2020 m. sausio 24 d. Briuselyje ir Londone buvo pasirašytas Susitarimas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (toliau – Jungtinės Karalystės išstojimo susitarimas). Jungtinės Karalystės išstojimo susitarime, be kitų klausimų reglamentuojama JK piliečių, iki pereinamojo laikotarpio pabaigos (t. y. iki 2020 gruodžio 31 d.) atvykusių gyventi ir (ar) dirbti į Europos Sąjungos (ES) valstybes nares ir ES valstybių narių piliečių, iki pereinamojo laikotarpio pabaigos atvykusių gyventi ir (ar) dirbti į JK, teisinė padėtis ir socialinės apsaugos teisių išsaugojimas.

Jungtinės Karalystės išstojimo susitarimo 30 straipsnyje nustatyta, kuriems asmenis taikomos visos ES socialinės apsaugos koordinavimo taisyklių reikalavimai. Į Jungtinės Karalystės išstojimo susitarimo taikymo sritį patenka:

 • ES piliečiai, kuriems pereinamojo laikotarpio pabaigoje buvo taikomi JK socialinės apsaugos teisės aktai ir JK piliečiai, kuriems pereinamojo laikotarpio pabaigoje buvo taikomi ES valstybės narės socialinės apsaugos teisės aktai (neatsižvelgiant į atitinkamo asmens įprastinę gyvenamąją vietą), kol jų situacija nepasikeis. Pvz., JK pilietis, persikėlęs į Lietuvą, gyvenantis ir dirbantis joje pereinamojo laikotarpio pabaigoje kartu su šeimos nariais, kol dirbs ir gyvens Lietuvoje; Lietuvos pilietis, pereinamojo laikotarpio pabaigoje gyvenantis ir dirbantis JK, kartu su šeimos nariais, gyvenančiais JK, kol dirbs ir gyvens JK; Lietuvos pilietis, gyvenantis JK ir gaunantis iš Lietuvos socialinio draudimo senatvės pensiją, kol gyvens JK; JK pilietis, gaunantis pensiją iš JK ir Vokietijos bei gyvenantis Lietuvoje, kol gyvens vienoje iš ES valstybių narių.
 • ES piliečiai, kuriems pereinamojo laikotarpio pabaigoje buvo taikomi ES valstybės narės socialinės apsaugos teisės aktai ir kurie įprastai gyvena JK ir JK piliečiai, kuriems pereinamojo laikotarpio pabaigoje buvo taikomi JK socialinės apsaugos teisės aktai ir kurie įprastai gyvena ES valstybėje narėje. Pvz., Vokietijos pilietis, pereinamojo laikotarpio pabaigoje ir vėliau įprastai gyvenantis JK, vykstantis dirbti sezoninį darbą į Vokietiją; Lietuvos diplomatas, pereinamojo laikotarpio pabaigoje ir vėliau dirbantis Lietuvos ambasadoje JK ir gyvenantis JK.
 • ES piliečiai, kurie pereinamojo laikotarpio pabaigoje JK vykdė darbinę veiklą ir kurie buvo draudžiami socialiniu draudimu ES valstybėje narėje, taip pat JK piliečiai, kurie pereinamojo laikotarpio pabaigoje dirbo ES valstybėje narėje ir kurie buvo draudžiami socialiniu draudimu JK, kol jų situacija nepasikeis. Pvz., Latvijos pilietis, 2020 m. komandiruotas į JK 6 mėnesių trukmės mokymams, kurie baigiasi pasibaigus pereinamajam laikotarpiui; Belgijos pilietis, kuris pereinamojo laikotarpio pabaigoje gyveno Belgijoje ir dirbo pagal darbo sutartį ir (arba) savarankiškai Belgijoje ir JK, ir kuris tęsia šias veiklas pasibaigus pereinamajam laikotarpiui.
 • Pabėgėliai ir asmenys be pilietybės, kurie pateko į vieną iš anksčiau paminėtų situacijų, su sąlyga, kad jie JK arba ES valstybėje narėje gyvena teisėtai.
 • Trečiųjų šalių piliečiai, kurie pateko į vieną iš anksčiau paminėtų situacijų, su sąlyga, kad jie JK arba ES valstybėje narėje gyvena teisėtai ir yra tarpvalstybinėje padėtyje, kuri apima ES valstybę narę ir JK. Ši nuostata negalioja Danijai, kuri netaiko ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų trečiųjų šalių piliečiams.
 • Asmenų, kurie pateko į vieną iš anksčiau paminėtų situacijų, šeimos nariai, nepriklausomai nuo jų pilietybės.
Suskleisti

Jungtinės Karalystės išstojimo susitarimu (126 straipsnis) buvo nustatytas pereinamasis laikotarpis, kuris prasidėjo nuo JK išstojimo iš ES dienos ir pasibaigė 2020 m. gruodžio 31 d. Pagal JK išstojimo susitarimo 127 straipsnio 1 dalį, pereinamuoju laikotarpiu JK buvo taikoma ES teisė, jei susitarime nenustatyta kitaip. Todėl iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, skiriant ir mokant socialinės apsaugos išmokas, buvo taikomi ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai ir buvo sumuojamas iki pereinamojo laikotarpio pabaigos JK įgytas socialinio draudimo stažas. 

Suskleisti

JK Išstojimo susitarimo 30 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad asmenims, kurie iki pereinamojo laikotarpio pabaigos buvo tarpvalstybinėje situacijoje, susijusioje su JK ir ES valstybe nare, taikomos visos ES taisyklės dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir, remiantis JK Išstojimo susitarimo sąlygomis, jos bus taikomos toliau, net ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui. 

Pavyzdžiui, Lietuvos piliečiui, kuris 2018 metais persikėlė gyventi į JK ir iki pereinamojo laikotarpio pabaigos (t. y. 2020 m. gruodžio 31 d.) ten dirbusiam JK įmonėje, ir toliau bus taikomas JK Išstojimo susitarimas bei atitinkamai ES socialinės apsaugos koordinavimo taisyklės:

 1. tol, kol jis dirbs toje pačioje JK įmonėje;
 2. jei pasikeitus jo situacijai (pvz., išėjus iš darbo JK įmonėje ar įsidarbinus ES valstybėje), jis ir toliau priklausys vienai iš kategorijų asmenų, kuriems taikomas JK Išstojimo susitarimas, pvz.: 
 • toliau gyvena JK, dirba JK įmonėje, tačiau susiranda papildomą darbą Prancūzijoje;
 • lieka dirbti JK įmonėje, tačiau persikelia gyventi į Nyderlandus; 
 • toliau dirba JK įmonėje ir grįžta atostogų į Lietuvą;  
 • nutraukia darbo sutartį JK ir įsidarbina Prancūzijoje, tačiau lieka gyventi JK; 
 • nutraukia darbo sutartį ir įsidarbina kitoje JK įmonėje;
 • tampa bedarbiu negaudamas nedarbo išmokos ir toliau gyvena JK;
 • tampa bedarbiu, gauna nedarbo išmoką iš JK, atvyksta ieškoti darbo į Lietuvą ir eksportuoja nedarbo išmoką pagal ES socialinės apsaugos koordinavimo reglamentus, tačiau lieka gyventi JK ir, pasibaigus nedarbo išmokos eksporto laikotarpiui, grįžta į JK, toliau gauna nedarbo išmoką bei ieško darbo JK.
Suskleisti

ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai (t. y. Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009) ir JK Išstojimo susitarimo nuostatos dėl piliečių teisių nesuteikia teisės pasibaigus pereinamajam laikotarpiui judėti ar apsigyventi ES piliečiams JK ir JK piliečiams ES valstybėse narėse, o tik nustato, kurioje valstybėje asmuo bus draudžiamas socialiniu draudimu tokioje situacijoje. 

Pvz., remiantis JK Išstojimo susitarimu, pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, darbuotojų komandiravimas teikti paslaugas iš JK ar į ją nebus galimas. Todėl nuo 2021 m. sausio 1 d. ES valstybėje narėje veikiančios įmonės darbuotojams, kurie komandiruojami teikti paslaugas į JK, nebus taikomos ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatos dėl taikytinos teisės nustatymo ir nebus išduodami A1 dokumentai. Jei Lietuvos įmonė komandiruos savo darbuotojus į JK po 2021 m. sausio 1 d., klausimas dėl jų socialinio draudimo ir įmokų mokėjimo komandiruotės metu bus sprendžiamas pagal nacionalinius Lietuvos ir JK įstatymus. 

Suskleisti

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo ES ir JK Prekybos ir partnerystės susitarimas. Šio Susitarimo Protokole dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo nustatytos taisyklės dėl socialinės apsaugos išmokų skyrimo ir mokėjimo tarp ES ir JK migruojantiems asmenims. Minėtos taisyklės bus taikomos skiriant ir mokant išmokas asmenims, kurie išvyks gyventi ar dirbti į JK po 2021 m. sausio 1 d.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2021-04-21
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!