JK Išstojimo susitarimas, kuris be kitų klausimų reglamentuoja JK piliečių, gyvenančių ir (ar) dirbančių ES valstybėse narėse, ir ES valstybių narių piliečių, gyvenančių ir (ar) dirbančių JK, socialinės apsaugos teisių išsaugojimą. 

JK Išstojimo susitarime iki 2020 m. gruodžio 31 d. yra numatytas pereinamasis laikotarpis. Iki šio laiko JK galios ES teisės aktai, nustatantys ES socialinės apsaugos koordinavimo taisykles. Visos iki pereinamojo laikotarpio pabaigos įgytos piliečių socialinės apsaugos teisės bus apsaugotos. Jei asmeniui iki pereinamojo laikotarpio pabaigos JK buvo paskirta ir mokama senatvės pensija, o po pereinamojo laikotarpio pabaigos šis asmuo grįžta gyventi į Lietuvą, jam ir toliau bus mokama JK paskirta pensija.

Suskleisti
2020 m. sausio 24 d. Briuselyje ir Londone buvo pasirašytas Susitarimas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (toliau – Jungtinės Karalystės išstojimo susitarimas). JK išstojimo susitarimo 30 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad asmenims, kurie iki pereinamojo laikotarpio pabaigos buvo tarpvalstybinėje situacijoje, susijusioje su JK ir ES valstybe nare, taikomos visos ES taisyklės dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir, remiantis JK išstojimo susitarimo sąlygomis, jos bus taikomos toliau, net ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui. 
 
Taigi, jei asmuo iki pereinamo laikotarpio pabaigos, gyvendamas JK, gaudavo socialinę išmoką iš Lietuvos (pvz., tikslinę kompensaciją) ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui lieka gyventi JK, Lietuvoje paskirta išmoka ir toliau bus mokama, kol nepasikeis to asmens situacija JK, pvz., kol toks asmuo liks gyventi JK ir kol jis turės teisę gauti tokią išmoką pagal Lietuvos teisės aktus.
 
Asmenims, kurie į JK išvykta gyventi ar dirbti po 2021 m. sausio 1 d., socialinės apsaugos išmokos bus mokamos vadovaujantis ES ir JK Prekybos ir partnerystės susitarimo Protokolu dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo. Minėtas Protokolas apima beveik visas socialinės apsaugos sritis, kurioms taikomi ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai:
 • ligos išmokas;
 • motinystės ir tėvystės išmokas;
 • neįgalumo, senatvės, maitintojo neteikimo (našlių ir našlaičių) pensijas;
 • nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išmokas;
 • išmokas mirties atveju;
 • nedarbo išmokas;
 • priešpensines išmokas.
Protokolas netaikomas šalpos pensijoms, socialinei paramai, tikslinėms kompensacijoms,  socialinėms paslaugoms, išmokoms vaikams. 
 
Išmokos, kurioms taikomas Protokolas, bus eksportuojamos atitinkamai į ES ar JK, išskyrus neįgalumo pensijas ir nedarbo išmokas.
Suskleisti

JK palieka ES su Išstojimo susitarimu, kuriame iki 2020 m. gruodžio 31 d. yra numatytas pereinamasis laikotarpis, per kurį liks galioti ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai. Todėl skiriant pensiją, bus atsižvelgta į visus draudimo laikotarpius, kurie buvo įgyti ES valstybėse narėse ar JK iki pereinamojo laikotarpio pabaigos.

JK Išstojimo susitarimo 30 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad asmenims, kurie iki pereinamojo laikotarpio pabaigos buvo tarpvalstybinėje situacijoje, susijusioje su JK ir ES valstybe nare, taikomos visos ES taisyklės dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir, remiantis JK Išstojimo susitarimo sąlygomis, jos bus taikomos toliau net ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui. 

Jei pereinamojo laikotarpio pabaigoje asmuo dirbs JK ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui tęs darbinę veiklą JK, tai, skiriant pensiją, bus atsižvelgta ir į draudimo laikotarpius, įgytus pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, nes asmens įgytas teises užtikrins Išstojimo susitarimo nuostatos.

Pvz., Lietuvos pilietis nuo 2015 m. iki 2025 m. dirba JK, vėliau grįžta į Lietuvą, o 2027 m. vėl išvyksta dirbti į JK. Šis asmuo pereinamojo laikotarpio pabaigoje dirbo JK ir jam buvo taikomos JK Išstojimo susitarimo nuostatos, todėl, skiriant senatvės pensiją Lietuvoje, bus atsižvelgta į šio asmens darbo stažą, įgytą JK iki 2025 m., t. y. kol pasibaigus pereinamajam laikotarpiui jo situacija nepasikeitė ir jam buvo taikomos JK Išstojimo susitarimo nuostatos. 

JK Išstojimo susitarimo nuostatos dėl socialinės apsaugos nėra taikomos, jei asmuo išvyksta dirbti ar gyventi į JK pasibaigus pareinamajam. Todėl draudimo laikotarpiai, įgyti JK išvykus ten dirbti 2027 m., pagal JK Išstojimo susitarimo nuostatas nebus sumuojami. Šis klausimas bus detalizuojamas tarptautinėje sutartyje tarp ES valstybių narių ir JK dėl ateities santykių arba bus inicijuojamos derybos su JK dėl dvišalės tarptautinės sutarties dėl socialinės apsaugos sudarymo.

Suskleisti

Dėl socialinės paramos skyrimo galima kreiptis į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių pagal gyvenamąją vietą.

Asmenys, kurie yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ir kuriems suteiktas bedarbio statusas, gali gauti nedarbo draudimo išmoką, jei atitiks reikalavimus, teisei į nedarbo išmoką nustatyti.

Draudimo laikotarpių sumavimo principas, skiriant socialinio draudimo išmokas, yra įtvirtintas tiek JK išstojimo susitarime, tiek ES ir JK Prekybos ir partnerystės susitarimo Protokole dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo. Todėl, nustatant teisę į nedarbo draudimo išmoką, bus sumuojamas JK įgytas nedarbo draudimo stažas.  

Atkreipiame dėmesį, kad, skiriant nedarbo draudimo išmoką, JK įgytas nedarbo draudimo stažas sumuojamas tik tada, jei paskutinis draudimo laikotarpis buvo Lietuvoje. 
Pvz., asmuo 5 metus dirbo JK, vėliau grįžo į Lietuvą, įsidarbino, tačiau po 1 mėnesio neteko darbo ir kreipėsi į Užimtumo tarnybą. Šiuo atveju, nustatant jo teisę į nedarbo draudimo išmoką, bus atsižvelgta ir į Lietuvoje, ir į JK jo įgytą stažą.

 

Suskleisti

Draudimo laikotarpių sumavimo principas, skiriant socialinio draudimo išmokas, yra įtvirtintas tiek Jungtinės Karalystės išstojimo susitarime, tiek ES ir JK Prekybos ir partnerystės susitarimo Protokole dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo. Todėl, skiriant ligos ar motinystės socialinio draudimo išmokas, bus atsižvelgta į visus draudimo laikotarpius, kurie buvo įgyti ES valstybėse narėse ar JK.

Pvz., Lietuvos pilietis 2020 m. gruodžio 31 d. gyvena ir dirba JK. Darbo sutartį JK jis nutraukia 2021 m. lapkričio mėn. ir grįžta į Lietuvą. Lietuvoje jis įsidarbina, tačiau praėjus kelioms savaitėms suserga ir kreipiasi dėl ligos išmokos skyrimo į „Sodrą“. Nustatant jo teisę į ligos išmoką, bus atsižvelgta ne tik į ligos socialinio draudimo laikotarpius, įgytus dirbant Lietuvoje, bet ir į draudimo laikotarpius, įgytus JK iki išvykimo į Lietuvą.

 

Suskleisti

Kiekvienos šeimos situacija yra individuali. Dėl socialinės paramos skyrimo galima kreiptis į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių pagal gyvenamąją vietą. 

Suskleisti

ES ir JK Prekybos ir partnerystės susitarimo Protokole dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo nenumatyta galimybė eksportuoti nedarbo išmokas, todėl JK paskirta bedarbio pašalpa nebus mokama išvykus į Lietuvą.

Suskleisti

Ne, nepriklauso. Lietuvoje motinystės išmokos skyrimas nepriklauso nuo vaiko pilietybės. Motinystės išmokos skyrimo pagrindas – nustatyta tvarka išduotas elektroninis nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas.

Teisę gauti motinystės išmoką už nėštumo ir gimdymo laikotarpį turi asmuo, kuris:

 • yra apdraustas motinystės socialiniu draudimu;
 • įstatymų nustatyta tvarka yra išleistas nėštumo ir gimdymo atostogų, išskyrus atvejus, kai apdraustas asmuo prilyginamas asmeniui, išleistam nėštumo ir gimdymo atostogų, taip pat atvejus, numatytus Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje;
 • iki pirmosios nėštumo ir gimdymo atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius motinystės socialinio draudimo stažą. Jei Lietuvoje turimo socialinio draudimo stažo nepakaks teisei į motinystės išmoką įgyti, bus atsižvelgta iki pereinamojo laikotarpio pabaigos (t. y. iki 2020 m. gruodžio 31 d.) įgytą stažą.

Draudimo laikotarpių sumavimo principas, skiriant socialinio draudimo išmokas, yra įtvirtintas tiek JK išstojimo susitarime, tiek ES ir JK Prekybos ir partnerystės susitarimo Protokole dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo. Todėl, skiriant motinystės socialinio draudimo išmoką, bus atsižvelgta į visus draudimo laikotarpius, kurie buvo įgyti ES valstybėse narėse ar JK. 

Suskleisti

Lietuvoje senatvės pensiją gali gauti asmenys, atitinkantys nustatytus amžiaus ir socialinio pensijų draudimo stažo reikalavimus:

 • yra sulaukę nustatyto senatvės pensijos amžiaus;
 • turi minimalų socialinio pensijų draudimo stažą, nustatytą senatvės pensijai gauti (minimalus stažas senatvės pensijai gauti – 15 metų).

Taigi, skiriant socialinio draudimo senatvės pensiją, į pilietybę neatsižvelgiama.

Nustatant teisę į pensiją, bus atsižvelgta į kitose ES valstybėse narėse, taip pat ir JK iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, t. y. iki 2020 m. gruodžio 31 d., įgytą stažą.

Jei pereinamojo laikotarpio pabaigoje JK pilietis gyvens Lietuvoje, tačiau bus draudžiamas socialiniu draudimu JK (pvz., JK pilietis dirbs pagal darbo sutartį JK, o Lietuvoje vykdys individualią veiklą arba JK pilietis pagal darbo sutartį dirbs JK ir Lietuvoje, vadovaujantis ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, minėtais atvejais JK pilietis ir toliau liks draudžiamas socialiniu draudimu JK), jam bus taikomos JK Išstojimo susitarimo nuostatos, o Lietuvoje, nustatant teisę į pensiją, bus atsižvelgta į asmens po pereinamojo laikotarpio pabaigos iki jo statuso pasikeitimo įgytus draudimo laikotarpius.

Už stažą, įgytą JK, pensiją skirs ir mokės JK kompetentinga įstaiga.

Suskleisti

JK ir ES valstybėms narėms pavyko susitarti dėl Išstojimo sutarties, kuri apsaugo iki „Brexito“ įgytas piliečių teises. Lietuvoje paskirta senatvės pensija bus mokama toliau pensijos gavėjui po „Brexito“ persikėlus gyventi į JK.

Suskleisti
ES ir JK Prekybos ir partnerystės susitarimo Protokolas dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo apima beveik visas socialinės apsaugos sritis, kurioms taikomi ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai:
 • ligos išmokas;
 • motinystės ir tėvystės išmokas;
 • neįgalumo, senatvės, maitintojo neteikimo (našlių ir našlaičių) pensijas;
 • nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išmokas;
 • išmokas mirties atveju;
 • nedarbo išmokas;
 • priešpensines išmokas.
Protokolas netaikomas šalpos pensijoms, socialinei paramai, tikslinėms kompensacijoms,  socialinėms paslaugoms, išmokoms vaikams. 
 
Išmokos, kurioms taikomas Protokolas, bus eksportuojamos atitinkamai į ES ar JK, išskyrus neįgalumo pensijas ir nedarbo išmokas.
Suskleisti

Iki „Brexito“ ir per pereinamąjį laikotarpį (t. y. iki 2020 m. gruodžio 31 d.) Lietuvoje paskirtos ir į JK pradėtos mokėti socialinio draudimo išmokos bus mokamos, kol asmuo atitiks Lietuvos Respublikos  įstatymuose numatytas sąlygas dėl teisės į atitinkamą išmoką.

Asmenims, kurie dėl išmokos eksporto į JK kreipiasi po 2021 m. sausio 1 d., socialinės apsaugos išmokos yra mokamos vadovaujantis ES ir JK Prekybos ir partnerystės susitarimo Protokolu dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo. 

Minėtas Protokolas apima beveik visas socialinės apsaugos sritis, kurioms taikomi ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai:

 • ligos išmokas;
 • motinystės ir tėvystės išmokas;
 • netekto darbingumo, senatvės, maitintojo neteikimo (našlių ir našlaičių) pensijas;
 • nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išmokas;
 • išmokas mirties atveju;
 • nedarbo išmokas;
 • priešpensines išmokas.

Protokolas netaikomas šalpos pensijoms, socialinei paramai, tikslinėms kompensacijoms, socialinėms paslaugoms, išmokoms vaikams. 

Išmokos, kurioms taikomas Protokolas, bus eksportuojamos atitinkamai į ES ar JK. 

Protokolas neapima nedarbo išmokų ir netekto darbingumo pensijų eksporto. Todėl klausimas dėl netekto darbingumo pensijų eksporto Lietuvos piliečiui, kuris po 2021 m. sausio 1 d. persikelia į JK, bus sprendžiamas pagal  Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymą, kuriame numatyta, kad pensija gali būti eksportuojama, jei asmuo dirbdamas Lietuvos įmonėse, įstaigose, organizacijose įgijo ne mažesnį nei minimalųjį stažą atitinkamos rūšies socialinio draudimo pensijai gauti.

Lietuvos Respublikos asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymo nustatyta tvarka reabilituotiems politiniams kaliniams ir tremtiniams, dalį stažo įgijusiems kalinimo metu ar tremtyje, sąlyga įgyti minimalųjį stažą dirbant Lietuvos įmonėse netaikoma. 

Suskleisti

JK ir ES valstybėms narėms pavyko susitarti dėl Išstojimo sutarties, kuri apsaugo iki „Brexito“ įgytas piliečių teises. Pagal Išstojimo sutartį, iki pereinamojo laikotarpio pabaigos – 2020 m. gruodžio 31 d., JK paskirtos pensijos ir toliau bus mokamos pensininkams, gyvenantiems Lietuvoje, ir indeksuojamos JK teisės aktuose nustatyta tvarka.

Suskleisti

Asmenims, kurie nepatenka į JK Išstojimo susitarimo taikymo sritį, socialinio draudimo išmokos ir pensijos bus skiriamos vadovaujantis Lietuvos įstatymais.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2021-04-20
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!