1. Kreipkitės į gydytoją. Diagnozavęs ligą, jis paskirs gydymą ir, jei Jus pripažins laikinai nedarbingu, išduos nedarbingumo pažymėjimą, pateisinantį Jūsų neatvykimą į darbą dėl ligos.
 2. Informuokite darbdavį (visus darbdavius, jeigu dirbate ne vienoje darbovietėje) apie tai, kad susirgote ir negalite atvykti į darbą Jums išduotame nedarbingumo pažymėjime nurodytu laikotarpiu. Darbdavys po Jūsų kreipimosi privalo:
 • Apskaičiuoti ligos išmoką iš savo lėšų už 2* pirmąsias ligos dienas, sutampančias su Jūsų darbo grafiku;
 • Pateikti užpildytą NP-SD2NP-SD2Darbdavio „Sodrai“ teikiamas pranešimas dėl išmokos skyrimo darbuotojui. pranešimą „Sodrai“.
 1. Jeigu nesate pateikę, pateikite „Sodrai“ neterminuotą prašymą skirti ligos išmoką ir kaskart Jums susirgus ligos išmoka bus skiriama automatiškai. Prašymą galite pateikti tiesiogiai internetu arba atvykus į „Sodros“ skyrių.
 2. Laikytis elgesio taisyklių nedarbingumo metu, nurodytų Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėse.
 • Elgesio taisyklių nedarbingumo metu pažeidimais laikoma, kai asmuo:
  • gydytojo paskirtu laiku neatvyksta į gydytojų konsultacinės komisijos (toliau – GKK) posėdį;
  • „Sodrai“ pareikalavus neatvyksta į GKK posėdį;
  • nesilaiko gydytojo nustatyto gydymo ir (ar) slaugos režimo;
  • neatlieka paskirtų gydymo, diagnostikos ir (ar) slaugos procedūrų;
  • atvyksta pas gydytoją neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų;
  • dirba (-o), kontaktiniu būdu mokosi (-ėsi), keliauja (-iavo), dalyvauja (-avo) kultūros, sporto, pramoginiuose ar kituose renginiuose;
  • vartoja (-o) alkoholį, narkotikus, toksines ar psichotropines medžiagas;
  • elgiasi taip, kad jo veiksmai galėjo užtęsti (užtęsė) laikinojo nedarbingumo trukmę;
  • kuriam išduotas nedarbingumo pažymėjimas sergančiam šeimos nariui slaugyti ar vaikui prižiūrėti, neslaugo šeimos nario ar neprižiūri vaiko arba elgiasi taip, kad jo veiksmai galėjo užtęsti (užtęsė) šeimos nario slaugos trukmę.
 • Elgesio taisyklių pažeidimus turi teisę nustatyti gydytojai, „Sodros“ specialistai, o taip pat ir jų darbdaviai, sudarę komisiją, o tais atvejais, kai nedarbingumo pažymėjimai išduoti pareigūnams ar kariams, ir institucijos, kuriose tarnauja pareigūnas ar karys.
 • Asmenims, laikinojo nedarbingumo, šeimos nario slaugos ar vaiko priežiūros laikotarpiu be pateisinamų priežasčių pažeidusiems aukščiau minėtas elgesio nedarbingumo metu taisykles, ligos išmoka „Sodros“ sprendimu neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas nuo pažeidimo padarymo dienos.
 • „Sodra“ nustato, ar priežastys pateisinamos. 
 • Pateisinamomis priežastimis laikoma: ūmus asmens sveikatos sutrikimas, stichinė nelaimė, nelaimingas atsitikimas, šeimos nario mirtis, ūmi liga, kitos objektyvios aplinkybės, dėl kurių buvo pažeistos elgesio nedarbingumo metu taisyklės. Priežastys pripažįstamos pateisinamomis, kai pateikiami ir (ar) gaunami jas patvirtinantys dokumentai ir (ar) duomenys.

5. Jeigu gydytojas išdavė medicininę pažymą (forma Nr. 094/a), ją reikia pateikti darbdaviui.

6. Pasveikus (pasibaigus laikinojo nedarbingumo laikotarpiui) – eiti į darbą. Jei gydytojas nustato, kad būtina tęsti gydymą, jis išduos naują nedarbingumo pažymėjimą.

* Už 2 pirmąsias ligos dienas, sutampančias su Jūsų darbo ar tarnybos grafiku, mokės kiekvienas darbdavys, net ir tuo atveju, jeigu laikinojo nedarbingumo pirmajai dienai neturite 3 mėnesių per paskutinius 12 mėnesių arba 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos socialinio draudimo stažo. 

 Svarbu!

 • Ligos išmoką už 2 pirmąsias ligos dienas, sutampančias su Jūsų darbo grafiku, kai tapote laikinai nedarbingi dėl savo ligos ar traumos, arba buvote nušalintas nuo darbo dėl užkrečiamųjų ligų protrūkių arba epidemijų, taip pat jeigu gydėtės sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje ortopedines ir (ar) protezavimo paslaugas, moka darbdavys, o nuo 3 ligos dienos – „Sodra“. 
 • Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad jei nebūsite įgiję reikiamo ligos socialinio draudimo stažo, ligos išmoka iš „Sodros“ lėšų nuo 3 ligos dienos Jums nebus mokama, net jei Jūsų darbdavys bus sumokėjęs už 2 pirmąsias ligos dienas.
 • Kai asmuo tampa nedarbingu dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu, ligos išmoką nuo pirmos laikino nedarbingumo dienos moka „Sodra“.
 • Dirbantiesiems pagal individualios veiklos pažymą asmenims už pirmąsias 2 laikinojo nedarbingumo dienas ligos išmoka nemokama.
Suskleisti

Kreiptis dėl ligos išmokos galima ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo ligos pabaigos dienos. 

Suskleisti
Kas gali gauti išmokas?

Ligos išmoka priklauso, jeigu susirgote ir Jums išduotas nedarbingumo pažymėjimas.

​Taip pat turite atitikti žemiau nurodytas sąlygas:

 1. Esate draudžiamas ligos socialiniu draudimu;
 2. Susirgote darbo laikotarpiu (jei pajamas gaunate pagal autorines sutartis – draudimo laikotarpiu);
 3. Dėl ligos praradote darbo pajamas;
 4. Pirmajai ligos dienai turite ne trumpesnį kaip 3 mėn. per paskutinius 12 mėn. arba 6 mėn. per paskutinius 24 mėn. ligos socialinio draudimo stažą.

Jei reikiamo stažo nesate sukaupę, galimos išimtys, tačiau turite atitikti žemiau išvardintas sąlygas:

 1. Esate jaunesnis nei 26 metai ir iki ligos pradžios neįgijote reikiamo ligos socialinio draudimo stažo dėl to, kad pastaruosius metus ar dvejus metus mokėtės pagal bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo programą arba studijavote aukštosiose mokyklose pagal studijų  programą, o laikinasis nedarbingumas prasidėjo (laikinojo nedarbingumo pažymėjimas išduotas) per 6 mėnesius nuo  bendrojo ugdymo programos, profesinio mokymo programos arba aukštojo mokslo studijų programos baigimo (pagal mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą) dienos;
 2. Iki ligos pradžios neįgijote reikiamo ligos socialinio draudimo stažo, nes pastaruosius metus ar dvejus buvote draudžiamas kaip privalomosios karo tarnybos karys, ar atlikote alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, o laikinasis nedarbingumas prasidėjo (nedarbingumo pažymėjimas išduotas) ne vėliau kaip per  6 mėnesius nuo tarnybos pabaigos;
 3. Iki ligos pradžios neįgijote reikiamo ligos socialinio draudimo stažo, nes pastaruosius dvejus metus Jums buvo suteiktos vaiko priežiūros atostogos, kurių metu negavote vaiko priežiūros išmokos, todėl ligos socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui, kurio priežiūrai Jums darbdavys buvo suteikęs atostogas, sukako dveji metai.

Mokslo baigimas įrodomas mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus (atitinkamo išsilavinimo įgijimą) įteisinančiu dokumentu, pavyzdžiui, brandos atestatas, bakalauro diplomas ar kt.

Suskleisti

Prašymą skirti ligos išmoką (įskaitant slaugą). Jį galima pateikti:

 1. Internetu, prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus prašymą skirti ligos išmoką (įskaitant slaugą) (neterminuotas), GPS1.
 2. Paštu – prašymo formą galima atsisiųsti čia. Siunčiant paštu, prie prašymo reikia pridėti notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 
 3. Atvykus į „Sodros“ skyrių. Užsiregistruoti vizitui galima čia. Prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Atvykdami Jūs:
 • turite turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje);
 • turite žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervesta išmoka. 

 

Jei dirbdamas Lietuvoje neįgijote reikalaujamo stažo ligos išmokai gauti, bet per pastaruosius 24 mėnesius dirbote ir/ ar buvote draustas užsienio valstybėje, papildomai pateikite prašymą tarpininkauti gaunant duomenis apie užsienyje įgytus darbo ir/ ar draudimo laikotarpius. Šį prašymą galite pateikti:

 1. Internetu, prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus prašymą tarpininkauti gaunant duomenis apie užsienyje įgytus darbo ir/ ar draudimo laikotarpius, GPS12.
 2. Paštu – prašymo formą galima atsisiųsti čia. Siunčiant paštu, prie prašymo reikia pridėti notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Atvykus į „Sodros“ skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Atvykdami turėkite/žinokite:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje);
 • socialinio draudimo numerį (arba asmens identifikacijos numerį), suteiktą užsienio šalyje, kurioje dirbote;
 • užsienio valstybės darbdavio (-ių) pavadinimą (-us) ir darbo laikotarpį (-ius).

Sprendimas dėl ligos išmokos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir/ar duomenimis gavimo „Sodros“ skyriuje dienos. 

Suskleisti
 • Mokslo baigimo datą ir studijų formą įrodantį dokumentą, jei Jums yra mažiau nei 26 metai ir neturite reikiamo ligos socialinio draudimo stažo.
 • Pažymą apie tarnybos pabaigos datą.
 • Dokumentus, patvirtinančius socialinio draudimo ar darbo laikotarpius užsienyje.
 • Jei pajamas gaunate pagal autorines sutartis, reikia pateikti patvirtintą autorinės sutarties nuorašą ir dokumentą, patvirtinantį darbų pagal autorinę sutartį atlikimo datą.
 • Jei ligos išmoka apskaičiuojama, kai Jūs jau esate atleistas iš darbo, papildomai galite pateikti pažymą apie ligos mėnesį apskaičiuotą ir išmokėtą atlyginimą bei taikytą NPD.
Suskleisti

Rekomenduojame naudotis preliminaria ligos išmokos skaičiuokle.

Išmokų dydžiai:

 • 62,06–100 proc. gavėjo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoką už 2 pirmąsias ligos dienas moka darbdavys (jis privalo mokėti ne mažesnę kaip 62,06 proc., gavėjo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoką).
 • 62,06 proc. gavėjo kompensuojamojo darbo užmokesčio (toliau – KU) dydžio išmoką nuo 3 ligos dienos moka „Sodra“.
 • Asmenims, nedarbingiems dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu, 77,58 proc. gavėjo KU dydžio išmoką nuo pirmos laikino nedarbingumo dienos moka „Sodra“.
 • Ligos išmoka, mokama „Sodros“, per mėnesį negali būti mažesnė negu 11,64 proc. šalies vidutinio mėnesio darbo užmokesčio (galiojusio už praeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesio).
 • Ligos išmokos mokėjimo dieną, įstatymų nustatyta tvarka iš priskaičiuotos ligos išmokos sumos yra išskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis (15 proc.) bei privalomojo sveikatos draudimo įmoka (6 proc.).
 • Maksimalus KU ligos išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių už praeitą ketvirtį iki nedarbingumo atsiradimo mėnesio, dydžio:
Metai, ketvirtis Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje 
 (įskaitant ir individualias įmones) (bruto), Eur
2023, I ketv.   1 947,90
2023, II ketv. 1 987,80
2023, III ketv. 2 005,90
2023, IV ketv. 2 097,30 

 

1 pavyzdys

Jeigu asmuo, kurio vidutinės mėnesinės pajamos yra didesnės negu du šalies vidutiniai darbo užmokesčiai, teisę į ligos išmoką įgijo nuo 2024 m. sausio 3 d., tai maksimalus KU ligos išmokai apskaičiuojamas pagal 2023 m. III ketv. šalies vidutinio darbo užmokesčio dviejų dydžių sumą (2005,90 Eur * 2).

2 pavyzdys

Jeigu asmuo, kurio vidutinės mėnesinės pajamos yra didesnės negu du šalies vidutiniai darbo užmokesčiai, teisę į ligos išmoką įgijo nuo 2024 m. balandžio 3 d., tai maksimalus KU ligos išmokai apskaičiuojamas pagal 2023 m. IV ketv. šalies vidutinio darbo užmokesčio dviejų dydžių sumą (2097,30 Eur * 2).

 

Atkreipkite dėmesį:

 • Asmenims, gaunantiems pajamų pagal autorines sutartis arba iš sporto ar atlikėjo veiklos, vykdantiems individualią žemės ūkio veiklą bei jų partneriams, šeimynų dalyviams, asmenims, kurie verčiasi individualia veikla (išskyrus turinčius verslo liudijimą), individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų nariams bei ūkinių bendrijų tikriesiems nariams už pirmąsias dvi laikinojo nedarbingumo dienas ligos išmoka nemokama.
 • Ligos išmoka mokama tik už laikinojo nedarbingumo laikotarpyje esančias darbo dienas pagal kalendorių.

 

Socialinio draudimo ligos išmokos dydžiai  Maksimalūs išmokų dydžiai, tapus laikinai nedarbingam dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu
Metai, ketvirtis Minimali išmoka, Eur Maksimali išmoka, Eur Maksimali išmoka, Eur
mėnesio dienos mėnesio dienos mėnesio dienos
2023, I ketv. 208,02  9,95 2218,15 106,13 2772,86 132,67
2023, II ketv. 219,74 10,51 2343,14 112,11 2929,11 140,15
2023, III ketv. 226,74 10,85 2417,73 115,68 3022,36 144,61
2023, IV ketv. 231,38 11,07 2467,23 118,05 3084,27 147,57
2024, I ketv. 233,49 11,17 2489,72 119,13 3112,35 148,92
2024, II ketv. 244,13 11,68 2603,17 124,55 3254,17 155,7

 

 Svarbu! Asmenims, dirbantiems pagal individualios veiklos pažymą, už pirmąsias 2 laikinojo nedarbingumo dienas ligos išmoka nemokama. 

Suskleisti
 • Ligos išmoka bus pervesta į prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą.
 • Sprendimas dėl ligos išmokos skyrimo priimamas per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir (ar) duomenimis gavimo  „Sodros“ skyriuje dienos.
 • Ligos išmoka išmokama per 7 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

Atkreipkite dėmesį:

 • Jeigu asmens laikinasis nedarbingumas tęsiasi trumpiau kaip 14 kalendorinių dienų, ligos išmoka mokama pasibaigus laikinajam nedarbingumui už visą laikotarpį.
 • Jeigu laikinojo nedarbingumo trukmė viršija 14 kalendorinių dienų, ligos išmoka mokama už kiekvieną praėjusį ne trumpesnį nei 14 kalendorinių dienų laikotarpį.

 

Suskleisti
 • Ligos išmokos mokėjimo dieną, įstatymų nustatyta tvarka, iš priskaičiuotos ligos išmokos sumos yra išskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis (15 proc.) bei privalomojo sveikatos draudimo įmoka (6 proc.).
Detalią informaciją apie išmokos mokėjimą galite peržiūrėti asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui, meniu skiltyje pasirinkę „Mano išmokos” ® „Ligos išmoka” ® „Mokėjimas”.
 
Taip pat rekomenduojame naudotis preliminaria ligos išmokos skaičiuokle.
Suskleisti

Ligos išmokos mokėjimo trukmė:

 • Iki darbingumo atgavimo ar dalyvumo lygio nustatymo dienos arba iki pirmos dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje dienos. Ligos ar traumos atveju.
 • Ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, jeigu gaunate valstybinio socialinio draudimo negalios ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją.
 •  Už visą gydymosi jose (įskaitant vykimo į šias įstaigas ir grįžimo iš jų) laiką, gydantis ortopedines ir/ar protezines paslaugas teikiančioje sveikatos priežiūros įstaigose.
 • Visą nušalinimo nuo darbo laikotarpį iki karantino atšaukimo, kai užkrečiamų ligų protrūkių ar epidemijų metu – ligų židiniuose nustačius karantino režimą ar asmenį nušalinus nuo darbo kaip užkrečiamos ligos sukėlėjo nešiotoją (jeigu negalima perkelti į kitą darbą).
 • Ne ilgiau kaip 40 kalendorinių dienų vieną kartą per kalendorinius metus, bet ne daugiau kaip 2 kartus per kalendorinius metus:
  • gydantis asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose dienos stacionaro ar stacionarinio priklausomybės ligų gydymo paslaugas;
  • savanoriškai gydantis specializuotose įstaigose nuo priklausomybės azartiniams žaidimams, taip pat psichoaktyvioms medžiagoms (alkoholiui, narkotinėms medžiagoms, vaistams ir kt.).
 • Iki darbingumo atgavimo dienos, iki pirmosios dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje dienos ar dalyvumo lygio nustatymo dienos, jei asmuo yra nedarbingas dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu.
 • Ne ilgiau kaip 5 kalendorines ligos dienas, po atleidimo iš darbo.
Suskleisti

Vykdau individualią veiklą, ar esu draudžiamas ligos draudimu ir susirgęs galėsiu gauti išmoką?

Neturintys darbo ar tarnybos santykių asmenys, tarp jų ir asmenys, dirbantys pagal individualios veiklos pažymas, yra draudžiami ligos draudimu ir susirgę gali gauti ligos išmokas, jeigu jie turi nustatytą stažą, o laikinasis nedarbingumas prasidėjo tuo laikotarpiu, kuriuo šie asmenys laikomi apdraustaisiais.

Kaip ir visi ligos socialinio draudimo įmokas mokantieji, norėdami gauti ligos išmoką dirbantys pagal individualios veiklos pažymą žmonės iki pirmos susirgimo dienos turi turėti ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per pastaruosius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per pastaruosius 24 mėnesius šio draudimo stažą.

Dirbantys pagal individualios veiklos pažymą asmenys laikomi apdraustaisiais, jeigu jie iki pirmosios laikinojo nedarbingumo dienos yra sumokėję ligos socialinio draudimo įmokas už kalendorinį mėnesį, ėjusį prieš kalendorinį mėnesį, kurį jie įgijo teisę į ligos išmoką (t. y. už praėjusį mėnesį). Arba yra sumokėję ligos socialinio draudimo įmokas už einamąjį kalendorinį mėnesį (t. y. teisės į ligos išmoką kalendorinį mėnesį), jeigu jų teisė į ligos išmoką atsirado veiklos vykdymo pradžios kalendorinį mėnesį arba ligos socialinio draudimo įmokos už praėjusį mėnesį nebuvo mokėtos dėl to, kad šie asmenys praėjusį mėnesį buvo laikinai nedarbingi arba gavo ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokas.

 

Kaip skaičiuojamas ligos socialinio draudimo stažas, jeigu vykdau individualią veiklą?

Stažas nustatomas pagal sumokėtas įmokas: 

 • jei įmokos sumokėtos nuo 1 MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2024 m. sausio 1 d. – 924 Eur. dydžio sumos – įgyjamas 1 mėnesio socialinio draudimo stažas. 
 • jei įmokos sumokėtos nuo didesnės ar mažesnės negu MMA sumos, stažas laikomas proporcingai didesniu arba mažesniu.

Pažymėtina, kad ligos socialinio draudimo stažas taip pat gali būti įgyjamas iki susirgimo pradžios individualią veiklą vykdančiam asmeniui dirbant pagal darbo sutartį ir jo darbdaviui mokant valstybinio socialinio draudimo įmokas; taip pat individualią veiklą vykdančiam asmeniui gaunant motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros socialinio draudimo išmokas.

Tokiu atveju apdraustasis iki laikinojo nedarbingumo pradžios taip pat turi turėti ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per pastaruosius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per pastaruosius 24 mėnesius ligos socialinio draudimo stažą.

 Svarbu! Jei savarankiškai dirbantis asmuo pasinaudoja galimybe pirmaisiais savarankiškos veiklos metais valstybinio socialinio draudimo įmokų nemokėti, jis laikomas nedraustu ligos socialiniu draudimu ir neturi teisės gauti ligos išmoką. 

 

Kokio dydžio įmokas ir kada reikia sumokėti, kad gaučiau ligos išmoką?

Įmokos „Sodrai“ mokamos nuo 90 proc. individualios veiklos apmokestinamų pajamų (neatėmus VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų) sumos.
 
VSD įmokų tarifai: 
 • 12,52 proc.;
 • 15,52 proc. jei asmuo kaupia pensijai papildomai 3 proc.
Šias įmokas nuo praėjusiais metais gautų pajamų turite sumokėti, kaip ir anksčiau, iki einamųjų metų gegužės 1 dienos.
 
Jeigu pageidaujate būti laikomi apdraustaisiais einamaisiais kalendoriniais metais, turite teisę skaičiuoti ir mokėti socialinio draudimo įmokas avansu (nuo per tą kalendorinį mėnesį gautų (uždirbtų) pajamų) ir mokėti jas kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.
 
Primename, kad dirbantys pagal individualios veiklos pažymą asmenys laikomi apdraustaisiais, jeigu jie iki pirmosios laikinojo nedarbingumo dienos yra sumokėję ligos socialinio draudimo įmokas už kalendorinį mėnesį, ėjusį prieš mėnesį, kurį jie įgijo teisę į ligos išmoką (t. y. už praėjusį mėnesį). Arba yra sumokėję ligos socialinio draudimo įmokas už einamąjį kalendorinį mėnesį (t. y. teisės į ligos išmoką kalendorinį mėnesį), jeigu teisė į ligos išmoką atsirado veiklos vykdymo pradžios kalendorinį mėnesį arba minėtos įmokos už praėjusį mėnesį nebuvo mokėtos dėl to, kad savarankiškai dirbantys asmenys praėjusį mėnesį buvo laikinai nedarbingi arba gavo ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokas.
 

1 pavyzdys

Asmuo, kuris pradėjo veiklą anksčiau nei 2024 m. balandžio mėn. ir kuriam nedarbingumo pažymėjimas būtų išduotas 2024 m. balandžio 15 d., laikomas apdraustuoju, jei būtų sumokėtos valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) įmokos ir pateiktas SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimas už 2024 m. kovo mėn.

2 pavyzdys

Jei asmuo individualią veiklą pradėtų vykdyti 2024 m. balandžio 7 d., o teisę į ligos išmoką įgytų 2024 m. balandžio 21 d., jis būtų laikomas apdraustuoju, jei sumokėtų VSD įmokas ir pateiktų SAV pranešimą už 2024 m. balandžio mėn. 

3 pavyzdys

Savarankiška veikla vykdoma nuo 2022 m. gruodžio mėn. Nedarbingumo pažymėjimas išduotas 2024 m. balandžio 21 d., tačiau VSD įmokos už praėjusį mėnesį, t. y. 2024 m. kovo mėn., nebuvo sumokėtos, tokiu atveju asmuo neturi teisės gauti ligos išmoką nuo 2024 m. balandžio 21 d., nes nebus laikomas apdraustu ligos socialiniu draudimu. Ligos išmoka galės būti skiriama tuo atveju, jei asmuo iki kitų metų gegužės 1 d. VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt deklaruos pajamas ir sumokės VSD už 2024 metus, įskaitant įmokas sumokėtas už 2024 m. kovo mėn.  

4 pavyzdys

Ligos išmoka skiriama, jeigu individualią veiklą vykdantis asmuo teisę į naują ligos išmoką įgyja ankstesnės išmokos (pvz. vaiko priežiūros išmokos) laikotarpiu arba be pertraukos kitą dieną po ankstesnės ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokos mokėjimo pabaigos, o VSD įmokas buvo sumokėjęs anksčiau paskirtai išmokai gauti. Tarkim, asmuo buvo sumokėjęs VSD įmokas už 2024 m. vasario mėn. (ir pateikęs SAV pranešimą) ir už laikotarpį nuo 2024 m. kovo 15 d. iki 2024 m. balandžio 13 d. kreipėsi dėl tėvystės išmokos. Jei jis nuo 2024 m. balandžio 14 d. būtų pripažintas laikinai nedarbingu dėl buitinės traumos, jam būtų skiriama ligos išmoka, neatsižvelgiant į tai, kad VSD įmokos už 2024 m. kovo mėnesį nesumokėtos. 

 

 

Ar tai, kad moku privalomojo sveikatos draudimo įmokas užtikrina, kad esu draudžiamas ligos draudimu ir galėsiu gauti ligos išmoką?

Ne, privalomojo sveikatos draudimo įmokos užtikrina galimybę nemokamai gauti sveikatos priežiūros paslaugas, jos niekaip nėra susijusios su ligos socialiniu draudimu. 

Ligos socialinis draudimas skirtas užtikrinti, kad apdraustasis žmogus, tuo metu, kai dėl ligos negali dirbti, neliks be pajamų. 

Taigi, mokant privalomojo sveikatos draudimo įmokas užtikrinamas nemokamas gydymas, o mokant ligos socialinio draudimo įmokas – galimybė susirgus ar slaugant šeimos narį gauti ligos išmoką.

 

Ar tiesa, kad, jei sirgau šiemet, ligos išmoką gausiu tik kitais metais, po gegužės 1 d.?

Nebūtinai. Taip nutiks tik tokiu atveju, Jei pasirenkate VSD įmokas „Sodrai“ mokėti tik kartą per metus, po metinės pajamų deklaracijos pateikimo VMI. Jums priklausančias išmokas „Sodra“ gali išmokėti tik po to, kai deklaruojate pajamas ir sumokate priklausančias VSD įmokas.

 

Ar VSD įmokas ligos išmokai gauti galiu sumokėti avansu?

Taip. Jeigu pageidaujate būti laikomi apdraustaisiais einamaisiais kalendoriniais metais, turite teisę skaičiuoti ir mokėti VSD įmokas avansu (nuo per tą kalendorinį mėnesį gautų (uždirbtų) pajamų) ir mokėti jas kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

 

Ar ligos išmoka bus mokama nuo pirmosios nedarbingumo dienos?

Kaip ir, pavyzdžiui, dirbantiems pagal darbo sutartis asmenims, taip ir vykdantiems individualią veiklą asmenims, tapusiems laikinai nedarbingais dėl savo ligos, ligos išmoka iš „Sodros“ lėšų pradedama mokėti nuo 3-iosios laikinojo nedarbingumo dienos ir mokama už darbo dienas (ne kalendorines) pagal kalendorių taikant 5 darbo dienų savaitę.

Dirbantiesiems pagal individualios veiklos pažymą asmenims už pirmąsias 2 laikinojo nedarbingumo dienas ligos išmoka nemokama, o dirbantiesiems pagal darbo sutartį išmoką už šį laikotarpį moka darbdavys iš savo lėšų.

 

Ar bus skiriama ligos išmoka, jei bus sumokėtos VSD įmokos, tačiau nepateiktas SAV pranešimas?

Ne, nepateikus SAV pranešimo ligos išmoka nebus skiriama. Jei apdraustasis sumokės VSD įmokas ligos išmokai gauti, tačiau nepateiks SAV pranešimo, „Sodros“ sistemoje atitinkamą mėnesį apdraustojo sumokėtos įmokos nebus įskaitomos kaip VSD įmokos ligos socialiniam draudimui, taigi apdraustasis negalės gauti ligos išmokos.

 

Kokio dydžio išmoką gausiu? 

Rekomenduojame naudotis preliminaria ligos išmokos skaičiuokle.

Kompensuojamasis uždarbis (toliau – KU), pagal kurį nustatomas ligos išmokos dydis, yra apskaičiuojamas pagal asmens pajamas, nuo kurių buvo sumokėtos VSD įmokos ligos socialiniam draudimui (darbo pajamas, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas, nedarbo socialinio draudimo išmokas), turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praėjusio kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį. Pavyzdžiui, susirgus kovo mėnesį vertinamos pajamos, turėtos lapkričio, gruodžio ir sausio mėnesį.
 • Ligos išmoka, mokama „Sodros“, per mėnesį negali būti mažesnė negu 11,64 proc. šalies vidutinio mėnesio darbo užmokesčio (galiojusio už praeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesio).
 • Ligos išmokos mokėjimo dieną įstatymų nustatyta tvarka iš priskaičiuotos ligos išmokos sumos yra išskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis (15 proc.) bei privalomojo sveikatos draudimo įmoka (6 proc.).
 • Maksimalus kompensuojamasis uždarbis ligos išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių už praeitą ketvirtį iki nedarbingumo atsiradimo mėnesio, dydžio.

 

Socialinio draudimo ligos išmokos dydžiai  Maksimalūs išmokų dydžiai, tapus laikinai nedarbingam dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu
Metai, ketvirtis Minimali išmoka, Eur Maksimali išmoka, Eur Maksimali išmoka, Eur
mėnesio dienos mėnesio dienos mėnesio dienos
2023, I ketv. 208,02 9,95 2218,15 106,13 2772,86 132,67
2023, II ketv. 219,74 10,51 2343,14 112,11 2929,11 140,15
2023, III ketv. 226,74 10,85 2417,73 115,68 3022,36 144,61
2023, IV ketv. 231,38 11,07 2467,23 118,05 3084,27 147,57
2024, I ketv. 233,49 11,17 2489,72 119,13 3112,35 148,92
2024, II ketv. 244,13 11,68 2603,17 124,55 3254,17 155,7

 

Primename, kad, norėdamas gauti ligos išmoką, iki pirmos ligos dienos žmogus turi būti sukaupęs ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per pastaruosius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per pastaruosius 24 mėnesius ligos draudimo stažą.

Išskyrus atvejus, kai apdraustasis asmuo neturi reikiamo ligos socialinio draudimo stažo dėl to, kad stažo skaičiavimo laikotarpiu jam buvo suteiktos vaiko priežiūros atostogos (tokiu atveju ligos socialinio draudimo stažas jam skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui, kurio priežiūrai apdraustajam asmeniui suteiktos atostogos, sukako dveji metai).

 

 Svarbu! 

 • Jei asmuo tuo pačiu metu turi darbo santykius ir vykdo savarankišką veiklą,  ligos išmoka gali būti mokama tik tuo atveju, jeigu asmuo laikinojo nedarbingumo metu nedirbo nei pas darbdavį, nei savarankiškai, tačiau jis galėjo mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas kaip savarankišką veiklą vykdantis asmuo. 
 • Jeigu meno kūrėjo statusą turintis asmuo gauna nedarbo socialinio draudimo išmoką ir tuo laikotarpiu jam yra išduotas nedarbingumo pažymėjimas, ligos išmoka už laikotarpį, sutampantį su nedarbo socialinio draudimo išmokos gavimo laikotarpiu, nemokama.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-05-22
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!