ico_Prasymas-skirti-senatves-pensija_80x80_Zalia.png

MOKSLININKO pensija

Ką daryti?

​​Pasinaudokite senatvės pensijos amžiaus skaičiuokle.

 

Sulaukus senatvės pensijos amžiaus arba netekus 60 proc. ir daugiau darbingumo, nedirbant ir neturint kitų draudžiamųjų pajamų, galima pateikti prašymą dėl mokslininkų pensijos skyrimo. Prašymą galima pateikti paštu, atvykus į „Sodros“ skyrių ar internetu, prisijungus prie  asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui .

 1. Ne mažiau nei 10 metų dirbti mokslinį darbą turint mokslo laipsnį ar pedagoginį mokslo vardą. Daktaro stažą sudaro asmens mokslinio darbo Lietuvos Respublikos valstybinėse mokslo ir studijų institucijose laikas nuo daktaro laipsnio suteikimo dienos, o habilituoto daktaro stažą – mokslinio darbo minėtose institucijose laikas nuo habilituoto daktaro laipsnio suteikimo dienos, bet abiem atvejais ne ilgiau negu tam asmeniui sukaks 65 metai. Laikas, kuriuo asmuo gauna mokslininkų valstybinę pensiją, į daktaro ir habilituoto daktaro stažą neįskaitomas.
 2. Bet kuriuo Jums patogiu metu pateikti dokumentus, įrodančius Jūsų įgytą stažą iki 1994 m., artimiausiam „Sodros“ skyriui.
 3. Mokslininkų pensija bus paskirta ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo.
 4. Jei Jums buvo paskirta mokslininkų pensija ir Jūs įsidarbinote Lietuvos Respublikos valstybinėse mokslo ir studijų institucijose moksliniam darbui, apie tai per 10 dienų turite pranešti „Sodrai“. Mokslininkų pensija neskiriama, o paskirtoji nemokama, jeigu asmuo gauna draudžiamųjų pajamų dirbdamas mokslinį darbą Lietuvos Respublikos valstybinėse mokslo ir studijų institucijose. Kai asmuo nebegauna tokio pobūdžio draudžiamųjų pajamų, mokslininko valstybinės pensijos mokėjimas yra atnaujinamas (jokio prašymo pildyti nereikia).
 5. Nuo 2012-ųjų senatvės pensijos amžius kasmet didinamas iki 2026-aisiais pasieks vienodą tiek moterims, tiek vyrams 65 metų ribą. 2020-aisiais senatvės pensijos amžius moterims yra 63 metai, vyrams 64 metai.
Suskleisti
Kada kreiptis į „Sodrą“?

  Dėl mokslininkų pensijos skyrimo į „Sodrą“ galima kreiptis likus ne daugiau kaip 3 mėnesiams iki sukankant senatvės pensijos amžių arba netekus darbingumo 60 proc. ir daugiau.

Suskleisti
Kas gali gauti išmokas?
 • Esate nuolatinis Lietuvos Respublikoje gyventojas.
 • Jums suteiktas ar nostrifikuotas mokslo laipsnis ar pedagoginis mokslo vardas.
 • Esate senatvės pensijos amžiaus arba esate pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu, netekusiu 60 proc. ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti I ar II grupės invalidais).
 • Turite ne mažesnį kaip 10 metų daktaro ar habilituoto daktaro stažą.
 • Neturite draudžiamųjų pajamų, gautų dirbant mokslinį darbą Lietuvos Respublikos valstybinėse mokslo ir studijų institucijose.
 • Negaunate ligos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės), profesinės reabilitacijos pašalpų ar nedarbo socialinio draudimo išmokų.
Suskleisti
Kokius dokumentus privaloma pateikti?
 1. Prašymą skirti mokslininkų pensiją.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 3. Dokumentą apie asmeniui suteiktą ar įstatymų nustatyta tvarka pripažintą („nostrifikuotą“) mokslo laipsnį ar pedagoginį mokslo vardą.
 4. Dokumentus, įrodančius asmens mokslinio darbo stažą.
 5. Asmeninės sąskaitos rekvizitus.

 

Prašymą skirti pensiją galima pateikti:

 1. Internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui.
 2. Paštu

    Prie prašymo turi būti pridėta nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

 3.  Atvykus į „Sodros“ skyrių.

Atvykus į skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Su savimi reikia turėti:

 • asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę, Lietuvos Respublikos pasą arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje);
 • dokumentus, įrodančius asmens mokslinio darbo stažą;
 • dokumentą apie asmeniui suteiktą ar įstatymų nustatyta tvarka pripažintą („nostrifikuotą“) mokslo laipsnį ar pedagoginį mokslo vardą;
 • taip pat reikia žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama pensija.

 

 Svarbu! Pildant prašymą būtina nurodyti sąskaitos numerį (20 simbolių: LT ir 18 skaitmenų), o ne kortelės numerį (16 simbolių). Jei prašyme bus nurodytas kortelės numeris, pensija nebus pervedama. 

Suskleisti
Dokumentai, kurių gali prireikti papildomai

Mokslinio darbo stažo nustatymo komisijos prie Švietimo ir mokslo ministerijos mokslinio darbo stažą patvirtinantys dokumentai pensijai skirti, jei:

 1. buvote politinis kalinys ar tremtinys ir esate dirbęs Sovietų Sąjungos sąjunginio ir respublikinio pavaldumo valstybinėse mokslo ir studijų institucijose ir turite Lietuvos Respublikos pilietybę;
 2. vykdėte iš valstybės biudžeto finansuojamas mokslo programas.
Suskleisti
Išmokų dydis

Mokslininkų pensijos dydžiai:

 1. 5,80 € (10 proc. valstybinių pensijų bazės) už kiekvienus visus daktaro stažo metus.
 2. 8,70 € (15 proc. valstybinių pensijų bazės) už kiekvienus visus habilituoto daktaro stažo metus.

  Valstybinių pensijų bazė yra 58 €.

  Mokslinio darbo stažas, už kurį skiriama pensija, nustojamas skaičiuoti sukakus 65 metus. Tai reiškia, kad tęsiant mokslinę veiklą vyresniame amžiuje, mokslinio darbo stažas įgytas po 65 metų nebebus įvertinamas skiriant valstybinę mokslininko pensiją.

Suskleisti
Kur ir kada gausiu pinigus?
 • Sprendimas dėl pensijos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais arba papildomų dokumentų gavimo „Sodros“ skyriuje.
 • Mokslininkų pensija gali būti skiriama ir mokama nuo tada, kai įgyjama teisė ją gauti, tačiau ne daugiau kaip už 6 mėnesius buvusius iki prašymo ją skirti su visais reikalingais dokumentais gavimo „Sodros“ skyriuje.
 • Mokslininkų pensija išmokama Jūsų pasirinktu būdu, t. y. gali būti pervedama į asmeninę sąskaitą, pristatoma į namus arba atsiimama mokėjimo įstaigoje, pvz.: AB „Lietuvos paštas“ skyriuje.
 • Pensijos pristatymo būdą galite rinktis atsižvelgdamas į taisykles nustatytas Pensijų ir kompensacijų pristatymo tvarkos apraše.

 

Pensijos pervedimas į bankuose ar kredito unijose esančias asmenines sąskaitas:

 • Kiekvieno mėnesio 7 – 12 dienomis pensijos, kurios pirmą kartą paskirtos iki 2012-02-29;
 • Kiekvieno mėnesio 20 – 26 dienomis pensijos, kurios pirmą kartą paskirtos po 2012-02-29 bei tos, kurios 2011 m. gruodžio mėnesį arba 2012 m. rugsėjo mėnesį buvo išmokėtos 27–28 dienomis.

 

Pensiją į namus gali gauti visi asmenys, kurie:

 • 2009 m. gruodžio mėnesį pensiją gavo į namus;
 • yra netekę 75–100 proc. darbingumo (I grupės invalidai) arba kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba didelių specialiųjų poreikių lygis, jei gauna transporto išlaidų kompensaciją;
 • gyvena vietovėse, kuriose nėra galimybės išmokėti išmokos kitu būdu;
 • yra sulaukę 80 ir daugiau metų amžiaus;
 • pensija į namus pristatoma kiekvieno mėnesio 10 – 26 dienomis.

 

Pensijos išmokėjimą mokėjimo įstaigoje galima rinktis tais atvejais, kai:

 • nėra galimybės išgryninti išmokos, jei ji būtų pervestą į asmeninę Jūsų sąskaitą;
 • atitinkate sąlygas išmoką gauti į namus;
 • pensija mokėjimo įstaigose išmokama kiekvieno mėnesio 10 – 26 dienomis.

 

  Jei nustatyta pensijos pristatymo diena sutampa su poilsio diena – šeštadieniu, ji pristatoma penktadienį. Jei pensijos pristatymo diena sutampa su poilsio diena – sekmadieniu, ji pristatoma – pirmadienį. Jei pensijos pristatymo diena sutampa su oficialios šventės diena, ji pristatoma prieš tos šventės dieną einančią darbo dieną. Jei nustatyta pensijos pristatymo diena yra paskutinė mėnesio darbo diena, ji pristatoma prieš tai einančią darbo dieną.

Suskleisti
Kiek laiko gausiu išmoką?
 • Mokslininkų pensija gali būti paskirta ir mokama, tik jei neturite draudžiamųjų pajamų, gautų dirbant mokslinį darbą Lietuvos Respublikos valstybinėse mokslo ir studijų institucijose.
 • Jei Jums buvo paskirta ir mokama mokslininkų pensija, tačiau Jūs įsidarbinote ar pasirašėte autorinę sutartį dėl mokslinio darbo Lietuvos Respublikos valstybinėse mokslo ir studijų institucijose, apie tai turite informuoti „Sodros“ skyrių per 10 dienų. Mokslininkų pensijos mokėjimas tokiu atveju nutraukiamas nuo tos dienos, kurią turite tokio pobūdžio pajamų.
 • Kai asmuo nebeturi draudžiamųjų pajamų, dirbdamas mokslinį darbą Lietuvos Respublikos valstybinėse mokslo ir studijų institucijose, pensijos mokėjimas yra atnaujinamas.

  Įgijus papildomo mokslinio darbo stažo anksčiau paskirta mokslininkų pensija neperskaičiuojama.

  Pensijos gavėjui mirus, jį laidojusiems asmenims išmokama pensija už mirties mėnesį, jei ji dar nebuvo išmokėta, ir dar vieno mėnesio dydžio išmoka.

Suskleisti
Pensijos gavėjo pažymėjimas

Prašymą pensijos gavėjo pažymėjimui gauti galite pateikti:

 • atvykus į bet kurį „Sodros“ skyrių;
 • prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pateikus prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo, GPN14.

 

Atvykus į „Sodros" skyrių, turite pateikti:

 • pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • asmens dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančią nuotrauką skaitmeninėje laikmenoje (reikalavimai nuotraukai nurodyti žemiau pateiktame lankstinuke bei pažymėjimo išdavimo taisyklėse) arba „Sodra“  gali naudoti Jūsų nuotrauką iš Gyventojų registro tarnybos (jei asmens tapatybės dokumentą gavote/keitėte 2007 metais ar vėliau);
 • prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo.

 

Terminai:

 • Pagamintas pažymėjimas išduodamas arba išsiunčiamas į namus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo skirti pensiją priėmimo dienos.
 • Keičiant pažymėjimą jis išduodamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo „Sodros“ skyriuje dienos.

 

Nuorodos:

 • Paspaudę šią nuorodą atsisiųsite skrajutę, kurioje rasite reikalavimus, skirtus pensijos gavėjo pažymėjimo nuotraukai.
 • Detalesnę informaciją apie pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimą galite rasti „Sodros“ direktoriaus įsakyme.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-06-23
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!