Eur (1251,90 x 0,5818), o užsiregistravusiems 2019 m. IV ketvirtį - 743,54 Eur (1278 x 0,5818).

 

   Jei gaunate socialinio draudimo, šalpos ar valstybinę pensiją (išskyrus našlių, našlaičių ir maitintojo netekimo pensijas, šalpos pensijas, gaunamas už kitus asmenis), netekto darbingumo periodinę kompensaciją ar ligos išmoką dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, taip pat ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką, Jums bus mokama tik nedarbo išmokos dalis, viršijanti gaunamą pensijų, kompensacijų ar išmokų sumą.

Suskleisti

Pasinaudokite mūsų nedarbo išmokos skaičiuokle.

Nedarbo išmoką sudaro dvi dalys - pastovi ir kintama:

Pastovi  nedarbo išmokos dalis lygi  141,25€, t. y.  23,27% mėnesį, už kurį mokama išmoka, galiojančios minimalios mėnesio algos (toliau – MMAMMANuo 2020 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 607 Eur.).

607€ x  23,27% =  141,25€

Kintama dalis priklauso nuo Jūsų turėtų pajamų. Apskaičiuojant kintamą nedarbo išmokos dalį įvertinamos Jūsų draudžiamosios pajamos, turėtos per 30 mėnesių, praėjusių iki užpraeito kalendorinio mėnesio pabaigos nuo bedarbio įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje (toliau – UŽT) dienos.

 

Kintama mėnesinė išmokos dalis pagal mokėjimo mėnesius:

Pirmą - trečią nedarbo išmokos mokėjimo mėnesį – 38,79% asmens vidutinių draudžiamųjų pajamų.

Ketvirtą - šeštą mėnesį – 31,03%.

Septintą - devintą mėnesį – 23,27%.

 

Nedarbo išmokos apskaičiavimo pavyzdys

Tarkim, asmens vidutinės mėnesio draudžiamosios pajamos, apskaičiuotos iš laikotarpio nuo 2017-09-01 iki 2020-02-29, yra 800€.

Pastovi dalis

607€ x 23,27% = 141, 25€

 

Kintama dalis

1 – 3 nedarbo išmokos mokėjimo mėnesį – 800 x 38,79% = 310,32€;

4 – 6 mėnesį – 800 x 31,03% = 248,24€;

7 – 9 mėnesį – 800 x 23,27% = 186,16€.

 

Nedarbo išmoka lygi:

Balandžio – birželio mėn. – 141,25€ + 310,32€ = 451,57€;

Liepos – rugsėjo mėn. – 141,25€ + 248,24€ = 389,49€;

Spalio – gruodžio mėn. – 141,25€ + 186,16€ = 327,41€.

 

Maksimalūs dydžiai

Asmenims, užsiregistravusiems UŽT nuo 2019-07-01 iki 2019-12-31 (imtinai)

Maksimali nedarbo išmoka negali būti didesnė kaip 58,18% Lietuvos statistikos departamento skelbiamo šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis), galiojusio užpraeitą kalendorinį ketvirtį nuo įsiregistravimo UŽT dienos. 

 • 2019 m. III ketvirtį užsiregistravusiems UŽT maksimali nedarbo išmoka yra 728,36€

1251,90€ x 58,18% = 728,36€

 • 2019 m. IV ketvirtį - 743,54€

1278€ x 58,18% = 743,54€

 

Jei Jūs gaunate Jums patiems priklausančią:

 • socialinio draudimo ar valstybinę pensiją;
 • šalpos išmoką;
 • rentą buvusiam sportininkui;
 • kompensacinę išmoką profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybiniam darbuotojui;
 • netekto darbingumo periodinę kompensaciją ar ligos išmoką dėl nelaimingo atsitikimo darbe ir profesinės ligos bei profesinės reabilitacijos, ligos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką

Jums bus mokama tik nedarbo išmokos dalis, viršijanti gaunamą pensijų, kompensacijų, rentų ar išmokų sumą.

 

Asmenims, užsiregistravusiems UŽT 2020-01-01 ir vėliau

 • 2020 m. I ketvirtįmaksimali mėnesio nedarbo išmoka yra 760,01€

1306,30€ x 58,18% = 760,01€

 • 2020 m. II ketvirtį – 783,51€  

1346,70€ x 58,18% = 783,51€  

 • 2020 m. III ketvirtį – 797,18€

1370,20€ x 58,18% = 797,18€

 

Jei Jūs gaunate Jums patiems priklausančią:

 • socialinio draudimo ar valstybinę pensiją;
 • šalpos išmoką;
 • rentą buvusiam sportininkui;
 • kompensacinę išmoką profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybiniam darbuotojui;
 • netekto darbingumo periodinę kompensaciją ar ligos išmoką dėl nelaimingo atsitikimo darbe ir profesinės ligos bei profesinės reabilitacijos, ligos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką

Jums bus mokama tik nedarbo išmokos dalis, viršijanti gaunamą pensijų, kompensacijų, rentų ar išmokų sumą. Pensijos ar išmokos, gaunamos už kitus asmenis (pavyzdžiui, našlaičio pensiją už vaikus), iš nedarbo išmokos neminusuojamos.

Suskleisti

Išmoka skiriama:

Nuo 8 dienos po įsiregistravimo UŽT.

Praėjus 3 mėn. nuo įsiregistravimo UŽT dienos, jei buvote atleistas (-a) iš darbo dėl Jūsų kaltės.

Ne anksčiau, negu baigiasi iki įsiregistravimo UŽT dienos paskirtų išmokų mokėjimo laikas:

 • ligos;
 • profesinės reabilitacijos;
 • motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros;
 • ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos.

Jeigu Jums anksčiau buvo mokama nedarbo išmoka, iš naujo užsiregistravus UŽT ir pateikus prašymą skirti nedarbo išmoką, ji gali būti skiriama tik po 12 mėnesių nuo ankstesnės nedarbo išmokos mokėjimo nutraukimo (pilnai išmokėjus nedarbo išmoką) dienos.

Suskleisti

Nedarbo išmoka mokama 9 mėnesius.

Nedarbo išmokos mokėjimas gali būti pratęsiamas:

 • 2 mėnesiams, jei nedarbo išmokos mokėjimo termino pabaigos dieną iki senatvės pensijos amžiaus Jums yra likę ne daugiau kaip 5 metai ir Jums nėra paskirta išankstinė senatvės pensija.
 • Iki 30 dienų, jei nedarbo išmokos mokėjimo metu tapote laikinai nedarbingu dėl ligos ar traumos. Nedarbo išmokos mokėjimas pratęsiamas tiek dienų, kiek sirgote, bet ne ilgiau kaip 30 dienų.
 • Nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiui, jei Jums nedarbo išmokos mokėjimo metu išduotas nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas.
 • Bedarbiams, kurie asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose priklausomybės ligų gydymo paslaugas, savanoriškai gydosi patologinį potraukį į azartinius lošimus, priklausomybės sindromą vartojant psichoaktyviąsias medžiagas, nedarbo išmokos mokėjimo trukmė pratęsiama ne ilgiau kaip 28 kalendorines dienas vieną kartą per kalendorinius metus (bendra nedarbo išmokos mokėjimo pratęsimo dėl laikinojo nedarbingumo trukmė negali būti ilgesnė kaip 30 dienų).

Mokėjimas negali būti pratęsiamas, jeigu:

 • sužalojote savo sveikatą;
 • apsimetėte sergantys;
 • susirgote ar gavote traumą darydami nusikalstamą veiką dėl neblaivumo ar piktnaudžiavimo psichiką veikiančiomis medžiagomis.

 

Nedarbo išmoka mokama bedarbio statuso galiojimo laikotarpiu. Kai bedarbio statusas nutraukiamas (panaikinamas) ar sustabdomas, nedarbo išmokos mokėjimas nutraukiamas ar sustabdomas.

Nedarbo išmokos gavėjui mirus, jam iki mirties dienos priklausiusi išmoka išmokama paveldėtojui, pateikusiam paveldėjimo dokumentus.

Nedarbo išmokos suma pervedama į Jūsų asmeninę sąskaitą.

Nedarbo išmokos mokamos už praėjusį mėnesį ne anksčiau kaip mėnesio 20 d. ir ne vėliau kaip mėnesio paskutinę dieną.

Jeigu norite pakeisti sąskaitą, į kurią mokama nedarbo draudimo išmoka arba jos iki šiol nesate pateikę, tai galite padaryti prisijungę prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui.

Suskleisti

Nedarbo išmokos mokėjimas nutraukiamas, sustabdomas ir atnaujinamas gavus duomenis iš UŽT.

 • Nutrauktos nedarbo išmokos mokėjimo atnaujinimas galimas asmenims, kuriems bedarbio statusas buvo panaikintas pagal Užimtumo įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 1, 2, 4 ir 13 punktus.

Pavyzdžiui, įsidarbinote (pagal neterminuotą darbo sutartį arba pagal ilgesnį kaip 6 mėn. trukmės terminuotą darbo sutartį) ar vykdėte individualią veiklą (ilgesnį kaip 6 mėn. laikotarpį).

Nutrauktos nedarbo išmokos mokėjimas atnaujinamas tik tuo atveju, jeigu asmuo iš naujo įsiregistruos UŽT per 6 mėn. nuo nedarbo išmokos mokėjimo nutraukimo. Nutrauktos nedarbo išmokos mokėjimo atnaujinimas gali būti taikomas tik vieną kartą.

 

 • Sustabdžius bedarbio statusąsustabdomas ir nedarbo išmokos mokėjimas. Bedarbio statusas sustabdomas Užimtumo įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

Pavyzdžiui, laikotarpiui, kai atsiranda ne ilgesnės kaip 6 mėnesių trukmės terminuoti darbo santykiai arba bedarbis pradeda individualią veiklą ir ją vykdo ne ilgiau kaip 6 mėnesius, asmuo dalyvauja paramos mokymuisi, remiamojo įdarbinimo priemonėse, atlieka privalomąją pradinę karo tarnybą arba bedarbis, kuris yra karys savanoris, kitas aktyviojo rezervo karys ar parengtojo rezervo karys, pašaukiamas į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių, kai už tarnybos dienas jam mokamas atlyginimas.

 

 • Atnaujinus bedarbio statusą po jo sustabdymo, atnaujinamas ir paskirtos nedarbo išmokos mokėjimas. Tokiu atveju nedarbo išmokos mokėjimo atnaujinimų skaičius neribojamas.

 

Nustačius nelegalaus darbo faktą,  asmuo privalo grąžinti nedarbo išmoką už nelegalaus darbo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai nelegaliai dirbantis asmuo apie tai pranešė bent vienai iš nelegalaus darbo kontrolę vykdančių institucijų.

Pavyzdžiui, Valstybinei darbo inspekcijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Užimtumo tarnybai.

Suskleisti

Visą informaciją apie Jums paskirtą nedarbo draudimo išmoką galite gauti:

 • prisijungę prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui, skiltyje Mano išmokos, taip pat susiformavus naują suvestinę - „REP. 01 Informacija apie išmokėtas išmokas“; 
 • telefonu 1883 arba (+370) 5 250 0883;
 • atvykus į „Sodros“ skyrių.
Suskleisti

Kas turi teisę gauti darbo paieškos išmoką?

Dėl išmokos kreiptis gali UŽT užsiregistravę asmenys, kai:

 • asmeniui suteiktas bedarbio statusas;
 • bedarbis kreipimosi dėl darbo paieškos išmokos į UŽT ir sprendimo dėl šios išmokos skyrimo metu nedalyvauja aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse.

 

Darbo paieškos išmokų dydžiai:

 • Bedarbiams, kurie negauna nedarbo socialinio draudimo išmokų – 200€,
 • Bedarbiams, gaunantiems nedarbo socialinio draudimo išmokas – 42€.

 

Kur ir kaip kreiptis dėl išmokos skyrimo ir mokėjimo?

Dėl išmokos skyrimo ir mokėjimo reikia kreiptis į Užimtumo tarnybą.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-09-08
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!