Ką daryti?
 1. Kreipkitės į gydytoją. Diagnozavęs ligą, jis paskirs gydymą ir, jei Jus pripažins laikinai nedarbingu, išduos elektroninį nedarbingumo pažymėjimą („biuletenį“). Jame bus nurodytas laikino nedarbingumo laikotarpis, t.y. periodas, kiek laiko truks gydymas ir Jūs dėl ligos negalėsite eiti į darbą.
 2. Informuokite darbdavį (visus darbdavius, jeigu dirbate ne vienoje darbovietėje) apie tai, kad susirgote ir negalite atvykti į darbą. Darbdavys po Jūsų kreipimosi privalo:
 • Apskaičiuoti ligos išmoką iš savo lėšų už 2 pirmąsias ligos dienas, sutampančias su Jūsų darbo grafiku.
 • Pateikti užpildytą NP-SDNP-SDDarbdavio „Sodrai“ teikiamas pranešimas. Dėl pašalpos skyrimo darbuotojui (ligos, motinystės ir pan.) pranešimą „Sodrai“.
 1. Jei norite gauti ligos išmoką iš „Sodros“ biudžeto, pateikite prašymą „Sodrai“ vieną kartą ir kaskart Jums susirgus ligos išmoka bus skiriama automatiškai. Prašymą galite pateikti tiesiogiai internetu arba atvykus į „Sodros“ skyrių.
 2. Laikytis nustatytų elgesio nedarbingumo laikotarpiu taisyklių.
 3. Jeigu gydytojas išdavė medicininę pažymą (forma Nr. 094/a), ją reikia pateikti darbdaviui.
 4. Pasveikus (pasibaigus laikinojo nedarbingumo laikotarpiui) – eiti į darbą. Jei gydytojas nustato, kad būtina tęsti gydymą, jis išduos naują nedarbingumo pažymėjimą.
Suskleisti
Per kiek laiko reikia kreiptis į „Sodrą“?

  Kreiptis dėl ligos išmokos galima ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo ligos pabaigos dienos. 

Suskleisti
Kas gali gauti išmokas?

Ligos išmoka priklauso, jeigu: 

Susirgote ir Jums išduotas nedarbingumo pažymėjimas („biuletenis“) arba ikimokyklinio ar pradinio ugdymo įstaigoje, kurioje ugdomas jūsų vaikas, nustatytas infekcijų plitimą ribojantis režimas. Šiuo atveju išmoka mokama ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų.

 

​Taip pat turite atitikti žemiau nurodytas sąlygas:

 1. Esate draudžiamas ligos socialiniu draudimu.
 2. Susirgote darbo laikotarpiu (jei pajamas gaunate pagal autorines sutartis – draudimo laikotarpiu).
 3. Dėl ligos praradote darbo pajamas.
 4. Pirmajai ligos dienai turite ne trumpesnį kaip 3 mėn. per paskutinius 12 mėn. arba 6 mėn. per paskutinius 24 mėn. ligos socialinio draudimo stažą.

 

Jei reikiamo stažo nesate sukaupę, galimos išimtys, tačiau turite atitikti žemiau išvardintas sąlygas:

 1. Esate jaunesnis nei 26 metai ir iki ligos pradžios neįgijote reikiamo ligos socialinio draudimo stažo dėl to, kad pastaruosius metus ar dvejus metus mokėtės pagal bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo programą arba aukštosiose mokyklose pagal dieninę arba nuolatinę studijų formą, o laikinasis nedarbingumas prasidėjo (laikinojo nedarbingumo pažymėjimas išduotas) per 6 mėnesius nuo mokslo baigimo (pagal mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą);
 2. Iki ligos pradžios neįgijote reikiamo ligos socialinio draudimo stažo, nes pastaruosius metus ar dvejus buvote draudžiamas kaip privalomosios karo tarnybos karys, ar atlikote alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, ir ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tarnybos pabaigos įsidarbinote;
 3. Nes prieš tai buvote vaiko priežiūros atostogose. Tokiu atveju, ligos socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai.

  Mokslo baigimas įrodomas dokumentu, pavyzdžiui diplomu su priedu.

Suskleisti
Kokius dokumentus reikia pateikti „Sodrai“?

Prašymą skirti ligos išmoką.

 

Prašymą galima pateikti:

 1. Internetu, prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui.
 2. Paštu – prašymo formą galima parsisiųsti iš čia - „Formos ir šablonai“. Siunčiant prašymą paštu, reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka (pvz. notaro).
 3. Atvykus į „Sodros“ skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Atvykdami Jūs:
 • turite turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje);
 • turite žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervesta išmoka. 

  Sprendimas dėl ligos išmokos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir/ar duomenimis gavimo „Sodros“ skyriuje dienos. 

Suskleisti
Dokumentai, kurių gali prireikti papildomai?
 • Mokslo baigimo datą įrodantį dokumentą, jei Jums yra mažiau nei 26 metai ir neturite reikiamo ligos socialinio draudimo stažo.
 • Jei pajamas gaunate pagal autorines sutartis, reikia pateikti patvirtintą autorinės sutarties nuorašą ir dokumentą, patvirtinantį darbų pagal autorinę sutartį atlikimo datą.
 • Jei ligos išmoka apskaičiuojama, kai Jūs jau esate atleistas iš darbo, papildomai galite pateikti pažymą apie ligos mėnesį apskaičiuotą ir išmokėtą atlyginimą bei taikytą NPD.
 • Prašymo dėl neapmokestinamųjų pajamų dydžio taikymo pateikto darbdaviui patvirtintą kopiją, jeigu išmoka mokama už visą kalendorinį mėnesį arba apdraustojo mėnesinis darbo užmokestis yra mažesnis arba lygus NPD.
Suskleisti
Išmokų dydžiai 2018 metais

 Pasinaudokite skaičiuokle

 • 80-100 proc. gavėjo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoką už 2 pirmąsias ligos dienas moka darbdavys (jis privalo mokėti ne mažiau kaip 80 proc., bet ar mokėti daugiau nei 80 proc., nusprendžia pats).
 • 80 proc. gavėjo kompensuojamojo darbo užmokesčio dydžio išmoką nuo 3 ligos dienos moka „Sodra“.
 • Asmenims, nedarbingiems dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu, 100 proc. gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio išmoką nuo pirmos laikino nedarbingumo dienos moka „Sodra“.
 • Asmenims, gaunantiems pajamų pagal autorines sutartis, individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems bei jų partneriams, šeimynų dalyviams, asmenims, kurie verčiasi individualia veikla (išskyrus verslo liudijimą turinčius), individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų nariams bei ūkinių bendrijų tikriesiems nariams už pirmąsias dvi laikinojo nedarbingumo dienas ligos išmoka nemokama.

Pastaba: ligos išmokos, kurios paskirtos iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir kurių mokėjimas tęsiamas po 2019 sausio 1 d., toliau mokamos ne mažesnės negu buvo mokamos iki 2018 m. gruodžio 31 d. Kai nuo 2019 sausio 1 d. išmokoms apskaičiuoti imami draudžiamųjų pajamų laikotarpiai ir šalies vidutinis mėnesinis darbo užmokestis iki 2018 m. gruodžio 31 d., apskaičiuojant išmokų dydį šios draudžiamosios pajamos ir šalies vidutinis mėnesinis darbo užmokestis didinami 1,289 karto.

 

  Ligos išmoka mokama tik už darbo dienas.

  Ligos išmoka negali būti mažesnė ar didesnė, nei nustatytos ribos.

Ligos išmoka, mokama „Sodros“, per mėnesį negali būti mažesnė negu 15 procentų šalies vidutinio mėnesio darbo užmokesčio (galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesio).

 • Minimalus priskaičiuotas vienos dienos ligos išmokos dydis yra 6,59 Eur.
 • Maksimalus kompensuojamasis uždarbis ligos išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki nedarbingumo atsiradimo mėnesio, dydžio.
 • Maksimalus priskaičiuotas vienos dienos ligos išmokos dydis: 70,34 Eur (kai mokama 80 proc. kompensuojamojo darbo užmokesčio), 87,92 Eur, kai mokama 100 proc. kompensuojamojo darbo užmokesčio (įgijus teisę į ligos išmoką IV ketvirtyje).

Pastaba: ligos išmokos, kurios paskirtos iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir kurių mokėjimas tęsiamas po 2019 sausio 1 d., toliau mokamos ne mažesnės negu buvo mokamos iki 2018 m. gruodžio 31 d. Kai nuo 2019 sausio 1 d. išmokoms apskaičiuoti imami draudžiamųjų pajamų laikotarpiai ir šalies vidutinis mėnesinis darbo užmokestis iki 2018 m. gruodžio 31 d., apskaičiuojant išmokų dydį šios draudžiamosios pajamos ir šalies vidutinis mėnesinis darbo užmokestis didinami 1,289 karto.

Suskleisti
Išmokų dydžiai

Pasinaudokite ligos išmokos skaičiuokle.

 • 62,06 - 100 proc. gavėjo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoką už 2 pirmąsias ligos dienas moka darbdavys (jis privalo mokėti ne mažesnę kaip 62,06 proc., gavėjo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoką).
 • 62,06 proc. gavėjo kompensuojamojo darbo užmokesčio dydžio išmoką nuo 3 ligos dienos moka „Sodra“.
 • Asmenims, nedarbingiems dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu, 77,58 proc. gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio išmoką nuo pirmos laikino nedarbingumo dienos moka „Sodra“.
 • Asmenims, gaunantiems pajamų pagal autorines sutartis, individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems bei jų partneriams, šeimynų dalyviams, asmenims, kurie verčiasi individualia veikla (išskyrus verslo liudijimą turinčius), individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų nariams bei ūkinių bendrijų tikriesiems nariams už pirmąsias dvi laikinojo nedarbingumo dienas ligos išmoka nemokama.

 

Pastaba: ligos išmokos, kurios paskirtos iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir kurių mokėjimas tęsiamas po 2019 sausio 1 d., toliau mokamos ne mažesnės negu buvo mokamos iki 2018 m. gruodžio 31 d. Kai nuo 2019 sausio 1 d. išmokoms apskaičiuoti imami draudžiamųjų pajamų laikotarpiai ir šalies vidutinis mėnesinis darbo užmokestis iki 2018 m. gruodžio 31 d., apskaičiuojant išmokų dydį šios draudžiamosios pajamos ir šalies vidutinis mėnesinis darbo užmokestis didinami 1,289 karto.

 

  Ligos išmoka mokama tik už darbo dienas.

 • Ligos išmoka, mokama „Sodros“, per mėnesį negali būti mažesnė negu 11,64 procentų šalies vidutinio mėnesio darbo užmokesčio (galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesio).
 • Maksimalus kompensuojamasis uždarbis ligos išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki nedarbingumo atsiradimo mėnesio, dydžio.

 

Socialinio draudimo ligos išmokos dydžiai  Maksimalūs išmokų dydžiai, tapus laikinai nedarbingam dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu
Metai, ketvirtis Minimali išmoka, Eur Maksimali išmoka, Eur Maksimali išmoka, Eur
mėnesio dienos mėnesio dienos mėnesio dienos
2019, I ketv. 139,21 6,66 1484,39 71,02 1855,61 88,79
2019, II ketv. 144,29 6,9 1538,63 73,62 1923,41 92,03
2019, III ketv. 145,72 6,97 1553,86 74,35 1942,45 92,94
2019, IV ketv. 148,76 7,12 1586,25 75,9 1982,94 94,88
2020, I ketv. 152,05 7,21 1621,38 76,84 2026,86 96,06
Suskleisti
Kur ir kada gausiu pinigus?
 • Ligos išmoka bus pervesta į prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą.
 • Sprendimas dėl ligos išmokos skyrimo priimamas per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir (ar) duomenimis gavimo  „Sodros“ skyriuje dienos.
 • Ligos išmoka išmokama per 7 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
Suskleisti
Kiek laiko gausiu išmoką?

  Ligos išmokos mokėjimo trukmė:

 • Iki darbingumo atgavimo ar darbingumo lygio nustatymo dienos arba iki pirmos dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje dienos. Ligos ar traumos atveju.
 • Ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, jeigu gaunate valstybinio socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensiją.
 •  Už visą gydymosi jose (įskaitant vykimo į šias įstaigas ir grįžimo iš jų) laiką, gydantis ortopedines ir/ar protezines paslaugas teikiančioje sveikatos priežiūros įstaigose.
 • Visą nušalinimo nuo darbo laikotarpį iki karantino atšaukimo, kai užkrečiamų ligų protrūkių ar epidemijų metu – ligų židiniuose nustačius karantino režimą ar asmenį nušalinus nuo darbo kaip užkrečiamos ligos sukėlėjo nešiotoją (jeigu negalima perkelti į kitą darbą).
 • Ne ilgiau kaip 28 kalendorines dienas vieną kartą per kalendorinius metus:
  • gydantis asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose priklausomybės ligų gydymo paslaugas;
  • savanoriškai gydantis specializuotose įstaigose nuo priklausomybės azartiniams žaidimams, taip pat psichoaktyvioms medžiagoms (alkoholiui, narkotinėms medžiagoms, vaistams, kitam).
 • Iki darbingumo atgavimo dienos ar darbingumo lygio nustatymo dienos, jei asmuo yra nedarbingas dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu.
 • Ne ilgiau kaip 5 kalendorines ligos dienas, po atleidimo iš darbo.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-01-07
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!