gyventojams.png

Negalios pensija (iki 2023-12-31 – netekto darbingumo pensija, iki 2005-07-01 – invalidumo pensija)

Asmenys, netekę 45 % ar daugiau dalyvumo ir atitinkantys nustatytus reikalavimus, (turi teisę gauti negalios pensiją (iki 2023-12-31 buvo skiriama netekto darbingumo pensija, iki 2005-07-01 – invalidumo pensija).

Negalios pensija skiriama, jei:

 • Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra (iki 2023-12-31 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba) Jus pripažino nedarbingu ar iš dalies darbingu.
 • Turite minimalų stažą negalios pensijai gauti.

 

Savo stažą galite sužinoti prisijungę prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui bei susiformavę suvestinę „REP.02 Informacija apie pensijų socialinio draudimo stažą“.

Jei susiformavę suvestinę „REP.02 Informacija apie pensijų socialinio draudimo stažą“ pastebėjote, kad yra pateikiama ne pilna informacija apie Jūsų įgytą stažą pensijai gauti, greičiausiai „Sodrai“ nesate pateikę dokumentų, įrodančių Jūsų iki 1994 metų įgytą stažą.

Atkreipiame dėmesį, kad „Sodra“ duomenis apie Jūsų darbovietes, jose dirbtą laiką ir gautą atlyginimą  kaupia nuo 1994 metų. Todėl, jei Jūs dirbote iki 1994 metų ir iki šiol „Sodrai“ nesate pateikę dokumentų, įrodančių Jūsų iki 1994 metų įgytą stažą, tai padaryti galite bet kuriuo Jums patogiu metu atvykę į artimiausią „Sodros“ priimamąjį.

Dokumentai, kuriuos turite pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 
 • darbo knygelė;
 • valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas;
 • karinis bilietams (jei buvo atlikta karinė tarnyba);
 • stažo pažymos;
 • kolūkio dokumentai ir kt.

 

Amžius

Minimalusis stažas

Būtinasis stažas

21

2 mėn.

1 metai

22

4 mėn.

1 metai

23

6 mėn.

1 metai

24

8 mėn.

1 metai 4 mėn.

25

10 mėn.

1 metai 8 mėn.

26

1 metai

2 metai

27

1 metai 2 mėn.

2 metai 4 mėn.

28

1 metai 4 mėn.

2 metai 8 mėn.

29

1 metai 6 mėn.

3 metai

30

1 metai 8 mėn.

3 metai 6 mėn.

31

1 metai 10 mėn.

4 metai

32

2 metai

4 metai 6 mėn.

33

2 metai 2 mėn.

5 metai

34

2 metai 4 mėn.

5 metai 8 mėn.

35

2 metai 6 mėn.

6 metai 4 mėn.

36

3 metai

7 metai

37

3 metai 6 mėn.

7 metai 8 mėn.

38

4 metai

8 metai 4 mėn.

39

4 metai 6 mėn.

9 metai

40

5 metai

10 metų

41

5 metai 6 mėn.

11 metų

42

6 metai

12 metų

43

6 metai 6 mėn.

13 metų

44

7 metai

14 metų

45

7 metai 6 mėn.

15 metų

46

8 metai

16 metų

47

8 metai 6 mėn.

17 metų

48

9 metai

18 metų

49

9 metai 6 mėn.

19 metų

50

10 metų

20 metų

51

10 metų 6 mėn.

21 metai

52

11 metų

22 metai

53

11 metų 6 mėn.

23 metai

54

12 metų

24 metai

55

12 metų 6 mėn.

25 metai

56

13 metų

26 metai

57

13 metų 6 mėn.

27 metai

58

14 metų

28 metai

59

14 metų 6 mėn.

29 metai

60

15 metų

30 metų

61

15 metų

31 metai

62

15 metų

32 metai

63

15 metų

33 metai

64

15 metų

34 metai

65

15 metų

35 metai

Suskleisti
 • Pirmiausia turite kreiptis į Jus gydantį gydytoją, jis išduos siuntimą į Asmens su negalia teisių apsaugos agentūrą (toliau – Agentūra).
 • Į Agentūrą galite kreiptis asmeniškai arba gali kreiptis Jums atstovaujantys artimieji.
 • Agentūrai reikia pateikti:
  • asmens dokumentą;
  • prašymą dėl darbingumo lygio nustatymo;
  • gydytojo siuntimą bei medicininius dokumentus, nurodančius diagnozę ir būklės sunkumą;
  • 3x4 cm nuotrauką.
 • Agentūra išduos pažymą, kuri elektroniniu būdu bus perduota „Sodrai“, tad pažymos pristatyti nereikia.
Suskleisti

Iškart, kai Jūs esate pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu. Jei kreipsitės vėliau, Jums bus išmokėta pensija už laikotarpį nuo dalyvumo lygio nustatymo, bet ne daugiau nei už 12 mėnesių, buvusius iki prašymo su visais reikiamais dokumentais ir duomenimis gavimo „Sodros“ skyriuje.

Suskleisti
 • Prašymą skirti senatvės ar negalios pensiją.
 • Pasą, asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvoje.
 • Jei anksčiau nesate pateikę:
  • dokumentus, įrodančius stažą, įgytą iki 1993 m. gruodžio 31 d. (darbo knygelę, stažo pažymėjimus, išduotus buvusių darboviečių ar archyvų ir kt.);
  • karinį liudijimą (jei atlikote karinę tarnybą iki 1994-12-31);
  • santuokos ar ištuokos liudijimą (jeigu buvo pakeista pavardė, o stažą įrodančiuose dokumentuose nurodyta ankstesnė pavardė).

 

Negalios pensijai apskaičiuoti vertinamos visos Jūsų nuo 1994 m. sausio 1 d. gautos pajamos.

Suskleisti

Prašymą skirti senatvės ar negalios pensiją galima pateikti

 1. Internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus Prašymą skirti senatvės ar negalios pensiją;
 2. Paštu, prašymo formą galima atsisiųsti čia (prie prašymo turi būti pridėta įstatymų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija).
 3. Atvykus į Sodros“ skyriųAtvykus reikia:
 • turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pvz. pasą, asmens tapatybės kortelę;
 • žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama pensija.
Suskleisti

Negalios pensijos dydis priklauso nuo Jūsų dalyvumo lygio, įgyto stažo, apskaitos vienetų skaičiaus bei Valstybinio socialinio draudimo fondo Tarybos patvirtintų apskaitos vieneto vertės ir bazinės pensijos dydžių.

 

Apskaitos vienetų skaičiavimas:

12 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) per metus = 1 apskaitos vienetas.

Maksimalus apskaitos vienetų skaičius per metus – 5 apskaitos vienetai (60 VDU).

Kiekvienais metais nuo sausio 1 d. bazinės pensijos bei apskaitos vieneto vertės dydžiai bus indeksuojami (keičiami) pagal praėjusiais metais apskaičiuotą ir patvirtintą koeficientą.

 

Kaip apskaičiuojama netekto darbingumo pensija?

 

Jei po pensijos skyrimo dirbsite ar versitės kita veikla, dėl kurios mokėsite pensijų socialinio draudimo įmokas „Sodrai“, tuomet nuo kiekvienų kalendorinių metų sausio 1 dienos, negalios pensijos dydis kasmet bus naujinamas, įvertinant praėjusiais kalendoriniais metais Jūsų įgytą stažą ir apskaitos vienetų skaičių.

Naujas negalios pensijos dydis apskaičiuojamas ir naujo dydžio negalios pensija pradedama mokėti ne vėliau kaip atitinkamų kalendorinių metų liepos mėnesį. Kartu su naujo dydžio negalios pensija Jums bus išmokamas nuo kalendorinių metų sausio 1 dienos susidaręs negalios pensijų dydžių skirtumas.

Tam, kad pensija būtų naujinama, prašymų pateikti nereikia.

 

 Svarbu! Socialinio draudimo negalios pensijų gavėjai, netekę 60 % ar daugiau dalyvumo ir senatvės pensijos amžių sukakę socialinio draudimo negalios pensijų gavėjai, netekę 45–55 % dalyvumo, jeigu jų gaunamų pensijų ir pensinių išmokų suma per mėnesį yra mažesnė negu 100 % Lietuvos Respublikos apskaičiuoto minimalaus vartojimo poreikio dydžio, nustatyto 2024 m., turi teisę gauti pensijos priemoką. Ši priemoka klientui skiriama be atskiro prašymo.

 

Tuo atveju, jei gaunate pensiją ir iš užsienio, turite kiekvieną ketvirtį „Sodrai“ pateikti duomenis apie užsienio valstybės paskirtos pensijos dydį, jei manote, kad gaunamų pensinių išmokų ir užsienio valstybių pensijų suma per mėnesį yra mažesnė nei 100 % Lietuvos Respublikos apskaičiuoto minimalaus vartojimo poreikio dydžio, nustatyto 2024 metams.

Priemoka skiriama ir mokama nuo teisės gauti pensijos priemoką atsiradimo dienos, bet ne daugiau kaip už 12 mėnesių nuo duomenų apie užsienio valstybės paskirtos pensijos dydį pateikimo dienos.

Pažymos originalas iš užsienio kompetentingos įstaigos turi būti pristatytas į „Sodrą“.

Pateikiamas kompetentingų įstaigų sąrašas.

Suskleisti

Kas gali gauti pensijos priemoką?

Pensijos priemoką gali gauti socialinio draudimo senatvės pensijų gavėjai, socialinio draudimo negalios pensijų gavėjai, netekę 60 procentų ar daugiau dalyvumo, bei senatvės pensijos amžių sukakę socialinio draudimo negalios pensijų gavėjai, netekę 45–55 procentų dalyvumo, jeigu jų gaunamų socialinio draudimo pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, valstybinių pensijų, užsienio valstybių pensijų suma per mėnesį yra mažesnė nei 100 procentų minimalių vartojimo poreikių dydžio (toliau – MVPD). 

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo VI1 skyrius.

 

Ar dėl pensijos priemokos skyrimo reikia pateikti prašymą?

Pensijos priemoka apskaičiuojama ir mokama be atskiro asmens prašymo.

 

Kokios pajamos vertinamos skiriant pensijos priemoką?

Teisei į priemoką nustatyti įvertinama visų tą mėnesį, už kurį apskaičiuojama priemoka, išmokėtų socialinio draudimo pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, valstybinių pensijų, užsienio valstybių pensijų suma.

 

Ar skiriama pensijos priemoka dirbantiems asmenims?

Skiriant pensijos priemoką nėra vertinamos asmens gaunamos draudžiamosios pajamos, todėl asmuo gali dirbti ir gauti pensijos priemoką, jei jo gaunamų pensijų suma yra mažesnė nei 100 procentai MVPD.

 

Ar pensijos priemoka skiriama gaunantiems pensiją iš Lietuvos, tačiau gyvenantiems užsienyje?

Pensijos priemoka skiriama ir mokama pensijos gavėjams, kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

 

Kokio dydžio skiriama pensijos priemoka?

Jei asmuo yra įgijęs būtinąjį stažą pensijai skirti, jam mokamas viso dydžio skirtumas tarp 100 proc. MVPD, nustatyto 2024 m., ir jo gaunamos pensijos (pensijų sumos). Jei asmuo yra įgijęs minimalų stažą, bet neturi būtinojo stažo, jam apskaičiuojama proporcingai mažesnė priemokos dalis.

 

Pensijos priemokų apskaičiavimas

 • Gavėjams, kuriems pensija apskaičiuota turint būtinąjį stažą, pensijos priemoka apskaičiuojama euro cento tikslumu pagal formulę PD = 1 × MVPD – P, čia:

 PD – pensijos priemokos dydis;

MVPD – tą mėnesį, už kurį mokama pensijos priemoka, galiojęs minimalių vartojimo poreikių dydis;

P – visų asmeniui mokamų pensijų suma.

 • Pensijos priemoka gavėjams, kuriems pensija apskaičiuota neturint būtinojo stažo, apskaičiuojama euro cento tikslumu pagal formulę PD = (1 × MVPD – P) × (S / BS), čia:

PD – pensijos priemokos dydis;

MVPD – tą mėnesį, už kurį mokama pensijos priemoka, galiojęs minimalių vartojimo poreikių dydis;

S – asmens įgytas pensijų socialinio draudimo stažas, pagal kurį apskaičiuota mokama socialinio draudimo senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensija;

BS – asmeniui nustatytas būtinasis pensijų socialinio draudimo stažas socialinio draudimo senatvės ar socialinio draudimo netekto darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidumo) pensijai gauti (atsižvelgiant į gaunamos pensijos rūšį);

P – visų asmeniui mokamų pensijų suma.

 

Jei asmuo gauna pensiją iš užsienio valstybės, ar reikia pateikti pažymą, kad būtų skiriama pensijos priemoka?

Taip. Asmens teisė gauti pensijos priemoką nustatoma pensijos gavėjui pateikus duomenis apie užsienio valstybėje paskirtos pensijos dydį. Priemoka būtų skiriama ir mokama nuo teisės gauti pensijos priemoką atsiradimo dienos, bet ne daugiau kaip už 12 mėnesių nuo duomenų apie užsienio valstybės paskirtos pensijos dydį pateikimo dienos. Duomenis apie užsienio valstybės paskirtos pensijos dydį pensijos gavėjas „Sodrai“ turėtų pateikti kas ketvirtį.

Pažymos pateikti nereikia, jei asmuo pensiją gauna iš Baltarusijos, Ukrainos ar Moldovos.

 

Jei asmuo gauna pensiją iš užsienio valstybės, ar reikia išversti pažymą, apie užsienyje paskirtos pensijos dydį?

Pažymų, išduotų ES valstybėse ar EEE šalyse versti nereikia. Dokumentai, išduoti kitų valstybių institucijų, turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti (Apostille) teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Jei asmuo yra įgijęs stažo užsienio valstybėje, tačiau pensijos negauna, ar gali pateikti neigiamą sprendimą, kad būtų skaičiuojama pensijos priemoka?

Jei sprendimas išduotas 2018 m. ar vėliau ir sprendime nurodyta tiksli data, kada asmuo sukaks senatvės pensijos amžių užsienio šalyje, tuomet tinka užsienio kompetentingos įstaigos priimtas neigiamas sprendimas, o pažymos pateikti nereikia.

 

Jei asmuo užsienio valstybėje yra įgijęs mažiau nei 1 metus stažo, ar turi pateikti pažymą apie gaunamos (negaunamos) pensijos dydį?

Jeigu asmuo užsienio valstybėje yra įgijęs mažiau nei 1 metus stažo, priemoka turėtų būti skiriama. Tokiu atveju, asmuo „Sodrai“ turėtų pateikti laisvos formos prašymą ir nurodyti, ar vėlesniais  laikotarpiais asmuo nedirbo užsienio valstybėje ir neįgijo papildomo stažo. Gavus visą reikalingą informaciją būtų priimtas sprendimą dėl priemokos skyrimo / neskyrimo.

 

Laisvos formos prašymą galima pateikti

 1. Internetu, prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkę laisvos formos prašymą;
 2. Paštu, parsisiųsti laisvos formos prašymą galite čia (prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija).
 3. Atvykus į „Sodros“ skyrių. Su savimi būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pvz., pasą, asmens tapatybės kortelę.

 

Ar skiriama pensijos priemoka asmenims, gaunantiems laikinąją išmoką?

Asmenims, gaunantiems laikinąją išmoką, pensijos priemoka nėra skiriama ir mokama.

 

Ar skiriama pensijos priemoka asmenims, gaunantiems išankstinę senatvės pensiją?

Asmenims, gaunantiems išankstinę senatvės pensiją, pensijos priemoka nėra skiriama ir mokama.

 

Ar skiriama pensijos priemoka asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tačiau ankščiau gavusiems išankstinę senatvės pensija?

Taip, pensijos priemoka gali būti mokama asmenims, gaunantiems senatvės pensiją, negalios pensiją, jei yra netekę 60 procentų ar daugiau dalyvumo, bei senatvės pensijos amžių sukakusiems negalios pensijų gavėjams, netekusiems 45–55 procentų darbingumo, neatsižvelgiant į tai, kad ankščiau jiems buvo paskirta ir mokama išankstinė senatvės pensija.

 

Už kokį mėnesį mokama pensijos priemoka?

Pensijos priemoka apskaičiuojama ir mokama už praėjusį mėnesį.

 

Ar iš pensijų priemokų yra vykdomi išskaitymai?

Iš pensijų priemokos išskaitos (išieškos) pagal vykdomuosius dokumentus nevykdomos.

 

Ar pensijos priemokos dalis, taip kaip ir pensija, gali būti pervedama į globos (slaugos) įstaigos sąskaitą?

Už išlaikymą globos įstaigoje į globos įstaigų atsiskaitomąsias sąskaitas gali būti pervedama ne daugiau kaip 80 procentų pensijos, kartu su gaunama pensijos priemoka, suma. Likusi pensijos ir pensijos priemokos suma (ne mažiau 20 procentų pensijos) išmokama pensininkui, jo įgaliotam asmeniui ar globėjui.

 

Kokioms aplinkybėms esant pensijos priemoka neskiriama arba jos mokėjimas yra sustabdomas?

Pensijos priemoka neskiriama, o paskirtos priemokos mokėjimas sustabdomas asmenims:

 • Kuriems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas;
 • Atliekantiems laisvės atėmimo bausmes laisvės atėmimo bausmę vykdančiose pataisos įstaigose, išskyrus atviras kolonijas ir pataisos įstaigų ar kardomojo kalinimo vietų specialiuosius padalinius (pusiaukelės namus);
 • Kuriems paskirtos Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytos priverčiamosios medicinos priemonės stacionarinio stebėjimo bendro, sustiprinto ar griežto stebėjimo sąlygomis specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose ar auklėjamojo poveikio priemonė – atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą.

Pensijos priemokos mokėjimas stabdomas nuo mėnesio, einančio po minėtų aplinkybių atsiradimo mėnesio, pirmos dienos.

Pensijos priemokos mokėjimas atnaujinamas (jei teisė yra išlikusi) išnykus minėtoms aplinkybėms nuo mėnesio, einančio po aplinkybių išnykimo mėnesio, pirmos dienos.

 

Ar pensijos priemoka išmokama mirus pensijos gavėjui?

Mirus pensijos priemokos gavėjui, jį laidojusiam asmeniui išmokama pensijos priemoka už mirties mėnesį ir dar tokio paties dydžio vieno mėnesio pensijos priemokos suma.

Iki mirties mėnesio apskaičiuotos pensijos priemokos sumos, kurios priklausė, bet dėl mirties nebuvo išmokėtos pensijos priemokos gavėjui, yra išmokamos paveldėtojams, pateikusiems prašymą ir paveldėjimo dokumentus.

Suskleisti

Jei Jums nesukakęs senatvės pensijos amžius bei gaunate negalios (netekto darbingumo invalidumo) pensiją ir 2023 metais dirbote ar vertėtės kita veikla, dėl kurios mokėjote pensijų socialinio draudimo įmokas „Sodrai“, pensija Jums bus perskaičiuota, įvertinant per praėjusius kalendorinius metus papildomai įgytą stažą ir apskaitos vienetų skaičių.

Tam, kad pensija būtų perskaičiuota, prašymo pateikti nereikia. Pensija bus perskaičiuota remiantis Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenimis.

Sprendimą dėl pensijos perskaičiavimo (naujinimo) galima peržiūrėti, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus skiltį „Mano išmokos“.

Perskaičiuotą pensiją planuojama išmokėti 2024 m. liepos mėn. Jeigu perskaičiuota pensija bus didesnė, bus išmokėta ir nuo 2024 m. sausio 1 d. susidariusi pensijos nepriemoka.

Tai atliekama kiekvienais metais.

Suskleisti

Taip. Jei dirbsite, pensijos dydis nebus mažinamas.

Suskleisti

Pensija Jums bus skirta ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir (ar) duomenimis gavimo „Sodros” skyriuje dienos.

Negalios pensija mokama už einamąjį mėnesį.

Negalios pensija gali būti:

 1. pervedama į asmeninę sąskaitą;
 2. pristatoma į namus kiekvieno mėn. 10–26 d. jei:
  1. 2009 m. gruodžio mėn. pensiją gavote į namus;
  2. esate netekęs 75–100 % dalyvumo / darbingumo (I grupės invalidai) arba Jums yra nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis arba didelių specialiųjų poreikių lygis;
  3. gyvenate vietovėse, kuriose nėra galimybes išgryninti pinigus;
  4. esate 80 metų ir vyresni.
 3. atsiimama pašto skyriuje kiekvieno mėnesio 10–26 dienomis, kai:
  1. nėra galimybės išgryninti išmokos iš asmeninės Jūsų sąskaitos;
  2. atitinkate sąlygas išmoką gauti  namus. 

 

   Čia išvardintos tik svarbiausios Socialinio draudimo pensijų įstatymo nuostatos dėl negalios pensijos skyrimo. Konkrečiu Jūsų atveju reikšmingos gali būti kitos, čia neišvardytos, sąlygos.

Suskleisti

Prašymą pensijos gavėjo pažymėjimui gauti galite pateikti:

 • atvykus į bet kurį „Sodros“ skyrių;
 • prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pateikus Prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo, GPN14.

 

Atvykus į „Sodros" skyrių, turite pateikti:

 • pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • asmens dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančią nuotrauką skaitmeninėje laikmenoje (reikalavimai nuotraukai nurodyti žemiau pateiktame lankstinuke bei pažymėjimo išdavimo taisyklėse) arba „Sodra“ gali naudoti Jūsų nuotrauką iš Gyventojų registro tarnybos (jei asmens tapatybės dokumentą gavote/keitėte 2007 metais ar vėliau);
 • prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo.

 

Terminai:

 • Pagamintas pažymėjimas išduodamas arba išsiunčiamas į namus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo skirti pensiją priėmimo dienos.
 • Keičiant pažymėjimą jis išduodamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo „Sodros“ skyriuje dienos.
 • Pažymėjimas gali būti keičiamas, kai:
  • pensijos gavėjas pakeitė vardą (vardus), pavardę ar / ir asmens kodą;
  • anksčiau išduotas pažymėjimas tapo netinkamas naudoti;
  • pažymėjime yra netikslių įrašų;
  • pratęsiamas pensijos gavimo laikotarpis;
  • pažymėjimas prarastas.

Nuorodos:

 • Paspaudę šią nuorodą atsisiųsite skrajutę, kurioje rasite reikalavimus, skirtus pensijos gavėjo pažymėjimo nuotraukai.
 • Detalesnę informaciją apie pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimą galite rasti „Sodros“ direktoriaus įsakyme.

 

Suskleisti

Svarbu! Peržiūrėdami teisės aktus, pasirinkite „Galiojančią aktualią redakciją“! 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-02-06
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!