netekau_darbo_sviesus.png

Mano įmonė (darbdavys) bankrutuoja

Atkreiptinas dėmesys, kad 2019 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604  2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2227 9 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šis įstatymas taikomas, kai darbdavio bankroto byla iškelta arba bankroto procesas pradėtas ne teismo tvarka ar teismo nutartis atsisakyti iškelti nemokiam juridiniam asmeniui bankroto bylą ir siūlyti inicijuoti jo likvidavimą Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva priimta po 2020 m. sausio 1 d. Kitais atvejais, kai darbdavio bankroto byla iškelta arba bankroto procesas pradėtas ne teismo tvarka iki 2019 m. gruodžio 31 d., išmokos iš Garantinio fondo bankrutuojančių darbdavių darbuotojams skiriamos pagal darbdavių administratorių pateiktas paraiškas, vadovaujantis iki 2019 m. gruodžio 31 d. galiojusios Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo redakcijos nustatyta tvarka.
Todėl nežiūrint į tai, kad darbuotojų (kreditorių) reikalavimai patvirtinti jau po 2020 m. sausio 1 d., nemokumo administratorius paraišką dėl išmokų iš Garantinio fondo bankrutuojančių darbdavių darbuotojams per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą turi pateikti visais atvejais, jeigu darbdavio bankroto byla iškelta (arba bankroto procesas pradėtas ne teismo tvarka) iki 2019 m. gruodžio 31 d.
Tais atvejais, kai po 2020 m. sausio 1 d. bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, nemokumo administratorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo kreditorių susirinkimo sprendimo dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo apskundimo termino pabaigos, jeigu kreditorių susirinkimo sprendimas nebuvo apskųstas, kreditorių susirinkimo sprendimo kopiją pateikia Garantinio fondo administratoriui. Kreditorių susirinkimo sprendimo dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo kopija teikiama Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą kaip prašymo (forma DPP, 02) priedas.

Suskleisti

Įmonei iškėlus bankroto bylą, darbuotojas turėtų:

 1. kreiptis į paskirtą bankroto administratorių, kad pastarasis į kreditorinius reikalavimus įtrauktų sumas, kurias bankrutuojantis darbdavys skolingas darbuotojui;
 2. raštu, bankroto administratoriui, nurodyti  banko sąskaitos numerį, į kurią turėtų būti pervestos išmokos iš Garantinio fondo lėšų.

 

Jei Jūsų įmonė bankrutuoja, jai paskirtą administratorių galite rasti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos puslapyje:

Suskleisti
Darbdaviui iškėlus bankroto bylą, darbuotojas turėtų:
 1. Kreiptis į paskirtą nemokumo administratorių ir pateikti jam kreditorinį reikalavimą raštu, kad nemokumo administratorius darbuotoją ir skolą jam įtrauktų į kreditorių sąrašą. 
 2. Pateikti bet kuriai Valstybinio socialinio draudimo administravimo įstaigai prašymą išmokėti išmoką iš Garantinio fondo lėšų, skelbiamą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos internetinėje svetainėje, jei darbuotojas nėra pateikęs neterminuoto prašymo skirti ligos išmoką ar pastaruoju metu (per paskutinius 12 mėn. iki bankroto bylos darbdaviui iškėlimo dienos) nėra gavęs jokių socialinio draudimo išmokų.
 
 
Darbdaviui atsisakius iškelti bankroto bylą ir pavedus inicijuoti juridinio asmens likvidavimą Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva, darbuotojas turėtų:
 • Pateikti bet kuriai Valstybinio socialinio draudimo administravimo įstaigai prašymą, skelbiamą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos internetinėje svetainėje, jei darbuotojas nėra pateikęs neterminuoto prašymo skirti ligos išmoką ar pastaruoju metu nėra gavęs jokių socialinio draudimo išmokų.
 
Jei Jūsų darbdavys bankrutuoja, paskirtą nemokumo administratorių galite rasti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos puslapyje.
Suskleisti

„Sodra“ yra institucija, kuri surenka įmokas į Garantinį fondą. Sukauptos lėšos Garantiniame fonde yra skiriamos darbuotojų išmokoms, kuomet jų darbdaviai tampa nemokūs, bankrutuoja.

Suskleisti
 1. Darbuotojams, kurie dirbo ar dirba pas bankrutuojančius, Lietuvoje įsteigtus juridinius asmenis (draudėjus). Taip pat darbuotojams, kurie dirba ar dirbo pas bankrutuojančius ūkininkus ir kitus fizinius asmenis, kurie verčiasi individualia veikla.
 2. Darbuotojams, kurie dirba ar dirbo pas bankrutuojančius kitų Europos Sąjungos valstybių narių arba kitų Europos ekonominės erdvės valstybių juridinius asmenis, kurių padaliniai įsteigti Lietuvoje.
 3. Darbuotojams, kurie nuolat dirbo ar dirba Lietuvoje pas bankrutuojantį darbdavį (draudėją), kuris įsteigtas ne Lietuvoje bei ekonominę veiklą vykdo ne mažiau nei dviejų valstybių narių teritorijoje.
Suskleisti
 1. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų darbuotojams, kuriems iškelta bankroto byla ar atsisakyta bankroto bylą iškelti ir pavesta inicijuoti juridinio asmens  likvidavimą Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva.
 2. Fizinių asmenų, kurių turtinių interesų vieta yra Lietuvos Respublika ir kuriems iškelta bankroto byla, darbuotojams.
 3. Kitų Europos Sąjungos valstybių narių arba kitų Europos ekonominės erdvės valstybių juridinių asmenų, dėl kurių pradėti nemokumo procesai, arba nemokaus juridinio asmens, likviduojamo administracine tvarka, padalinių, įsteigtų Lietuvos Respublikoje, darbuotojams.
 4. Kitų Europos Sąjungos valstybių narių juridinių asmenų ir jų padalinių, fizinių asmenų, dėl kurių pradėti nemokumo procesai, darbuotojams, nuolat dirbantiems Lietuvos Respublikoje.
Suskleisti

Garantijos darbuotojams užtikrinamos, jei darbuotojai įmonėje pradėjo dirbti iki tos dienos, kuomet teismas nutarė iškelti bankroto bylą ar kreditoriai nutarė vykdyti bankroto procedūras ne teismo tvarka.

Neatsižvelgiama, ar jų darbo santykiai tęsiasi toliau ar darbo sutartis po teismo sprendimo baigėsi. Jei darbuotojai buvo įdarbinti po bankroto bylos iškėlimo, išmokos iš Garantinio fondo jiems neskiriamos.

 

   Lėšos iš Garantinio fondo skiriamos tik tada kai darbdavys tampa nemokus ir neturi pakankamai nuosavų lėšų atsiskaityti su darbuotojais.

Suskleisti

Į Garantinį fondą 0,16 procento dydžio įmokas nuo darbuotojams, priskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, moka darbdavys (draudėjas).

Detalesnė informacija apie draudėjus, kurie turi mokėti įmokas į garantinį fondą >>

Be įmokų Garantinio fondo lėšas papildomai taip pat sudaro:

 1. delspinigiai, palūkanos ir baudos;
 2. iš darbdavių gautos lėšos administratoriaus reikalavimams tenkinti;
 3. fizinių ir juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių savanoriškos įmokos;
 4. pajamos už investuotas laikinai laisvas Garantinio fondo lėšas;
 5. kitos teisėtai gautos lėšos.

 

   Į Fondą šių įmokų nemoka Lietuvos bankas, biudžetinės įstaigos, politinės partijos, profesines sąjungos, religinės bendruomenės ir bendrijos. Minėtų įstaigų darbuotojams išmokos Garantinio fondo lėšų neskiriamos.

Suskleisti
 1. Neišmokėtas darbo užmokestis*.
 2. Kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas (iki vienos minimalios mėnesio algos).
 3. Išeitinės išmokos (iki dviejų minimaliųjų mėnesio algų).
 4. Apmokėjimas už prastovą (iki vienos minimalios mėnesio algos).
 5. Atlyginama žala dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga, jei ši prievolė nepereina valstybei.

* Kompensacija yra 75 proc. užpraėjusį ketvirtį (buvusį iki atleidimo) darbuotojui priskaičiuoto atlyginimo „iki mokesčių“, tačiau kompensacija negali viršyti 3 vidutinių darbo užmokesčių, kurie buvo praėjusį ketvirtį nuo nutarties iškelti bankrotą priėmimo mėnesio. Vidutinius darbo užmokesčius šalyje skelbia Lietuvos Statistikos departamentas.

Jei asmuo užpraėjusį kalendorinį ketvirtį  gavo mažas pajamas (iki 3 MMAMMANuo 2020 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 607 Eur. Nuo 2021 m. sausio 1 d. - 642 Eur.) arba jų negavo visai, kompensacija negali viršyti 3 minimalių mėnesio algų dydžio. 

Suskleisti

Darbuotojams skiriamos vienos rūšies išmokos iš Garantinio fondo:

Bankroto bylos iškėlimo darbdaviui atveju:

 • jei patvirtinto darbuotojo kreditorinio reikalavimo suma didesnė nei 6 MMAMMANuo 2020 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 607 Eur. Nuo 2021 m. sausio 1 d. - 642 Eur., išmokama 6 MMA dydžio išmoka;
 • jei patvirtinto darbuotojo kreditorinio reikalavimo suma mažesnė nei 6 MMA, išmokama patvirtinto darbuotojo kreditorinio reikalavimo suma. 

Atsisakymo iškelti bankroto bylą pavedant inicijuoti juridinio asmens likvidavimą Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva atveju:

 • per 3 mėnesius iki teismo nutarties priėmimo datos darbuotojui priskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų suma, nurodyta Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre, išskaičius mokesčius, bet ne didesnė nei 6 MMA dydžio.
Suskleisti

Išmokos iš Garantinio fondo skiriamos tuomet, kai darbdavys neturi pakankamai nuosavų lėšų atsiskaityti su darbuotojais, kurių reikalavimai yra patvirtinti teismo nutartimi ar kreditorių susirinkimo nutarimu. Lėšos iš Garantinio fondo skiriamos, kai paskirtas bankroto administratorius „Sodrai“ pateikia paraišką.

Bankroto administratorius paraiškoje pagal įmonės personalo ir buhalterinės apskaitos dokumentus nurodo sumas, kurias bankrutuojantis (bankrutavęs) darbdavys skolingas savo darbuotojams. Šių įsiskolinimų kompensavimui prašoma skirti lėšų iš Garantinio fondo.


Informaciją apie bankroto eigą, paraiškų pateikimo statusą galite peržiūrėti paspaudę žemiau esantį mygtuką:

Suskleisti
 1. Lėšos neskiriamos darbuotojui, kuriam pačiam arba kartu su jo artimaisiais giminaičiais ar sutuoktiniu ne mažiau kaip vienus metus per pastaruosius 2 metus iki bankroto pradžios priklausė daugiau kaip 50 procentų įmonės akcijų.
 2. Lėšos taip pat neskiriamos darbuotojui, kuriam identiškos išmokos buvo skirtos kitų valstybių narių institucijų.
Suskleisti
 • Išmoka neskiriama, jei skola darbuotojui nėra patvirtinta kreditorinių reikalavimų patvirtinimo dokumentu (teismo nutartis ar kreditorių susirinkimo sprendimas). 
 • Išmoka neskiriama darbuotojams, kuriems analogiškos išmokos buvo skirtos kitų valstybių narių institucijų. 
 • Išmoka nėra skiriama darbuotojams, kurių darbdaviui atsisakyta iškelti bankroto bylą ir pavesta inicijuoti darbdavio likvidavimą Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva, jeigu šiems darbuotojams per 3 mėnesius iki šios teismo nutarties priėmimo nėra priskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-04-14
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!