Ką reikia daryti?
 1. Kreipkitės į gydytoją. Diagnozavęs ligą jūsų vaikui ar kitam šeimos nariui, Jums pageidaujant, jis išduos Jums elektroninį laikino nedarbingumo pažymėjimą (biuletenį). Jame bus nurodytas slaugos laikotarpis, t.y. periodas, kiek Jūs galėsite slaugyti savo artimąjį ir galėsite neiti į darbą.
 2. Informuokite darbdavį apie tai, kad slaugote sergantį šeimos narį ir negalite atvykti į darbą. Darbdavys turi pateikti užpildytą NP-SDNP-SDDarbdavio „Sodrai“ teikiamas pranešimas. Dėl pašalpos skyrimo darbuotojui (ligos, motinystės ir pan.) pranešimą „Sodrai“.
 3. Pateikite prašymą „Sodrai“ (internetu arba atvykus į skyrių), jei norite gauti ligos/slaugos išmoką iš „Sodros“ biudžeto.
 4. Grįžkite į darbą, pasibaigus slaugos periodui. Jei gydytojas nustato, kad būtina tęsti gydymą, jis išduos naują nedarbingumo pažymėjimą.
Suskleisti

  Kreiptis dėl išmokos galima ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo ligos pabaigos dienos. 

Suskleisti

  Nuo 2020 m. sausio 1 d. slaugyti globojamus vaikus ir gauti ligos išmoką gali  teisę į šią išmoką turintys budintys globotojai.

Ligos išmoka priklauso, jeigu:

 1. Susirgo Jūsų vaikas (įvaikis), globojamas vaikas, anūkas ar kitas šeimos narys (tėvai, įtėviai, sutuoktinis) ir Jums išduotas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas (biuletenis).
 2. Esate draudžiamas ligos socialiniu draudimu.
 3. Slaugote savo artimąjį darbo laikotarpiu (jei pajamas gaunate pagal autorines sutartis – draudimo laikotarpiu).
 4. Dėl šeimos nario ar globojamo vaiko slaugos praradote darbo pajamas.
 5. Pirmajai slaugos dienai turite ne trumpesnį kaip 3 mėn. per paskutinius 12 mėn. arba 6 mėn. per paskutinius 24 mėn. ligos socialinio draudimo stažą.
 6. Esate jaunesnis nei 26 metai ir iki slaugos pradžios neįgijote reikiamo ligos socialinio draudimo stažo dėl to, kad pastaruosius metus ar dvejus metus mokėtės pagal bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo programą arba aukštosiose mokyklose pagal dieninę arba nuolatinę studijų formą, o laikinasis nedarbingumas prasidėjo (laikinojo nedarbingumo pažymėjimas išduotas) per 6 mėnesius nuo mokslo baigimo (pagal mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą).
 7. Iki slaugos pradžios neįgijote reikiamo ligos  socialinio draudimo stažo, nes pastaruosius metus ar dvejus buvote draudžiamas kaip privalomosios karo tarnybos karys, ar atlikote alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą (kaip nurodyta Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje), ir ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tarnybos pabaigos įsidarbinote. 
 8. Nes prieš tai buvote vaiko priežiūros atostogose. Tokiu atveju, ligos socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai.

 

  Gauti ligos išmoką gali teisę į šią išmoką turintys tėvai, įtėviai, seneliai, globėjai ir rūpintojai. Vaikus slaugyti ir atitinkamą išmoką pakaitomis gali gauti skirtingi teisę gauti šią išmoką turintys tėvai, įtėviai, seneliai, globėjai ar rūpintojai. Ypač sunkių ir sunkių ligų sąrašus tvirtina Sveikatos apsaugos ministras ir Socialinės apsaugos ir darbo ministras.

Suskleisti

Prašymą skirti ligos išmoką.

Prašymą galima pateikti:

 1. Internetu, prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui.
 2. Paštu – prašymo formą galima parsisiųsti iš čia - „Formos ir šablonai“. Siunčiant prašymą paštu, reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka (pvz. notaro).
 3. Atvykus į „Sodros“ skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Su savimi reikia turėti:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje);
 • žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervesta išmoka. 

  Sprendimas dėl ligos išmokos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir/ar duomenimis gavimo „Sodros“ skyriuje dienos. 

Suskleisti
 1. Mokslo baigimo datą ir studijų formą įrodantį dokumentą, jei Jums yra mažiau nei 26 metai ir neturite reikiamo ligos socialinio draudimo stažo.
 2. Pažymą apie tarnybos pabaigos datą.
 3. Dokumentus, patvirtinančius socialinio draudimo ar darbo laikotarpius užsienyje.
 4. Jei pajamas gaunate pagal autorines sutartis, reikia pateikti patvirtintą autorinės sutarties nuorašą ir dokumentą, patvirtinantį darbų pagal autorinę sutartį atlikimo datą.
 5. Jei ligos išmoka apskaičiuojama, kai Jūs jau esate atleistas iš darbo, papildomai galite pateikti pažymą apie ligos mėnesį apskaičiuotą ir išmokėtą atlyginimą bei taikytą NPD.
 6. Prašymo dėl neapmokestinamųjų pajamų dydžio taikymo pateikto darbdaviui patvirtintą kopiją, jeigu išmoka mokama už visą kalendorinį mėnesį arba apdraustojo mėnesinis darbo užmokestis yra mažesnis arba lygus NPD.
 7. Dokumentus, patvirtinančius globos ar rūpybos nustatymą, jeigu nedarbingumo pažymėjimas išduotas globėjui, budinčiam globotojui ar rūpintojui.
Suskleisti

 Pasinaudokite mūsų skaičiuokle

„Sodra“ nuo pirmos nedarbingumo dienos moka 65,94 proc. gavėjo kompensuojamojo darbo užmokesčio.

  Ligos išmoka mokama tik už darbo dienas.

 • Ligos išmoka, mokama „Sodros“, per mėnesį negali būti mažesnė negu 11,64 procentų šalies vidutinio mėnesio darbo užmokesčio (galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesio).
 • Maksimalus kompensuojamasis uždarbis ligos išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki nedarbingumo atsiradimo mėnesio, dydžio. 

 

Išmokos dydis slaugant šeimos narį
Metai, ketvirtis Maksimali išmoka, Eur
mėnesio dienos
2019, I ketv. 1577,2 75,46
2019, II ketv. 1634,83 78,22
2019, III ketv. 1651,01 79
2019, IV ketv. 1685,43 80,64
2020, I ketv. 1722,75 81,65
2020, II ketv. 1776,03 84,17
2020, III ketv. 1807,02 85,64
2020, IV ketv. 1829,97 86,73
Suskleisti
 • Sprendimas dėl ligos išmokos skyrimo priimamas per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir (ar) duomenimis gavimo „Sodros“ skyriuje.
 • Išmoka išmokama per 7 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.
 • Ligos išmoka bus pervesta į prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą.
Suskleisti
 • Slaugant šeimos narius ligos išmoka mokama ne ilgiau kaip 7 kalendorines dienas, jei slaugote:
  • vaikus vyresnius kaip 14 metų;
  • sutuoktinį; 
  • tėvus (įtėvius).
 • Ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, jei slaugote vaikus iki 14 metų. Išmoka gali būti skirta vienam iš tėvų, įtėvių, senelių, budinčiam globotojui ar globėjui.
 • Už visą slaugymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per metus, jei slaugote stacionare, ar (ir) medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje bet kuria liga sergantį vaiką iki 7 metų. Išmoka gali būti skirta vienam iš tėvų, įtėvių, senelių, budinčiam globotojui, globėjui ar rūpintojui.
 • Ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, jei prižiūrite vaiką, kurio priežiūrai yra suteiktos nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogos kitam asmeniui (motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), globėjui, senelei, seneliui), kuris dėl savo ligos ar traumos negali šio vaiko prižiūrėti.

​  Pavyzdžiui, mama, esanti vaiko priežiūros atostogose susirgo ir dėl to negali pati prižiūrėti vaiko. Tokiu atveju nedarbingumo pažymėjimas (biuletenis) gali būti išduodamas ir ligos išmoka skiriama vaiko tėčiui ar vienam iš senelių, jei jie turi teisę šią išmoką gauti. Išmoka gali būti skirta vienam iš tėvų, įtėvių, senelių ar globėjui.

 • Ligos išmoka už sveiko vaiko priežiūrą negali būti ilgesnė kaip 90 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, neatsižvelgiant į tai, kuriam iš vaiko tėvų išduotas nedarbingumo pažymėjimas šiam vaikui prižiūrėti.

   Šis atvejis taikomas tada, kai vienas iš tėvų yra nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogose, bet dėl pateisinamų priežasčių (pvz., trauma, liga) negali prižiūrėti vaiko. Tokiu atveju, ligos išmoka skiriama kitam tėvui.

 • Kai asmuo, kuriam suteiktos vaiko priežiūros atostogos, ne tik dėl savo ligos ar traumos, bet ir dėl kito vaiko iki 3 metų ligos ar traumos, kurio priežiūrai jam taip pat suteiktos vaiko priežiūros atostogos, negali vaiko prižiūrėti, kitam iš tėvų, įtėvių, senelių ar globėjų, nuo pirmos vaiko priežiūros dienos ir ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų bus mokama ligos išmoka sveiko vaiko priežiūrai. Bendras šios ligos išmokos mokėjimo terminas negalės būti ilgesnis kaip 90 kalendorinių dienų per kalendorinius metus.
 • Ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, jei prižiūrite ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo amžiaus vaiką, kai darželyje ar mokykloje paskelbiamas karantinas. Išmoka gali būti skirta vienam iš tėvų, įtėvių, budinčiam globotojui ar globėjui.
 • Slaugant vaiką iki 18 metų, sergantį sunkiomis ligomis, išmoka pradedama mokėti nuo pirmosios slaugymo dienos ir mokama visą reikalingą slaugymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų. Išmoka gali būti skirta vienam iš tėvų, įtėvių, senelių, budinčiam globotojui, globėjui ar rūpintojui.
 • Slaugant vaiką iki 18 metų, sergantį ypač sunkiomis ligomis, išmoka pradedama mokėti nuo pirmosios slaugymo dienos ir mokama visą reikalingą slaugymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 364 kalendorines dienas. Išmoka gali būti skirta vienam iš tėvų, įtėvių, senelių, budinčiam globotojui, globėjui ar rūpintojui.

 

   Pasibaigus nurodytiems ligos išmokos mokėjimo terminams (364 ar 180 kalendorinių dienų), toliau išmoka už to paties vaiko slaugymą gali būti mokama ne daugiau kaip 120 dienų per kalendorinius metus.

Suskleisti
 • Vykdau individualią veiklą, ar esu draudžiamas ligos draudimu ir susirgęs galėsiu gauti išmoką?

Asmenys, dirbantys pagal individualios veiklos pažymas yra draudžiami ligos draudimu ir susirgę gali gauti ligos išmokas. Kaip ir visi ligos draudimo įmokas mokantieji, norėdami gauti ligos išmoką dirbantys pagal individualios veiklos pažymą žmonės iki pirmos susirgimo dienos turi turėti ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per pastaruosius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per pastaruosius 24 mėnesius šio draudimo stažą.

Jeigu apdraustasis asmuo neturi reikiamo ligos socialinio draudimo stažo dėl to, kad stažo skaičiavimo laikotarpiu jam buvo suteiktos vaiko priežiūros atostogos, ligos socialinio draudimo stažas jam skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui, kurio priežiūrai apdraustajam asmeniui suteiktos atostogos, sukako dveji metai.


 

 • Kaip skaičiuojamas ligos socialinio draudimo stažas, jeigu vykdau individualią veiklą?

Stažas nustatomas pagal sumokėtas įmokas: 

 • jei įmokos sumokėtos nuo 1 MMAMMANuo 2020 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 607 Eur. dydžio sumos – įgyjamas 1 mėnesio socialinio draudimo stažas;
 • jei įmokos sumokėtos nuo didesnės ar mažesnės negu MMA sumos, stažas laikomas proporcingai didesniu arba mažesniu.

Pažymėtina, kad ligos socialinio draudimo stažas taip pat gali būti įgyjamas iki susirgimo pradžios individualią veiklą vykdančiam asmeniui dirbant pagal darbo sutartį ir jo darbdaviui mokant valstybinio socialinio draudimo įmokas; taip pat individualią veiklą vykdančiam asmeniui gaunant motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros socialinio draudimo išmokas. Tokiu atveju apdraustasis iki laikinojo nedarbingumo pradžios taip pat turi turėti ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per pastaruosius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per pastaruosius 24 mėnesius ligos socialinio draudimo stažą.

 Jeigu apdraustasis asmuo neturi reikiamo ligos socialinio draudimo stažo dėl to, kad stažo skaičiavimo laikotarpiu jam buvo suteiktos vaiko priežiūros atostogos, ligos socialinio draudimo stažas jam skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui, kurio priežiūrai apdraustajam asmeniui suteiktos atostogos, sukako dveji metai.


 

 • Kokio dydžio įmokas reikia mokėti, kad gaučiau ligos išmoką?
Įmokos „Sodrai“ mokamos nuo 90 proc. individualios veiklos apmokestinamų pajamų (neatėmus VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų) sumos.
 
VSD įmokų tarifai: 
 • 12,52 proc.;
 • 14,62 proc. jei asmuo kaupia pensijai papildomai 2,1 proc.;
 • 15,52 proc. jei asmuo kaupia pensijai papildomai 3 proc.
Šias įmokas turite sumokėti, kaip ir anksčiau, iki kitų metų gegužės 1 dienos.
Žmogus gali pasirinkti, ar mokėti įmokas, skaičiuojamas, pavyzdžiui, nuo 1 MMA, arba skaičiuojamas nuo faktiškai per mėnesį gautų pajamų. Pasirinkus mokėti nuo planuojamų turėti pajamų, pavyzdžiui, nuo MMA, iki kitų metų gegužės 1 d. būtina sumokėti draudimo įmokų skirtumą, apskaičiuotą pagal faktiškai gautas pajamas.

 

 • Ar tai, kad moku privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas užtikrina, kad galėsiu gauti ligos išmoką ir esu draudžiamas ligos draudimu?

Ne, privalomojo sveikatos draudimo įmokos užtikrina galimybę nemokamai gauti sveikatos priežiūros paslaugas, jos niekaip nėra susijusios su ligos draudimu. 

Ligos draudimas skirtas užtikrinti, kad sergantis žmogus, tuo metu, kai dėl ligos negali dirbti, neliks be pajamų. 

Taigi, mokant PSD įmokas užtikrinamas nemokamas gydymas, o mokant ligos draudimo įmokas – galimybė susirgus ar slaugant šeimos narį gauti ligos išmoką.


 

 • Kas nutiks, jei įmokas mokėsiu kas mėnesį, bet mano faktinės pajamos bus didesnės arba mažesnės nei tos, nuo kurių mokėjau įmokas?

Jeigu draudžiamosios pajamos, pagal kurias buvo paskaičiuotas ligos išmokos dydis, bus patikslintos pateikus metinę pajamų deklaraciją ir to laikotarpio draudžiamosios pajamos sumažės, ligos išmoka bus atitinkamai perskaičiuota ir bus nustatyta ligos išmokos permoka, kurią žmogus turės grąžinti.
Pažymėtina, kad, tokiu atveju bus perskaičiuojamos ir žmogaus sumokėtos VSD įmokos – nustačius, kad jos mokėtos nuo didesnės sumos ir pateikus metinę pajamų deklaraciją to laikotarpio pajamos sumažės, žmogui taip pat bus grąžinama įmokų permoka. Jei tuo metu žmogus dar nebus grąžinęs ligos išmokos permokos, VSD įmokų permoka jam bus grąžinta atskaičius ligos išmokos permokos sumą.


 

 • Ar tiesa, kad, nors sirgau šiemet, ligos išmoką gausiu tik kitais metais, po gegužės 1 d.?

Nebūtinai. Taip nutiks tik tokiu atveju, jei pajamas deklaruosite kartą per metus pateikdamas metinę pajamų deklaraciją Valstybinei mokesčių inspekcijai. Jei pasirenkate įmokas „Sodrai“ mokėti tik kartą per metus, Jums priklausančias išmokas „Sodra“ gali išmokėti tik po to, kai deklaruojate pajamas ir sumokate priklausančias įmokas.


 

 • Ar valstybinio socialinio draudimo įmokas ligos išmokai gauti galiu sumokėti avansu?

Taip, įmokas ligos išmokai gauti galima sumokėti avansu. Pavyzdžiui, 2020 m. kovo  mėn. galima sumokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas už kelis, pavyzdžiui, tris mėnesius ar už visus metus į priekį.


 

 • Ar ligos išmoka slaugant bus mokama nuo pirmosios nedarbingumo dienos?

Ligos išmoka slaugant sergantį šeimos narį iš „Sodros“ lėšų yra mokama nuo pirmosios laikinojo nedarbingumo dienos.


 

 • Ar bus skiriama ligos išmoka, jei bus sumokėtos įmokos, tačiau nepateiktas SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimas?

Ne, nepateikus SAV pranešimo ligos išmoka nebus skiriama. Jei apdraustasis sumokės valstybinio socialinio draudimo įmokas ligos išmokai gauti, tačiau nepateiks SAV pranešimo, „Sodros“ sistemoje atitinkamą mėnesį apdraustojo sumokėtos įmokos nebus matomos kaip valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos išmokai gauti, taigi apdraustasis negalės gauti ligos išmokos.


 

 • Jei įmokos bus mokamos nuo MMA, kokio dydžio ligos išmoka bus skiriama?
Kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas ligos išmokos dydis, yra apskaičiuojamas pagal žmogaus pajamas, nuo kurių buvo sumokėtos įmokos ligos socialiniam draudimui (darbo pajamas, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas, nedarbo socialinio draudimo išmokas), turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praėjusio kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį. Pavyzdžiui, susirgus kovo mėnesį vertinamos pajamos, turėtos lapkričio, gruodžio ir sausio mėn.
 • Ligos išmoka, mokama „Sodros“, per mėnesį negali būti mažesnė negu 11,64 procentų šalies vidutinio mėnesio darbo užmokesčio (galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesio).
 • Maksimalus kompensuojamasis uždarbis ligos išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki nedarbingumo atsiradimo mėnesio, dydžio.

 

Socialinio draudimo ligos išmokos dydžiai  Maksimalūs išmokų dydžiai, tapus laikinai nedarbingam dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu
Metai, ketvirtis Minimali išmoka, Eur Maksimali išmoka, Eur Maksimali išmoka, Eur
mėnesio dienos mėnesio dienos mėnesio dienos
2019, I ketv. 139,21 6,66 1484,39 71,02 1855,61 88,79
2019, II ketv. 144,29 6,9 1538,63 73,62 1923,41 92,03
2019, III ketv. 145,72 6,97 1553,86 74,35 1942,45 92,94
2019, IV ketv. 148,76 7,12 1586,25 75,9 1982,94 94,88
2020, I ketv. 152,05 7,21 1621,38 76,84 2026,86 96,06

 

Primename, kad, norėdamas gauti ligos išmoką, iki pirmos ligos dienos žmogus turi būti sukaupęs ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per pastaruosius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per pastaruosius 24 mėnesius ligos draudimo stažą, išskyrus Įstatymu nustatytus atvejus.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-09-30
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!