1. Kreipkitės į gydytoją. Diagnozavęs ligą, jis paskirs gydymą ir, jei Jus pripažins laikinai nedarbingu, išduos elektroninį nedarbingumo pažymėjimą („biuletenį“). Jame bus nurodytas laikino nedarbingumo laikotarpis, t.y. periodas, kiek laiko truks gydymas ir Jūs dėl ligos negalėsite eiti į darbą.
 2. Informuokite darbdavį (visus darbdavius, jeigu dirbate ne vienoje darbovietėje) apie tai, kad susirgote ir negalite atvykti į darbą. Darbdavys po Jūsų kreipimosi privalo:
 • Apskaičiuoti ligos išmoką iš savo lėšų už 2 pirmąsias ligos dienas, sutampančias su Jūsų darbo grafiku;
 • Pateikti užpildytą NP-SD2NP-SD2Darbdavio „Sodrai“ teikiamas pranešimas dėl išmokos skyrimo darbuotojui. pranešimą „Sodrai“.
 1. Jei norite gauti ligos išmoką iš „Sodros“ biudžeto, pateikite prašymą „Sodrai“ vieną kartą ir kaskart Jums susirgus ligos išmoka bus skiriama automatiškai. Prašymą galite pateikti tiesiogiai internetu arba atvykus į „Sodros“ skyrių.
 2. Laikytis nustatytų elgesio nedarbingumo laikotarpiu taisyklių.
 3. Jeigu gydytojas išdavė medicininę pažymą (forma Nr. 094/a), ją reikia pateikti darbdaviui.
 4. Pasveikus (pasibaigus laikinojo nedarbingumo laikotarpiui) – eiti į darbą. Jei gydytojas nustato, kad būtina tęsti gydymą, jis išduos naują nedarbingumo pažymėjimą.
Suskleisti

Kreiptis dėl ligos išmokos galima ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo ligos pabaigos dienos. 

Suskleisti

Ligos išmoka priklauso, jeigu susirgote ir Jums išduotas nedarbingumo pažymėjimas.

​Taip pat turite atitikti žemiau nurodytas sąlygas:

 1. Esate draudžiamas ligos socialiniu draudimu;
 2. Susirgote darbo laikotarpiu (jei pajamas gaunate pagal autorines sutartis – draudimo laikotarpiu);
 3. Dėl ligos praradote darbo pajamas;
 4. Pirmajai ligos dienai turite ne trumpesnį kaip 3 mėn. per paskutinius 12 mėn. arba 6 mėn. per paskutinius 24 mėn. ligos socialinio draudimo stažą.

Jei reikiamo stažo nesate sukaupę, galimos išimtys, tačiau turite atitikti žemiau išvardintas sąlygas:

 1. Esate jaunesnis nei 26 metai ir iki ligos pradžios neįgijote reikiamo ligos socialinio draudimo stažo dėl to, kad pastaruosius metus ar dvejus metus mokėtės pagal bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo programą arba aukštosiose mokyklose pagal dieninę arba nuolatinę studijų formą, o laikinasis nedarbingumas prasidėjo (laikinojo nedarbingumo pažymėjimas išduotas) per 6 mėnesius nuo mokslo baigimo (pagal mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą);
 2. Iki ligos pradžios neįgijote reikiamo ligos socialinio draudimo stažo, nes pastaruosius metus ar dvejus buvote draudžiamas kaip privalomosios karo tarnybos karys, ar atlikote alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, ir ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tarnybos pabaigos įsidarbinote;
 3. Nes prieš tai buvote vaiko priežiūros atostogose. Tokiu atveju, ligos socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai.

Mokslo baigimas įrodomas dokumentu, pavyzdžiui diplomu su priedu.

Suskleisti

Prašymą skirti ligos išmoką (įskaitant slaugą). Jį galima pateikti:

 1. Internetu, prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus Prašymą skirti ligos išmoką (įskaitant slaugą).
 2. Paštu – prašymo formą galima atsisiųsti čia. Siunčiant paštu, reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka (pvz. notaro).
 3. Atvykus į „Sodros“ skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Atvykdami Jūs:
 • turite turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje);
 • turite žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervesta išmoka. 

Sprendimas dėl ligos išmokos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir/ar duomenimis gavimo „Sodros“ skyriuje dienos. 

Suskleisti
 • Mokslo baigimo datą ir studijų formą įrodantį dokumentą, jei Jums yra mažiau nei 26 metai ir neturite reikiamo ligos socialinio draudimo stažo.
 • Pažymą apie tarnybos pabaigos datą.
 • Dokumentus, patvirtinančius socialinio draudimo ar darbo laikotarpius užsienyje.
 • Jei pajamas gaunate pagal autorines sutartis, reikia pateikti patvirtintą autorinės sutarties nuorašą ir dokumentą, patvirtinantį darbų pagal autorinę sutartį atlikimo datą.
 • Jei ligos išmoka apskaičiuojama, kai Jūs jau esate atleistas iš darbo, papildomai galite pateikti pažymą apie ligos mėnesį apskaičiuotą ir išmokėtą atlyginimą bei taikytą NPD.
Suskleisti

Siūlome naudotis preliminaria ligos išmokos skaičiuokle.

Išmokų dydžiai:

 • 62,06 - 100 proc. gavėjo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoką už 2 pirmąsias ligos dienas moka darbdavys (jis privalo mokėti ne mažesnę kaip 62,06 proc., gavėjo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoką).
 • 62,06 proc. gavėjo kompensuojamojo darbo užmokesčio dydžio išmoką nuo 3 ligos dienos moka „Sodra“.
 • Asmenims, nedarbingiems dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu, 77,58 proc. gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio išmoką nuo pirmos laikino nedarbingumo dienos moka „Sodra“.
 • Ligos išmoka, mokama „Sodros“, per mėnesį negali būti mažesnė negu 11,64 procentų šalies vidutinio mėnesio darbo užmokesčio (galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesio).
 • Maksimalus kompensuojamasis uždarbis ligos išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki nedarbingumo atsiradimo mėnesio, dydžio.

Atkreipkite dėmesį:

 • Asmenims, gaunantiems pajamų pagal autorines sutartis, individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems bei jų partneriams, šeimynų dalyviams, asmenims, kurie verčiasi individualia veikla (išskyrus verslo liudijimą turinčius), individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų nariams bei ūkinių bendrijų tikriesiems nariams už pirmąsias dvi laikinojo nedarbingumo dienas ligos išmoka nemokama.
 • Ligos išmoka mokama tik už darbo dienas.

 

Socialinio draudimo ligos išmokos dydžiai  Maksimalūs išmokų dydžiai, tapus laikinai nedarbingam dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu
Metai, ketvirtis Minimali išmoka, Eur Maksimali išmoka, Eur Maksimali išmoka, Eur
mėnesio dienos mėnesio dienos mėnesio dienos
2020, I ketv. 152,05 7,21 1621,38 76,84 2026,86 96,06
2020, II ketv. 156,76 7,43 1671,52 79,22 2089,54 99,03
2020, III ketv. 159,49 7,56 1700,69 80,60 2126,00 100,76
2020, IV ketv. 161,52 7,65 1722,29 81,63 2153,00 102,04
2021, I ketv. 168,06 8,00 1792,04 85,34 2240,20 106,68
2021, II ketv. 176,03 8,38 1877,07 89,38 2346,49 111,74
2021, III ketv. 175,29 8,35 1869,12 89,01 2336,56 111,26
2021, IV ketv. 180,93 8,62 1929,32 91,87 2411,81 114,85
Suskleisti
 • Ligos išmoka bus pervesta į prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą.
 • Sprendimas dėl ligos išmokos skyrimo priimamas per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir (ar) duomenimis gavimo  „Sodros“ skyriuje dienos.
 • Ligos išmoka išmokama per 7 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

Atkreipkite dėmesį:

 • Jeigu asmens laikinasis nedarbingumas tęsiasi trumpiau kaip 14 kalendorinių dienų, ligos išmoka mokama pasibaigus laikinajam nedarbingumui už visą laikotarpį.
 • Jeigu laikinojo nedarbingumo trukmė viršija 14 kalendorinių dienų, ligos išmoka mokama už kiekvieną praėjusį ne trumpesnį nei 14 kalendorinių dienų laikotarpį.

 

Suskleisti

Ligos išmokos mokėjimo trukmė:

 • Iki darbingumo atgavimo ar darbingumo lygio nustatymo dienos arba iki pirmos dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje dienos. Ligos ar traumos atveju.
 • Ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, jeigu gaunate valstybinio socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensiją.
 •  Už visą gydymosi jose (įskaitant vykimo į šias įstaigas ir grįžimo iš jų) laiką, gydantis ortopedines ir/ar protezines paslaugas teikiančioje sveikatos priežiūros įstaigose.
 • Visą nušalinimo nuo darbo laikotarpį iki karantino atšaukimo, kai užkrečiamų ligų protrūkių ar epidemijų metu – ligų židiniuose nustačius karantino režimą ar asmenį nušalinus nuo darbo kaip užkrečiamos ligos sukėlėjo nešiotoją (jeigu negalima perkelti į kitą darbą).
 • Ne ilgiau kaip 28 kalendorines dienas vieną kartą per kalendorinius metus:
  • gydantis asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose priklausomybės ligų gydymo paslaugas;
  • savanoriškai gydantis specializuotose įstaigose nuo priklausomybės azartiniams žaidimams, taip pat psichoaktyvioms medžiagoms (alkoholiui, narkotinėms medžiagoms, vaistams ir kt.).
 • Iki darbingumo atgavimo dienos ar darbingumo lygio nustatymo dienos, jei asmuo yra nedarbingas dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu.
 • Ne ilgiau kaip 5 kalendorines ligos dienas, po atleidimo iš darbo.
Suskleisti
Ligos išmokos dirbantiems savarankiškai

Vykdau individualią veiklą, ar esu draudžiamas ligos draudimu ir susirgęs galėsiu gauti išmoką?

Asmenys, dirbantys pagal individualios veiklos pažymas yra draudžiami ligos draudimu ir susirgę gali gauti ligos išmokas. Kaip ir visi ligos draudimo įmokas mokantieji, norėdami gauti ligos išmoką dirbantys pagal individualios veiklos pažymą žmonės iki pirmos susirgimo dienos turi turėti ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per pastaruosius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per pastaruosius 24 mėnesius šio draudimo stažą.

 

Kaip skaičiuojamas ligos socialinio draudimo stažas, jeigu vykdau individualią veiklą?

Stažas nustatomas pagal sumokėtas įmokas: 

 • jei įmokos sumokėtos nuo 1 MMAMMANuo 2021 m. sausio 1 d. - 642 Eur. dydžio sumos – įgyjamas 1 mėnesio socialinio draudimo stažas;
 • jei įmokos sumokėtos nuo didesnės ar mažesnės negu MMA sumos, stažas laikomas proporcingai didesniu arba mažesniu.

Pažymėtina, kad ligos socialinio draudimo stažas taip pat gali būti įgyjamas iki susirgimo pradžios individualią veiklą vykdančiam asmeniui dirbant pagal darbo sutartį ir jo darbdaviui mokant valstybinio socialinio draudimo įmokas; taip pat individualią veiklą vykdančiam asmeniui gaunant motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros socialinio draudimo išmokas. Tokiu atveju apdraustasis iki laikinojo nedarbingumo pradžios taip pat turi turėti ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per pastaruosius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per pastaruosius 24 mėnesius ligos socialinio draudimo stažą.

Jeigu apdraustasis asmuo neturi reikiamo ligos socialinio draudimo stažo dėl to, kad stažo skaičiavimo laikotarpiu jam buvo suteiktos vaiko priežiūros atostogos, ligos socialinio draudimo stažas jam skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui, kurio priežiūrai apdraustajam asmeniui suteiktos atostogos, sukako dveji metai.

SVARBU! Jei savarankiškai dirbantis asmuo pasinaudoja galimybe pirmaisiais savarankiškos veiklos metais valstybinio socialinio draudimo įmokų nemokėti, jis laikomas nedraustu ligos socialiniu draudimu ir neturi teisės gauti ligos išmoką. 

 

Kokio dydžio įmokas ir kada reikia sumokėti, kad gaučiau ligos išmoką?

Įmokos „Sodrai“ mokamos nuo 90 proc. individualios veiklos apmokestinamų pajamų (neatėmus VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų) sumos.
 
VSD įmokų tarifai: 
 • 12,52 proc.;
 • 14,92 proc. jei asmuo kaupia pensijai papildomai 2,4 proc.;
 • 15,52 proc. jei asmuo kaupia pensijai papildomai 3 proc.
Šias įmokas turite sumokėti, kaip ir anksčiau, iki kitų metų gegužės 1 dienos, o nuo 2021 m. vasario 1 d.  – už kalendorinį mėnesį, ėjusį prieš mėnesį, kurį įgyjama teisė į ligos išmoką arba už einamąjį mėnesį, jei praėjusį mėnesį buvote laikinai nedarbingi arba gavote ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokas ar teisė į ligos išmoką atsirado veiklos vykdymo pradžios mėnesį.

Asmuo gali pasirinkti, ar mokėti įmokas, skaičiuojamas, pavyzdžiui, nuo 1 MMA, arba skaičiuojamas nuo faktiškai per mėnesį gautų pajamų. Pasirinkus mokėti nuo planuojamų turėti pajamų, pavyzdžiui, nuo MMA, iki kitų metų gegužės 1 d. būtina sumokėti draudimo įmokų skirtumą, apskaičiuotą pagal faktiškai gautas pajamas.

1 pavyzdys
Asmuo, kuriam nedarbingumo pažymėjimas išduotas 2021 m. vasario 15 d. laikomas apdraustuoju, jei yra sumokėtos VSD įmokos ir pateiktas SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimas už 2021 m. sausio mėn.

2 pavyzdys
Jei asmuo individualią veiklą pradėjo vykdyti 2021 m. kovo 6 d., o teisę į ligos išmoką įgijo 2021 m. kovo 21 d., asmuo bus laikomas apdraustuoju, jei bus sumokėta valstybinio socialinio draudimo įmoka ir pateiktas SAV pranešimas už 2021 m. kovo mėn. 

3 pavyzdys
Savarankiška veikla vykdoma nuo 2020 m. liepos mėn. Nedarbingumo pažymėjimas išduotas 2021 m. kovo 15 d., tačiau VSD įmoka už praėjusį mėnesį, t. y. 2021 m. vasario mėn., nebuvo sumokėta, tokiu atveju asmuo neturi teisės gauti ligos išmoką nuo 2021 m. kovo 15 d. Ligos išmoka galės būti skiriama tik tuo atveju, jei asmuo iki kitų metų gegužės 1 d. VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt deklaruos savo draudžiamąsias pajamas ir sumokės VSD įmokas už 2021 metus.

4 pavyzdys
Asmuo individualią veiklą pradėjo vykdyti 2020 m. spalio 10 d. Nedarbingumo pažymėjimas išduotas 2021 m. kovo 6 d., o VSD įmoka už praėjusį mėnesį, t. y. 2021 m. vasario mėn., nėra sumokėta, nes laikotarpiu nuo 2021-02-15 iki 2021-02-25 asmuo turėjo išduotą nedarbingumo pažymėjimą arba, pavyzdžiui, tuo laikotarpiu asmuo gavo profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokas. Tam, kad būtų skiriama išmoka, VSD įmoka turi būti sumokėta ir pateiktas SAV pranešimas už 2021 m. kovo mėn.

5 pavyzdys
Jeigu asmuo savarankišką veiklą vykdo jau ne vienerius metus ir VSD įmokos už 2019 m. yra sumokėtos, tačiau VSD įmokos 2020 m. avansu nebuvo mokamos, taip pat įmokos nemokėtos 2021 m. sausio mėn., toks asmuo 2021 m. sausio mėn. dar bus laikomas apdraustuoju ir teisę į ligos išmoką turės, jei nedarbingumo pažymėjimas bus išduotas 2021 m. sausio mėn. 

Jeigu asmuo savarankišką veiklą pradėjo vykdyti tik 2020 m. ir nemokėjo VSD įmokų avansu 2020 m. ar 2021 m. sausio mėn., jam tapus laikinai nedarbingu 2021 m. sausio mėn., išmoka gali būti paskirta ir išmokėta tik deklaravus pajamas ir sumokėjus VSD įmokas už 2020 metus.

6 pavyzdys
Jeigu asmuo teisę į naują ligos išmoką įgyja be pertraukos kitą dieną po ankstesnės ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokos mokėjimo pabaigos, tuomet svarbu, kad įmoka būtų sumokėta anksčiau paskirtai išmokai gauti. Pavyzdžiui, nedarbingumo pažymėjimas išduotas nuo 2021 m. kovo 15 d. iki 2021 m. kovo 31 d., o nuo 2021 m. balandžio 1 d. asmuo įgyja teisę į motinystės išmoką. Tam, kad asmuo turėtų teisę gauti motinystės išmoką, VSD įmoka turi būti sumokėta 2021 m. vasario mėn., jei asmuo savarankišką veiklą pradėjo vykdyti iki 2020-12-31, arba, jei veikla pradėta vykdyti tik nuo 2021-03-01, tuomet VSD įmoka turi būti sumokėta už 2021 m. kovo mėn. 

 

Ar tai, kad moku privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas užtikrina, kad galėsiu gauti ligos išmoką ir esu draudžiamas ligos draudimu?

Ne, privalomojo sveikatos draudimo įmokos užtikrina galimybę nemokamai gauti sveikatos priežiūros paslaugas, jos niekaip nėra susijusios su ligos draudimu. 

Ligos draudimas skirtas užtikrinti, kad sergantis žmogus, tuo metu, kai dėl ligos negali dirbti, neliks be pajamų. 

Taigi, mokant PSD įmokas užtikrinamas nemokamas gydymas, o mokant ligos draudimo įmokas – galimybė susirgus ar slaugant šeimos narį gauti ligos išmoką.

 

Kas nutiks, jei įmokas mokėsiu kas mėnesį, bet mano faktinės pajamos bus didesnės arba mažesnės nei tos, nuo kurių mokėjau įmokas?

Jeigu draudžiamosios pajamos, pagal kurias buvo paskaičiuotas ligos išmokos dydis, bus patikslintos pateikus metinę pajamų deklaraciją ir to laikotarpio draudžiamosios pajamos sumažės, ligos išmoka bus atitinkamai perskaičiuota ir bus nustatyta ligos išmokos permoka, kurią žmogus turės grąžinti.
Pažymėtina, kad, tokiu atveju bus perskaičiuojamos ir žmogaus sumokėtos VSD įmokos – nustačius, kad jos mokėtos nuo didesnės sumos ir pateikus metinę pajamų deklaraciją to laikotarpio pajamos sumažės, žmogui taip pat bus grąžinama įmokų permoka. Jei tuo metu žmogus dar nebus grąžinęs ligos išmokos permokos, VSD įmokų permoka jam bus grąžinta atskaičius ligos išmokos permokos sumą.

 

Ar tiesa, kad, nors sirgau šiemet, ligos išmoką gausiu tik kitais metais, po gegužės 1 d.?

Nebūtinai. Taip nutiks tik tokiu atveju, jei pajamas deklaruosite kartą per metus pateikdamas metinę pajamų deklaraciją Valstybinei mokesčių inspekcijai. Jei pasirenkate įmokas „Sodrai“ mokėti tik kartą per metus, Jums priklausančias išmokas „Sodra“ gali išmokėti tik po to, kai deklaruojate pajamas ir sumokate priklausančias įmokas.

 

Ar valstybinio socialinio draudimo įmokas ligos išmokai gauti galiu sumokėti avansu?

Taip, įmokas ligos išmokai gauti galima sumokėti avansu. Pavyzdžiui, 2021 m. kovo  mėn. galima sumokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas už kelis, pavyzdžiui, tris mėnesius ar už visus metus į priekį.

 

Ar ligos išmoka bus mokama nuo pirmosios nedarbingumo dienos?

Kaip ir, pavyzdžiui, dirbantiems pagal darbo sutartis žmonėms, taip ir vykdantiems individualią veiklą žmonėms, tapusiems laikinai nedarbingais dėl savo ligos, ligos išmoka iš „Sodros“ lėšų pradedama mokėti nuo trečiosios laikinojo nedarbingumo dienos ir mokama už darbo dienas (ne kalendorines) taikant 5 darbo dienų savaitę. Dirbantiesiems pagal individualios veiklos pažymą žmonėms už pirmąsias dvi laikinojo nedarbingumo dienas ligos išmoka nemokama, o dirbantiesiems pagal darbo sutartį išmoką už šį laikotarpį moka darbdavys.

 

Ar bus skiriama ligos išmoka, jei bus sumokėtos įmokos, tačiau nepateiktas SAV pranešimas?

Ne, nepateikus SAV pranešimo ligos išmoka nebus skiriama. Jei apdraustasis sumokės valstybinio socialinio draudimo įmokas ligos išmokai gauti, tačiau nepateiks SAV pranešimo, „Sodros“ sistemoje atitinkamą mėnesį apdraustojo sumokėtos įmokos nebus įskaitomos kaip valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos išmokai gauti, taigi apdraustasis negalės gauti ligos išmokos.

 

Kokio dydžio išmoką gausiu? 

Kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas ligos išmokos dydis, yra apskaičiuojamas pagal žmogaus pajamas, nuo kurių buvo sumokėtos įmokos ligos socialiniam draudimui (darbo pajamas, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas, nedarbo socialinio draudimo išmokas), turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praėjusio kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį. Pavyzdžiui, susirgus kovo mėnesį vertinamos pajamos, turėtos lapkričio, gruodžio ir sausio mėnesį.
 • Ligos išmoka, mokama „Sodros“, per mėnesį negali būti mažesnė negu 11,64 procentų šalies vidutinio mėnesio darbo užmokesčio (galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesio).
 • Maksimalus kompensuojamasis uždarbis ligos išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki nedarbingumo atsiradimo mėnesio, dydžio.

 

Socialinio draudimo ligos išmokos dydžiai  Maksimalūs išmokų dydžiai, tapus laikinai nedarbingam dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu
Metai, ketvirtis Minimali išmoka, Eur Maksimali išmoka, Eur Maksimali išmoka, Eur
mėnesio dienos mėnesio dienos mėnesio dienos
2020, I ketv. 152,05 7,21 1621,38 76,84 2026,86 96,06
2020, II ketv. 156,76 7,43 1671,52 79,22 2089,54 99,03
2020, III ketv. 159,49 7,56 1700,69 80,60 2126,00 100,76
2020, IV ketv. 161,52 7,65 1722,29 81,63 2153,00 102,04
2021 I ketv. 168,06 8,00 1792,04 85,34 2240,20 106,68
2021 II ketv. 176,03 8,38 1877,07 89,38 2346,49 111,74
2021, III ketv. 175,29 8,35 1869,12 89,01 2336,56 111,26
2021, IV ketv. 180,93 8,62 1929,32 91,87 2411,81 114,85

 

Primename, kad, norėdamas gauti ligos išmoką, iki pirmos ligos dienos žmogus turi būti sukaupęs ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per pastaruosius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per pastaruosius 24 mėnesius ligos draudimo stažą.

Išskyrus atvejus, kai apdraustasis asmuo neturi reikiamo ligos socialinio draudimo stažo dėl to, kad stažo skaičiavimo laikotarpiu jam buvo suteiktos vaiko priežiūros atostogos (tokiu atveju ligos socialinio draudimo stažas jam skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui, kurio priežiūrai apdraustajam asmeniui suteiktos atostogos, sukako dveji metai).

 

SVARBU! Nuo 2021-01-01 savarankiškai dirbantiems asmenims, gaunantiems ligos išmoką, jos dydis nebebus mažinamas, jei asmuo išmokos gavimo laikotarpiu turės savarankiškos veiklos pajamų. Tačiau išmokos dydis, kaip ir anksčiau, bus mažinamas, jeigu asmuo turės pajamų pagal darbo (tarnybos) sutartį ar iš darbo santykiams prilygintų teisinių santykių. Mokant ligos išmoką, taip pat neatsižvelgiama į meno kūrėjo statusą turinčio asmens draudimo valstybės lėšomis sumas.

Iki 2020-12-31 ligos išmoka, neatsižvelgiant į asmens savarankiškos veiklos pajamas buvo mokama tik ūkininkams ir jų partneriams, šeimynos dalyviams, individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų bei tikrųjų ūkinių bendrijų nariams.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2021-10-01
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!