Ka-daryti-jei-netekau-darbo.png

Noriu gauti NEDARBO išmoką

Ką daryti?
 • Jei netekote darbo, reiktų kreiptis į Užimtumo tarnybą (užsiregistravus Užimtumo tarnyboje įgysite teisę į nedarbo išmoką, taip pat jums savarankiškai nereikės mokėti PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų - plačiau skaitykite čia).
 • Jei pageidaujate gauti nedarbo išmoką, prašymą turite pateikti Užimtumo tarnyboje.
 • Užimtumo tarnyba , gavusi Jūsų prašymą skirti nedarbo išmoką, duomenis perduos „Sodrai“, kuri Jums skirs ir mokės išmoką. Taip pat prašymą galite pateikti asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui arba bet kuriame „Sodros“ skyriuje.
 • Nedarbo išmoka skiriama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos, kurios reikia teisei į nedarbo draudimo išmoką, jos dydžiui ir mokėjimo trukmei nustatyti, gavimo. Ar išmoka Jums paskirta, galite sužinoti:
 • Nedarbo išmoka bus pervesta į Jūsų sąskaitą.
 • Nedarbo išmokos mokamos už praėjusį mėnesį nuo mėnesio 20 dienos iki mėnesio pabaigos. 
 • Daugiau informacijos, kaip elgtis netekus darbo, kaip ieškoti darbo ir pan., galite rasti Užimtumo tarnybos interneto svetainėje, adresu www.uzt.lt, taip pat telefonu 8 700 55 166 arba atvykę į Užimtumo tarnybos skyrių.

 

 Svarbu! Jeigu gyventojas neteko darbo arba buvo išbrauktas iš Užimtumo tarnybos  sąrašų ir nemoka privalomojo sveikatos draudimo įmokų, tuomet asmuo privalo PSD įmokas mokėti savarankiškai. Plačiau apie savarankišką PSD įmokų mokėjimą skaitykite čia.

Suskleisti
Per kiek laiko reikia kreiptis į „Sodrą“?

  Jums asmeniškai į „Sodrą“ kreiptis nereikia. Netekus darbo prašymą dėl nedarbo išmokos skyrimo reikia pateikti Užimtumo tarnybai arba asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui.

Suskleisti
Kas gali gauti išmokas?

 Nedarbo išmoką galite gauti, jei:

 • buvote draudžiamas nedarbo socialiniu draudimu, t.y. dirbote ir Jūs pats ar už Jus buvo mokamos nedarbo socialinio draudimo įmokos;
 • registravotės Užimtumo tarnyboje;
 • Užimtumo tarnybos sprendimu Jums suteiktas bedarbio statusas;
 • Užimtumo tarnyba nepasiūlė Jums tinkamo darbo ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonių;
 • per paskutinius 30 mėnesių iki įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos turite ne mažesnį kaip 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą;
 • baigėte privalomąją pradinę karo tarnybą ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą arba esate paleisti iš nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos, kurios metu įgijote pirminį karinį parengtumą, ir įsiregistravote Užimtumo tarnyboje ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paleidimo iš tarnybos.
Suskleisti
Kokius dokumentus privaloma pateikti?
 1. Prašymą skirti nedarbo išmoką (teikiamas Užimtumo tarnybai) arba asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui.
 2. Asmens dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę).
 3. Prašymą dėl bedarbio statuso suteikimo. Kokius dokumentus reikia pateikti registruojantis Užimtumo tarnyboje?
 4. Duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama išmoka.

 

   Sprendimas dėl nedarbo išmokos turi būti priimtas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir/ar duomenimis gavimo.

   Jeigu bus priimtas sprendimas neskirti nedarbo išmokos, apie tai būsite informuoti asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui.

Suskleisti
Noriu gauti dokumentą apie Lietuvoje ar užsienyje įgytą nedarbo draudimo stažą

Jeigu Jūs dirbote vienoje ar keliose Europos Sąjungos valstybėse narėse, Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine ar Šveicarijos Konfederacijoje ir neturite nedarbo draudimo stažą patvirtinančio dokumento (užsienyje išduotas U1 dokumentas), dėl tarpininkavimo patvirtinant užsienyje įgytą nedarbo draudimo stažą galite kreiptis į bet kurį „Sodros“ skyrių.

Jūs turite pateikti:

Prašymą tarpininkauti dėl nedarbo socialinio draudimo ir darbinės veiklos laikotarpių, įgytų kitoje valstybėje narėje, patvirtinimo >> (šį prašymą galėsite užpildyti „Sodros“ skyriuje) arba galite pateikti per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui.

Kreipiantis reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentus, kuriuose yra duomenų apie darbą užsienyje (darbo sutarties kopija ir kiti dokumentai). Šiuo atveju „Sodros“ skyrius per 5 darbo dienas nuo Jūsų prašymo gavimo dienos kreipsis į užsienio valstybės kompetentingą instituciją dėl duomenų apie užsienyje įgytą nedarbo draudimo stažą gavimo, o gavus iš užsienio atsakymą apie tai Jus informuos „Sodros“ Utenos skyrius.


 

Jeigu Jūs dirbote Lietuvoje ir norite gauti nedarbo draudimo laikotarpį Lietuvoje įrodantį dokumentą (U1 dokumentą), dėl šio dokumento išdavimo galite kreiptis į bet kurį „Sodros“ skyrių ir pateikti:

Prašymą išduoti U1 dokumentą, patvirtinantį nedarbo socialinio draudimo ir darbinės veiklos laikotarpius, įgytus Lietuvoje>> ( šį prašymą galėsite užpildyti „Sodros“ skyriuje) arba galite pateikti per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui.

„Sodros“ skyrius U1 dokumentą  išduoda per 5 darbo dienas nuo Jūsų prašymo gavimo dienos. Kai U1 dokumentas  išduodamas Jums pačiam reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai U1 atsiima įgaliotas asmuo, kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu turi pateikti ir patvirtintą įgaliojimą. Jūsų prašymu, jeigu Jūs U1 dokumento neatsiimsite asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, U1 dokumentas gali būti išsiunčiamas Jūsų prašyme nurodytai kompetentingai institucijai, Jūsų nurodytu adresu.


Pagrindas: Europos sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su teisės į nedarbo socialinio draudimo išmokas išsaugojimu ir draudimo laikotarpių sumavimu, įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A1-646.

Suskleisti
Išmokų dydis iki 2018 m. gruodžio 31 d.

 Pasinaudokite nedarbo išmokos skaičiuokle

 

Nedarbo išmoką sudaro dvi dalys - pastovi ir kintama:

 1. Pastovi nedarbo išmokos dalis lygi 120 Eur, t.y. 30 proc. minimalios mėnesio algos (400 X 30 proc. = 120 Eur).
 2. Kintama dalis priklauso nuo Jūsų turėtų pajamų. Apskaičiuojant kintamą nedarbo išmokos dalį įvertinamos Jūsų pajamos, turėtos per 30 mėnesių, praėjusių iki užpraeito kalendorinio mėnesio pabaigos nuo bedarbio įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos.

Kintama mėnesinė išmokos dalis pagal mokėjimo mėnesius:

 1. Pirmą - trečią nedarbo išmokos mokėjimo mėnesį - 50 proc. asmens vidutinių draudžiamųjų pajamų (įskaičiuojamos ir gautos išmokos iš „Sodros“).
 2. Ketvirtą - šeštą mėnesį - 40 proc. asmens vidutinių draudžiamųjų pajamų.
 3. Septintą - devintą mėnesį - 30 proc. asmens vidutinių draudžiamųjų pajamų.

 

   Pavyzdžiui, bedarbiui, įsiregistravusiam Užimtumo tarnyboje po 2018 metų gruodžio 1 d., maksimali nedarbo draudimo išmokai apskaičiuojama pagal 2018 metų II ketvirčio šalies mėnesinį darbo užmokestį (918,80 Eur ) ir yra 689,10 Eur.

   Maksimali nedarbo išmoka negali būti didesnė kaip 75 proc. Lietuvos statistikos departamento skelbiamo šalies vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis), galiojusio užpraeitą kalendorinį ketvirtį nuo bedarbio įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos.

   Jei gaunate valstybinę socialinio draudimo, šalpos ar valstybinę pensiją (išskyrus našlių, našlaičių ir maitintojo netekimo pensijas, šalpos pensijas, gaunamas už kitus asmenis), ligos išmoką ar netekto darbingumo periodinę kompensaciją dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką, Jums bus mokama tik nedarbo draudimo išmokos dalis, viršijanti gaunamą pensijų, kompensacijų ar išmokų sumą.

Suskleisti
Išmokų dydis nuo 2019 m. sausio 1 d.

Nedarbo išmoką sudaro dvi dalys - pastovi ir kintama:

 1. Pastovi nedarbo išmokos dalis lygi  129,15 Eur, t. y.  23,27 proc. mėnesį, už kurį mokama išmoka, galiojančios minimalios mėnesio algos ( 555 X  23,27 proc. =  129,15 Eur).
 2. Kintama dalis priklauso nuo Jūsų turėtų pajamų. Apskaičiuojant kintamą nedarbo išmokos dalį įvertinamos Jūsų pajamos, turėtos per 30 mėnesių, praėjusių iki užpraeito kalendorinio mėnesio pabaigos nuo bedarbio įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos.

 

Kintama mėnesinė išmokos dalis pagal mokėjimo mėnesius:

 1. Pirmą - trečią nedarbo išmokos mokėjimo mėnesį –  38,79 proc. asmens vidutinių draudžiamųjų pajamų.
 2. Ketvirtą - šeštą mėnesį –  31,03 proc. asmens vidutinių draudžiamųjų pajamų.
 3. Septintą - devintą mėnesį –  23,27 proc. asmens vidutinių draudžiamųjų pajamų.

 

Jeigu Jūs Užimtumo tarnyboje užsiregistravote ir Jums bedarbio statusas suteiktas iki 2019-06-30:

Maksimali nedarbo išmoka negali būti didesnė kaip 75 proc. Lietuvos statistikos departamento skelbiamo šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis), galiojusio užpraeitą kalendorinį ketvirtį nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos. Asmenims užsiregistravusiems Užimtumo tarnyboje 2019 m. I ketvirtį maksimali nedarbo išmoka siekia 695,85 Eur (927,80 x 0,75), o užsiregistravusiems 2019 m. II ketvirtį - 721,28 Eur (961,70 x 0,75).

 

Jeigu Jūs Užimtumo tarnyboje užsiregistravote ir Jums bedarbio statusas suteiktas po 2019-07-01:

Maksimali nedarbo išmoka negali būti didesnė kaip 58,18 proc. Lietuvos statistikos departamento skelbiamo šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis), galiojusio užpraeitą kalendorinį ketvirtį nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos. Asmenims užsiregistravusiems Užimtumo tarnyboje 2019 m. III ketvirtį maksimali nedarbo išmoka yra 728,36 Eur (1251,90 x 0,5818), o užsiregistravusiems 2019 m. IV ketvirtį - 743,54 Eur (1278 x 0,5818).

 •  Nuo 2019-10-01 apdraustiesiems asmenims, kuriems dalinis darbas nustatytas po 2019-10-01, maksimali dalinio darbo išmoka būtų apskaičiuojama pagal 2019 m. II-ojo ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) šalies ūkyje, dydį, kuris yra 1278 Eur.
 •  Apdraustiesiems asmenims, kuriems dalinis darbas nustatytas 2019 m. IV-ąjį ketvirtį ir kurių darbo laikas sutrumpintas 30 procentų, maksimali dalinio darbo išmoka yra 223,06 Eur (1278 Eur  x 58,18 % x  30%).

   Jei gaunate socialinio draudimo, šalpos ar valstybinę pensiją (išskyrus našlių, našlaičių ir maitintojo netekimo pensijas, šalpos pensijas, gaunamas už kitus asmenis), netekto darbingumo periodinę kompensaciją ar ligos išmoką dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, taip pat ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką, Jums bus mokama tik nedarbo išmokos dalis, viršijanti gaunamą pensijų, kompensacijų ar išmokų sumą.

Suskleisti
Kur ir kada gausiu pinigus?

Nedarbo išmoka pradedama mokėti nuo 8 po įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos, išskyrus:

 • kai esate atleisti iš darbo (tarnybos) dėl savo kaltės, nedarbo išmoka pradedama mokėti praėjus 3 mėnesiams nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos;
 • kai esate atleisti iš darbo (tarnybos) ir Jums priskaičiuota išeitinė išmoka arba šalių susitarimu kompensacija, nedarbo išmoka pradedama mokėti ne anksčiau kaip praėjus tiek kalendorinių mėnesių po darbo sutarties nutraukimo (atleidimo iš tarnybos), už kiek mėnesių priskaičiuota išeitinė išmoka ar kompensacija;
 • kai gaunate ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmoką ar ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos išmoką, paskirtą iki įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos, nedarbo išmoka pradedama mokėti ne anksčiau nei baigiasi šių išmokų mokėjimo laikas.

   Jeigu Jums anksčiau buvo mokama nedarbo išmoka, pakartotinai nedarbo išmoka, iš naujo užsiregistravus Užimtumo tarnyboje ir pateikus prašymą skirti nedarbo išmoką, gali būti skiriama tik po 12 mėnesių nuo ankstesnės nedarbo išmokos mokėjimo nutraukimo (pilnai išmokėjus nedarbo išmoką) dienos.

Nedarbo išmokos suma pervedama į Jūsų asmeninę sąskaitą.

  Jeigu norite pakeisti sąskaitą, į kurią mokama nedarbo išmoka, arba pildydami prašymą Užimtumo tarnyboje sąskaitos nenurodėte, tai galite padaryti prisijungę prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui, prašymų skiltyje pasirinkite prašymų grupę - „Netekau darbo“ ⇒ užpildykite prašymą GPS14. „Prašymas pakeisti nedarbo socialinio draudimo išmokos mokėjimą“.

  Nedarbo išmokos mokamos už praėjusį mėnesį ne anksčiau kaip mėnesio 20 d. ir ne vėliau kaip mėnesio paskutinę dieną.

Suskleisti
Kiek laiko gausiu išmoką?

Nedarbo išmoka mokama 9 mėnesius.

Nedarbo išmokos mokėjimas gali būti pratęsiamas:

 1. 2 mėnesiams, jei nedarbo išmokos mokėjimo termino pabaigos dieną iki senatvės pensijos amžiaus Jums yra likę ne daugiau kaip 5 metai ir Jums nėra paskirta išankstinė senatvės pensija.
 2. Iki 30 dienų, jei nedarbo išmokos mokėjimo metu tapote laikinai nedarbingu dėl ligos ar traumos. Nedarbo išmokos mokėjimas pratęsiamas tiek dienų, kiek sirgote, bet ne ilgiau kaip 30 dienų. Ši taisyklė negalioja, jei susirgote ar gavote traumą darydami nusikalstamą veiką, dėl neblaivumo, piktnaudžiavimo psichotropinėmis medžiagomis, sužalojote savo sveikatą, apsimetėte sergantys.
 3. Nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiui, jei Jums nedarbo išmokos mokėjimo metu išduotas nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas.

 

   Nedarbo išmoka mokama bedarbio statuso galiojimo laikotarpiu. Kai bedarbio statusas nutraukiamas (panaikinamas) ar sustabdomas, nedarbo išmokos mokėjimas nutraukiamas ar sustabdomas.

  Nedarbo išmokos gavėjui mirus, jam iki mirties dienos priklausiusi išmoka išmokama paveldėtojui, pateikusiam paveldėjimo dokumentus.

Suskleisti
Kada nutraukiamas / sustabdomas / atnaujinamas nedarbo išmokos mokėjimas?

Nedarbo išmokos mokamos tik bedarbio statusą (šis statusas suteikiamas Užimtumo tarnybos sprendimu) turintiems asmenims, todėl šios išmokos mokėjimas nutraukiamas, sustabdomas ir atnaujinamas gavus duomenis iš Užimtumo tarnybos apie bedarbio statuso nutraukimą, sustabdymą atnaujinimą ar suteikimą

 

   Nutrauktos nedarbo išmokos mokėjimo atnaujinimas galimas asmenims, kuriems bedarbio statusas buvo nutrauktas pagal Užimtumo įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 1, 2, 4 ir 13 punktus, pavyzdžiui dėl įsidarbinimo (neterminuotai arba pagal ilgesnės kaip 6 mėnesių trukmės terminuotą darbo sutartį) ar individualios veiklos pradžios (ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui). Nutrauktos nedarbo išmokos mokėjimas atnaujinamas tik tuo atveju, jeigu asmuo iš naujo įsiregistruos Užimtumo tarnyboje (naujai suteikiamas bedarbio statusas) per 6 mėn. nuo nedarbo išmokos mokėjimo nutraukimo. Nutrauktos nedarbo išmokos mokėjimo atnaujinimas gali būti taikomas tik vieną kartą.

  Sustabdžius bedarbio statusą, sustabdomas ir nedarbo išmokos mokėjimas (bedarbio statusas sustabdomas Užimtumo įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, pavyzdžiui, laikotarpiui, kai atsiranda ne ilgesnės kaip 6 mėnesių trukmės terminuoti darbo santykiai arba bedarbis pradeda individualią veiklą ir ją vykdo ne ilgiau kaip 6 mėnesius, asmuo dalyvauja paramos mokymuisi, remiamojo įdarbinimo priemonėse, atlieka privalomąją pradinę karo tarnybą arba bedarbis, kuris yra karys savanoris, kitas aktyviojo rezervo karys ar parengtojo rezervo karys, pašaukiamas į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių, kai už tarnybos dienas jam mokamas atlyginimas). Atnaujinus bedarbio statusą po jo sustabdymo, atnaujinamas (toliau tęsiamas) paskirtos nedarbo išmokos mokėjimas (tokiu atveju nedarbo išmokos mokėjimo atnaujinimų skaičius neribojamas). 

Suskleisti
Kur galiu gauti informaciją apie nedarbo išmoką?

Visą informaciją apie Jūsų nedarbo išmoką galite rasti:

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2019-10-10
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!