complaint_green.svg

Skundų pateikimas ir nagrinėjimas

Skundą dėl Fondo valdybos teritorinių skyrių galima pateikti Fondo valdybai. Ši institucija atsakinga už išankstinį ginčų nagrinėjimą ne teismo tvarka. Skundo pagrindas gali būti teritorinių skyrių priimti (nepriimti) sprendimai ir (ar) veiksmai (neveikimai).

 

Suskleisti
 • draudėjai;
 • apdraustieji;
 • „Sodros“ išmokų gavėjai;
 • kiti suinteresuoti asmenys.  
Suskleisti
 • per 20 darbo dienų nuo tos dienos, kai asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie Fondo valdybos teritorinių skyrių skundžiamą sprendimą ir veiksmo atlikimą (neatlikimą);
 • per 20 darbo dienų nuo tos dienos, kai baigėsi skundžiamam sprendimui priimti nustatytas terminas; 
 • per 6 mėnesius nuo tos dienos, kai asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo sprendimo priėmimą dėl pensijų, rentų, šalpos ir vienišo asmens išmokų. Šis terminas taip pat taikomas skundžiamiems sprendimams dėl Profesionaliojo scenos meno įstatymą mokamų kompensacinių išmokų kūrybiniams darbuotojams skyrimo ir (ar) mokėjimo. 
Dėl svarbių priežasčių praleidus skundų pateikimo terminą, reikia pateikti atitinkamus dokumentus. Tuomet Fondo valdybos direktoriaus sprendimu skundo pateikimo terminas gali būti atnaujinamas.
Suskleisti
 • Fizinis asmuo turi nurodyti vardą, pavardę, asmens kodą (arba socialinio draudimo numerį, arba draudėjo kodą, arba gimimo datą).Juridinis asmuo arba organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, turi nurodyti pavadinimą, kodą Juridinių asmenų registre (arba draudėjo kodą). 
 • Skunde taip pat nurodomas Fondo valdybos teritorinis skyrius ir, jeigu žinoma, konkretus darbuotojas, dėl kurio pateikiamas skundas, konkretus skundžiamas veiksmas (neveikimas) ir (ar) sprendimas.
 • Pagrindžiant skundo reikalavimus, turi būti pateikti aiškūs motyvai ir aplinkybės. 
Skundas turi būti:
 • parašytas valstybine lietuvių kalba arba turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą į valstybinę kalbą;
 • pasirašytas;
 •  įskaitomas.
Skundą galima parašyti pasinaudojant parengta skundo forma.
 
Kai skundą pateikia kitas asmuo, būtina nurodyti atstovo vardą, pavardę bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą (pavyzdžiui, įgaliojimą, rašytinį sutikimą).
Suskleisti
prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui;
atsiuntus registruotu paštu, adresu Konstitucijos pr. 12-101, Vilnius, LT-09308;
atsiuntus elektroniniu paštu [email protected] (būtina pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
atvykus į bet kurį Fondo valdybos teritorinio skyriaus priimamąjį ir pateikus galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Suskleisti
 • skundas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl jo priimtas per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos;
 • jeigu skundą parašęs asmuo nagrinėjimo metu patikslina, papildo skundą arba suformuluoja naujus reikalavimus, skundo nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo patikslinto (papildyto) skundo gavimo dienos;
 • skundo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 20 darbo dienų po papildomų dokumentų ar kitos informacijos gavimo dienos, kai dėl objektyvių priežasčių sprendimas negali būti priimtas per nustatytą terminą ir jo priėmimui reikalinga papildoma informacija, dokumentai ar tyrimas.
Suskleisti
 • kai Fondo valdyba nėra kompetentinga spręsti skunde išdėstytų klausimų;
 • kai nėra galimybės identifikuoti skundą pateikusį asmenį ar jo atstovą;
 • kai skundą padavė atitinkamoje srityje neveiksnus asmuo;
 • kai skunde nenurodytas konkretus skundžiamas veiksmas ir (ar) sprendimas;
 • kai skundas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais arba jo turinys yra nekonkretus ar nesuprantamas;
 • kai paaiškėja, kad skundą dėl to paties klausimo pradėjo nagrinėti teismas;
 • kai paaiškėja, kad dėl to paties klausimo sprendimą yra priėmusi Fondo valdyba;
 • kai skundas pateiktas praleidus nustatytą skundo padavimo terminą ir skundą pateikęs asmuo per Fondo valdybos nurodytą terminą nepateikia įrodymų, sudarančių pagrindą terminui atnaujinti.
Suskleisti

Fondo valdybos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2023-07-07
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!