ico-senatves_pensija-64x64-green.svg

Netekau darbingumo (INVALIDUMO pensija)

Kas gali gauti pensiją?

Asmenys, netekę 45% ar daugiau darbingumo ir atitinkantys nustatytus reikalavimus (turi teisę gauti netekto darbingumo pensiją).

Netekto darbingumo pensija skiriama, jei:

 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba Jus pripažino nedarbingu ar iš dalies darbingu.
 • Turite minimalų stažą (žiūrėti minimalaus stažo lentelę).

 

Savo stažą galite sužinoti prisijungę prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui bei susiformavę suvestinę „Rep.02 Informacija apie socialinio pensijų draudimo stažą senatvės pensijai“.

 

Suskleisti
Ką daryti, jei netekau darbingumo?
 • Pirmiausia turite kreiptis į Jus gydantį gydytoją, jis išduos siuntimą į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą.
 • Į Tarnybą galite kreiptis asmeniškai arba gali kreiptis Jums atstovaujantys artimieji.
 • Tarnybai reikia pateikti:
  • asmens dokumentą;
  • prašymą dėl darbingumo lygio nustatymo;
  • gydytojo siuntimą bei medicininius dokumentus, nurodančius diagnozę ir būklės sunkumą;
  • 3x4 cm nuotrauką.
 • Tarnyba išduos pažymą, kuri elektroniniu būdu bus perduota „Sodrai“, tad pažymos pristatyti nereikia.
Suskleisti
Kada kreiptis į „Sodrą“?

Iškart, kai Jūs esate pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu. Jei kreipsitės vėliau, Jums bus išmokėta pensija už laikotarpį nuo darbingumo lygio nustatymo, bet ne daugiau nei už 6 mėnesius, buvusius iki prašymo su visais reikiamais dokumentais ir duomenimis gavimo „Sodros“ skyriuje.

Suskleisti
Kokius dokumentus pateikti?
 • Prašymą skirti senatvės pensiją (prašymo formą galima rasti skiltyje „Formos ir šablonai“).
 • Pasą arba asmens tapatybės kortelę (arba leidimą gyventi Lietuvoje).
 • Jei anksčiau nesate pateikę:
  • dokumentus, įrodančius stažą, įgytą iki 1993 m. gruodžio 31 d. (darbo knygelę, stažo pažymėjimus, išduotus buvusių darboviečių ar archyvų ir kt.);
  • karinį liudijimą (jei atlikote karinę tarnybą iki 1994-12-31);
  • santuokos ar ištuokos liudijimą (jeigu buvo pakeista pavardė, o stažą įrodančiuose dokumentuose nurodyta ankstesnė pavardė).

 

Netekto darbingumo pensijai apskaičiuoti vertinamos visos Jūsų nuo 1994 m. sausio 1 d. gautos pajamos.

Suskleisti
Kaip pateikti prašymą skirti pensiją?

Prašymą skirti pensiją galima pateikti: 

 1. Internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui.
 2. Paštu
 3.   Prie prašymo turi būti pridėta nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

 4. Atvykus į „Sodros“ skyrių.

 

Prašymą galėsite užpildyti vietoje. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama pensija. 

Suskleisti
Kokio dydžio gausiu pensiją?

Netekto darbingumo pensijos dydis priklauso nuo Jūsų darbingumo lygio, įgyto stažo, apskaitos vienetų skaičiaus bei Valstybinio socialinio draudimo fondo Tarybos patvirtintų apskaitos vieneto vertės ir bazinės pensijos dydžių.

 

Apskaitos vienetų skaičiavimas:

12 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) per metus = 1 apskaitos vienetas.

Maksimalus apskaitos vienetų skaičius per metus – 5 apskaitos vienetai (60 VDU).

Kiekvienais metais nuo sausio 1 d. bazinės pensijos bei apskaitos vieneto vertės dydžiai bus indeksuojami (keičiami) pagal praėjusiais metais apskaičiuotą ir patvirtintą koeficientą.

 

Kaip apskaičiuojama netekto darbingumo pensija?

 

Jei po pensijos skyrimo dirbsite ar versitės kita veikla, dėl kurios mokėsite pensijų socialinio draudimo įmokas „Sodrai“, tuomet kiekvienų metų liepos 1 dieną pensija Jums bus naujinama, įvertinant per praėjusius kalendorinius metus papildomai įgytą stažą ir apskaitos vienetų skaičių.

Tam, kad pensija būtų naujinama, prašymų pateikti nereikia.

 

  Svarbu. Nuo 2019-01-01 socialinio draudimo netekto darbingumo pensijų gavėjai, netekę 60% ar daugiau darbingumo ir senatvės pensijos amžių sukakę socialinio draudimo netekto darbingumo pensijų gavėjai,  netekę 45-55% darbingumo, jeigu jų gaunamų pensijų ir pensinių išmokų suma per mėnesį yra mažesnė negu 95% Lietuvos Respublikos apskaičiuoto minimalaus vartojimo poreikio dydžio (šiuo metu tai yra 238,45 eurai), turi teisę gauti pensijos priemoką. Ši priemoka klientui skiriama be atskiro prašymo.

Jeigu dar gaunate ir pensiją iš užsienio, turite pateikti duomenis apie užsienio valstybės paskirtos pensijos dydį nuo 2019-01-01 iki 2019-03-31, jei manote, kad gaunamų pensinių išmokų ir užsienio valstybių pensijų suma per mėnesį yra mažesnė nei 238,45 Eur.

Priemoka skiriama ir mokama nuo teisės gauti pensijos priemoką atsiradimo dienos, bet ne daugiau kaip už 6 mėnesius nuo duomenų apie užsienio valstybės paskirtos pensijos dydį pateikimo dienos.

Atkreipiame dėmesį, kad duomenis (pažymą)  apie užsienio valstybės paskirtos pensijos dydį privalėsite teikti kiekvieną ketvirtį.

Pažymos originalas iš užsienio kompetentingos įstaigos turi būti pristatytas į „Sodrą“.

Pateikiamas kompetentingų įstaigų sąrašas.

Suskleisti
Pensijų priemokos

Kas gali gauti pensijos priemoką?

Pensijos priemoką gali gauti socialinio draudimo senatvės pensijų gavėjai, socialinio draudimo netekto darbingumo pensijų gavėjai, netekę 60 procentų ar daugiau darbingumo, bei senatvės pensijos amžių sukakę socialinio draudimo netekto darbingumo pensijų gavėjai, netekę 45 - 55 procentų darbingumo, jeigu jų gaunamų socialinio draudimo pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, valstybinių pensijų, užsienio valstybių pensijų suma per mėnesį yra mažesnė nei 95 procentai minimalių vartojimo poreikių dydžio (toliau - MVPD). 

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo VI1 skyrius.

 

Ar dėl pensijos priemokos skyrimo reikia pateikti prašymą?

Pensijos priemoka apskaičiuojama ir mokama be atskiro asmens prašymo.

 

Kokios pajamos vertinamos skiriant pensijos priemoką?

Teisei į priemoką nustatyti įvertinama visų tą mėnesį, už kurį apskaičiuojama priemoka, išmokėtų socialinio draudimo pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, valstybinių pensijų, užsienio valstybių pensijų suma.

 

Ar skiriama pensijos priemoka dirbantiems asmenims?

Skiriant pensijos priemoką nėra vertinamos asmens gaunamos draudžiamosios pajamos, todėl asmuo gali dirbti ir gauti pensijos priemoką, jei jo gaunamų pensijų suma yra mažesnė nei 95 procentai MVPD.

 

Ar pensijos priemoka skiriama gaunantiems pensiją iš Lietuvos, tačiau gyvenantiems užsienyje?

Pensijos priemoka skiriama ir mokama pensijos gavėjams, kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

 

Kokio dydžio skiriama pensijos priemoka?

Jei asmuo yra įgijęs būtinąjį stažą pensijai skirti, jam mokamas viso dydžio skirtumas tarp 95 proc. MVPD (2019 m. patvirtintas MVPD – 251 euras) ir jo gaunamos pensijos (pensijų sumos). Jei asmuo yra įgijęs minimalų stažą, bet neturi būtinojo stažo, jam apskaičiuojama proporcingai mažesnė priemokos dalis.

 

Pensijos priemokų apskaičiavimas

 • Gavėjams, kuriems pensija apskaičiuota turint būtinąjį stažą, pensijos priemoka apskaičiuojama euro cento tikslumu pagal formulę PD = 0,95 × MVPD – P, čia:

 PD – pensijos priemokos dydis;

MVPD – tą mėnesį, už kurį mokama pensijos priemoka, galiojęs minimalių vartojimo poreikių dydis;

P – visų asmeniui mokamų pensijų suma.

 • Pensijos priemoka gavėjams, kuriems pensija apskaičiuota neturint būtinojo stažo, apskaičiuojama euro cento tikslumu pagal formulę PD = (0,95 × MVPD – P) × (S / BS), čia:

PD – pensijos priemokos dydis;

MVPD – tą mėnesį, už kurį mokama pensijos priemoka, galiojęs minimalių vartojimo poreikių dydis;

S – asmens įgytas pensijų socialinio draudimo stažas, pagal kurį apskaičiuota mokama socialinio draudimo senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensija;

BS – asmeniui nustatytas būtinasis pensijų socialinio draudimo stažas socialinio draudimo senatvės ar socialinio draudimo netekto darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidumo) pensijai gauti (atsižvelgiant į gaunamos pensijos rūšį);

P – visų asmeniui mokamų pensijų suma.

 

Jei asmuo gauna pensiją iš užsienio valstybės, ar reikia pateikti pažymą, kad būtų skiriama pensijos priemoka?

Taip. Asmens teisė gauti pensijos priemoką nustatoma pensijos gavėjui pateikus duomenis apie užsienio valstybėje paskirtos pensijos dydį. Priemoka būtų skiriama ir mokama nuo teisės gauti pensijos priemoką atsiradimo dienos, bet ne daugiau kaip už 6 mėnesius nuo duomenų apie užsienio valstybės paskirtos pensijos dydį pateikimo dienos. Duomenis apie užsienio valstybės paskirtos pensijos dydį pensijos gavėjas „Sodrai“ turėtų pateikti kas ketvirtį.

Pažymos pateikti nereikia, jei asmuo pensiją gauna iš Baltarusijos, Ukrainos ar Moldovos.

 

Jei asmuo gauna pensiją iš užsienio valstybės, ar reikia išversti pažymą, apie užsienyje paskirtos pensijos dydį?

Pažymų, išduotų ES valstybėse ar EEE šalyse versti nereikia. Dokumentai, išduoti kitų valstybių institucijų, turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti (Apostille) teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Jei asmuo yra įgijęs stažo užsienio valstybėje, tačiau pensijos negauna, ar gali pateikti neigiamą sprendimą, kad būtų skaičiuojama pensijos priemoka?

Jei sprendimas išduotas 2018 m. ar vėliau ir sprendime nurodyta tiksli data, kada asmuo sukaks senatvės pensijos amžių užsienio šalyje, tuomet tinka užsienio kompetentingos įstaigos priimatas neigiamas sprendimas, o pažymos pateikti nereikia.

 

Jei asmuo užsienio valstybėje yra įgijęs mažiau nei 1 metus stažo, ar turi pateikti pažymą apie gaunamos (negaunamos) pensijos dydį?

Jeigu asmuo užsienio valstybėje yra įgijęs mažiau nei 1 metus stažo, priemoka turėtų būti skiriama. Tokiu atveju, asmuo turėtų pateikti laisvos formos pranešimą „Sodrai“ ir nurodyti, ar vėlesniais  laikotarpiais asmuo nedirbo užsienio valstybėje ir neįgijo papildomo stažo. Gavus visą reikalingą informaciją būtų priimtas sprendimą dėl priemokos skyrimo / neskyrimo.

 

Ar skiriama pensijos priemoka asmenims, gaunantiems laikinąją išmoką?

Asmenims, gaunantiems laikinąją išmoką, pensijos priemoka nėra skiriama ir mokama.

 

Ar skiriama pensijos priemoka asmenims, gaunantiems išankstinę senatvės pensiją?

Asmenims, gaunantiems išankstinę senatvės pensiją, pensijos priemoka nėra skiriama ir mokama.

 

Ar skiriama pensijos priemoka asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tačiau ankščiau gavusiems išankstinę senatvės pensija?

Taip, pensijos priemoka gali būti mokama asmenims, gaunantiems senatvės pensiją, netekto darbingumo pensiją, jei yra netekę 60 procentų ar daugiau darbingumo, bei senatvės pensijos amžių sukakusiems netekto darbingumo pensijų gavėjams, netekusiems 45 - 55 procentų darbingumo, neatsižvelgiant į tai, kad ankščiau jiems buvo paskirta ir mokama išankstinė senatvės pensija.

 

Už kokį mėnesį mokama pensijos priemoka?

Pensijos priemoka apskaičiuojama ir mokama už praėjusį mėnesį.

 

Ar iš pensijų priemokų yra vykdomi išskaitymai?

Iš pensijų priemokos išskaitos (išieškos) pagal vykdomuosius dokumentus nevykdomos.

 

Ar pensijos priemokos dalis, taip kaip ir pensija, gali būti pervedama į globos (slaugos) įstaigos sąskaitą?

Už išlaikymą globos įstaigoje į globos įstaigų atsiskaitomąsias sąskaitas gali būti pervedama ne daugiau kaip 80 procentų pensijos, kartu su gaunama pensijos priemoka, suma. Likusi pensijos ir pensijos priemokos suma (ne mažiau 20 procentų pensijos) išmokama pensininkui, jo įgaliotam asmeniui ar globėjui.

 

Kokioms aplinkybėms esant pensijos priemoka neskiriama arba jos mokėjimas yra sustabdomas?

Pensijos priemoka neskiriama, o paskirtos priemokos mokėjimas sustabdomas asmenims:

 • Kuriems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas;
 • Atliekantiems laisvės atėmimo bausmes laisvės atėmimo bausmę vykdančiose pataisos įstaigose, išskyrus atviras kolonijas ir pataisos įstaigų ar kardomojo kalinimo vietų specialiuosius padalinius (pusiaukelės namus);
 • Kuriems paskirtos Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytos priverčiamosios medicinos priemonės stacionarinio stebėjimo bendro, sustiprinto ar griežto stebėjimo sąlygomis specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose ar auklėjamojo poveikio priemonė – atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą.

Pensijos priemokos mokėjimas stabdomas nuo mėnesio, einančio po minėtų aplinkybių atsiradimo mėnesio, pirmos dienos.

Pensijos priemokos mokėjimas atnaujinamas (jei teisė yra išlikusi) išnykus minėtoms aplinkybėms nuo mėnesio, einančio po aplinkybių išnykimo mėnesio, pirmos dienos.

 

Ar pensijos priemoka išmokama mirus pensijos gavėjui?

Mirus pensijos priemokos gavėjui, jį laidojusiam asmeniui išmokama pensijos priemoka už mirties mėnesį ir dar tokio paties dydžio vieno mėnesio pensijos priemokos suma.

Iki mirties mėnesio apskaičiuotos pensijos priemokos sumos, kurios priklausė, bet dėl mirties nebuvo išmokėtos pensijos priemokos gavėjui, yra išmokamos paveldėtojams, pateikusiems prašymą ir paveldėjimo dokumentus.

Suskleisti
Pensijų naujinimas

Jei Jums nesukakęs senatvės pensijos amžius bei gaunate netekto darbingumo (invalidumo) pensiją ir 2018 metais dirbote ar vertėtės kita veikla, dėl kurios mokėjote pensijų socialinio draudimo įmokas „Sodrai“, pensija Jums bus perskaičiuota, įvertinant per praėjusius kalendorinius metus papildomai įgytą stažą ir apskaitos vienetų skaičių.

Tam, kad pensija būtų perskaičiuota, prašymo pateikti nereikia. Pensija bus perskaičiuota remiantis Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenimis.

Sprendimą dėl pensijos perskaičiavimo (naujinimo) bus galima peržiūrėti adresu www.sodra.lt prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui.

Perskaičiuotą pensiją planuojama išmokėti 2019 m. liepos mėnesį. Jeigu perskaičiuota pensija bus didesnė, bus išmokėta ir nuo 2019 m. sausio 1 d. susidariusi pensijos neprimoka.

Tai bus atliekama kiekvienais metais.

Suskleisti
Ar dirbdamas gausiu pensiją?

Taip. Jei dirbsite, pensijos dydis nebus mažinamas.

Suskleisti
Kur ir kada gausiu pinigus?

Pensija Jums bus skirta ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų ir duomenų gavimo.

Netekto darbingumo pensija mokama už einamąjį mėnesį.

Netekto darbingumo pensija gali būti:

 1. pervedama į asmeninę sąskaitą;
 2. pristatoma į namus kiekvieno mėn. 10-26 d. jei:
  1. 2009 m. gruodžio mėn. pensiją gavote į namus;
  2. esate netekęs 75–100% darbingumo arba Jums yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis arba didelių specialiųjų poreikių lygis;
  3. gyvenate vietovėse, kuriose nėra galimybes išgryninti pinigus;
  4. esate 80 metų ir vyresni.
 3. atsiimama pašto ar „PayPost“ skyriuje kiekvieno mėnesio 10–26 dienomis, kai:
  1. nėra galimybės išgryninti išmokos iš asmeninės Jūsų sąskaitos;
  2. atitinkate sąlygas išmoką gauti  namus. 

 

   Čia išvardintos tik svarbiausios Socialinio draudimo pensijų įstatymo nuostatos dėl netekto darbingumo pensijos skyrimo. Konkrečiu Jūsų atveju reikšmingos gali būti kitos, čia neišvardytos, sąlygos.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2019-06-10
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!